Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 33/10 - Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/4991
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.06.10 54/10
Kommunestyret 23.06.10 33/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 3 i rådmannens innstilling strykes. Fremmes som egen sak.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs endringsforslag.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.10 til orientering.
 2. Levanger kommunes budsjett for 2010 endres slik:
  Utgifter: 
  Undervisning av fosterheimsplasserte elever Kr. 3.000.000,-
  Leksehjelp jfr. K-styresak 25/10 800.000,-
  Dekning: 
  Redusert reserve Kr. 3.800.000,-
 3. Kommunens låneopptak økes med 27,2 millioner kroner til bygging av treningsstudio i tilknytning til Trønderhallen. Resterende kostnad ved byggingen, 6,5 millioner kroner, dekkes av momskompensasjon knyttet til prosjektet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.  

  
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.10 til orientering.
 2. Levanger kommunes budsjett for 2010 endres slik:
  Utgifter: 
  Undervisning av fosterheimsplasserte elever Kr. 3.000.000,-
  Leksehjelp jfr. K-styresak 25/10 800.000,-
  Dekning: 
  Redusert reserve Kr. 3.800.000,-
 3. Kommunens låneopptak økes med 27,2 millioner kroner til bygging av treningsstudio i tilknytning til Trønderhallen. Resterende kostnad ved byggingen, 6,5 millioner kroner, dekkes av momskompensasjon knyttet til prosjektet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement

Vedlegg:

 1. Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.10.

Hovedoversikten viser følgende tall for driften etter 1. tertial, klikk for PDF


Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.

Vurdering:
Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 30.04.09.

Det rapporteres om relativt små avvik for enhetene ved utgangen av 1. tertial, men det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde ”trykket oppe” slik at eventuelle budsjettoverskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenhetenes budsjettrammer på nåværende tidspunkt – alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene.

I Kommunestyrets vedtak i sak 21/10 ”Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010” ble det vedtatt å redusere overføringen fra Levanger boligforvaltning. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette skal dekkes opp i forbindelse med gjennomgangen av kommunens organisering egne selskaper.

Rådmannen foreslår at avsetningen til dekning av kostnader til undervisning av fosterheimsplasserte elever i andre kommuner økes med 3,0 millioner kroner. Dette begrunnes med at en gjennomgang av de plasseringer Levanger kommune har pr. i dag viser at det er satt av for lite midler til dette formålet i 2010 Kommunen har ikke mulighet til å styre disse kostnadene på kort sikt.

Det foreslås også at det bevilges 0,8 millioner kroner til innføring av leksehjelp for 1. – 4. klasse fra høsten 2010. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 25/10. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlene mellom skolene.

Vedtatt budsjettreserve er på 4,3 millioner kroner. Det foreslås at deler av denne benyttes for å dekke inn kostnader knyttet til leksehjelp og undervisning av fosterheimsplasserte elever.

Det foreslås også at kommunens låneopptak i 2010 økes med 27,2 millioner kroner for å finansiere byggingen av treningsstudio i samband med Trønderhallen. Brutto investering i forbindelse med treningsstudioet er 33,7 millioner kroner, 6,5 millioner av dette foreslås finansiert gjennom bruk av mottatt momskompensasjon knyttet til treningsstudioet.

Til dekning av årets lønnsoppgjør er det i budsjettet satt av 18,0 millioner kroner. Det bes om at rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer etter hvert som resultatet av oppgjøret blir kjent.

I forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2009 ble det vedtatt at rådmannen skulle komme tilbake med et forslag til finansiering av udekkede investeringer i forbindelse med tertialrapporteringen for 1. tertial. På grunn av streiken innen KS-området har rådmannen ikke fått ferdigstilt dette arbeidet, og vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med regnskapsrapporten etter 2. tertial.

Sykefraværsstatistikken for Levanger viser en liten reduksjon i fravær fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010. Samme tendens er det også mellom 3. tertial 2009 og 1. tertial 2010. Fullstendig oversikt over sykefraværet vises under pkt. 4.2

Videre vises ellers til kommentarer i den vedlagte rapporten.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051