Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.10.09 - sak 54/09 - Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2009/8245
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 07.10.09 98/09
Levanger kommunestyre 21.10.09 54/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg til pkt. 4 fra Jostein Trøite, SV:

Det inngås avtale med Innherred Motorsportklubb om nedbetaling av lån.

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.09 til orientering
 2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.
 3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:
  Økt ramme Distrikt Sentrum – Ytterøy 1.000.000,-
  Reserverte bevilgninger reduseres med 1.000.000,-
 4. Forskudd på lån til Innhetter Motorsportklubb finansieres via kommunens Disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.  


Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.09 til orientering
 2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.
 3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:
  Økt ramme Distrikt Sentrum – Ytterøy 1.000.000,-
  Reserverte bevilgninger reduseres med 1.000.000,-
 4. Forskudd på lån til Innhetter Motorsportklubb finansieres via kommunens Disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement

Vedlegg:

Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.09. Hovedoversikten viser følgende tall for driften etter 2. tertial:

Regsnakpsoversikt - Klikk for tabell i PDF 

Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.

Kommunestyret behandlet i møte 24.06.09, sak 41/09 Søknad om forhåndutbetaling av spillemidler – Innherred motorsportklubb- Torsbustaden motorkrossanlegg. Klubben ble innvilget et lån på kr. 700.000,- til 3% rente, men det ble ikke fattet vedtak om hvordan dette lånet skulle finansieres. Rådmannen ser dette som en parallell sak til sak 20/08 hvor Frol IL  fikk innvilget et tilsvarende lån. Med bakgrunn i dette foreslås det at lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.  

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av rapporten, men jeg finner det likevel naturlig å understreke at flere enheter varsler mulige budsjettoverskridelser i 2009. Det er satt i verk tiltak for å unngå/redusere dette, men det er ikke mulig å unngå visse justeringer av budsjettet etter 2. tertial. Det foreslås å styrke Distrikt Sentrum – Ytterøy med 1 million kroner. Dette for å dekke opp lavere brukerbetaling for dagtilbudet enn forutsatt i årets budsjett. Dette finansieres ved overføring fra posten for reserverte bevilgninger, hvor det som følge at et rimeligere lønnsoppgjør enn forutsatt står nok ubrukte midler til å dekke dette. I forslaget Økonomiplan 2010-2013 er det tatt høyde for inntektssvikten.

Rådmannen finner det nødvendig å påpeke at Nesset ungdomsskole går mot et overforbruk i 2009. Enheten fikk nedjustert sin budsjettramme i mai/juni inneværende år (med virkning fra 01.01.09) som følge av utslag i den vedtatte kriteriemodellen for grunnskolen i Levanger. Enheten har store problemer med å klare å komme regnskapsmessig i balanse med budsjettet i år. Dette skyldes en høyere aktivitet i vårhalvåret enn på høsten. Det er foretatt endringer i driften som tilsier at enheten ved inngangen til budsjettåret 2010 vil ligge på et driftsmessig korrekt nivå. For å unngå at skolene får store endringer i budsjettene midt i året legger nå rådmannen opp til at beregninger i kriteriemodellen skal gjennomføres før jul slik at enhetene får bedre tid til å tilpasse seg eventuell reduksjoner i budsjettrammene.

I tillegg er det rapportert om fare for budsjettoverskridelser ved en oppvekstenhet, de øvrige pleie- og omsorgsdistriktene, kultur og brann- og feiervesenet. Rådmannen ser ingen mulighet til å foreta tilleggsbevilgninger på disse områdene, og enhetene pålegges derfor å finne dekning for mulig merforbruk innenfor egne rammer. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 25.03.2011 10:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051