Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.11 - sak 31/11 - Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/5105
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.06.11 49/11
Kommunestyret 22.06.11 31/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
  2. Det fordeles 3,5 millioner kroner til Eldresatsingen, beløpet finansieres av Disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpet.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent. 


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
  2. Det fordeles 3,5 millioner kroner til Eldresatsingen, beløpet finansieres av Disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpet.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement

Vedlegg:

  1. Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11.

Grp. ansvar

Regnskap 30.04.11

Periodisert budsjett

For-bruk

Opprinnelig budsjett 2011

Rev. budsjett 2011

Forbr 30.04

Regnskap 30.04.10

100 POLITISKE ORGANER

1 289 022

1 386 959

93

6 544 780

6 577 680

20

1 892 354

110 RÅDMANNEN M/ STAB

2 075 724

2 188 560

95

5 862 630

5 965 630

35

2 301 233

130 FELLESOMRÅDER

11 559 327

11 423 034

101

21 983 722

20 534 322

56

10 527 373

132 NÆRINGSARBEIDE

983 954

806 611

122

2 236 898

2 283 498

43

1 433 173

133 NAV KOMMUNE

7 078 397

7 202 774

98

19 222 000

19 309 400

37

3 841 772

134 KIRKER M.V.

1 788 000

1 855 250

96

7 421 000

7 421 000

24

1 673 750

135 KOMMUNESKOGEN

-48 865

-36 333

134

-241 000

-241 000

20

-2 333

138 OPPVEKST FELLES

52 331 390

53 981 953

97

108 676 274

109 645 274

48

-17 123 174

160 INNVANDRERTJENESTEN

-3 289 472

-982 825

335

2 739 860

2 809 160

-117

-136 086

210 MULE / OKKENHAUG OS

6 196 418

6 382 993

97

17 356 400

17 300 500

36

5 275 526

230 HALSAN / MOMARKA OS

7 991 926

7 960 775

100

21 361 900

21 687 700

37

5 812 799

235 NESHEIM SKOLE

9 779 826

10 005 768

98

26 433 429

26 761 729

37

7 042 419

240 SKOGN BARNE- OG U.SKOLE

14 584 679

14 493 063

101

39 837 300

40 016 800

36

12 875 470

250 EKNE/TUV OPPVEKST

5 997 705

6 018 079

100

17 703 681

17 386 481

34

5 203 160

260 ÅSEN OPPVEKST

7 075 100

7 319 181

97

19 821 900

20 051 400

35

6 347 323

270 YTTERØY OPPVEKST

3 173 715

3 194 779

99

8 282 676

8 479 176

37

2 595 715

280 FROL OPPVEKST

20 311 433

20 079 119

101

52 679 700

52 680 500

39

17 889 757

290 NESSET UNGDOMSSKOLE

4 830 413

5 290 410

91

15 015 600

15 643 000

31

4 908 068

310 BARN OG FAMILIE

20 661 087

20 288 612

102

56 223 107

57 204 607

36

17 813 865

315 HELSE/REHABILITERING

11 158 671

11 163 298

100

28 035 000

27 919 000

40

9 002 634

370 STAUPSHAUGEN VERKSTED

3 340 097

3 374 188

99

8 781 472

8 986 072

37

2 895 878

380 DISTRIKT NESSET/FROL

28 367 409

28 620 775

99

80 262 405

81 110 805

35

25 948 589

385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY

17 033 357

17 504 551

97

51 091 100

51 695 600

33

16 048 970

390 DISTRIKT SØR

25 144 219

24 689 175

102

67 878 517

68 789 317

37

22 579 189

500 KULTUR

8 200 130

8 778 845

93

21 276 000

21 429 700

38

5 113 443

630 DRIFT-ANLEGG

2 610 715

2 683 554

97

-960 100

-630 100

-414

3 854 665

640 BYGG OG EIENDOM

1 846 277

2 229 553

83

7 239 800

7 370 100

25

3 072 399

660 KOMMUNALTEKNIKK

2 456 729

3 544 676

69

7 180 300

7 285 300

34

-324 379

680 BRANN OG FEIERVESEN

0

0

-

0

0

0

2 583 442

690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER

1 095 213

833 333

131

2 500 000

2 500 000

44

435 844

695 TILTAKSPAKKE 2009

0

0

-

0

0

0

-1 453 874

699 Kommunens andel til ISK

14 474 774

14 474 760

100

42 142 039

43 424 324

33

10 096 457

800 SKATT OG RAMMETILSKUDD

-282 940 116

-280 644 724

101

-829 035 000

-829 035 000

34

-211 201 578

850 FINANSTRANSAKSJONER

14 691 866

15 712 656

94

64 446 610

57 638 025

25

4 049 865

T o t a l t

21 849 120

31 823 402

69

0

0

0

-17 126 292


Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.

Vurdering:
Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 30.04.10.

Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 1. tertial, unntaket er Barne- og Familietjenesten som rapporterer negative avvik innenfor barnevernsområdet. Rådmannen vil følge denne enheten nøye og komme tilbake med eventuelle tiltak etter 2. tertial. Det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde ”trykket oppe” slik at eventuelle budsjettoverskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenhetenes budsjettrammer på nåværende tidspunkt – alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene. Rådmannen ber imidlertid om fullmakt til å fordele avsatte midler til årets lønnsoppgjør så snart fordelingen mellom enhetene er endelig beregnet.

I Kommunestyresak 19/11 ”Årsregnskap/årsberetning 2010 – Levanger kommune”, ble det vedtatt å avsette 3,5 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til eldresatsingen. På bakgrunn av kommunale regnskapsregler kan i utgangspunktet ikke disse midlene benyttes før i 2012. Rådmannen ser imidlertid at behovet for at disse midlene anvendes i 2011 og foreslår med bakgrunn i dette at det bevilges 3,5 millioner kroner til formålet. Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Videre vises til kommentarer i den vedlagte rapporten.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 22.06.2011 20:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051