Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.03.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 23.03.11, kl. 17:00-18:55

Sakliste som PDF - word  -  protokoll PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 8/11 Referatsaker utredning vedtak video
PS 9/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to utredning vedtak video
PS 10/11 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune utredning vedtak video
PS 11/11 Lokalt manifest mot mobbing 2011 - 14 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 12/11 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag utredning vedtak video
PS 13/11 Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr utredning vedtak video
PS 14/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 utredning vedtak video
FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren tekst PDF behandl. video
FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger tekst PDF behandl. video
FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger tekst PDF behandl. video
FO 5/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet tekst PDF behandl. video
FO 6/11 Spørsmål til ordfører fra Gunnar Morten Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 5 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Olin Halgeir Pettersen frp medlem - forfall
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Vegard Granaune
Terje Veimo dna varamedlem 12 x Asle Granås
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Hanne Ihler Toldnes
Ingen vara sv - - Gunnar Morten Løvås
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Inge Johansen
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Olin Halgeir Pettersen


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Guri M. Sivertsen biblioteksjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Permisjoner:
Einar Vandvik (V) og Ole Jørstad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.15, etter behandling av sak PS 14/11.
Asgeir Persøy (FRP) og Gerd Haugberg (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.45, etter behandling av sak FO 4/11.

Merknader:
Ordføreren orienterte om at kommuneplanens arealdel kommer opp til behandling i samkommunestyremøte den 31. mars 2011 og sluttbehandles i Levanger kommunestyre 13. april - video

Forespørsel – fremmet i møtet – fra Asbjørn Folkvord (SV): - video
I møte 15. desember vart dette forslaget lagt fram i sak 76/10: Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-14.   
”Det blir i vårhalvåret 2011 gjennomført ei vurdering av styringsordninga i Levanger kommune.  På grunnlag av erfaringar i det politiske miljøet og administrasjonen blir det gjort ei brei vurdering for å styrke kontakten mellom dei politiske organa og administrasjonen og effektivisere administrasjonen med sikte på å styrke den allmenne deltakinga i styringa av lokalsamfunnet. Konkrete område som bør vurderast er ansvarsfordelinga mellom kommunestyret og administrasjonen,  talet på komitear og utvalg og fordelinga av ansvar mellom dei, og det administrative organisasjonsmønstret.

Dette arbeidet blir styrt av ei gruppe på sju medlemmer frå formannskap og kommunestyre,  valt av kommunestyret. Gruppa knyter til seg sakkyndig bistand i den grad gruppa finn det tenleg. Gruppa legg fram si vurdering med forslag til eventuelle endringar til kommunestyrets møte i august 2011.”

Dette forslaget vart vedtatt oversendt formannskapet. Så langt har det ikkje vore behandla der. Forepørselen gjeld derfor : Kvar er denne saka no?

 

Interpellasjoner og spørsmål:

FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren - video
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om at det blir lagt fram en oversikt over de bygg kommunen eier i Levanger sentrum, og en plan som viser hvordan intensjonsavtalen med Riksantikvaren skal følges opp for disse byggene.

Ordføreren besvarte interpellasjonen. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger - video
Spørsmål:
Hva mener ordføreren er den optimale løsning for beboerne i Levanger hva gjelder politiets organisering, og hva har ordføreren gjort for at vi skal beholde lensmannskontoret som det er i dag i Levanger?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger - video
Spørsmål:
Vil ordfører ta initiativ til å samkjøre timeplan for disse fagene i u-skolene i Levanger kommune, slik at alle elever får samme mulighet?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 5/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet - video
Spørsmål:
Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å oppfylle kravene i personopplysningslovens §14?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 6/11 Spørsmål til ordfører fra Gunnar Morten Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå - video
Spørsmålet ble fremmet av Asbjørn Folkvord (SV).
Spørsmål:

 • Har Levanger kommune utarbeidet en veileder i offentlige innkjøp som sikrer etisk handel?
 • Hva gjør Levanger kommune som oppdragsgiver for å sikre at eventuelle vikarer fra vikarbyrå, bemanningsforetak og andre virksomheter som utfører tjenester i kommunen blir gitt de lønns og arbeidsvilkår som er fastsatt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?
 • Hvilke kontrolltiltak har Levanger kommune gjennomført pâ dette området? 


Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 


PS 8/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011  - video

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 9/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:
Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan, kino/kulturhus på havna/Røstad og eventuelt andre aktuelle prosjekt i Levanger.

Avstemning:
Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt. 3, vedtatt med 25 mot 9 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag.

VEDTAK:

 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur.
 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler.
 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger.     Til toppen av siden


 

 

PS 10/11 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås.
 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen.
 3. Kommunens andel av prosjektet – kr. 875 000,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr. 800 000,-. Resterende beløp, kr. 75 000 er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet – delprosjekt 1.    Til toppen av siden

 


 

PS 11/11 Lokalt manifest mot mobbing 2011 - 14 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011  - video

Forslag i møte:
Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:
Enhetene rapporterer om status for arbeidet mot mobbing i tertialrapportene.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Folkvords tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing.
 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken.
 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet.
 4. Enhetene rapporterer om status for arbeidet mot mobbing i tertialrapportene.    Til toppen av siden


 

 

PS 12/11 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011  - video

Forslag i møte:
Arne Solem (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:
Den økonomiske innsats i dette arbeidet vurderes i den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:
Kommunestyret holdes orientert om status i forbindelse med kvalitetsmelding grunnskolen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Solems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Bye’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 
 2. Levanger kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden 2011 – 2021 for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
 3. Levanger kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet.
 4. Levanger kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner.
 5. Levanger kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
 6. Levanger kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden.
 7. Den økonomiske innsats i dette arbeidet vurderes i den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.
 8. Kommunestyret holdes orientert om status i forbindelse med kvalitetsmelding grunnskolen.    Til toppen av siden


 

 

PS 13/11 Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011  - video

Utsendt:


Orientering i møte:


Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Allerede innkjøpte varer dekkes innen vedtatt ramme for investering Trønderhallen. Videre investeringer legges fram som egen sak for kommunestyret.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 4 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr. 3 175 000,-.
 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved:
  • Kr.    175 000,- dekkes ved økt rammeoverføring for 2011.
  • Kr. 1 600 000,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år.
  • Kr. 1 400 000,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år.    Til toppen av siden


 

 

PS 14/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.03.2011  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2010” til orientering.    Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051