Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 56/10 - Nesset ungdomsskole - rehabilitering og tilbygg

Håkon Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Lorås
Arkivsaknr: 2010/6106
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 06.10.10 97/10
Kommunestyret 20.10.10 56/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Den foreliggende planløsning dat. 28.09. 2010 fra HUS arkitekter for utbygging og ombygging av skolelokaler og til dels utomhusområder for Nesset ungdomsskole godkjennes.
Brutto kostnadsramme for prosjektet settes til 57,5 mill kroner, og resterende del av finansieringen tas inn i investeringsbudsjettene for 2011/2012.
Innenfor den godkjente kostnadsramma får rådmannen fullmakt til å undertegne kontrakter med entreprenørene slik at prosjekteringen kan videreføres med henblikk på oppstart av byggearbeidene 3. januar 2011. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Den foreliggende planløsning dat. 28.09. 2010 fra HUS arkitekter for utbygging og ombygging av skolelokaler og til dels utomhusområder for Nesset ungdomsskole godkjennes.
Brutto kostnadsramme for prosjektet settes til 57,5 mill kroner, og resterende del av finansieringen tas inn i investeringsbudsjettene for 2011/2012.
Innenfor den godkjente kostnadsramma får rådmannen fullmakt til å undertegne kontrakter med entreprenørene slik at prosjekteringen kan videreføres med henblikk på oppstart av byggearbeidene 3. januar 2011.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Prosjektet er inntatt i investeringsbudsjettet, så langt med 31 mill kroner.

Vedlegg:

  1. Tegninger plan, snitt og fasader dat. 28.09.2010 fra HUS arkitekter PDF
  2. Kostnadskalkyle dat 28.09.2010 fra firma Myklebust AS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Nesset ungdomsskole ble tatt i bruk i 1975 og er nå den siste av de fem ungdomsskolene som ikke er oppgradert.
Bygget er i dag både bygningsmessig og teknisk svært nedslitt, og det tilfredsstiller blant annet ikke kravet til akseptabelt inneklima. Hele ventilasjonsanlegget må skiftes.
Taktekkingen er av eternitt og den er da asbestholdig. Platene er i ferd med å gå i oppløsning og må skiftes sammen med takrenner og nedløp som lekker.
Isolerglassrutene inneholder miljøgiften PCB og de er dessuten svært dårlige ved at mange er ”punktert”. Opprinnelig kvalitet på glassene er for dårlig i forhold til dagens krav. Sammen med punkterte ruter blir varmetapet derfor alt for stort.

Gulvbeleggene er i dårlig forfatning og det gjenstår fortsatt mange rom der gulvbelegget/limet inneholder asbest. Så lenge belegget er helt representerer det ikke helsefare, men det er ikke bekvemt at dette fortsatt finnes.

Varmeanlegget består av panelovner fra 1975.  Disse er utslitt og må erstattes.
Her planlegges vannbåren varme med kjøp av biovarme der varmeleverandøren tar all investering og kommunen betaler for antall kilowattimer forbrukt energi. Dvs på samme måte som det er gjort på Frol OS, Skogn BU, Breidablikktunet og Nesheim skole.

Når det gjelder brannsikringen det også forhold i bygget som ikke er gode nok i forhold til gjeldende brannforskrift.

Gjennomføringen av byggearbeidet er planlagt utført i perioden 3. januar 2011 til 12. august 2011. En slik kort byggetid krever at skolen tømmes for elever/ansatte og utstyr.
For at dette skal bli mulig er lokaler etter videregående på Frol leid med venteleie i 2010 og ordinær leie i 2011. Dette ble gjort etter at konkurrerende løsninger/tilbud var innhentet. For hele leieperioden 2010/2011 utgjør dette 1,5 mill kroner inkl. mva.
Dette er allerede brukt og skal slik forskriften tilsier ikke belastes byggeregnskapet.

Prosjektet er nå ute på anbud som en todelt totalentreprise.
Det er stor interesse for å få denne jobben med 12 påmeldte til den bygningsmessige totalentreprisen og 6 firma til den tekniske totalentreprisen.
Tilbudsfristen er satt til 18.oktober, og eventuelle korrigeringer som følge av de innkomne tilbud vil bli oversendt før kommunestyrets behandling den 20. oktober.

I opprinnelig overslag, mai 2008, var det medtatt rehabilitering av 1500 m2 samt 300 m2 nybygg. Til da var det ingen vurderinger fra skolen på nødvendig areal.
Den gang ble det forutsatt 2 paralleller. I foreliggende prosjekt er det 3 paralleller.
Ferdig gjennomarbeidet prosjekt nå tilsier at 2430m2 bygges om og det er 776,4 m2 nybygg.

Det var opprinnelig ikke medtatt noe til inventar og utomhus.
Til dette er det nå inkl. mva medtatt 7,5 mill kroner.

Vurdering:
Det et vanskelig å se for seg en forsvarlig drift av Nesset U– skole i årene som kommer hvis det ikke foretas investeringer nå.
Dersom investeringsramma ikke blir utvidet vil skolen blant annet mangle elevkantine slik Åsen, Frol og Skogn nå har fått.
Videre blir det vanskelig å få etablert areal slik at skolen blir uteskofri.

Uten større budsjett må prosjektet omarbeides og det må kjøres en ny konkurranse for oppussing.
Hele prosjektet vil bli forskjøvet i tid.

Med nybygg som planlagt og dagens anlegg restaurert vil kostnadene komme på kr. 14.300,- i snitt pr. brutto kvadratmeter inklusive utomhus og nytt inventar og utstyr. Dersom kalkylen holder blir dette en svært lav pris sammenlignet med nye prosjekt.
Både inne og ute vil skoleanlegget fremstå som nytt og sammen med idrettsanleggene i området blir dette et komplett anlegg.
 
Ut fra den reviderte kostnadskalkylen på 57,5 mill kroner kommunen blir godskrevet momsrefusjon på 11,5 mill kroner.
Nettokostnaden for kommunen blir da 46,0 mill kroner.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051