Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 23.06.10, kl. 16:00

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 32/10 Omstillingsprogrammet 2009 - sluttbehandling etter høring utredning vedtak video
etter pause
PS 33/10 Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 34/10 Reglement og fullmakt for Levanger Kommunes finansforvaltning utredning vedtak video
PS 35/10 Innbyggerinitiativ etter kommunelovens prg 39a  med forslag om oppretting av fast stilling som fysioterapeut med fast  plassering ved Breidablikktunet utredning vedtak video
PS 36/10 Søknad om fritak fra vervet som leder av Levanger forliksråd - Martin Stavrum utredning vedtak video
PS 37/10 Utbygging av bredbåndsdekning i Levanger utredning vedtak video
PS 38/10 Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- kommunal overtakelse utredning vedtak video
etter pause
PS 39/10 Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7 - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 40/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy utredning vedtak video
PS 41/10 Overdragelse av aksjepost i Proneo AS fra Innherred Vekst AS til Levanger Næringsselskap AS utredning vedtak video
PS 42/10 Opsjonsavtale hotelltomt utredning vedtak video
PS 43/10 Grilstad Åsen - søknad om lån utredning vedtak video
PS 44/10 Årsmelding Eldres råd i Levanger 2009 utredning vedtak video
FO 13/10 Interpellasjon fra Ragnhild Skjerve (SV) - Likelønn og lavtlønn tekst PDF behandl. video
FO 14/10 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) - Organisering av avdeling Plan- og byggsak - bygningskontrollen tekst PDF behandl. video
FO 15/10 Spørsmål fra Vegard Granaune (DNA) - Retaksering i f.m. eiendomsskatt tekst PDF behandl. video
FO 16/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Økt tilrettelegging for sykkelparkering i Levanger sentrum tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26 + 9 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Vegard Granaune dna varamedlem 2 x Gunnhild M. Ø. Nesgård
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Robert Svarva
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Kristin Aas
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Lill Kristin Nordahl
Terje Veimo dna varamedlem 12 x Asle Granås
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Ole Jørstad
Vegard Austmo sp varamedlem 3 x Jorunn Skogstad
Guri Skjesol sp varamedlem 4 x Alf Magnar Reberg
Jørgen Selmer v varamedlem 5 x Einar Vandvik

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Øystein Lunnan fung. kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen fagansvarlig økonomi  
Marit E. Aksnes enhetsleder Barn- og Familie  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Settevaraordfører:
Anne-Grethe Hojem (DNA) ble enstemmig valgt til settevaraordfører.

Permisjoner:
Guri Skjesol (SP) fikk permisjon og forlot møtet, kl. 18:40, etter behandling av sak 38/10.

Merknader:
Gerd Haugberg (H) bemerket at kommunestyremøtet var lagt til 23. juni som er St.Hansaften.

Orienteringer:

 


Interpellasjoner:
FO 13/10 Interpellasjon fra Ragnhild Skjerve (SV) - Likelønn og lavtlønn - video

Ordføreren besvarte interpellasjonen -

Skjerve fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til at det i de lokale lønnsforhandlingene prioriteres et lønnstillegg til lavtlønnede kommuneansatte.

Avstemning:
Skjerves forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til at det i de lokale lønnsforhandlingene prioriteres et lønnstillegg til lavtlønnede kommuneansatte.

Spørsmål:
FO 14/10 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) - Organisering av avdeling Plan- og byggsak - bygningskontrollen - video

Strid fremmet følgende oversendelsesforslag:
Rådmannen får i oppdrag å utrede muligheten til å søke eksterne midler for å opprette en prosjektstilling for en tidsperiode på 2-3 år. Denne personen skal ha som den eneste oppgaven å ta tak i innmeldte ulovlig oppsatt bygg/tiltak.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

VEDTAK:
Oversendelsesforslaget fra Strid enstemmig vedtatt oversendt samkommunestyret.

FO 15/10 Spørsmål fra Vegard Granaune (DNA) - Retaksering i f.m. eiendomsskatt - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 16/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Økt tilrettelegging for sykkelparkering i Levanger sentrum - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden


 

 

 

PS 32/10 Omstillingsprogrammet 2009 - sluttbehandling etter høring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video - etter pause

Utsendt før møte:
- Notat til kommunestyrets medlemmer fra: Rådmannen 23.6.2010 (utsendt via e-post)

Forslag i møte:
Fanny Gausen (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Formannskapets forslag til pkt. 4 skal legges fram for ny behandling i kommunestyret sammen med prosjektets innstilling og anbefaling.

Hanne E. Lilleberg (SV) fremmet på vegne av SV, SP og FRP følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:
Aktiviteten i Levanger boligforvaltning KF og Levanger rådhus as vurderes overført til Levanger kommune innen 1.1.2012.
Rådmannen legger fram en egen sak om hvordan dette kan gjennomføres innen 1.6.2011.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til endring av innstillingens pkt. 1:
Ved framtidig salg av nærings- og boligtomter vurderes det å legge inne en avanse som bl.a. kan benyttes til å investere i infrastruktur. Rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette kan gjennomføres innen 1.10. 2010.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 1 i formannskapets innstilling strykes.

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt:
For å styrke kapasiteten for plan- og utviklingsarbeid knyttet til oppvekstsektoren i rådmannens stab og ivareta behov for faglige rådgivere knyttet til rådmannsfunksjonen beholdes en fagstab direkte knyttet til kommunalsjefnivået.
Denne fagstabens leder – skolefaglig ansvarlig – gis et klart mandat som bl.a. sikrer faste samarbeidsmøter med Barne- og Familietjenesten (BaFa).
I fagstaben inngår også Barnehageansvarlig.

Avstemning:
Buchholdts endringsforslag, pkt. 1, avvist med 32 mot 3 stemmer.
Trøites forslag, pkt. 1, vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstillingen pkt. 1.
Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Lillebergs forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Gausens endringsforslag vedtatt med 24 mot 11 stemmer.
Johansens tilleggsforslag vedtatt med 26 mot 9 stemmer.
Formannskapets innstilling, pkt. 5, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Ved framtidig salg av nærings- og boligtomter vurderes det å legge inne en avanse som bl.a. kan benyttes til å investere i infrastruktur. Rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette kan gjennomføres innen 1.10. 2010.
 2. Det settes ned et eget utvalg som utreder etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med Levanger tomteselskap og Levanger næringsselskap. Frist for arbeidet settes til 1.12.2010
 3. Aktiviteten i Levanger boligforvaltning KF og Levanger rådhus as vurderes overført til Levanger kommune innen 1.1.2012.
  Rådmannen legger fram en egen sak om hvordan dette kan gjennomføres innen 1.6.2011.
 4. Formannskapets forslag til pkt. 4 skal legges fram for ny behandling i kommunestyret sammen med prosjektets innstilling og anbefaling.
 5. For å styrke kapasiteten for plan- og utviklingsarbeid knyttet til oppvekstsektoren i rådmannens stab og ivareta behov for faglige rådgivere knyttet til rådmannsfunksjonen beholdes en fagstab direkte knyttet til kommunalsjefnivået.
  Denne fagstabens leder – skolefaglig ansvarlig – gis et klart mandat som bl.a. sikrer faste samarbeidsmøter med Barne- og Familietjenesten (BaFa).
  I fagstaben inngår også Barnehageansvarlig.
 6. For øvrig tar kommunestyret sluttrapportene og rådmannens vurderinger til orientering.    Til toppen av siden


 

PS 33/10 Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Formannskapet forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til innstilling, pkt. 3, vedtatt med 25 mot 10 stemmer.
Formannskapets forslag til innstilling, pkt. 4, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.10 til orientering.
  Utgifter: 
  Undervisning av fosterheimsplasserte elever Kr. 3.000.000,-
  Leksehjelp jfr. K-styresak 25/10 800.000,-
  Dekning: 
  Redusert reserve Kr. 3.800.000,-
 2. Levanger kommunes budsjett for 2010 endres slik:
 3. Kommunens låneopptak økes med 27,2 millioner kroner til bygging av treningsstudio i tilknytning til Trønderhallen. Resterende kostnad ved byggingen, 6,5 millioner kroner, dekkes av momskompensasjon knyttet til prosjektet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.    Til toppen av siden


 

PS 34/10 Reglement og fullmakt for Levanger Kommunes finansforvaltning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Utsendt før møte:
Endelig uttalelse til Levanger kommunes finansreglement fra KomRev PDF (utsendt 22.06.10)

Habilitet:
Einar Theodor Bangstad (H) ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Han fratrådte møtet under behandlinga av denne saken.

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Status for finansforvaltning angående innskudd, obligasjoner og sertifikater meldes til kommunestyret ved behandling av tertialrapporter. Det vektlegges et enkelt og tydelig språk.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK: 
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for oppfølging av finansforvaltningen iverksettes fra og med andre halvår 2010.

OVERSENDELSESFORSLAG:
Status for finansforvaltning angående innskudd, obligasjoner og sertifikater meldes til kommunestyret ved behandling av tertialrapporter. Det vektlegges et enkelt og tydelig språk.    Til toppen av siden

 

PS 35/10 Innbyggerinitiativ etter kommunelovens prg 39a  med forslag om oppretting av fast stilling som fysioterapeut med fast  plassering ved Breidablikktunet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det opprettes en egen stilling som fysioterapeut ved Breidablikktunet.
Rådmannen pålegges å finne inndekning for stillingen

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Innbyggerinitiativet med forslag om oppretting av en fast stilling som fysioterapeut, fast plassert ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset – Frol, gis ikke tilslutning. Det vises til føringene som er tatt inn for fagområdet i den vedtatte Pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune.
 2. Det bes om at rådmannen utarbeider og fremmer forslag til fagplan for rehabilitering/habilitering. Planen skal beskrive organisering, bemanning og kompetanse og behov – også behovet for fysioterapitjeneste til de eldste i kommunen i institusjoner. Planen skal ferdigstilles innen 2010 og politiske ferdigbehandles i løpet av 1. halvår 2011.    Til toppen av siden


 

PS 36/10 Søknad om fritak fra vervet som leder av Levanger forliksråd - Martin Stavrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:
Som nytt medlem til Levanger forliksråd velges: Martin Granås

Avstemning:
Formannskapets innstilling 1. og 2. setning enstemmig vedtatt.
Heieraas endringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Martin Stavrum fritas fra sitt verv som leder for Levanger forliksråd ut resten av inneværende valgperiode.
Som ny leder for Levanger forliksråd: Johan Fossan
Som nytt medlem til Levanger forliksråd velges: Martin Granås    Til toppen av siden

 

PS 37/10 Utbygging av  bredbåndsdekning i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010  - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:
For å realisere de to pågående prosjekt – Borgsåsen og Heir / Munkeby – bevilges kr 500.000. inneværende år (jfr alternativ 1 under vurderinger i saksframlegget).
Bevilgningen gjøres i forbindelse med budsjettjustering ved behandling av tertialrapporten etter 2.tertial.
Ytterligere tilskudd til andre prosjekter vurderes ved utarbeidelsen av økonomiplan 2011 – 2014, og budsjett for 2011.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:
Levanger kommune vil være offensiv overfor fylkeskommunen når det gjelder fordeling av statlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging.

Avstemning:
Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Heieraas endringsforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. I forbindelse med utbygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp) skal nedlegging av trekkrør for bredbånd vurderes lagt inn i prosjektene. En kost-/nytteanalyse legges til grunn for vurderingen.
 2. For å realisere de to pågående prosjekt – Borgsåsen og Heir / Munkeby – bevilges kr 500.000. inneværende år (jfr alternativ 1 under vurderinger i saksframlegget).
  Bevilgningen gjøres i forbindelse med budsjettjustering ved behandling av tertialrapporten etter 2.tertial.
  Ytterligere tilskudd til andre prosjekter vurderes ved utarbeidelsen av økonomiplan 2011 – 2014, og budsjett for 2011.
 3. Levanger kommune vil være offensiv overfor fylkeskommunen når det gjelder fordeling av statlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging.    Til toppen av siden


 

PS 38/10 Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010  - video - etter pause

Forslag i møte:
Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune avstår fra å gi tilbud på aksjene i Staup Natur og aktivitetsbarnehage.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 17 stemmer som ble avgitt for Bangstads forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune overtar Staup Natur og Aktivitetsbarnehage as fra 1.8.2010 gjennom å overta alle aksjene fra LHK Marked as for 1 mill kr.
 2. Aksjekjøpet finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
 3. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Nesheim skole til nytt oppvekstsenter.    Til toppen av siden


 

PS 39/10 Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7 - sluttbehandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, sist revidert 11.06.10, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.     Til toppen av siden

 

PS 40/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til abonnementsvilkår tekniske og administrative bestemmelser for vann og avløp vedtas og trer i kraft for Levanger kommune fra og med 1 jan 2011.
Fra samme dato oppheves ”Sanitærreglement – tekniske og administrative bestemmelser ” som gjeldende for Levanger kommune.    Til toppen av siden

 

PS 41/10 Overdragelse av aksjepost i Proneo AS fra Innherred Vekst AS til Levanger Næringsselskap AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune overfører aksjeposten på 60 aksjer a  kr. 1.000,- i Proneo as som overtas ved oppløsning av Innherred Vekst as til Levanger Næringsselskap AS.    Til toppen av siden

 

PS 42/10 Opsjonsavtale hotelltomt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Habilitet:
Geir Tore Persøy (FRP) ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Han fratrådte under behandling av denne saken.

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune inngår ikke opsjonsavtale for tomt på havna som forelagt.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag (1) – til innstillingen:
Opsjonsavtale kan ikke overføres til en 3. part

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag (2) – til innstillingen:
Retten til kjøp kan først gjelde når festekontrakter innenfor opsjonsområdet er opphevet/innløst. Eventuelle 3. parts bygningsmasser må av rettighetshaver erstattes for takstsum, eller annen avtale.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 29 mot 4 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag.
Aalbergs tilleggsforslag (1) vedtatt med 31 mot 2 stemmer.
Aalbergs tilleggsforslag (2) enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune inngår opsjonsavtale for hotelltomt på havna som forelagt.
Opsjonsavtale kan ikke overføres til en 3. part

Retten til kjøp kan først gjelde når festekontrakter innenfor opsjonsområdet er opphevet/innløst. Eventuelle 3. parts bygningsmasser må av rettighetshaver erstattes for takstsum, eller annen avtale.    Til toppen av siden

 

PS 43/10 Grilstad Åsen - søknad om lån

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Grilstad AS innvilges et rente- og avdragsfritt lån i 5 år under forutsetning av tilstrekkelig sikkerhet. Lånebeløp er stort kr 1.000.000 (en million).

Det utarbeides retningslinjer for søknader om økonomisk støtte for næringslivet og behandling av slike søknader.    Til toppen av siden

 

PS 44/10 Årsmelding Eldres råd i Levanger 2009

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Eldres Råd’s innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsmelding fra Eldres råd for 2009 vedtas.    Til toppen av siden

Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051