Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.03.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 24.03.10, kl. 17:00-20:20
Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF - word

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 10/10 Kommunens delegasjonsreglement utredning vedtak video
PS 11/10 Trønderhallen - Organisering av drift utredning vedtak video
pause 1
pause 2
PS 12/10 1719/275/845 - Reguleringsplan Alvestad utredning vedtak video
FO 7/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - angående kulturhus i Levanger tekst PDF behandl. video
FO 8/10 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående bredbånd tekst PDF behandl. video
FO 9/10 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående kommunens nettside tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27+8 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Kristin Aas
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Lill Kristin Nordahl
Ivan Sundal dna varamedlem 10 x Asle Granås
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12 x Tove Irene Løvås
Hege Anita Sundal dna varamedlem 14 x Robert Svarva
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås
Per Olav Gilstad h varamedlem 3 x Nina Bakken Bye
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Jann Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


RHF Helse Midt-Norge sine dokumenter vedrørende høringsrunde i forbindelse med arbeidet med Strategi 2020

Rådmannen vil legge fram forslag til høringsuttalelse fra Levanger kommune for behandling i formannskapet den 14.04.10 og kommunestyret den 28.04.10.

Settevaraordfører:
Gunnhild M. Ø. Nesgård ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

Orienteringer:


Permisjoner:
Mia Silkoset (FRP) fikk permisjon og forlot møtet før avstemning av sak PS 11/10. Odd Einar Langø (FRP) tiltrådte da møtet.
Per Anker Johansen fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak PS 12/10.
Olav Strid (DNA) fikk permisjon og forlot møtet før behandling avinterpellasjoner og spørsmål.

FO 7/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - angående kulturhus i Levangeranger - video
Spørsmål til ordføraren:
Vil ordføraren be administrasjonen om å få til ein dialog med mulege utbyggarar av kulturhus for å klarlegga ulike alternativ,og for å informera desse om det kommunale behov for kulturhus?

Forslag:
Kommunestyret ber om at administrasjonen innleier ein uforpliktig dialog med mulege utbyggarar av eit kulturhus i Levanger.

Ordføreren besvarte interpellasjonen og avviste forslaget fra Jostein Trøite:
Kommunestyret gjorde 12.12.2007 i sak 94 /07 følgende vedtak: ”Som følge av en realitetsvurdering av Levanger Kommunes økonomiske situasjon og framtidige utfordringer, kan Levanger Kommune verken bygge eller drifte et nytt kulturhus i perioden 2007 – 2011. Det understrekes at utvikling av havneområdet fremdeles vil ha stor prioritet”
Dette vedtaket står fortsatt fast. Og, det går ikke an å tolke dette vedtaket som om vi skal bygge kulturhus allerede i 2012. Som og Trøite peker på har det siden vedtaket ble gjort vært arbeidet videre av private aktører. Det er spesielt de som står bak hotellplaner på havna og ”Kulturhusets venner”. Det har vært flere møter mellom disse partene, både enkeltvis og felles, med kommunen v/ ordfører, rådmann og næringssjef, om hotell – og kulturhusplaner. I alle disse møtene har det vært spørsmål om kommunen kunne delta i en eller annen form, bl.a. ved å stille gratis tomt til rådighet. Vedtaket som er sitert gir ikke særlig rom for det.
Personlig tror jeg ikke det er mulighet for å bygge – og ikke minst drive – et nytt kulturhus uten betydelig kommunal medvirkning, uansett hvor ivrige private aktører er.
Vi har nettopp investert over 100 mill i Skogn bu, vi bygger nu svømmehall og idrettshall på Røstad. Vi har vedtatt en skolebruksplan som sier noe om investeringer på skolesida. Og, ikke minst, har vi vedtatt en pleie og omsorgsplan som og betyr betydelige investeringer. En del av disse investeringene medfører og økte driftsutgifter. Å finne rom for nytt kulturhus i dette bildet blir vanskelig.
Vi har en del kulturhus i kommunen fra før, ett er Festiviteten. I løpet av våren vil vi få en sak til behandling om framtida for Festiviteten og kinodrift. Ordføreren vil avvente den debatten og vedtak i den sammenheng, før det blir tatt noe initiativ til videre dialog.
Som nevnt så er den dialogen som Trøite etterspør allerede tilstede. Det vil heller ikke være rett overfor private at kommunen tar noe forsterket initiativ før kommunen kan bidra mer konkret. Det kan skape falske forhåpninger.

FO 8/10 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående bredbånd - video
Spørsmål:
1. Når er utredningen om full bredbåndsdekning i Levanger på plass og hvor langt har kommunen kommet med arbeidet?
2. Hvilke områder vet vi med sikkerhet mangler bredbånd per dags dato?
3. Har kommunen oversikt over hvilke støtteordninger fra stat og fylke som er gjeldende for utbygging av bredbånd i kommunen?

Ordføreren besvarte spørsmålet:
I vedtaket i kommunestyret som Buchholdt viser til står det at en utredning om bredbåndsdekning skal være på plass i løpet av 1. halvår 2010. 1. halvår varer jo til 30. juni. Utredningen er derfor ikke ferdig, men arbeidet er i gang. Når utredningen er ferdig i god tid før fristen, vil svarene på alle tre spørsmålene bli gitt.
Det er utpekt en kontaktperson fra kommunens side – enhetslederen for Kommunalteknikk. Det har vært møter med ulike innbyggere som har meldt om problemer med dekning for å klarlegge situasjonen. Senest sist mandag var det et slikt møte. Det er tatt initiativ til å få satt ned en gruppe bestående av personer fra ulike områder uten dekning og representanter for kommunen. Det har og vært kontakt med ulike leverandører av denne type tjenester.
I forbindelse med økonomiske nedskjæringer som ofte diskuteres, og som og vi kjenner godt, stilles ofte spørsmål om vi skal kutte ut å drive med det som ikke er lovpålagt. Representanter fra flere partier har tatt til orde for det tidligere. Å skaffe folk bredbånd er ingen lovpålagt kommunal oppgave.
Likevel er det flere kommuner som engasjerer seg i dette, noe jeg mener er rett. At tilgang til bredbånd er viktig i våre dager er soleklart. Om det er en fortsetning for å overleve er kanskje å dra det litt langt – men viktig – ja.
Så den utredningen som her etterspørres vil komme innen fristen som ble vedtatt, da vil alle spørsmålene som er stilt bli besvart. Da håper vi det og skal foreligge forslag til hvordan dette skal løses i ”utsatte” områder.

FO 9/10 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående kommunens nettside - video
Spørsmål:
Vil ordføreren legge til rette for at ulike nødnummer og vakttelefoner vil bli gjort tilgjengelige og godt synlige på kommunens nettside?

Rådmannen besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden


 

 
PS 10/10 Kommunens delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.03.2010  - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:
Endring av 6. og 7. avsnitt under ”Annen delegasjon”
Siste setning i 1. avsnitt som starter med ”Det samme gjelder for……..” strykes.
Nytt avsnitt tilslutt lyder: ”Rådmannen får fullmakt til å leie (ut / inn leie)fast eiendom innenfor en ramme på 1 mill. Øvrige leiekontrakter forelegges Formannskapet”.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ansettelse av kommunalsjefer delegeres til et utvalg bestående av ordfører, rådmannen, en fagforeningsrepresentant og en valgt representant fra formannskapet.

Olav Strid (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Alle saker som først behandles etter kulturminneloven, for deretter må behandles etter plan- og bygningsloven delegeres til PUK.

Avstemning:
Heieraas endringsforslag enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 4 stemmer.
Strids endringsforslag vedtatt 28 mot 7 stemmer.
Formannskapets innstilling, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med den endring at punktet om revidering av klima og energiplanen tas ut, da dette ikke berører delegasjon av kommunestyrets myndighet.

Tillegg/endringer:
a)
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”
Endres til:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”

b)
Endring av 6. og 7. avsnitt under ”Annen delegasjon”
Siste setning i 1. avsnitt som starter med ”Det samme gjelder for……..” strykes.
Nytt avsnitt tilslutt lyder: ”Rådmannen får fullmakt til å leie (ut / inn leie)fast eiendom innenfor en ramme på 1 mill. Øvrige leiekontrakter forelegges Formannskapet”.

c)
Ansettelse av kommunalsjefer delegeres til et utvalg bestående av ordfører, rådmannen, en fagforeningsrepresentant og en valgt representant fra formannskapet.

d)
Alle saker som først behandles etter kulturminneloven, for deretter må behandles etter plan- og bygningsloven delegeres til PUK.    Til toppen av siden

 

PS 11/10 Trønderhallen - Organisering av drift

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.03.2010  - video - pause 1 - pause 2

Orientering:
Saksopplysninger angående drift og kapitalkostnader Trønderhallen PDF - video, v/rådmann Ola Stene

Forslag i møte:
Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Driften av Trønderhallen og svømmehallen ivaretas av et kommunalt foretak i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 30.01.1999, kap 11 §§ 61-75.
Foretaket har følgende formål:

  • Forvalte og drive Trønderhallen og svømmehallen.
  • Ut fra anleggenes muligheter: tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for.
  • Markedsføre og promotere anlegget for større idretts- og kulturarrangementer, messer og utstillinger.
  • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Foretakets finanskostnader inngår i regnskapene.
Foretakets styre skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Avstemning:
Solems forslag til vedtak vedtatt med 20 mot 15 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling.

Vedtak:
Driften av Trønderhallen og svømmehallen ivaretas av et kommunalt foretak i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 30.01.1999, kap 11 §§ 61-75.
Foretaket har følgende formål:

  • Forvalte og drive Trønderhallen og svømmehallen.
  • Ut fra anleggenes muligheter: tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for.
  • Markedsføre og promotere anlegget for større idretts- og kulturarrangementer, messer og utstillinger.
  • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Foretakets finanskostnader inngår i regnskapene.
Foretakets styre skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.    Til toppen av siden

 

PS 12/10 1719/275/845 - Reguleringsplan Alvestad

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.03.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 26 mot 8 stemmer.

Vedtak:
Reguleringsplan for gnr. 275/845 Alvestad, datert 09.12.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.      Til toppen av siden

Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 14.10.2019 08:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051