Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 18.11.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 18.11.09, kl. 17:00-18:45

Sakliste som PDF - word - ODT  -  Protokoll som PDF - word - ODT

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknad - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 57/09 Status -  arbeidet med MOT  i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 58/09 Destinasjonssamarbeid reiseliv - 3 alternativer utredning vedtak video
PS 59/09 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 60/09 Veganlegg 2000 - 2008 - Avslutning av regnskap utredning vedtak video
PS 61/09 Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2010 utredning vedtak video
PS 62/09 Endringer i forskrift og forslag til ny samarbeidsavtale Innherred samkommune utredning vedtak video
FO 24/09 Interpellasjon fra Asbjørn Folkvord (SV) - angående postdirektivet og kommunane tekst behandl. video
FO 25/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - angående organisasjonsstrukturen i SNK tekst behandl. video
FO 26/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående retaksering av eiendom i forbindelse med økt eiendomsskatt tekst behandl. video

Oppmøte 35 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem - forfall
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem - forfall
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Arman Rad
Ingen vara dna varamedlem 14 x Lill Kristin Nordahl
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Mia Silkoset

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Rolf Baglo enhetsleder Kemner  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Orienteringer:

  • Status for MOT-arbeidet i Levanger kommune - video
    MOT-informatører:  Tore Munkeby, Kristin Eggen Hov, Martin Helmersen, Olve Kjølen, Silje Nåvik, Nora Bremer Meidal og Ingrid Stjernen.
    Ordføreren overrekte blomster til Karianne Skreden, årets MOT-informator i region Nord.

  • Rådmannen orienterte fra møte mellom skattetakstnemnda og rådmannen i Levanger 17.11.09 - video

 

FO 24/09 Interpellasjon fra Asbjørn Folkvord (SV) - angående postdirektivet og kommunane - video
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

FO 25/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - angående organisasjonsstrukturen i SNK - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 26/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående retaksering av eiendom i forbindelse med økt eiendomsskattkatt - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 


PS 57/09 Status-  arbeidet med MOT  i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2009 - video

Forslag i møte:
Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Status - arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT i Levanger tas til etterretning.

Avstemning:
Folkvords forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Status - arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT i Levanger tas til etterretning.    Til toppen av siden

 

PS 58/09 Destinasjonssamarbeid reiseliv - 3 alternativer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2009 - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen bes om å undersøke om beløpet kan dekkes gjennom Innherredsprogrammet.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune inngår avtale for 2010 med destinasjonsselskap for inntil kr 220.000,-.
I avtalen skal inngå at destinasjonsselskap skal drifte sommeråpent turistkontor på Åsen med 35.000,-. Levanger kommune forplikter seg til et tilskudd på 35.000,- til samme turistkontor og skal samtidig bistå destinasjonsselskapet med å inngå avtale med flere kommuner på Innherred for å dekke opp øvrig driftskostnad for turistkontoret på Åsen. 

Levanger kommune bidrar i tillegg i spleiselag til å realisere Velkommen til Levanger-brosjyren.

Rådmannen bes om å undersøke om beløpet kan dekkes gjennom Innherredsprogrammet.    Til toppen av siden

 

PS 59/09 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2009 - video

Forslag i møte:
Hanne E. Lilleberg (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune er positiv til å bosette 60 personer i 2010. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
For å sikre den gode kvaliteten Levanger kommune har ifm bosetting og integrering er kommunen positiv til å bosette 50 personer, inkl. familiegjenforening i 2010. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.

Avstemning:
Aalbergs forslag avvist med 27 mot 7 stemmer.
Formannskapets innstilling vedtatt med 30 med 4 mot stemmer som ble avgitt for Lillebergs forslag til vedtak.

VEDTAK:
Vi er opptatt av at Levanger også i framtida skal være i front når det gjelder kvalitet på bosetting og integrering. Som følge av at vi foreslår å bosette et forholdsvis stort antall enslige mindreårige ønsker vi å sikre kvaliteten gjennom at Levanger kommune bosetter 60 flyktninger i 2010 inklusive familiegjenforening. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.    Til toppen av siden

 

PS 60/09 Veganlegg 2000 - 2008 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2009 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Regnskap fra veganleggene som framgår av saksutredning nedenfor avsluttes med totale utgifter på kr 69 123 051.

2. Tilgodehavende på kr 4 039 275,- fordeles som følger:
- kr.    500 000,- til omlegging av Fv.108/ny bru over jernbanen
- kr.    100 000,- til bunnundersøkelse/terskel Levangerelva
- kr. 3 439 275,- overføres fond vegformål     Til toppen av siden

 

PS 61/09 Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2009 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2007 - 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2010.
2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2006 - 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2010.    Til toppen av siden

 

PS 62/09 Endringer i forskrift og forslag til ny samarbeidsavtale Innherred Samkommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

  1. Endringer i forsøksforskriften og forsøkssøknad vedtas.
  2. Ny samarbeidsavtale vedtas med følgende endring i § 18: Maksimal låneramme settes til kr. 10 mill.    Til toppen av siden
Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051