Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 53/10 - Trønderhallen KF - Vedtekter

Alf Birger Haugnes
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 06.10.10 94/10
Kommunestyret 20.10.10 53/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010 

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Trønderhallen KF får ansvar for drift og finanskostnader vedrørende hallen.
 2. Under forutsetning av kulturdepartementets godkjenning vedtas alt. 1 som vedtekter for Trønderhallen KF.


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag §9 – Styremøter -  nytt punkt 5:
Styrets møter holdes for åpne dører.
Dørene skal likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Avstemning:
Heieraas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Aalbergs tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Trønderhallen KF får ansvar for drift og finanskostnader vedrørende hallen.
 2. Under forutsetning av kulturdepartementets godkjenning vedtas alt. 1 som vedtekter for Trønderhallen KF.


Tillegg §9 – Styremøter -  nytt punkt:
Styrets møter holdes for åpne dører.
Dørene skal likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Trønderhallen KF får ansvaret for drifting av hallen. Ansvar for finanskostnadene – låneopptak, finansieres som nå over kommunens investeringsbudsjett. Ansvaret for framtidig ytre bygningsmessig vedlikehold legges til enheten Bygg og Eiendom. Deler av beregnet husleie avsettes til et eget fond for framtidig vedlikehold av Trønderhallen idretts- og svømmehall samt treningssenter.
 2. Under forutsetning av kulturdepartementets godkjenning vedtas alt. 2 som vedtekter for Trønderhallen KF


Bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Trønderhallen KF - Forslag til vedtekter med kapitalutgifter/husleie PDF
 2. Trønderhallen KF - Forslag til vedtekter med  kun driftsansvar PDF
 3. Notat fra Trønderhallen KF - Trønderhallen-finans-/kapitalkostnader PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Kommunestyret har i sak 11/10 vedtatt at ansvaret for drift av Trønderhallen skal organiseres som et Kommunalt foretak – KF. Det ble samtidig vedtatt at anleggets finanskostnader inngår i regnskapene. I sak 16/10 foretok kommunestyret valg av styremedlemmer og varamedlemmer – 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (ikke personlige varamedlemmer slik vedtak i sak 11/10 forutsetter).

Styret i Trønderhallen KF har kommet med et notat der det blir bedt om at finans-/kapitalkostandene ikke inngår i foretakets regnskaper. Notatet følger vedlagt, vedlegg 3.
Styret begrunner sitt ønske bl.a. med følgende:

 • Styret vil tilstrebe en sunn drifting av selskapet.
 • Finanskostnadene kan synliggjøres på alternative måter.
 • Nødvendig med store overføringer hvert år pga kapitalkostnadene i tillegg til overføringer på driftssiden.
 • Stor usikkerhet mht. svømmehallen og hvor mye offentlig bading dekker inn av kapitalkostnadene.
 • Driften av anlegget bør være uavhengig av rentenivå. Det beste er om serielån kan benyttes. Dette må tilligge kommunen og ikke driftsselskapet.


Med bakgrunn i styrets ønske er det derfor laget to alternative forslag til vedtekter – et forslag hvor kapitalutgifter/husleie inngår (se vedlegg 1) og et forslag hvor foretaket kun har driftsansvar (se vedlegg 2) i tråd med styrets ønske.

I alt. med kapitalutgifter/husleie har en valgt å la låneopptakene ligge i kommunen, men at foretaket dekker kapitalutgiftene gjennom betaling av husleie.

Begge alternativene er utarbeidet med bakgrunn i følgende dokumenter:

 • Kommunestyrets vedtak i sak 11/10 og 16/10 – Formål og sammensetning av styret.
 • Krav som framgår av kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak – Lovens kap. 11. Kommunale og fylkeskommunale foretak – Vedtektenes innhold, styrets myndighet, styremøter, daglig leders myndighet, forholdet til kommunens øvrige administrasjon etc.
 • Forskrift til loven om særbudsjett, særregnskap og årsberetning – Krav til rapportering til kommunestyret, økonomiforvaltning, krav til styret vedr. budsjett etc.
 • Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Krav til drifting av anlegg med spillemidler, utleie, overdragelse/salg, bruksendring, begrensninger mht. fortjeneste ved bruk/utleie av anlegg, etc. Denne veilederen har bakerst en mal for utforming av vedtekter for et AS.
 • Vedtektene for Levanger Boligforvaltning KF – Benyttet som mal for utforming av vedtektene.


Det vises her til dokumentene under ”Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)”.

Det er kun to punkt i forslag til vedtekter som berøres av spørsmålet om kapitalutgifter/husleie – kun driftsansvar. Dette gjelder:

 • §2 Formål, første kulepunkt, hvor ordet ”Forvalte” utgår
 • §13 Økonomiforvaltning, siste avsnitt hvor det er i alt. med kun driftsansvar er satt krav til innkreving og overføring av den del av leiesummen som vil dekke kapitalutgifter/husleie.


Vurdering:
Rådmannens forslag til vedtekter er mer detaljert enn de vedtatte vedtekter bl.a. for Levanger Boligforvaltning KF.

Med bakgrunn i lovteksten er det tatt inn en egen paragraf §10 hvor forholdet til kommunens øvrige administrasjon er tatt inn. Dette sikrerer bl.a. at rådmannen slik loven krever, skal ha anledning til å komme med sin uttalelse før en sak behandles i kommunestyret. Vedtektene foreslår i tillegg at rådmannen får møte opg talerett i styret. Driften av Trønderhallen og eventuelt dekning av kapitalutgifter/husleie vil gripe vesentlig inn i den kommunale budsjetteringen både mht. egen bruk og subsidiering av driften.

Forslag til vedtekter har også ganske utfyllende bestemmelser om særbudsjett, særregnskap og rapportering, Dette er iht. egen forskriften for kommunale foretak og også en oppfølging av kommunestyrets vedtak om tersialrapportering fra foretakene.

I og med at Trønderhallen er gitt tilsagn om spillemidler, setter kulturdepartementet en del krav til vedtektene både mht. drifting, overdragelse/salg av anlegget, bruksendring, utleie av de anlegg som har fått spillemidler etc. Dette framgår av §14 i vedtektene. Rådmannen har her forsøkt å følge opp bestemmelsene i Kulturdepartementets veileder, se egen lenke under "Andre saksdokumenter". Det er viktig at disse bestemmelsene blir fulgt opp i vedtektene da vedtekter som blir vedtatt av kommunestyret, må sendes departementet for godkjenning.

Styret har kommet med et ønske om at kapitalutgiftene/husleie ikke inngår i foretakets regnskap. Rådmannen har forståelse for de vurderinger som her blir anført. Rådmannen vil bl.a. peke på:

 • Ut fra foreløpig utkast til budsjett utarbeidet av styret i foretaket, er det kun utleie til HiNT, SiNoT og Nord-Trøndelag fylkeskommune som vil bidra til dekning av kapitalutgifter/husleie. Spesielt for svømmehallen vil kommunen dekke det meste av kapitalutgiftene.
  Kommunen må påregne å dekke kapitalutgiftene bl.a. utleie til :
  o Lag og foreninger
  o Offentlig bading
  o Egen bruk til svømmeundervisning
  o Ledig tid på dagtid i idrettshallen
 • Kommunen vil tilenhver tid være sikret de beste lånebetingelser. Skal svingningene i kapitalutgifter begrenses må annuitetslån benyttes. Serielån benyttes av kommunen ut fra lønnsomhet på lang sikt.
 • Det er svært vanskelig å budsjettere bruk av svømmehall - inntekter i forbindelse med offentlig bading.
 • Ytre bygningsmessig vedlikehold inngår i de beregnede kapitalutgifter/husleie. Dette medfører oppbygging av fond for å ta slike utgifter da de forhåpentligvis ligger litt fram i tid. Foretaket vil ha liten kompetanse på handtering av slikt arbeid.


Foretaket må foreta beregninger av kapitalutgifter pr. utleietime for både svømme- og idrettshall for overføring av disse til kommunen for de aktører som skal betale full leiepris - HiNT, SiNoT, Nord-Trøndelag fylkeskommunen, større arrangement, messer etc. Kommunens totale konsekvenser/utgifter  vedr. bygging og drift av Trønderhallen vil framgå av disse beregningene.

Rådmannen vil anbefale ut fra de vurderinger som ovenfor er gjort og de anførsler styret har kommet med, at kommunen tar ansvaret for kapitalkostnadene. Se forslag til vedtekter i vedlegg 2. I de beregninger som er gjort mht. kapitalkostnadene, inngår ytre vedlikehold av bygningene. Det vil være naturlig at kommunens enhet Bygg og Eiendom får ansvaret for dette. Enheten har i motsetning til foretaket kompetanse på dette området. De beregnede summer for ytre bygningsmessig vedlikehold bør avsettes i eget fond for framtidig bruk. Dette gjelder også andelen av den husleie 3T skal betale for treningsstudioet.

Hvis opprinnelig ønske kapitalutgiftene skal synliggjørs i foretakets budsjetter og regnskap, vil rådmannen foreslå at dette gjøres gjennom at en husleie for hele anlegget belastes foretaket. Foretaket slipper da å stå for opptak av egne lån. Se forslag til vedtekter, vedlegg 1.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051