Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 57/10 - Idrettspolitisk plan for Levanger

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivref. 2010/8027
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 13.10.10 30/10
Kommunestyret 20.10.10 57/10

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Forslag til nytt punkt 5 fremmet i møtet av Einar Bangstad: ”Nødvendige midler søkes innarbeidet innenfor eksisterende rammer for kulturenheten”.

Avstemning:
Punktvis avstemming:
Punkt 1: Enstemmig
Punkt 2: Enstemmig
Punkt 3: Enstemmig
Punkt 4: Enstemmig
Rådmannens forslag til punkt 5 vedtatt med 8 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for Bangstads forslag.
Innstillingen ble avstemt samlet til slutt og ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Den idrettspolitiske planen for Levanger (2010-2025) vedtas.
 2. Det utarbeides egne retningslinjer for leie av kommunale anlegg for å ivareta en mest mulig rettferdig ordning. Prinsippene i denne plan legges til grunn. Retningslinjene vedtas av Kommunestyret innen utgangen av 2010.
 3. Leiepriser for kommunale anlegg vedtas årlig av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.
 4. Det er behov for ressurser for å ivareta pålagt kommunale saksbehandling - oppgaver knyttet til spillemiddelbehandling, veiledning av idrettslag og annen nødvendig oppfølging av den idrettspolitiske planen. Det søkes samarbeid med Verdal kommune gjennom ISK for opprettelse av en stilling innenfor dette området.
 5. Nødvendige midler søkes innarbeidet i budsjettet for 2011. 


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Den idrettspolitiske planen for Levanger (2010-2025) vedtas.
 2. Det utarbeides egne retningslinjer for leie av kommunale anlegg for å ivareta en mest mulig rettferdig ordning. Prinsippene i denne plan legges til grunn. Retningslinjene vedtas av Kommunestyret innen utgangen av 2010.
 3. Leiepriser for kommunale anlegg vedtas årlig av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.
 4. Det er behov for ressurser  for å ivareta pålagt kommunale saksbehandling - oppgaver knyttet til spillemiddelbehandling, veiledning av idrettslag og annen nødvendig oppfølging av den idrettspolitiske planen. Det søkes samarbeid med Verdal kommune gjennom ISK for opprettelse av en stilling innenfor dette området.
 5. Nødvendige midler søkes innarbeidet i budsjettet for 2011.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Bestilling fra rådmannen

Vedlegg:

 1. Idrettspolitisk plan for Levanger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunen har et ansvar for å veilede og tilrettelegge forholdene for idrett og fysisk aktivitet overfor innbyggerne – både mht anlegg og aktivitet. Kulturdepartementet stiller krav om at kommunen har en plan for anlegg som grunnlag for tildeling av spillemidler. Fylkeskommunen stiller krav om at alle spillemiddelsøknader inngår i en kommunal anleggsplan.

Strategisk kulturplan 2005-2010 er siste gjeldende dokument som beskriver aktivitet innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den sist vedtatte anleggsplanen er fra 1999, men det er gjennomført årlig revisjon knyttet til politisk behandling av spillemiddelsøknader. Eksisterende anleggsplan må betraktes som foreldet samtidig som det fra idrettslagene og Levanger Idrettsråd er etterlyst en ny plan som ivaretar både anlegg og aktivitet.

På dette grunnlag og etter bestilling fra rådmannen er det utarbeidet er ny idrettspolitisk plan i perioden november 2009 til oktober 2010. Arbeidet er betydelig forsinket pga manglende ressurser på saksbehandlingsfeltet idrett ved kulturenheten.
 
Planen er utviklet i et nært samarbeid mellom Levanger Idrettsråd og kommunen med HiNT og Levanger videregående skole som viktige samarbeidspartnere.

Det har vært en bred og grundig prosess der Levanger Idrettsråd har gjennomført et godt og nødvendig samarbeid med de ulike idrettsorganisasjonene.

Planarbeidet har hatt følgende organisering:

Planarbeidet har hatt følgende organisering - klikk for større i PDF 

Dette er en langsiktig plan for idrett og fysisk aktivitet, der både aktivitet, anlegg, samhandling og ansvarsplassering beskrives. Idrettsplanen blir temaplan innenfor den nye Kommunedelplanen for Kultur, og vil gjelde for perioden 2010-2025.

Hovedmålsetting er å stimulere til økt aktivitet for flere, slik at hver enkelt kan oppleve velvære, mestring, fellesskap og glede over å drive med ulike former for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – i fritid, skole og arbeid. Dette vil skje gjennom

 • ulike former for stimulering og tilrettelegging,
 • anleggsbygging og
 • gjennom økt forståelse for sammenhenger mellom fysisk aktivitet og god helse.


Aktivitet: Idretten er Levangers største frivillige organisasjon, og bidra med en betydelig innsats for folkehelsen i lokalsamfunnet. Levanger har registrert 32 ulike idrettslag med til sammen 7200 medlemskap. 58 % av disse er menn, 42 % kvinner. Noen vil ha registrert medlemskap i flere lag, så det reelle antallet personer som er medlem i et eller flere idrettslag er lavere. Levanger Helsesportslag har 136 medlemmer med ulike aktiviteter. Idrettslagene må fortsatt være pådrivere for å få kommunens innbyggere i fysisk aktivitet, men også kommunen med kultur og skole samt videregående skole har et betydelig ansvar. Flere idrettsorganisasjoner driver toppidrett på elitenivå. Dette gjelder bla Levanger Håndballklubb, Frol Idrettslag (orientering), Skogn Idrettslag (ski) og Levanger Judoklubb.

Det er store ulikheter i forhold til fysisk aktivitet/idrett for ungdomsgruppen. Noen driver med toppidrett, mange driver med regelmessig fysisk aktivitet, men en god del er for fysisk passive. Ikke alle føler seg hjemme innenfor organisert idrett/fysisk aktivitet, men ønsker å delta i egenorganisert aktivitet. Det er spesielle utfordringer for de unge som er minst fysisk aktive. For ungdom i alderen 13-16 år vil den fysiske aktiviteten knyttet til skolehverdagen være avgjørende. For aldersgruppen 16-19 år vil tilbudet innenfor fysisk aktivitet i videregående skole være helt sentral. Økt samarbeid mellom skole og idrettslag vil være en ønskelig utvikling. Alle elever i videregående opplæring har 1,5 timer (90 min) hver uke med kroppsøving.

Forskning viser klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse, både for barn, unge og voksne. Helse kan forstås som vår evne til å mestre hverdagens krav og påkjenninger, og omfatter både fysisk og psykisk helse. Det enkleste og beste rådet for folk flest for å ta vare på egen helse er å være fysisk aktiv minst 30 min hver dag.

HUNT3-undersøkelsen viser at ca. 65 % av kvinner og menn i Levanger hadde drevet med idrett / trening opp til en gang i uka i løpet av de siste 6 mnd. Levanger ligger i det øvre sjikt i fylket, men det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller når det gjelder deltakelse i idrett og trening.

Tilrettelegging for friluftsliv har delvis vært gjort av kommunen i samarbeid med direktoratet for naturforvaltning og Statskog. Idrettslagene har i mange områder merket turløyper sommertid, og flere steder i kommunen kjøres det opp skiløyper for offentligheten hver vinter.

Anlegg: Eies i hovedsak av idrettslagene, med unntak av større haller, skoleanlegg og Levanger Fritidspark A/S som er kommunalt eid. Kapasiteten har for flere områder vært betydelig lavere enn behovet de senere år. Dette gjelder spesielt svømming (også skolesvømming) og andre innendørsidretter. Gymnastikksalene på skolene i kommunen er stort sett i bruk også på kveldstid. Når Trønderhallen med svømmehall står ferdig i 2011, vil man ha økt kapasitet både innen ballspill og svømmeaktiviteter. Matteidrettene har fortsatt ikke tilstrekkelig anleggskapasitet.

Planens mål er at alle innbyggere i Levanger kommune skal være fysisk aktive i minimum 30 minutter pr. dag, og at alle skal ha mulighet til et aktivt friluftsliv. Videre  at alle skal oppleve den frivillige idrettens aktivitetstilbud som attraktiv, og at innbyggerne skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet.

Det er betydelig ulikhet i fysisk aktivitet i befolkningen. Det er sammensatte årsakssammenhenger til dette. Det er et stort helsepotensiale i fysisk aktivitet, ikke minst i forhold til de som i utgangspunktet er minst fysisk aktive. Det er i denne sammenheng behov for å utvikle nye samarbeidstiltak mellom lag og foreninger, kommunen, NAV og helsetjenestene for å få flere i aktivitet.

Planen beskriver hvordan vi skal nå disse målene gjennom ulike tiltak, både når det gjelder anlegg og aktiviteter, og nye retningslinjer for treningsleie for anlegg.

Leie av anlegg: Det er i dag (2010) ulik betaling avhengig av aldersgrupper og type anlegg. Prisen varierer fra kr 0.- til kr 600.- pr time. Dagens praksis med hensyn leie av anlegg for trening er ulik etter type idrett og type anlegg og oppleves som lite rettferdig.

Planen har som mål å utjevne ulikhetene og skape en mer rettferdig og forståelig praksis når det gjelder leie av kommunale arealer/anlegg. Det er behov for å utarbeide egne retningslinjer for leie som grunnlag for prissetting og som behandles politisk. 

Kommunen er pålagt å ivareta saksbehandler - og veilederoppgaver overfor idretten. Dette gjelder i forbindelse med spillemiddelsøknader som er et tidkrevende og omfattende arbeid for lagene og der Kulturdepartementet stiller strenge krav til saksbehandling. Videre skal det utarbeides årlige handlingsplaner for idrettsaktivitet samt ivareta samarbeidet med Levanger Idrettsråd. Det er samtidig behov for å innarbeide kunnskapen om positive helseeffekter ved all fysisk aktivitet i en helhetlig planlegging der kulturenheten samarbeider med andre enheter og fagmiljø. For å ivareta dette arbeidet foreslås tilsetting av idrettskonsulent.

Vurdering:
Levanger er en aktiv idrettskommune med bredde- og toppidrett innenfor et mangfoldig spekter av idretter med et stort antall idrettslag. Anleggskapasiteten er i positiv utvikling og den idrettspolitiske planen gir begrunnelser, retning og omfang for framtidig anleggsutbygging. Åpning av Trønderhall og svømmehall i 2011 vil i betydelig grad øke innbyggernes tilgang til hensiktsmessige og attraktive anlegg.

Det er en framtidsrettet plan som legges fram der variert fysisk aktivitet for flest mulig innbyggere blir sett i sammenheng med tilgjengelige og framtidige anlegg. Videre ivaretar planen sammenheng mellom fysisk aktivitet på fritid og i skoletida og vektlegger styrking av fysisk aktivitet i videregående skole.

Planen belyser den betydningen idrett og fysisk aktivitet har for velvære, mestring og helse noe som vil få økt betydning gjennom sterkere satsing på folkehelse – både nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er et stort helsepotensiale i idrett og fysisk aktivitet, ikke minst for de som er minst fysisk aktive i dag. Å ivareta helseperspektivet i denne sammenhengen, vil styrke kommunens omfattende arbeid innenfor området kultur og helse.

Iverksetting av planens intensjon og grunntanke om økt fysisk aktivitet for alle – ikke minst som en helsefremmende faktor – åpner opp for en ny og mer rettferdig praksis for anleggsleie. Et mulig alternativ er gratis leie, men dette vil bli uforholdsmessig kostbart for kommunen. Leie av anlegg for trening bør være lik uavhengig av alder og idrettsgren, men alle som leier kommunale anlegg for trening, bør være med på å betale en minimumspris for å utjevne de samlede leieutgiftene for idrettslagene. Dette innebærer at nåværende praksis med fri leie av noen anlegg – f.eks. gymnastikksaler – vil utgå.

Det utarbeides retningslinjer for treningsleie av kommunale anlegg. Retningslinjene skal behandles politisk. Leiepris fastsettes årlig av Kommunestyret.

Rådmannen anbefaler at det opprettes en stillingsressurs som idrettskonsulent fra og med 2011. Denne stillingen skal ivareta de årlige handlingsplanene for anlegg knyttet opp mot søknader om spillemidler. Stillingen skal videre ivareta veiledning av lagene, være dialogpartner for Levanger idrettsråd og fylkeskommunen samt arbeide med iverksetting av tiltak som vedtas gjennom idrettspolitisk plan.

Rådmannen anbefaler at selve planen knyttes opp mot den årlige handlingsplanen for anlegg som skal utarbeides i forbindelse med behandling av spillemidler- samt en årlig handlingsplan for tiltak som knyttes opp mot økonomiplanen i kommunen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051