Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 21.10.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.10.09, kl. 17:00-20:10

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 53/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner utredning vedtak video
PS 54/09 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 55/09 Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune utredning vedtak video
avstemning
PS 56/09 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse utredning vedtak video
FO 20/09 Spørsmål fra Siv By (SP) - ang ønkske om et mer aktivt lokalsamfunn tekst behandling video
FO 21/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Spillemidler til samfunnshus og grendehus tekst behandling video
FO 22/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Utvikling av eksisterende næringsliv i Levanger tekst behandling video
FO 23/09 Spørsmål fra Einar Vandvik (V) - angående bredbånddekning i Børsgrenda tekst behandling video


Av utvalgets medlemmer møtte 34 av 35.
Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem - forfall
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem - forfall
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem - forfall
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Vegard Granaune dna varamedlem 2 x Per Anker Johansen
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Lill Kristin Nordahl
Tove Randi Olsen dna varamedlem 8 x Fanny Gausen
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Mia Silkoset
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Hanne E. Lilleberg
Olaug Husby krf varamedlem 2 x Britt Tønne Haugan

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Øystein Sende kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen fungerende økonomisjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Representantene Jann Karlsen, Hans Aalberg og Olav Strid fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 55/09.
Asbjørn Folkvord fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 56/09.

Før møtet ble satt ble det gjennomført ”Åpen spørretime”
Spørsmål til ordføreren angående barnehagetomt i Kjønstadmarka – fra Ingebjørg Mikalsen - video 

Merknader:
Asbjørn Folkvord (SV) bemerket at innsendt interpellasjon ikke ble registrert i kommunens postmottak før fristen for innsending var utgått.

Orienteringer:

 • Ordføreren overrakte blomster til Tor Odin Ekle i forbindelse med at han vil motta Norges Vels sølvmedalje - video
 • Åpning av nye internettsider v/rådmannen - video
 • Influensapandemien og Levanger kommunes tiltak v/kommunalsjef Øystein Sende.

 
FO 20/09 Spørsmål fra Siv By (SP) - ang ønkske om et mer aktivt lokalsamfunn - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 21/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Spillemidler til samfunnshus og grendehus - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 22/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Utvikling av eksisterende næringsliv i Levanger - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 23/09 Spørsmål fra Einar Vandvik (V) - angående bredbånddekning i Børsgrenda - video
Spørsmålet ble fremmet av Karl Meinert Buchholdt.
Ordføreren besvarte spørsmålet.     Til toppen av siden  

PS 53/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 PS 54/09 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.09 til orientering
 2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.
 3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:
  Økt ramme Distrikt Sentrum – Ytterøy 1.000.000,-
  Reserverte bevilgninger reduseres med 1.000.000,-
 4. Forskudd på lån til Innhetter Motorsportklubb finansieres via kommunens Disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.     Til toppen av siden

 


 PS 55/09 Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009  - video - avstemning

Forslag i møte:
Gunnhild M. Ø. Nesgård (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:
Innstillingen vedtas med følgende endringer:
Driftsbudsjettet:
Driftsbudsjettet

Investeringsbudsjettet:
Utskifting av brannbil utsettes til 2012

For å rette opp skjevheter igangsettes det retaksering av alle eiendommer umiddelbart. Dette vil tilføre kommunen noe større inntekter som er helt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet.
Det forutsettes at ”Strukturtiltak” (jfr. Budsjettheftet) innenfor oppvekst ikke blir gjennomført.
Det iverksettes umiddelbart tiltak for å redusere ventetida i PPT. Forventet nedgang i ventetid rapporteres til formannskapet sammen med tertialrapporten
Rådmannen pålegges effektivisering for minimum å oppfylle det som er lagt inn i tabellen, herunder se på om samhandling PPT / helsesøster / skole fungerer godt nok. Kulturenheten må gjennomgås med sikte på å få til en optimal organisering.
Levanger Boligforvaltning KF bes om å legge fram en plan for gjennomføring av salg av boliger.
Rådmannen gis fullmakt til å redigere tabellen side 10, 11 og 12 i økonomiplanheftet i tråd med dette.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 med følgende endringer vedtas:

Drift
Drift 

Handlingsprogram investeringer:
Handlingsprogram investeringer

 1. Det er ikke aktuelt å legge inn investeringer og driftsutgifter i forhold til en skolebruksplan som ikke er behandla.
 2. Barn og unge i skolen skal ha mer fysisk aktivitet enn tidligere. Det forutsettes at dette følges opp. Dette som et ledd både i forebyggende helsearbeid og som læringsstrategi. Eventuelle budsjettmessige endringer vurderes i årsbudsjett  for 2010.
 3. Det legges til grunn at det foretas en retaksering for eiendomsskatt. Skatten reduseres fra 3,50/00 til 3,20/00 Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Vi har tatt utgangspunkt i rådmannens forslag til inntekter, utgifter og driftsbalanse. Ut over dette har vi forslag som både styrker og svekker driftsbalansen. Summen av våre forslag utgjør samlet en styrket drift:

Høyres forslag 
Høyres forslag er en illustrasjon på at vi har mange muligheter til å foreta nødvendige tilpasninger. Vi ber posisjonspartiene se nøye på våre forslag og ber om at det vurderes om elementer herfra kan tas inn når vi kommer til budsjettdebatten. Vi er ikke absolutte på alle våre forslag, men er åpne for å se på løsninger som kan bidra til vår felles visjon om ”livskvalitet og vekst”.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:
DRIFT:
Levanger Venstre vil styrke følgende elementer i Økonomiplan ”2010 til 2013”, skole, barnevern, rusomsorg og miljø. Venstre foreslår ikke økt eiendomsskatt i perioden og vil ikke støtte rådmannen forslag om økning i eiendomsskatten. Venstre går også imot en kostbar retaksering av eiendom.

Investeringer:
Venstre forslår at linjene fra Økonomiplan 2009 til 2012 legges til grunn og foreslår skoleutbygging i samsvar med denne; dvs. Nesset U-skole, Mule, Ytterøy. Venstre foreslår å selge kommunal eiendom for å begrense låneopptak.

Det vises for øvrig til kommentarer under de ulike delene av økonomiplanen
Venstres forslag 

Venstre - Drift

Eiendomsskatt:
Venstre vil ikke støtte en økning av eiendomsskatten i perioden. Eiendomsskatten legges på dagens nivå.
Reduserte inntekter: 8 000 000 kroner

Festeavtaler havna:
Kommunen er grunneier på store deler av Levanger havn. Inntektene fra disse overføres i dag i Levanger Næringsselskap og utgjør 0,5 millioner kroner per år. Venstre vil at disse inntektene skal styrke driftsbudsjettet til Levanger kommune.
Økte inntekter: 500 000 kroner

Renter og avdrag:
Renter og avdrag reduseres. Dette som følge av salg av kommunal eiendom og endringer i investeringene i planperioden. Det vises for øvrig til kommentarer under investeringer.
Reduserte utgifter:  2 500 000 til 3 600 00 hvert år i planperioden
 
Større driftsprosjekter:
Reduserte utgifter:  1 500 000 til 2 000 000 hvert år i planperioden

Politisk virksomhet:
Reduserte utgifter:  1 250 000 kroner

Rådmannen med stab:
Reduserte utgifter:  1 070 000 kroner

Næringsutvikling:
Reduseres med 1 årsverk til samme antall stillinger som i 2006.
Reduserte utgifter:    500 000 kroner

Fellesområder:
Redusert ramme for enheten. En styrking til oppfølging av Klima- og energiplanen ligger her inne med 100 000 kroner per år i planperioden.
Reduserte utgifter:  925 000 kroner
Økte utgifter:                100 000 kroner

Sum oppvekst:
Økte utgifter skole:  1 500 000 kroner
Økte utgifter barnevern:    800 000 kroner

Helse og rehabilitering:
Økte utgifter rusomsorg:  500 000 kroner

Innherred Samkommune:
Reduserte utgifter:   2 430 000 kroner

INVESTERINGER: Venstres endringer er uthevet i grønt
Venstre Investeringer

KOMMENTARER INVESTERING
Investeringer i henhold til ny skolebruksplan:
Investeringer i henhold til ny skolebruksplan utsettes til 2012 og 2013. Dette innebærer at låneopptakene reduseres tidlig i økonomiplanperioden. Dette reduserer kapitalkostnader (renter og avdrag). Forrige års vedtatte utbygging av skoler i Levanger, dvs. Nesset U-skole, Mule og Ytterøy arbeides inn i Venstres forslag til økonomiplan for 2010 til 2013. Venstre er åpen for utbygginger på tidligere tidspunkt i kommende økonomiplaner, men den nye skolebruksplanen er ikke ferdigbehandlet og det vil være vanskelig for partiet å støtte investeringer som ikke er vedtatt.

Utskifting av brannbil:
Ny brannbil utsettes et år. Dette betyr reduserte renter og avdrag og vil styrke driftsmarginen tilsvarende.

Salg av eiendom:
Venstre foreslår å selge kommunale eiendommer. Dette inkluderer næringsbygget på Røstad, Herredshuset på Skogn og eiendommer på Rinneleiret. Venstre støtter salget av Sjefsgården.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Levanger kommune tar initiativ for å tilrettelegge bedre for bading ved Langåsdammen. Levanger kommune kontakter grunneier for å få på plass en slik ordning. Kommunen bes undersøke mulighetene for eksterne midler til slike anlegg med henblikk på å få en så lav kommunal egenandel som mulig.
Begrunnelse:
Ved å utbedre stranden, gressbakken og parkeringen vil Langåsdammen bli et enda bedre badested for innbyggerne. På sikt kan vi også se for oss sanitæranlegg, omkledningshus og kanskje en brygge, men nå som dammen er tom er det lurt å gjøre det mest grunnleggende arbeidet. Levanger Venstre foreslår derfor å benytte anledningen nå når dammen står tom for vann i forbindelse med utbedringsarbeider på demningen, å gjennomføre nødvendig tilrettelegging for bedre badeforhold. Kommunen bør søke eksterne midler i så stor grad som mulig, men også legge i egne midler for å få dette gjennomført nå.

Eksempel på eksterne midler som kan benyttes er midlene fylkeskommunen og fylkesmannen forvalter i fellesskap til friluftstiltak(disse midlene minner litt om spillemidlene dvs. at kommunen sender inn prioriterte søknader innen en frist). Andre eksterne midler som for eksempel tiltaksmidler bør benyttes dersom det er mulig.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak tabell PDF

Kommentarer til de ulike justeringer i økonomiplan 2010 – 2013. (ref. rådmannens forslag)
Områder hvor det er foretatt endringer er merket med x*

1*
Eiendomsskatt – reduksjon i stedet for økning.
Vi foreslår slik vi har lovt, en reduksjon. Reduksjon på en halv million i 2010. Siden det for anslagene årene deretter er knyttet usikkerhet til vil, vi vente med å foreslå ytterligere kutt. Et lite skritt, men et skritt i riktig retning. Det vil være vanskelig å ta mer i denne omgangen da det er behov for mer tid til omstilling før ytterligere reduksjon gjennomføres.

2*
Sum renter og avdrag (kommunal andel)
Reduseres med 2 mill i 2010, og 4 mill resten av perioden
40 mill med 10% til renter/avdrag/drift, halvårseffekt i 2010
Gjennomføres ved salg av kommunal eiendom, antatt salgssum er 40 mill.
• herredshuset skogn
• festiviteten
• næringsbygget
• kommuneskogene
• sjefsgården
• Rinnleiret, næringsareal
• Deler staup
• BHG Gjemble

3*
Større driftsprosjekter
Reduseres med hhv 500’ i 2010, 1.500’ i 2011, 500’ i 2012 og 2.500’ i 2013.
Spesielle behov/prosjekter kan i enkelte tilfeller finansieres fra disp.fondet.

4*
Overføring til inv.regnskap
Reduseres med 2,5 mill i 2010.

5*
Drift nye lokaler
Reduseres med kr. 900’ i 2010.

6*
Rådmannen m/stab
Reduseres med 2 årsverk, gir en besparelse på min. 1 mill. i 2010 og resten av perioden.

7*
Næringsutvikling
Kuttes med 2 mill.
Kommunen har 2 årsverk som jobber med næring, da bør det være tilstrekkelig med drøyt 1.5 i tillegg til næringsarbeid.
Kommunen skal drive næringspolitikk, og ikke næringsutvikling.

8*
Felleskostnader
Reduserer med 1.500’ ved at retakstering ikke foretas.

9*
Strukturtiltak
Fjerner de besparelser som er ”foreslått” i rådmannens alternativ, da Levanger FrP ikke ønsker noen strukturendring.
Svekker vårt alternativ.
-833 -2893 -4000 -4350

10*
Barn-Familie
Foreslår en ny stilling innen PPT slik at barn/elever som har dette behovet slipper å stå på venteliste. En ventetid på inntil 15 mnd som er status i dag er også avvik etter Forvaltningsloven § 11 a.
Et slikt avvik kan ikke vi godta.

11*
Kultur
Foreslår et kraftig kutt i kultur gjennom salg av festiviteten og kutt med totalt 6 årsverk samt reduksjon i annen virksomhet/drift på til sammen 3.775’

Kuttet i 2010 reduseres med 1 mill i øk-planen da vi forslår at det dette året gis et engangstilskudd på kr. 250’ til eksisterende og planlagte kunstgressanlegg i kommunen.
• KG Nessegutten
• Moan Fritidspark
• KG Skogn
• KG IL Sverre
Vil være et viktig tilskudd for å redusere driftskostnader/leiepriser ift frivillighetsarbeidet for barn og unge som har eller benytter kapitalkrevende anlegg.
Utbetaling til anlegg som ikke er påbegynt avsettes på disp.konto inntil realisering starter.
Andre aktuelle anlegg vil bli vurdert neste gang.

12*
Helse-rehab
1 ny stilling, fysioterapi til pleie og omsorg.
Kostnad ca. 500’
Mener at dette er et viktig tiltak for at flere kan få nødvendig bistand til opptrening og kan få en bedre hverdag. Ved at flere kan gjøre mer selv vil det i neste omgang føre til at pleieressurser kan bruke mer tid på de mer pleietrengende.

13*
Effektiviseringstiltak ISK
Øker kravet til effektivisering innen ISK med kr. 426’ ift rådmannens forslag.

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret forutsetter at kommunale egenandeler, i forbindelse med rustiltak tilkjent prosjektmidler fra Fylkesmannen for 2009, legges inn i førstkommende forslag til budsjett.

Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende verbalforslag:
Levanger arbeiderparti synes at 3 års regelen når det gjelder fritak av eiendomsskatt opprettholdes. Dette er etter vår mening med å øke bolysten. Vi må forsikre oss om at fritaket ikke utvannes ved en trenering i forhold til levering av ferdigattest. Slik at det kan gå både 4 og 5 år før attesten leveres.

Avstemning:
Aalbergs forslag til vedtak fikk 4 stemmer.
Bangstads forslag til vedtak fikk 3 stemmer.
Buchholdts forslag til vedtak fikk 2 stemmer.
Trøites forslag til vedtak fikk 4 stemmer.
Nesgårds forslag til vedtak fikk 21 stemmer, og dette forslaget er da dermed vedtatt.
Skjerves tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Nesgårds verbalforslag enstemmig vedtatt.
Buchholdts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:
Forslag til økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjettet

Investeringsbudsjettet:
Utskifting av brannbil utsettes til 2012

For å rette opp skjevheter igangsettes det retaksering av alle eiendommer umiddelbart. Dette vil tilføre kommunen noe større inntekter som er helt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet.

Det forutsettes at ”Strukturtiltak” (jfr. Budsjettheftet) innenfor oppvekst ikke blir gjennomført.

Det iverksettes umiddelbart tiltak for å redusere ventetida i PPT. Forventet nedgang i ventetid rapporteres til formannskapet sammen med tertialrapporten

Rådmannen pålegges effektivisering for minimum å oppfylle det som er lagt inn i tabellen, herunder se på om samhandling PPT / helsesøster / skole fungerer godt nok.

Kulturenheten må gjennomgås med sikte på å få til en optimal organisering.

Levanger Boligforvaltning KF bes om å legge fram en plan for gjennomføring av salg av boliger.

Rådmannen gis fullmakt til å redigere tabellen side 10, 11 og 12 i økonomiplanheftet i tråd med dette.

Kommunestyret forutsetter at kommunale egenandeler, i forbindelse med rustiltak tilkjent prosjektmidler fra Fylkesmannen for 2009, legges inn i førstkommende forslag til budsjett.

3 års regelen når det gjelder fritak av eiendomsskatt opprettholdes. Dette er etter vår mening med å øke bolysten. Vi må forsikre oss om at fritaket ikke utvannes ved en trenering i forhold til levering av ferdigattest. Slik at det kan gå både 4 og 5 år før attesten leveres.

OVERSENDELSESFORSLAG
Levanger kommune tar initiativ for å tilrettelegge bedre for bading ved Langåsdammen. Levanger kommune kontakter grunneier for å få på plass en slik ordning. Kommunen bes undersøke mulighetene for eksterne midler til slike anlegg med henblikk på å få en så lav kommunal egenandel som mulig.
Begrunnelse:
Ved å utbedre stranden, gressbakken og parkeringen vil Langåsdammen bli et enda bedre badested for innbyggerne. På sikt kan vi også se for oss sanitæranlegg, omkledningshus og kanskje en brygge, men nå som dammen er tom er det lurt å gjøre det mest grunnleggende arbeidet. Levanger Venstre foreslår derfor å benytte anledningen nå når dammen står tom for vann i forbindelse med utbedringsarbeider på demningen, å gjennomføre nødvendig tilrettelegging for bedre badeforhold. Kommunen bør søke eksterne midler i så stor grad som mulig, men også legge i egne midler for å få dette gjennomført nå.

Eksempel på eksterne midler som kan benyttes er midlene fylkeskommunen og fylkesmannen forvalter i fellesskap til friluftstiltak(disse midlene minner litt om spillemidlene dvs. at kommunen sender inn prioriterte søknader innen en frist). Andre eksterne midler som for eksempel tiltaksmidler bør benyttes dersom det er mulig.    Til toppen av siden

 

 

PS 56/09 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag-- Høringsuttalelse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nye kulepunkt:

 • Arbeidet med elektrifisering og utbedring av Trønderbanen må intensiveres.Det er viktig at tog stopper for på og avstigning.
 • Den miljømessige avfallshåndteringa ved ECOPROs anlegg må utvides.Avfallsdeponier i fylket må avsluttes.
 • Bruk av trevirke må stimuleres gjennom "Regional Miljøprogram".
 • Det må utarbeides en handlingsplan som gjennomgås årlig . Gjennomgangen skal vise grad av måloppnåelse.


Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune mener Fylkeskommunen har kommet godt i gang med dette viktige arbeidet og vil gi noen kommentarer:

 • Planen er konkret for tiltak i egen virksomhet, og gir her gode impulser til kommunene
 • Fjernvarme har større potensial i de største tettstedene enn planen sier.
 • Areal og transportutvikling er viktige samarbeidsprosjekt med kommunene
 • I videre arbeid bør en prioritere forpliktende samarbeid med andre samfunnsaktører med sikte på felles konkrete mål
 • Arbeidet med elektrifisering og utbedring av Trønderbanen må intensiveres.Det er viktig at tog stopper for på og avstigning.
 • Den miljømessige avfallshåndteringa ved ECOPROs anlegg må utvides.Avfallsdeponier i fylket må avsluttes.
 • Bruk av trevirke må stimuleres gjennom "Regional Miljøprogram".
 • Det må utarbeides en handlingsplan som gjennomgås årlig . Gjennomgangen skal vise grad av måloppnåelse.     Til toppen av siden
Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051