Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 22.06.11, kl. 16:25 - 19:00 

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 31/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 32/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal utredning vedtak video
PS 33/11 Grunnlagsdokumentet utredning vedtak video
PS 34/11 Tverrfaglig sentrum for kultur og helse utredning vedtak video
PS 35/11 Regulering–splan Fv. 119, Lysaker - Korsbakken, gang-/sykkelveg. Ny behandling. utredning vedtak video
PS 36/11 Reguleringsplan Håa - 1719/8/1 - fortetting hyttefelt utredning vedtak video
PS 37/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde utredning vedtak video
FO 9/11 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - landingsplass for helikopter tekst behandl. video
FO 10/11 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) -  Beslutningspraksis i politiske møter -  Kommunestyremøter på dagtid tekst behandl. video
FO 11/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Opprusting av fylkesveg 753 tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28 + 6 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Olin Halgeir Pettersen frp medlem - forfall
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem - forfall
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 2 x Vegard Granaune
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Asle Granås
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Lill Kristin Nordahl
Ingen vararepr h   - Gerd Haugberg
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Nina Bakken Bye
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Olin Halgeir Pettersen
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Heidi Flaten

   

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Ingjar Eggen regnskapsansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Dina von Heimburg folkehelsekoordinator  
Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Terje Wist assisterende revisjonssjef KomRev Trøndelag IKS
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Merknader:
Hans Aalberg¸ Olav Strid og Einar Theodor Bangstad fikk permisjon og forlot møtet kl. 17.45, under behandling av sak nr. 31/11.
Anne Grete Krogstad fikk permisjon og forlot møte kl. 17.50, etter behandling av sak 31/11.
Hanne Ihler Toldnes fikk permisjon og forlot møte kl 17.55, etter behandling av sak 32/11.

Orienteringer:


Spørsmål og interpellasjoner:

FO 9/11 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - landingsplass for helikopter - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 10/11 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Beslutningspraksis i politiske møter. - Kommunestyremøter på dagtid. - video
Ordføreren besvarte spørsmålene.

FO 11/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Opprusting av fylkesveg 753 - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Forespørsel:
Jostein Trøite, SV, stilte spørsmål vedr. borettslagsleilighet i nærheten av Skogn helsetun og betaling av husleie og strøm etter utflytting - video
Ordføreren besvarte forespørselen.      Til toppen av siden

 


 

PS 31/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Ragnhild Torun Skjerve, SV, fremmet følgende oversendelsesforslag:
Ifølge 1. tertialrapport Levanger kommune er det fortsatt for lang ventetid for tjenester fra PPT og fare for bortfall av tilpasset- og spesialundervisning, pluss redusert voksentetthet. Kommunestyret ber rådmannen vurdere en tilleggsbevilgning, for å rette på dette, ved behandling av 2. tertialrapport.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Skjerves oversendelsesforslag vedtatt med 23 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
 2. Det fordeles 3,5 millioner kroner til Eldresatsingen, beløpet finansieres av Disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.


Oversendelsesforslag:
Ifølge 1. tertialrapport Levanger kommune er det fortsatt for lang ventetid for tjenester fra PPT og fare for bortfall av tilpasset- og spesialundervisning, pluss redusert voksentetthet. Kommunestyret ber rådmannen vurdere en tilleggsbevilgning, for å rette på dette, ved behandling av 2. tertialrapport.      Til toppen av siden


 

 

PS 32/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Det etableres Frisklivssentral (FLS) i Verdal og Levanger kommuner med mål om at flest mulig mennesker med behov for støtte til livsstilsendring får et tilbud om fysisk aktivitet og annen helsefremmende opplæring.
 2. Frisklivssatsingen blir integrert i helsetilbudet i hver kommune hvor økonomi og personalansvar lagt til kommunene. Ansvaret for utvikling og samhandling legges til ISK ved folkehelsekoordinator og kommuneoverlege.
 3. Det etableres hensiktsmessige lokalisering både i Levanger og Verdal.
 4. Det ansettes en frisklivskoordinator i hver av kommunene. Driften innarbeides i budsjettene for 2012.
 5. Det utarbeides partnerskapsavtaler med HINT og HNT ved resp. FoU-avdelinger om utvikling av metoder for registrering og målinger basert på informert samtykke for å bygge opp et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og evaluering av effektene av FLS.       Til toppen av siden


 

 

PS 33/11 Grunnlagsdokumentet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Gunnar Morten Løvås, SV, foreslo saken utsatt.

Avstemning:
Saken utsatt med 25 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Saken utsatt.      Til toppen av siden

 

 

PS 34/11 Tverrfaglig sentrum for kultur og helse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Prosjekt for planlegging og etablering av Tverrfaglig sentrum for kultur og helse Kultur og helseprosjektet etableres slik saksutredningen skisserer.
 2. Det engasjeres prosjektleder i inntil 80% stilling fra sommeren 2011og ut 2012
 3. Forslag til fast struktur for kultur og helsesatsingen med avklart ansvarsfordeling skal foreligge før behandlingen av budsjett for 2013.       Til toppen av siden


 

 

PS 35/11 Reguleringsplan Fv. 119, Lysaker - Korsbakken, gang-/sykkelveg. Ny behandling.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013– oppsummering av høringsuttalelser: (vedtak)
Så lenge byggherre anbefaler at strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg.        Til toppen av siden

 

 

PS 36/11 Reguleringsplan Håa - 1719/8/1 - fortetting hyttefelt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Reguleringsplan Håa 1719/8/1 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Tillegg fra rådmannen: Siste revisjonsdato påføres plankart og bestemmelser.      Til toppen av siden

 

 

PS 37/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Habilitet:
Ketil Hveding, H, fratrådte som innhabil.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes.      Til toppen av siden





Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051