Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10 - sak 51/10 - Bygging og valg av ny bru Jeteen

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivsaknr: 2010/6345
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 22.09.10 90/10
Kommunestyret 20.10.10 51/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Ny bru over Jeteen planlegges som vist i alternativ 2 (skråstagbru).
  2. Detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsgrunnlag igangsettes med sikte på utsendelse av anbud i løpet av 2010. Det tas forbehold om finansiering av prosjektet.
  3. Finansiering avklares ved behandling av budsjettet for 2011 og da innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kr. eks. mva


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Ny bru over Jeteen planlegges som vist i alternativ 2 (skråstagbru).
  2. Detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsgrunnlag igangsettes med sikte på utsendelse av anbud i løpet av 2010. Det tas forbehold om finansiering av prosjektet.
  3. Finansiering avklares ved behandling av budsjettet for 2011 og da innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kr. eks. mva


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Skisse av ny bru alternativ 1
  2. Skisse av ny bru alternativ 2


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Fundamenter på eksisterende bru over sundet mellom moloen og Snekkarberget er i dårlig forfatning p.g.a utvasking og setninger. Situasjonen må innen få år betegnes som alvorlig. Bygging av ny bru er således satt på økonomiplan med planlegging i 2012 og bygging i 2013.

Da moloen viser tegn til setninger ønsker vi løsninger som forutsetter ensidig forankring i fjell på Snekkarberget. Landkaret på sørsida er som sagt sterkt utvasket og må forutsettes gjennoppbygd/forsterkes. Seilingsløpet ønskes i størst mulig grad beholdt i sin nåværende form og dimensjon. Av den grunn foreslår vi overliggende konstruksjoner for begge alternativer. Vi har i et forprosjekt fått utarbeidet 2 alternativer.
Alternativ 1 fremstår ved første blikk som en vanlig fagverkskonstruksjon. Her er dog fagverkene ikke lagt opp lagerpunkt i hver ende, men brukt som utkragende konstruksjoner. I den ene enden svever de fritt og mot nord har de et leddet opplegg. De holdes fast i toppen på den samme siden ved hjelp av et strekkstag som forankres i det nordlige landkaret. For å fremheve denne spesielle konstruksjonsmåten, er selve fagverkene utført i tre, mens strekkstagene naturligvis er av stål. Landkaret og fundamentene for leddlagrene er støpt i lys betong. Materialvalget vil gi brua et tilbakeholdent uttrykk og en kamuflerende landskapsinnpasning. Viss det er det vi ønsker, jfr. Holmgangen med sin signaleffekt og som fotomotiv.

Alternativ 2 er i prinsippet en skråstagbru og har dermed betraktelig høyere signalverdi. Det er valgt et organisk formspråk for elementene. Brubane og rekkverk er formgitt til virke som ett element med kontinuerlig avrundet tverrsnitt. Trykkstagene er ført sammen i toppen i form av en bue. Denne er lent tilbake for å gi konstruksjonen en ytterligere spenst og dynamikk. Skråstagene går individuelt fra tverrbjelkene under brubanen gjennom toppen på buen til stagfundamentene med motsatt krumning på bakken. Effekten er at stagene beskriver en dobbeltkrummet flate. Kablene må ha en farge som er fremtredende, men samtidig i harmoni med omgivelsenes fargeskala. Lyse, metalliske farger for de andre elementene vil øke kontrasten til omgivelsene og dermed bruas signalvirkning.
Eksisterende nordlig landkar (på Snekkarberget) fjernes og berget frilegges og tilbakeføres til sin opprinnelige form. Buskvegetasjon rundt fjernes slik at brustedet blir mer eksponert og synlig. Eksisterende trær skal bevares, med unntak av ett som må fjernes i forbindelse med bygging av fundamentet. Resten av trærne har god avstand til broa og vil således ikke minske synligheten, men derimot berike opplevelsen av romsekvensen ved adkomsten til brua. Ved bygging av ny bru bør horisontalgeometrien på gangvegsystemet strammes opp og rekkverk og vegdekke på moloen oppgraderes. Vegdekke og rekkverk er pr. i dag i dårlig stand.

En overslagsmessig kostnadsvurdering på selve brua basert på enhetspriser og erfaringstall fra lignende prosjekt, gir en pris på alternativ 1 på ca. 2,3 mill, eks mva og alternativ 2 på ca. 3,6 mill eks. mva. Gang-/sykkelveg og rekkverk må i tillegg oppgraderes med et overslag på 500 000,-. Detaljplanlegging, riving av eksisterende bru og uforutsett i størrelsesorden kr. 800 000,-.

Vurdering:
Når brua ved havna, Holmgangen ble bygd var den opprinnelig tenkt som en tradisjonell betongbru. Vi fikk da laget et prosjekt med en trebru/limtre som ga en tydelig signaleffekt. Dette har vi sett i ettertid ble en heldig løsning, Holmgangen er i dag et yndet fotomotiv og også blitt et varemerke for feiring av byens 1000 års jubileum. Vi håper da med å velge en skråstagbru på Jeteen at vi får et nytt landemerke i sentrum med stor signaleffekt. Høyde på brua i alternativ 1 er 4,2 meter og for alternativ 2 på 17,7 meter som vil gi en flott signaleffekt og synlig fra flere steder i sentrum. Ved å belyse kabler og brutårn vil dette fremheve signaleffekten enda sterkere.
Ny bru over Jeteen står i økonomiplan for bygging i 2013. Vi vil foreslå å framskynde bygging av brua til 2011 begrunnet i setninger og utvaskingskader på det søndre landkar. Dessuten vil det da være en fin gave til Levangers innbyggere til feiring av byens 1000 års jubileum.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.10.2010 22:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051