Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 20.05.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 20.05.09, kl. 17:00-20:30
Sakliste som PDF, hefte 2  - hovedutskrift som PDF

Kulturelt innslag: Einar Halfdanarson og Tommy Andreas Thorstensen, Kulturskolen - video

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 25/09 Referatsaker utredning vedtak video
PS 26/09 Klima- og energiplan - Levanger Kommune utredning vedtak video
PS 27/09 Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 28/09 Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter utredning vedtak video
PS 29/09 1719/207/1 - Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen utredning vedtak video
PS 30/09 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk  2010-2013 ( ISK 3 ) utredning vedtak video
PS 31/09 Endring av vedtekter eiendomsskatt utredning vedtak video
PS 32/09 Byggeregnskap for investeringer på Breidablikktunet i 1999 til 2009 utredning vedtak video
PS 33/09 Skatteoppkreverfunksjonen utredning vedtak video
PS 34/09 Levanger Boligforvaltning KF,  Årsrapport 2008 og Resultatregnskap 2008 utredning vedtak video
PS 35/09 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2008 utredning vedtak video
PS 36/09 Årsregnskap og Årsrapport 2008 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 13/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Øke det kommunale tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene tekst PDF behandl. video
FO 14/09 Interpellasjon fra Einar Theodor Bangstad (H) - ang bygging av Kulturhus på havna tekst PDF behandl. video
FO 15/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Næringsarealer til bedrifter på havna tekst PDF behandl. video
FO 16/09 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) – ang Børøya reguleringsbestemmelser tekst PDF behandl. video

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.

Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem (x) inhabil sak 27/09
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Steinar Holten frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem (x) permisjon fra kl. 18
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Kristin Aas
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Jorunn Skogstad
Eilif Due sp varamedlem 2 x Ole Jørstad sak 27/09
Odd Einar Langø frp varamedlem 4 x Steinar Holten
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 x Einar Vandvik

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Øystein Sende kommunalsjef  
Ingjar Eggen regnskapsansvarlig  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Merknader:

Hanne E. Lilleberg (SV) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.00, etter behandling av sak 26/09.

Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.30, etter behandling av sak 35/09.

Lill Kristin Nordahl (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.00, etter behandlingen av sak 36/09.

Interpellasjoner:

FO 13/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Øke det kommunale tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene - video

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Buchholdt fremmet deretter følgende oversendelsesforslag:

Det er ønskelig å øke tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene. Saken vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett 2010.

Oversendelsesforslaget oversendt uten votering.

FO 14/09 Interpellasjon fra Einar Theodor Bangstad (H) - ang bygging av Kulturhus på havna - video

Bangstad fremmet følgende oversendelsesforslag:

Oversendelsesforslag fra Bangstad (grafikk)

Ordføreren besvarte interpellasjonen. Oversendelsesforslaget ble deretter avvist av ordføreren.

Spørsmål:

FO 15/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Næringsarealer til bedrifter på havna - video

Buchholdt fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmål fra Buchholdt (grafikk)

Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 16/09 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) – ang Børøya reguleringsbestemmelser - video

Strid fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Strids spørsmål (grafikk)

Strid fremmet deretter følgende oversendelsesforslag:

Strids oversendelsesforslag (grafikk)

Ordføreren besvarte spørsmålet. Oversendelsesforslaget oversendt uten realitetsvotering.

Orienteringer:

Trønderhallen v/kommunalsjef Alf Birger Haugnes - presentasjon: Trønderhallen PDF  - video     Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 


 
PS 26/09 Klima- og energiplan - Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:

1. Kap. 8.3 og 9.6 (endringsforslag) Innen 2020 skal:
Klimautslippene i Levanger som geografisk enhet reduseres med 30 %
Klimautslippene fra kommunal virksomhet reduseres med 50 %
Den spesifikke bruken av varme og elektrisitet (kwt/m2) reduseres med 50 %.

2. Kap. 8.6 (tilleggsforslag)
Kommunen skal tilby og aktivt arbeide for å fremme miljøfyrtårnsertifisering.
Det gjennomføres enøkanalyser for all kommunal bygningsmasse. Analysene brukes som grunnlag for enøktiltak.

3. Kap. 9.6 (tilleggsforslag)

· Kommunen innfører ”grønn innkjøpspolitikk”. Ved anbudsinnbydelser ved kommunale utbygginger skal det vurderes å kreve at det føres klimaregnskap eller beregninger av miljøkostnader ved de enkelte alternativene.

4. Kap. 9.8 Tiltaksrammer (tillegg)

· Tiltak i klima og energiplanen må knyttes til tydelige frister for gjennomføring, tydelig ansvarsplassering og forankring i økonomiplan og årsbudsjetter.

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

For å øke fokus på bruk av miljøvennlig bebyggelse gjennom bruk av eksempelvis massivt tre/passiv hus samt en bevisstgjøring av bruk av treverk ønskes følgende tillegg under pkt 9.6 Tiltaksprogrammer:

-ved behandling av reguleringplaner ang boliger i Levanger henstilles det til å sjekke muligheten for benyttelse av miljøvennlige materialer.

Avstemning:

Trøites endringsforslag, pkt. 1, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 3, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 4, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Svarvas tillegsforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.

2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.

3. Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.

4. Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling.

5. Tillegg under pkt 9.6 Tiltaksprogrammer:

 -ved behandling av reguleringplaner ang boliger i Levanger henstilles det til å sjekke muligheten for benyttelse av miljøvennlige materialer.     Til toppen av siden

 

 

PS 27/09 Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka - sluttbehandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Habilitet:

Ole Jørstad ble av kommunestyret erklært inhabil. Jørstad fratrådte møtet under behandling av denne sak. Eilif Due tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Utdelt i møte:

Estetikkutvalgets vurderinger, datert 19.05.09 PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

a) Tegnforklaringen: ”Planlagt bebyggelse med takfall, illustrasjon” endres til ”Planlagt bebyggelse med takfall, veiledende.”

b) Det rektangulære området innenfor FL Felles leke- og oppholdsareal gis påskriften balløkke, i tråd med § 5.3 siste setning. Omriss av planlagt balløkke angis som veiledende i tegnforklaringen.

c) Det legges inn byggegrense i område G2, langs garasjenes øst- og sydside mot framtidig nabogrense, i hht. vist plassering og § 2.3.

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

d) § 2.2 tredje ledd endres til: ”Bygge-/rammetillatelse for område B1, B2 eller B3 i denne plan kan tidligst gis samtidig med eller etter at det er gitt ramme-/byggetillatelse for barnehage på område AB1 i reguleringsplan for Kjønstadmarka, vedtatt 16.04.08.”

e) § 2.4 andre ledd begrenses til: ”Minimum 50 % av arealet skal dekkes opp på eget areal. Øvrige arealer kan dekkes opp med utenforliggende arealer, på tidligere innregulerte lekearealer.”

f) § 3.3 første og andre ledd: Gesimshøyder på 7,5 m endres til 7,0 m og gesimshøyde 11 m endres til 9,5 m.

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten, datert 18.12.08, og med endringer som angitt ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi.     Til toppen av siden

 

 

PS 28/09 Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Utdelt i møte:

Utskrift av møtebok fra Områdestyret i Nord-Trøndelag, sak 30/09 PDF

Forslag i møte:

Asle Granås (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Nytt pkt. B: Banen kan benyttes med motorkjøretøy i perioden 1. mai – 30. september.

Punkt C, paragraf 3.2 strykes.

Avstemning:

Granås endringsforslag enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a) § 2.3, tilføyelse:”Ved  støymålinger som viser støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

b) § 3.2, 4. ledd, første punktum endres til: ”Banen kan benyttes med motorkjøretøy i perioden 1. mai – 30. september.”

Reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008 og med reguleringsbestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 21.01.09, sak 7/09, samt med endring som anført ovenfor vedtas.     Til toppen av siden

 

 

PS 29/09 1719/207/1 - Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a) Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b) Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c) Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d) Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e) Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 03.05.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.     Til toppen av siden

 

 

PS 30/09 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk  2010-2013 (ISK 3)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Utdelt i møte:

Utskrift fra Levanger Administrasjonsutvalgs møtebok, sak 5/09 PDF

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Det søkes om nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1. januar 2010
  ( ISK 3).
 2. Samkommunens eksisterende oppgaver videreføres. I tillegg legges følgende nye arbeidsoppgaver inn/følgende endring i organisering: brann og beredskap, voksenopplæring, kommunelege, kvalitetssikringssystem, kvalitetsprogram medarbeidernes tilknytning – arbeidsgiveransvar, pensjon, administrasjonssjef, felles administrasjonsutvalg og felles AMU (i tilegg til eksisterende kommune-utvalg). Andre ikke lovpålagte oppgaver/funksjoner vil også bli vurdert. Sammensetning av administrasjonsutvalg styrkes med 1 medlem fra hver kommune fra det største partiet som ikke sto bak ordførervalget.
 3. Justert ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.
 4. Kommunestyret konstaterer at det er ulikt kostnadsnivå kommunene imellom for tjenesteområdet Brann og Beredskap. Samkommunens vanlige fordelingsnøkkel – kostnadsfordeling etter folketall – kan dermed ikke legges til grunn for dette områdets del. Kommunestyret forutsetter at egnet finansieringsmodell utarbeides og fremmes som egen sak.     Til toppen av siden 
   

 

PS 31/09 Endring av vedtekter eiendomsskatt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.

Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.     Til toppen av siden

 

 

PS 32/09 Byggeregnskap for investeringer på Breidablikktunet i 1999 til 2009

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Byggeregnskapet for investeringer i perioden 1999 til 2009 godkjennes.

2. Merforbruket på kr. 349.303,- dekkes av investeringsbudsjettet, mindre tiltak/ENØK sikring kommunale bygg i 2008.     Til toppen av siden

 

 

PS 33/09 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 34/09 Levanger Boligforvaltning KF,  Årsrapport 2008 og Resultatregnskap 2008

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Resultatregnskap 2008 og årsrapport 2008 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes     Til toppen av siden

 

 

PS 35/09 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2008

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Ordføreren som har godtgjørelse tilsvarende storingsrepresentant, innvilges ikke ekstra godtgjørelse for verv i Levanger Boligforvaltning KF. Godtgjøring til styret ellers, videreføres som for 2007.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Godtgjøring til styret for 2008:

Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte

Medlemmer: kr. 500,- pr. møte

Avstemning:

Trøites forslag fikk 12 stemmer.

Heieraas forslag fikk 22 stemmer.

Heieraas forslag er dermed vedtatt.

VEDTAK:

Godtgjøring til styret for 2008:

Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte

Medlemmer: kr. 500,- pr. møte     Til toppen av siden

 

 

PS 36/09 Årsregnskap og Årsrapport 2008 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.05.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med det regnskapsmessig resultat på kr. 0,-.
 2. Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.
 3. Enheter med regnskapsmessig merforbruk i 2008 som har midler stående på enhetsfond, får sine respektive fond redusert med et beløp tilsvarende merforbruket. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midlene til kommunens disposisjonsfond.
 4. Ikke finansierte investeringer, totalt kr. 9.678.403 kroner forslås dekket gjennom økt låneopptak.     Til toppen av siden 
Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051