Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 58/10 - Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/7908
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 06.10.10 98/10
Kommunestyret 20.10.10 58/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.10 til orientering.
  2. Kommunens låneopptak økes med 16,4 millioner kroner for å finansiere udekkede investeringer fra tidligere år.
  3. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det framkommer i rådmannens vurderinger. 

 
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.10 til orientering.
  2. Kommunens låneopptak økes med 16,4 millioner kroner for å finansiere udekkede investeringer fra tidligere år.
  3. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det framkommer i rådmannens vurderinger.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement

Vedlegg:

  1. Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.10.
Klikk for større tabell i PDF

Vurdering:
Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 31.08.09.

Det rapporteres om relativt små avvik for enhetene ved utgangen av 2. tertial, men det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde ”trykket oppe” slik at eventuelle budsjettoverskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenhetenes budsjettrammer på nåværende tidspunkt – alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene.
I forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2009 (Kommunestyrets sak 18/10) ble det vedtatt at rådmannen skulle komme tilbake med et forslag til finansiering av udekkede investeringer i forbindelse med tertialrapporteringen for 1. tertial. På grunn av streiken innen KS-området fikk ikke rådmannen ferdigstilt dette arbeidet innen til behandlingen av tertialrapporten etter 1. tertial, og kommer derfor tilbake til dette i forbindelse med denne regnskapsrapporten. Som det framgår av investeringsregnskapet for 2009 er investeringer for samlet 21,6 millioner kroner ufinansiert ved utgangen av 2009. Dette gjelder følgende prosjekter:

Rådmannen foreslår at de ufinansierte prosjektene (med unntak av Trønderhallen som er finansiert i 2010) finansieres med økt låneopptak på til sammen 16,4 millioner kroner. Framtidig salg av tomter og Rinnleiret vil bidra til å redusere behovet for låneopptak på det tidspunkt disse selges.

Ved behandlingen av regnskapet for 2010 ble det satt av 1 million kroner av fjorårets mindreforbruk til enhetsfond. Ut fra de vedtatte retningslinjene har rådmannen beregnet følgende fordeling av enhetsfondet:

Sykefraværsstatistikken for Levanger viser en positiv utvikling med reduksjon i fravær fra 2. tertial 2009 til 2. tertial 2010. Samme tendens er det også mellom 1. tertial 2010 og 2. tertial 2010. Fullstendig oversikt over sykefraværet vises under pkt. 4.3, ellers er fraværet kommentert under hver enkelt enhet.

Det er ellers i denne rapporten tatt med et eget kapittel om finansforvaltning som følge av Kommunestyrets vedtak i sak 34/10 Reglemet og fullmakt for Levanger kommunes finansforvaltning.

Ved siste revidering av delegasjonsreglementet ble det tatt inn i reglementet at: ” Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapporteringen”.  Dette jobbes det nå aktivt med å etablere rutiner for slik at denne rapporteringen vil være på plass ved utarbeidelse av neste tertialrapport.

Videre vises til kommentarer i vedlagt rapport.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051