Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 26/09 - Klima- og energiplan - Levanger Kommune

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2008/2595 - /K22
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.01.09 2/09
Driftskomiteen 18.03.09 8/09
Levanger formannskap 22.04.09 34/09
Kommunestyret 20.05.09 26/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:

1. Kap. 8.3 og 9.6 (endringsforslag) Innen 2020 skal:
Klimautslippene i Levanger som geografisk enhet reduseres med 30 %
Klimautslippene fra kommunal virksomhet reduseres med 50 %
Den spesifikke bruken av varme og elektrisitet (kwt/m2) reduseres med 50 %.

2. Kap. 8.6 (tilleggsforslag)
Kommunen skal tilby og aktivt arbeide for å fremme miljøfyrtårnsertifisering.
Det gjennomføres enøkanalyser for all kommunal bygningsmasse. Analysene brukes som grunnlag for enøktiltak.

3. Kap. 9.6 (tilleggsforslag)

· Kommunen innfører ”grønn innkjøpspolitikk”. Ved anbudsinnbydelser ved kommunale utbygginger skal det vurderes å kreve at det føres klimaregnskap eller beregninger av miljøkostnader ved de enkelte alternativene.

4. Kap. 9.8 Tiltaksrammer (tillegg)

· Tiltak i klima og energiplanen må knyttes til tydelige frister for gjennomføring, tydelig ansvarsplassering og forankring i økonomiplan og årsbudsjetter.

Avstemning:

Trøites endringsforslag, pkt. 1, avvist med 8 mot 1 stemme

Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 8 mot 1 stemme

Trøites tilleggsforslag, pkt. 3, avvist med 8 mot 1 stemme

Trøites tilleggsforslag, pkt. 4, avvist med 8 mot 1 stemme

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
 2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.
 3. Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.
 4. Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling. 

Rød skillelinje

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Kristin Aas (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

 • Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.
 • Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling.

Lars Waade (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Kap. 9.3. Hovedmål og 10.5. Redusert energibruk og klimautslipp i Levanger kommune:

- Innen 2020 er målsettingen å redusere utslippene og energibruken knyttet til kommunal aktivitet med 50 prosent.

Kap. 9.3 og 10.6. hhv Hovedmål og Klimadugnaden:

- Planen tar sikte på å redusere de samlede klimagassutslippene i kommunen med minst 30 prosent innen 2020.

Kap 9.6. Operative mål, energibruk:

- Kommunen skal tilby og aktivt arbeide for å fremme miljøfyrtårnsertifisering.

- Det gjennomføres enøkanalyser for all kommunal bygningsmasse. Analysene brukes som grunnlag for enøktiltak.

Kap. 10.5. Redusert energibruk og klimautslepp i Levanger kommune:

- Kommunen innfører ”grønn innkjøpspolitikk”. Ved anbudsinnbydelser ved kommuale utbygginger skal det vurderes å kreve at det føres klimaregnskap eller beregninger av miljøkostnader ved de enkelte alternativene.

Kap. 10.7. Organisering og arbeidsform:

- Tiltak i klima- og energiplanen må knyttes til tydelige frister for gjennomføring, tydelig ansvarsplassering og forankring i økonomiplan og årsbudsjetter.

Avstemning:

Waades endringsforslag Kap. 9.3. Hovedmål og 10.5. Redusert energibruk og klimautslipp i Levanger kommune avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades endringsforslag Kap. 9.3 og 10.6. hhv Hovedmål og Klimadugnaden avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades endringsforslag Kap 9.6. Operative mål, energibruk avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades endringsforslag Kap. 10.5. Redusert energibruk og klimautslepp i Levanger kommune: avvist med 10 mot 1 stemme.

Waades endringsforslag Kap. 10.7. Organisering og arbeidsform avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades forslag ble deretter avstemt i sin helhet. Forslaget ble da avvist med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling, med Aas sitt tilleggsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
 2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.
 3. Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.
 4. Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling.

Rød skillelinje 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
 2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Revidering eller ny versjon av Klima og energiplan av 2002.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Høringsuttalelser lagt ut på Internett.

1. Høringsuttalelse Levanger Arbeiderparti PDF

2. Høringsuttalelse Levanger Krf PDF

3. Høringsuttalelse fra Levanger SV PDF

4. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Levanger PDF

5. Uttalelser fra Tore Frantzen, Kirkegata 61 AS, 2 PDF

6. Uttalelser fra Bjørn Erik Dypdahl2 PDF

7. Fylkesmannens uttalelse PDF

Saksopplysninger:

Det er mottatt 7 uttalelser.

1. Høringsuttalelse fra Levanger Arbeiderparti

Levanger Arbeiderparti er i all hovedsak positiv til planen. De mener konkrete tiltak på transportsektoren bør være tydeligere inn i planen som for eksempel ladestasjoner for elbil, kollektivtrafikk og forbud mot tomgangskjøring.

Kommentar: Rådmannen er enig i at konkretiseringsnivået på tiltak i ”Klimadugnaden” ikke er godt nok. Rådmannen vil ta initiativ til et arbeid i samarbeid med lokale aktører om dette i ettertid.

2. Høringsuttalelse fra Levanger Krf

Levanger Krf støtter og understreker tiltak i skogbruket for å binde mer CO2. De støtter også tiltaka ved Norske Skog og betoner samarbeid med fylkeskommunen. Levanger Krf savner noe om ENØK i skole og barnehage og vil kombinere det med at skolene og barnehagene blir miljøagenter.

Kommentar: Rådmannen vil undersøke om ekstern finansiering for undervisningsopplegg i skole og barnehage etter at planen er behandla.

3. Høringsuttalelse fra Levanger SV

Levanger SV mener forslaget til Klima og energiplan er et godt grunnlag for arbeidet videre. Levanger SV vil fortsatt arbeide for stilling som miljøvernleder og egen politisk komite for kultur, estetikk og miljø. Levanger SV mener problemet med planen er at tiltaksdelen er for generell og for lite forpliktende, og kommer med ei liste over tiltak som foreslås inn i planen.

Kommentar: Rådmannen vil ikke foreslå endringer i politisk eller administrativ organisering som følge av Klima og energiplanen, men vil vurdere behovet for administrativ innsats etter at planen er behandla. Flere av tiltaka foreslått av SV er allerede inn i ordinær drift. Videre vil tiltak under Klimadugnaden bli konkretisert i ettertid i et samarbeid med lokale aktører.

4. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Levanger

Naturvernforbundet i Levanger har levert en lang høringsuttalelse der hovedpoenga er at planen er for lite ambisiøs i målsettingene, og at referanseramma planen bruker er uheldig. Målsettinga om 20% reduksjon innen 2020 er for lite ambisiøs og mindre enn det NT Fylkeskommune har valgt, og i tillegg er målet uegna som styringsmål da det refererer seg til alle utslipp i Levanger som geografisk område. Dette er ifølge Naturvernforbundet for vidt og for snevert. For vidt, da det inneholder store utslipp en ikke har styring over, og for snevert da det ikke tar hensyn til utslipp i andre kommuner/land som følge av forbruk i befolkninga i Levanger Kommune.

Ut fra dette mener Naturvernforbundet at tiltakslista bør innholde hovedsaklig disse punkta:

Forbruk av strøm og fyringsolje. Både nedgang i energi totalt og overgang til oppvarming men biovarme eller aktiv solvarme.
Mobile kilder. Både arbeide aktivt for mindre transportbehov (gods, person) og bedre energibærere(elektrisk) på bil og tog.
Gjødselkjellere. Biogass fra metan.
Klimadugnaden. Aktivt arbeid i samarbeid med innbyggere og lokalt næringsliv. Informasjon, kommunale energirådgivere, kampanjer, Miljøfyrtårn, pisk og gulrot strategi for sykkelbruk, arbeidsreiseplanlegging, tiltak for mindre godstransport. Da dette er avhengig av løpende samarbeid med innbyggere og næringsliv, foreslås politisk klima og energiutvalg.
Kommentar:

Rådmannen er enig med Naturvernforbundet i at måling av utslipp i et lokalsamfunn er vanskelig og at det er flere måter å gjøre det på. Levanger Kommune har i denne saken valgt å bruke tall fra SFT og SSB. Vi er klar over at dette ikke nødvendigvis er den beste måten, men for Levanger Kommune er det naturlig å velge den offisielle statistikken som grunnlag.

Rådmannen vil videre påpeke at en viktig målsetting med Klima og energiplanene i kommunene er å bidra til at nasjonen Norge når sine klimamål. Derfor har en lagt så stor vekt på strukturelle og industrielle tiltak som bidrar sterkest til dette. En direkte følge av dette er næringsutvikling basert på teknologi for lavere utslipp.

Planen har lavere ambisjoner for livsstilsendringer hos befolkningen. Etter planen vil en utvikle tiltak her i samarbeid med lokale aktører som nettopp Naturvernforbundet.

Det er en innebygd motsetning i planen med å arbeide med klimadugnaden og samtidig ikke ha målsettinger om lokal annerledes livsstil enn nasjonen. Dette er bevisst og rådmannen vil ikke foreslå å endre dette, og er slik uenig med Naturvernforbundets uttalelse på dette feltet.

Selve tiltaksdelen i uttalelsen er ikke svært ulik planforslaget med unntak av de industrielle tiltaka, og under arbeidet videre med planen vil en naturlig ta hensyn til det meste av forslaga.

5. Uttalelser fra Tore Frantzen, Kirkegata 61 A/S

Tore Frantzen peker på stor trafikk gjennom Kirkegata og at dette er et miljøproblem. Både med støy i bykjernen og trafikken i seg selv.  Han peker på tiltak som bomring, bedre styring av trafikk og avlastningsveg.

Kommentar: Rådmannen vurderer det slik at dette er et innspill som har relevans og betydning for reguleringsplan sentrum og en gatebruksplan. I den grad innspillet betyr noe for total trafikkmengde er det relevant.

6. Uttalelser fra Bjørn Erik Dypdahl

Bjørn Erik Dypdahl ønsker at de ambisiøse målsettingene i planen skal kunne iverksettes. Han er svært positiv til biovarme i kommunale bygg, men er mer skeptisk til økonomien og kommunens økonomiske risiko med fjernvarme i sentrum. Videre peker han på behovet for miljøvernsjef og tverrpolitisk samling om måla. Til slutt peker han på at digital kommunikasjon bør redusere behov for flyreiser i kommunal regi.

Kommentar: Levanger Kommune har ingen ønsker om eller planer for å ta økonomisk risiko med utbygging av fjernvarme i sentrum. Energibærere i kommunale bygg vurderes kontinuerlig med sikte på overgang til biovarme, og arbeidet er godt i gang. Behovet for kommunens administrative innsats på feltet vil bli vurdert etter behandlinga av planen.

7. Fylkesmannens uttalelse

Fylkesmannen er generelt svært positiv til arbeidet, og gir ros for målsettinger og tiltak. Fylkesmannen peker på utfordringa med forankring i kommunens planverk for å sikre gjennomføring. Videre pekes på at en mer detaljert inndeling av gjennomføring med påført ansvar og en sterkere prioritering av tiltak hadde vært ønskelig. De peker også på at etter som planverket overordna er felles for Levanger og Verdal, bør en vurdere felles Klima og energiplan ved rullering.

Fylkesmannen har videre en del kommentarer av detaljert redaksjonell art. De mener samsvaret mellom ulike tabeller er for dårlig forklart, og at tabeller henta fra andre kilder som SFT har benevninger som kan forvirre.

Beredskap i forhold til klimaendringer er ikke nevnt i planen, og det mener fylkesmannen er en svakhet.

Kommentar:

Levanger Kommune er enig i at forankring i og integrering i kommunens plansystem er avgjørende. Prioriteringene årlig i økonomiplan og budsjett er avgjørende for finansiering av tiltak. Dette er beskrevet i planen. Konkretiseringsnivået med unntak av punktet Klimadugnaden er derfor bevisst valgt på det nivå plan angir.

Rettinger av redaksjonell art vil bli gjort i ferdig plan.

Levanger Kommune har valgt å legge beredskap i forhold til klimaendringer i anna planverk.

Vurdering:

Rådmannen er fornøyd med engasjementet i høringene. De fleste innspilla går på konkretiseringsnivået i punktet klimadugnaden. Rådmannen vil ikke endre forslag til plan på dette punktet, men vil starte et arbeid med å utforme dette og fordele ansvar så snart planen er vedtatt.

Rådmannen mener tiltaksdelen for de andre punkta er forpliktende nok.

Vurdering av sårbarhet, beredskap ved klimaendringer vil bli behandla i anna planverk.

Ut fra dette og de kommentarene som er gitt til de enkelte uttalelsene, vil rådmannen legge fram planen slik den er fram til vedtak

Rød skillelinje

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. mars 2009

2.        Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner. 

Rød skillelinje 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. mars 2009

2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.

Vedlegg:

Klima- og energiplan for Levanger kommune, datert 12. jan. 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Energiutredninga Levanger PDF

Saksopplysninger:

Levanger kommune vedtok 15.05.02 Klima og Energiplan for Levanger kommune. Formannskapet vedtok 25.06 2008 å starte arbeidet med revidering av plan, og samtidig delta i et nettverk av kommuner i sørdelen av fylket i regi av KS.

Levanger kommune har søkt og fått innvilga tilskudd hos Enova til arbeidet, og det er innleid konsulent for arbeidet. Ei administrativ gruppe har arbeid sammen med konsulent, og rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Formålet med Klima og energiplan i kommunene er:

 • Sette klima og energispørsmål på dagsorden i kommunal planlegging og drift
 • Vise sammenhengen mellom analyse, mål og tiltak
 • Vise konkrete tiltak og prosjekt som kan settes i verk
 • Være et ledd i nasjonens arbeid for å møte klimautfordringene

Det er orientert i kommunestyret 03.09 2008 med en workshop med prinsipielle avklaringer. Det har vært kontakt med Naturvernforbundet i Levanger under arbeidet. De politiske partiene i Levanger vedtok sommeren 2008 et ”klimaforlik”. Dette er tatt inn som et innspill i arbeidet. Energiutredninga for Levanger er et viktig grunnlag.

Etter Kommunestyrets vedtak i sak 03/07 skal planer som ikke behandles etter plan og bygningsloven behandles av Driftskomiteen. Saksgang for Klima og energiplanen blir etter dette 2 gangers behandling i Driftskomiteen med høring i mellom og sluttbehandling i Kommunestyret. Etter nytt plansystem, vedtatt i Kommunestyret 10.12.08, er dette en temaplan med innspill til alle kommunedelplaner.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå og Statens Forurensingstilsyn på kommunenivå er beregna ut fra virksomhet innen kommunegrensene. Det vil si at Levanger er belasta med transport innen grensene inkludert gjennomgangstrafikk på E6, mens vi ikke er belasta med befolkningens påvirkning på klima utenom kommunen i form av produksjon av varer og tjenester, reiser etc.

Levanger er en kommune der energi og klimasituasjonen er forskjellig. Norske Skog Skogn dominerer energisida totalt. Dette gjør at vannkraft og biobrensel dominerer som energikilder. I planen er vist figurer med og uten Norske Skog Skogn for å vise dette.

Klimautslippa i Levanger er dominert av landbruk og transport. Utslipp fra landbruk er knytta til metan fra husdyr og husdyrgjødsel og lystgass fra nitrogenomsetning i jord. Dette er gasser som er vesentlig mer aggressive som klimagasser enn karbondioksyd.

Utslipp fra transport, person og lastebiler, er den sektoren som har hatt størst økning i utslipp de siste 20 år.

Planen har lagt størst vekt på å finne tiltak og program med sikker, stor effekt som bidrar til å løse nasjonale målsettinger. Figuren nedenfor viser på hvilke områder kommunen har Høyt reduksjonspotensial og Stor grad kommunale virkemidler.

Figuren viser på hvilke områder kommunen har Høyt reduksjonspotensial og Stor grad kommunale virkemidler

Figuren gir en svært god indikasjon på hvilke områder kommunen bør sette inn sine tiltak for å få gode klimamessige resultater.

Planen viser 6 programområder for videre satsing, og viser til at det må settes i gang prosjekt og utredninger videre innen disse områdene.

De største tiltaka er knytta til Norske Skog. Der planlegges økning i bruk av biomasse, både til eget bruk og med muligheter til foredling for salg. Videre er det planer om LNG terminal for overgang for skipstransport med muligheter for terminal for vegtransport.

Biogassanlegg for husdyrgjødsel og andre organiske kilder er et anna viktig grep for å minske metanutslipp. Dette er vanlig i Tyskland, men vi må starte med pilotanlegg.

Grønn varmeløsning for Levanger sentrum vil erstatte høykvalitetsenergi som elektrisk kraft med bioenergi og andre fornybare kilder.

Kommunens egen drift er et eget programområde med ambisjoner om bedre energibruk, og med det mindre klimautslipp og innsparing.

Det siste programområde er kalt Klimadugnaden. Der ligger opplæring i skoler, barnehager, holdningskampanjer og informasjon.

Vurdering:

Rådmannen vurderer forslag til klima og energiplan som et egnet redskap til å arbeide videre med klima og energispørsmål i Levanger kommune. Planen er ambisiøs og det kan reises tvil om kommunen og samfunnet har endringskraft nok til å gjennomføre planlagte tiltak. Samarbeid med viktige næringslivsaktører er helt nødvendig. En vellykket gjennomføring av arbeidet vil øke omdømme og attraksjonen til Levanger.

Klimaspørsmål er prioritert av Storting og Regjering, og det er avsatt virkemidler til dette. RUP- midler i fylkeskommunen har også innretning i denne retning. En viktig premiss for å arbeide videre er å legge opp arbeidet slik at en får økonomiske bidrag.

Dette gjelder alle felt, men det er spesielt grunn til å nevne at utvikling og gjennomføring av egna undervisningsopplegg i skole og barnehage trenger ressurser ut over trange budsjettrammer.

Planen er mer omfattende og mer ambisiøs enn klimaforliket i Levanger slik rådmannen ser det. Det utfordrer alle til å prioritere og støtte om arbeidet. Planen er laga i PowerPoint format. Dette gjør den lett lesbar på skjerm, men dårligere på papir. Det vil bli laga en versjon i Wordformat og en kortversjon når planen er vedtatt.

Det er de store grepa som er prioritert i planen. Rådmannen peker på at innbyggernes kunnskap om og holdning til klimaspørsmål er viktig for å kunne nå målene. Dette er ikke konkretisert mye, og vil være avhengig av engasjement blant privatpersoner, lag og organisasjoner for å fylle med riktig innhold.

Etter nytt plansystem vil tiltaksdelen bli gjenstand for årlig behandling gjennom prioriteringene i økonomiplanen.

Etter dette tilrår Rådmannen at planen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er lagt fram. Etter dette legges den fram på nytt for driftskomite, formannskap og kommunestyre.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 13:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051