Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 54/10 - Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivsaknr: 2010/6893 - /Q14
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 22.09.10 91/10
Kommunestyret 20.10.10 54/10

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
 
INNSTILLING:
Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:
Turkort
personbil - buss/lastebil - årskort:

Vulusjøvegen   kr. 40,-  kr. 80,-  kr. 400,-
Skogn og Grønningen All. kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Åsen bygdeallm.     kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Bulandsvegen  kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-     

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:

Turkort
personbil - buss/lastebil - årskort:

Vulusjøvegen   kr. 40,-  kr. 80,-  kr. 400,-
Skogn og Grønningen All. kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Åsen bygdeallm.     kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Bulandsvegen  kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Skogn og Grønning Almenninger

Saksopplysninger:
Fra almenningsbestyrer i Skogn og Grønningen Almenninger har vi mottatt søknad om forhøying av vegavgifter på bomveger i Levanger kommune.
Følgende veger omfattes av søknaden: Vulusjøvegen, Skogn og Grønningen Almenninger (Tomtvatnet og Skogngrønningen), Åsen bygdealmenninger og Bulandsvegen.

Størrelsen på bompengeavgiften og tilleggsavgiften fastsettes av kommunestyret i den enkelte kommune med hjemmel i veglovens § 56. Det fremgår av loven at en slik avgift kan tas til dekning av kostnader både for anlegg og drift/vedlikehold.
For å kompensere for prisstigning og at det kreves at det må holdes en høyere standard på vegene er det nødvendig å forhøye avgiftssatsene til følgende satser, (nåværende satser i parentes): 

Turkort
personbil - lastebil/buss - årskort:

Vulusjøvegen  kr. 40,-   (35,-) kr. 80,-  (65,-) kr. 400,-  (350,-)
Skogn og Grønningen Almenninger   kr. 50,-   (40,-) kr. 80,-  (70,-) kr. 500,-  (400,-)
Åsen bygdealmenninger kr. 50,-   (40,-) kr. 80,-  (70,-) kr. 500,-  (400,-)
Bulandsvegen  kr. 50,-   (40,-)   kr. 80,-  (70,-) kr. 500,-  (400,-)

Gebyr for manglende betaling skal være lik kostnader med et årskort på de respektive veger.

Vurdering:
For å kompensere prisstigning og større krav fra brukerne av vegene og med det medført en betydelig kostnadsøkning, synes en økning av avgiftene rimelig. Det er også utført bygging av nye parkeringsplasser på en del av vegene de senere år og det skal foretas en større investering med forsterking av bærelag/forsterkingslag på deler av Tomtvassvegen, på sørøstre side.
Vegavgiftssatsene ble sist behandlet i 2006.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051