Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 52/10 - Trønderhallen - Klatrevegg

Alf Birger Haugnes
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 06.10.10 95/10
Kommunestyret 20.10.10 52/10

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Det bygges en klatre-/buldrevegg innenfor en total kostnadsramme på 2,2 mill. kr. inkl. mva.
  2. Anlegget finansieres ved økt låneopptak på 1,45 mill.kr., 0,35 mill. kr. av tilsagnet på spillemidler og bruk av momskompensasjon. 


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det bygges en klatre-/buldrevegg innenfor en total kostnadsramme på 2,2 mill. kr. inkl. mva.
  2. Anlegget finansieres ved økt låneopptak på 1,45 mill.kr., 0,35 mill. kr. av tilsagnet på spillemidler og bruk av momskompensasjon.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Eget rom med klatrevegg var opprinnelig med i det konkurransegrunnlaget (romprogrammet) som Statsbygg sendte ut. Etter en befaring til andre hallprosjekt i landet (bl.a. Skienshallen), ble anlegget tatt ut av prosjektet under ”knaingen” av dette. På befaringen fikk vi også opplyst at sertifisering var nødvendig for bruk av klatreveggen. Klatrevegg var derfor ikke med i prosjektet når kommunen tok over dette fra Statsbygg. Buldrerom inngår i prosjektet. Kommunen har fått forhåndtilsagn om 700.000 kr. i spillemidler til buldrerom/klatrevegg. Grunnet begrensningen på spillemiddelstøtten er 1/3 av kostnadene, er 350.000 kr. lagt inn i finansieringsplanen for Trønderhallen.

Etter at kommunen tok over prosjektet, har det vært mange henvendelser om mulighetene for bygging av en klatrevegg spesielt fra klatremiljøet i Levanger. Det har fra flere hold også blitt pekt på rehabilitering/opptrening og i behandling av forskjellige grupper pasienter, bl.a. i rusomsorg. Bruken av klatreveggen treffer også godt blant de grupper som ikke vil være faste bruker av de andre tilbudene – idrettshall, svømmehall og treningsstudio.

Formannskapet har fra klatremiljøet i Levanger fått presentert de muligheter en klatrevegg i Trønderhallen vil gi blant annet mht. forskjellige brukergrupper.

Etter samtaler med kommunen, har klatremiljøet tatt initiativ til utarbeidelse av noen skisser til forslag til en klatrevegg og et grovt overslag mht. kostnader til selve veggen. Veggen er tenkt plassert i nordøstre hjørne av hallen ved rømningsveg og adkomst til testlab (hjørne mot hovedbygget på Røstad). Skissen viser en klatrevegg fra hallgulvet og opp til tak (9 meter), og en klatre-/buldrevegg oppe på galleriet – baksida av hovedveggen. Illustrasjonene nedenfor viser både hovedvegg fra hallgulv til tak, klatre-/buldrevegg fra galleri til tak og hvordan disse bygges mot hverandre.

Skissen viser en klatrevegg - klikk for større skisse 

Skissen viser en klatrevegg - klikk for større skisse

Skissen viser en klatrevegg - klikk for større skisse

Kostnadsoverslaget for veggen er på ca. 1.4 mill. kr. eks mva. – klatrevegg og buldrevegg.  Prosjektering, bygningsmessig tilpasning, div. utstyr etc, vil komme som tillegg.

Vurdering:
Rådmannen ser svært positivt på det initiativ klatremiljøet har tatt her. Bygging av en klatre- og buldrevegg vil være et viktig tilbud i Trønderhallen til kommunens innbyggere. Som det blir påpekt, vil dette tilbudet også ”treffe" andre grupper enn de som vanligvis benytter svømme- og idrettshallen. Sammen med buldrerommet som inngår i prosjektet, vil Trønderhallen kunne gi et tilbud med varierende vanskelighetsgrad/utfordringer. Tilbudet vil også være et klart løft for det gode klatremiljøet som allerede er i kommunen.

Løsningen med ”tosidig” klatre-/buldrevegg gir også større fleksibilitet i bruken av hallen. Mens bruken av den store klatreveggen vil legge beslag på en del av hallflata, vil klatre-/buldreveggen på galleriet kunne brukes uavhengig av hallflata.

Overslaget for klatre-/buldreveggene er svært grovt – 1,7 mill. kr. inkl. mva. Det må i dette tilfelle benyttes et vesentlig påslag i uforutsette utgifter – 10 -15 %. I tillegg må det påregnes en del bygningsmessige tilpasninger. Rådmannen vil anslå at kostnadene vil bli i opp mot 2,2 mill. kr. (inkl. mva., prosjektering, uforutsett og bygningsmessige tilpasninger) Rådmannen vil derfor foreslå at det settes et maksimalt beløp for klatre-/buldreveggen. Rådmannen vil foreslå 2,2 mill. kr. – ca 1,8 mill. kr. eks mva. (vil ikke få momskompenasjon på hele beløpet).

Det er gitt tilsagn om opptil 700 000 kr. i spillemidler til buldrerom/klatrevegg begrenset til 1/3 av kostnadene. I gjeldende finansieringsplan er det regnet med at   350 000 kr. er med i finansieringen av buldrerommet. Forutsatt at hele momskompensasjonen benyttes til finansiering av anlegget, vil resterende beløp måtte lånefinansieres – 1,45 mill. kr. Før bygging må sannsynligvis teknisk godkjenning av tiltaket innhentes for å kunne benytte spillemidler.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051