Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 24.06.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 24.06.09, kl. 17:15-21:45
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 37/09 Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang utredning vedtak video
(vedtak)
PS 38/09 Revidert investeringsbudsjett - Skogn barne - og ungdomsskole utredning vedtak video
PS 39/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune utredning vedtak video
(vedtak)
PS 40/09 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi (finansreglementet) utredning vedtak video
PS 41/09 Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg utredning vedtak video
PS 42/09 Reiselivssamarbeid på Innherred utredning vedtak video
PS 43/09 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert budsjett 2009 utredning vedtak video
PS 44/09 Ny plan- og bygningslov – plandelen. Endring av delegasjonsreglement utredning vedtak video
PS 45/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - revidert planforslag utredning vedtak video
PS 46/09 Reguleringsplan for Kathrines Minde - 1719/276/5 utredning vedtak video
PS 47/09 Årsmelding 2008 - Eldres råd i Levanger kommune utredning vedtak video
FO 17/09 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - angående tidspunkt for saker på nett tekst PDF behandl. video
FO 18/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Ivaretakelse av næringslivet på Gråmyra tekst PDF behandl. video
FO 19/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående utbedring av hull i veien mellom Jernbanegata og Levanger stasjon/stasjonsområdet tekst PDF behandl. video

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.

Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem - forfall
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x habilitetsvurd. sak 37
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Steinar Holten frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem - forfall
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem - forfall
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Leif Arnstein Eid dna varamedlem 6 x Lill Kristin Nordahl
Wenche Sundal dna varamedlem 7 x Asle Granås
Ivan Sundal dna varamedlem 10 x Fanny Gausen
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Ole Jørstad
Eilif Due sp varamedlem 2 x Arne Solem sak 37/09
Asgeir Persøy frp varamedlem 6 x Steinar Holten
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Ragnhild Torun Skjerve
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Gerd Haugberg
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 x Einar Vandvik
Per Einar Weiseth v varamedlem 5 x Heidi Flaten
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Jann Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Øystein Sende kommunalsjef  
Meier Hallan enhetsleder økonomi  
Marit Aksnes enhetsleder barn og famile  
Torill Moe barnevernsleder  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Tove Melgård revisjonsdirektør  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Merknader:

Asbjørn Folkvord (SV) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 40/09.

Orientering:

 • Senter for frivillighet v/Åse Saltvik


Spørsmål:

FO 17/09 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - angående tidspunkt for saker på nett

Ordføreren besvarte spørsmålet - video

FO 18/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Ivaretakelse av næringslivet på Gråmyra

Ordføreren besvarte spørsmålet - video

FO 19/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående utbedring av hull i veien mellom Jernbanegata og Levanger stasjon/stasjonsområdet

Ordføreren besvarte spørsmålet - video      Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/09 Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video (vedtak)

Habilitet:

Arne Solem (SP) ble av kommunestyret erklært inhabil. Solem fratrådte møtet under behandling av denne sak. Eilif Due (SP) tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Utdelt i møte:

Notat fra rådmannen, datert 24.06.09 – ”Trønderhallen – effekt av kortere avdragstid.”

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Treningssenter tas ut av prosjektet.

2. Kommunen avklarer endelig prosjektkostnad/målsum (alle kostnader), kvalitetssikrer tallgrunnlag og gjennomfører de nødvendige avklaringer med aktuelle leietakere.

3. Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen og bidrar til ferdigstillelse av utredning på alternativ Moan parallelt med pkt. 1 slik at unødig tidstap unngås. (viser til fylkesrådets tidsangivelse for ferdigstillelse utredning av alternativet, 1-2 mnd)

4. Når begge alternativer er utredet vil kommunestyret i Levanger, mht til størrelsen på investeringen, ha et grunnlag som er godt nok til å gjøre en endelig beslutning på.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt:

Det rapporteres jevnlig til formannskapet når det gjelder framdrift m.m. i byggeperioden.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes. Før saken blir lagt fram, må følgende avklares:

· Forutsetningen i Kommunestyrevedtak i sak 06/09 om at en realisering av Trønderhallen i kommunal regi skal skje ”under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten” må oppfylles før vedtak fattes. Avtaler med staten foreligger ikke nå.

· Leieavtaler med HINT, SINOT og N-Tr.lag fylke må gjøres før bygging vedtas. Det må foreligge forpliktene avtaler på kort og lang sikt.

· Det må opprettes et driftsselskap med et kvalitetssikret driftsbudsjett før bygging vedtas. HINT og SINOT’s deltakelse må være bekreftet.

· Ulike støtteordninger, spillemilder, og mva-refusjoner må være avklart før bygging vedtas.

· Endelig målsum må foreligge før vedtak om bygging.

· Midler til kunstnerisk utsmykking, ca. 0,75% av prosjektkostnad, må legges inn i prosjektbudsjettet.

· Treningsstudio til 37 mill tas ut av prosjektet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – tilleggspunkt::

Momskompensasjon fra prosjektet skal brukes til nedbetaling av gjeld.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 24 mot 11 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

Heieraas tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Buchholdts forslag vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

Innstillingen, med vedtatte tillegg, vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

1. Levanger kommune bygger Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall

2. Følgende tilleggsarbeider/kostnader innarbeides i prosjektet:

 • Heving av tak idrettshall fra 7-9m – kr. 580 000
 • Mesanin og solrom i bassengrommet – kr. 820 000.
 • Økning U-verdi glassfasade svømmehall – kr. 225 000
 • Boblebad – kr. 320 000.
 • Vannsklie – kr. 310 000.
  Alle priser er eks mva.

3. Bygging av Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall gjennomføres innenfor en maksimal kostnadsramme på kr. 199 000 000.

4. Det forhandles med Statsbygg/Fornyings- og administrasjonsdepartementet om redusert pris på tomt og dekning av påløpte prosjektkostnader.

5. Hvis tilfredsstillende husleiekontrakt for utleie av planlagt treningsstudio oppnås (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold), står Levanger kommune som byggherre for treningsstudio innenfor en kostnadsramme på kr. 37 000 000. I husleieavtalen kan det tas inn et eget punkt om opsjon på kjøp av treningsstudioet ved utseksjonering av dette.

6. Trønderhallen og eventuelt treningsstudio finansieres ved tilskudd og låneopptak inntil kr. 236 000 000. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig finansiering.

7. Det opprettes et driftsselskap – AS med vedtekter som beskrevet i rapport av 22.01.09, Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag – HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag – SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten 2009.

8. Anlegget gis betegnelsen Trønderhallen – Svømme- og idrettshall.

9. Det nedsettes en egen gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning.

10. Det rapporteres jevnlig til formannskapet når det gjelder framdrift m.m. i byggeperioden.

11. Momskompensasjon fra prosjektet skal brukes til nedbetaling av gjeld.     Til toppen av siden

 

 

PS 38/09 Revidert investeringsbudsjett - Skogn barne - og ungdomsskole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Forslag i møte:

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kostnadsrammen for det igangsatte byggeprosjektet på Skogn barne- og ungdomsskole økes med 1,5 mill kroner til dekning av nye avløpsledninger.

2. Investeringsbudsjettet for 2010 til Skogn barne- og ungdomsskole økes med 1,5 mill kroner. Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Byes forslag.

VEDTAK:

Kostnadsramma for det igangsatte byggeprosjektet på Skogn barne– og ungdomsskole økes fra 106 til 111 mill. kroner.
Investeringsbudsjettet for 2010 til Skogn barne - og ungdomsskole økes med 5 mill kroner Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.     Til toppen av siden 
 

 

PS 39/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video (vedtak)

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det bevilges inntil 450’ til skillevegg i gymsal på Frol OS slik at denne enheten ferdigstilles bygningsmessig.

Finansieres fra disposisjonsfondet.

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

1. Det er ønskelig at egenandelen for aktivitetstilbudet i dagsentrene justeres ned slik at etterspørsel igjen vil stige og skape balanse i kostnadene med tilbudet. Saken utredes og oversendes formannskapet for vedtak.

2. Tjenestetilbudet i PPT er ikke akseptabelt i dag med inntil 15 mnd venteliste og 200 nye saker. Rådmannen bes legge til en stilling i budsjettforslaget for neste år.

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende forslag – nytt pkt. 4 og 5:

4. Kommunestyret ber styret for Levanger Tomteselskap, sammen med eieren, vurdere framtida for selskapet. Bl.a. hvordan kommunen bør engasjere seg videre når det gjelder å tilrettelegge tomteareal og økonomiske forhold rundt selskapet. F.eks. muligheter for kommunen til å ta ut fortjeneste ved tomtesalg, juridiske konsekvenser  i forhold til tomteselger, konkurranseforhold til omkringliggende kommuner..

5. Tomtekjøperne gis opsjon på kjøp av tomter med forbehold om at prisene kan bli   inntil 30% høyere enn kostpris.

Avstemning:

Aalbergs tilleggsforslag vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

Skogstads tilleggsforslag – nytt pkt. 4, avvist med 20 mot 15 stemmer.

Skogstads tilleggsforslag – nytt pkt. 5, avvist med 31 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling, med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt.

Brustads oversendelsesforslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

Brustads oversendelsesforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.09 til etterretning.

2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.

3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:

Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt ramme Barne- og familietjenesten – barnevern 4.500.000 kr
 
Økt ramme Oppvekst felles – ikke-kommunale barnehager 3.000.000 kr
 
Økte avdragsutgifter 5.500.000 kr
 
Økt overføring til investeringsregnskapet – innvandrertjenesten 166.185 kr

Finansiering:

Redusert reserve 4.137.000 kr
 
Økt rammetilskudd 1.500.000 kr
 
Økt momskompensasjon investeringer 5.500.000 kr
 
Redusert overføring momskompensasjon til investeringsregnsk. 1.863.000 kr
 
Reduserte driftsposter/økt inntekt innvandrertjenesten 166.185 kr

Rådmannen gis fullmakt til å justere resultatenhetenes budsjetter med effekten av årets lønnsoppgjør når denne er beregnet.

4. Det bevilges inntil 450’ til skillevegg i gymsal på Frol OS slik at denne enheten ferdigstilles bygningsmessig.

        Finansieres fra disposisjonsfondet.

OVERSENDELSESFORSLAG:

1. Det er ønskelig at egenandelen for aktivitetstilbudet i dagsentrene justeres ned slik at etterspørsel igjen vil stige og skape balanse i kostnadene med tilbudet. Saken utredes og oversendes formannskapet for vedtak.

2. Tjenestetilbudet i PPT er ikke akseptabelt i dag med inntil 15 mnd venteliste og 200 nye saker. Rådmannen bes legge til en stilling i budsjettforslaget for neste år.     Til toppen av siden

 

 

PS 40/09 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi (finansreglementet)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Orientering:

Obligasjonssaken PDF - Ola Stene

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber formannskapet oppnevne ei gruppe på 3 politikere som får ansvar for en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement. Forslag til nytt delegasjonsreglement legges fram for kommunestyret til behandling innen 01.03.10.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Johansens tilleggsforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Kommunestyret ber rådmannen snarest legge fram sak vedrørende forvaltningen av kommunens likviditetsbeholdning.

Kommunestyret ber formannskapet oppnevne ei gruppe på 3 politikere som får ansvar for en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement. Forslag til nytt delegasjonsreglement legges fram for kommunestyret til behandling innen 01.03.10.     Til toppen av siden

 

 

PS 41/09 Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune innvilger Levanger motorsportsklubb et lån på kr. 700.000,- til 3% rente, under den forutsetning at reguleringsplanen blir godkjent.

Spillemiddelsummen innbetales til kommunen umiddelbart.

Det skal på grunn av den spesielle situasjonen ved at motorsportklubben må forlate sitt anlegg i Strømsgruva, ikke dannes presidens.     Til toppen av siden

 

 

PS 42/09 Reiselivssamarbeid på Innherred

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.       Kommunestyret er ikke tilfreds med det kommunene Levanger og Verdal får ut av reiselivssamarbeidet på Innherred.

2.       Kommunene fortsetter likevel inntil videre destinasjonssamarbeidet på Innherred og forlenger avtalen for året 2010.

3.       Administrasjonssjefen vurderer ulike alternativer for kommunenes reiselivssatsing og legger fram sak om dette innen utgangen av 2009.

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune er ikke tilfreds med utbytte av sitt engasjement i Innherred Reiseliv og ønsker derfor å få utredet alternativ reiselivssatsing innen utgangen av september 2009.

Avstemning:

Hojems forslag vedtatt med 22 mot 12 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag.

VEDTAK:

Levanger kommune er ikke tilfreds med utbytte av sitt engasjement i Innherred Reiseliv og ønsker derfor å få utredet alternativ reiselivssatsing innen utgangen av september 2009.     Til toppen av siden

 

 

PS 43/09 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert budsjett 2009

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Revidert budsjett 2009 vedtas.     Til toppen av siden

 

 

PS 44/09 Ny plan- og bygningslov – plandelen. Endring av delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 5, kulepunkt 1 og 2  utgår

Avstemning:

Løvås endringsforslag avvist med 24 mot 10 stemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Plan- og utviklingskomiteen/det faste utvalg for plansaker opprettholdes som det kommunale organ i plan-,areal- og byggesaker.

2. Ordningen med en fast kommunalt ansatt med møte-, tale- og forslagsrett i plan- og utviklingskomiteen for å ivareta barn og unges interesser i plansaker opprettholdes.

3. Følgende delegeres til plan- og utviklingskomiteen i enkeltsaker og saker som berører bare Levanger kommune:

 • Kommunens myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11.
 • Kommunens myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4.
 • Kommunestyrets myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13, 12-9. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-14.
 • Kommunens myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.
 • Kommunens myndighet etter kap. 15 om innløsning og erstatning.
 • Kommunens myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kap. 19.


4. Med utgangspunkt i at samkommunestyret i henhold til egen forskrift er fast planutvalg i øvrige plan, areal og byggesaker delegeres tilsvarende myndighet som i punkt 3 i øvrige plan, areal og byggesaker til samkommunestyret.

5. Følgende delegeres til administrasjonssjefen i Innherred samkommune:

Plan- og utviklingskomiteens/Samkommunestyrets avgjørelsesmyndighet i alle kurante søknader om dispensasjon etter kap. 19 så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift.
Kommunestyrets myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan etter § 12-14.
Administrasjonssjefen kan i særskilte tilfeller bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11.

6. Vedtakene gjelder fra 1. juli når den nye loven trer i kraft.     Til toppen av siden

 

 

PS 45/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - revidert planforslag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Habilitet:

Geir Tore Persøy (FRP) ba om å få vurdert sin habilitet. Persøy ble av kommunestyret erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Finnemarka 11, plankart sist rev. 11.03.2009 og planbestemmelser sist rev. 29.05.2009.

2. Før arbeid med flytting av automatisk fredet kulturminne igangsettes, må dette avklares med fylkeskommunen.     Til toppen av siden

 

 

PS 46/09 Reguleringsplan for Kathrines Minde - 1719/276/5

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Habilitet:

Ketil Hveding (H) og Einar Theodor Bangstad (H) ble av kommunestyret erklært inhabil i denne sak. Hveding og Bangstad fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Kathrines Minde, plankart sist rev. 27.05.2009 og planbestemmelser sist rev. 27.05.2009.
Før utbygging av Kathrines Minde igangsettes, må det foreligge vedtatt utbyggingsavtale.     Til toppen av siden 
 

 

PS 47/09 Årsmelding 2008 - Eldres råd i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.06.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Årsmelding fra Eldres råd for 2008 vedtas.     Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051