Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 76/10 - Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/8695    
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 03.11.10 3/10
Formannskapet 17.11.10 114/10
Eldres råd 24.11.10 25/10
Formannskapet 01.02.10 118/10
Kommunestyret 15.12.10 76/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.12.2010

 Utdelt i møte:


Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til innstilling:
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer for 2011:

 • Økte utgifter
  Svømmehall Lysaker, drift ut året 800.000
  Stilling SLT koordinator 200.000
  Tilskudd til ”Allidrett” (hall - leie)   50.000
  Tilskudd til samfunnshus / grendehus o. l.  150.000 (fordeles etter søknad)
  Veivedlikehold 600.000
  1000 års markering 200.000
  - Sum 2.000.000.
 • Reduserte utgifter
  Felleskostnader 300.000
  Barn – familie (PPT skjermes) 300.000
  Lønnsauke / økt pensjon 400.000
  Overføring investeringsbudsjett 500.000
  Redusert margin / driftsresultat 500.000
  - Sum 2.000.000.


Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende tilleggsforslag:
Enhetene i Levanger kommune utfordres på å utprøve alternative turnusordninger med en målsetting om å redusere bruken av uønsket deltid i kommunen. Dette må ses i sammenheng med de avsatte midler i budsjettet.
 
Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag:
Det politiske flertallet i Levanger med AP,SP og KrF hart ført en politikk som har pådratt kommunen unødvendige utgifter sett i forhold til de tjenester som skal produseres. Vi ser konsekvensen av en tradisjonell rød/grønn politikk når det gjelder eiendomsskatten; først en reduksjon i promillen og et utvidet skattegrunnlag. Deretter en trinnvis heving av promillen. I løpet av økonomiplanperioden er eiendomsskatten igjen tilbake på 4,5 promille i Levanger – og nå med et høyt grunnlag. Dette fører til en doblet eiendomsskatt for innbyggerne og næringslivet i Levanger. En mer moderat tilnærming til kostnader, bedre planlegging av store investeringer og samspill med fylkeskommunen ville hindret denne utviklingen. Dette er dessverre irreversible vedtak og vi fremmer nå forslag som vil styrke handlingsrommet, gjennom konkurranseutsetting av tjenester og reduksjon av gjeld.

 1. Konkurranseutsetting av sykehjem.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av ett av kommunens sykehjem.
 2. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
 3. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
 4. Salg av kommunal eiendom.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og legge til rette for salg av kommunal eiendom som kommunen ikke har bruk for i sin daglige drift. Det legges frem konkrete forslag om objekter for salg og tidsplan og prosess for gjennomføring av dette.
  Eks. Næringsbygget på Røstad, Kommuneskogene, næringsarealet på Rinnleiret og andre objekter. Frigjort kapital benyttes til reduksjon av gjeld.
 5. Tiltak mot småstillinger / uønsket deltid.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og legge til rette for gjennomføring av prosjekt 3-3-turnus i helse og omsorgsenheten. Det legges frem konkrete forslag om finansiering,  tidsplan og prosess for gjennomføring av dette som et prøveprosjekt på 1-2 avdelinger.
  Denne turnusen går ”direkte” på småstillinger, og vil gi bedre helse / lavere sykefravær for ansatte, fjerner/reduserer behovet for småstillinger og vil gi en bedre opplevelse for brukerne.
 6. Reduksjon av konsulentbruk
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen om å redusere konsulentbruken i kommunen med min. 30%.
  Dette vil gi en besparelse på min. 1 mill.
  Frigjorte driftsmidler kan benyttes til nødvendige ressurser ift 3-3-turnus.
 7. Reduksjon av kulturenheten
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen om å redusere kulturenheten med 2 årsverk, og at idrettskonsulent (ny stilling) håndteres innenfor den nye rammen.
 8. Salg av Staup kommunale barnehage
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og fremme konkret forslag om en tidsplan og prosess for salg av denne barnehagen.
  Dette vil tilføre kommunen 1 mill i driftsmidler, samt redusere investeringsbehovet i kommunale barnehager med 4-5 mill.


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det settes ned et utvalg som skal vurdere sponsoravtaler med idrettslag. Utvalget legger fram en innstilling på budsjettmøtet i kommunestyret 15.12.2010. Til utvalget velges: Per Anker Johansen (leder), Britt Tønne Haugan, Ragnhild Skjerve

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling::
(alle tall i 1000 kr.)

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endringer

Verbalforslag:

 1. Avtalen med Proneo evalueres, og legges fram for politisk behandling.
 2. Skolestrukturen endres ikke i planperioden.
 3. Svømmehallen på Skogn opprettholdes i planperioden.
 4. Kommunen innleder en dialog med de som arbeider for å få et kulturhus i kommunen.
 5. Vedlikehold i VA er mindre enn kapitalslitet. Det legges fram en sak som viser de langsiktige, økonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene av dette.


Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling fikk 0 stemmer.
Heieraas forslag til innstilling fikk 6 stemmer.
Trøites forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Aalbergs forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Heieraas sitt forslag til innstilling er dermed tiltrådt.
Trøites forslag til vedtak avvist med 7 mot 2 stemmer.
Hojems tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas med følgende endringer:
  Økte utgifter
  Svømmehall Lysaker, drift ut året 800.000
  Stilling SLT koordinator 200.000
  Tilskudd til ”Allidrett” (hall - leie)   50.000
  Tilskudd til samfunnshus / grendehus o. l. 150.000 (fordeles etter søknad)
  Veivedlikehold 600.000
  1000 års markering 200.000
  Sum 2.000.000

  Reduserte utgifter
  Felleskostnader 300.000
  Barn – familie (PPT skjermes) 300.000
  Lønnsauke / økt pensjon 400.000
  Overføring investeringsbudsjett 500.000
  Redusert margin / driftsresultat 500.000
  Sum 2.000.000
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2011 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2011 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2011 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2011 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 132.450.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Enhetene i Levanger kommune utfordres på å utprøve alternative turnusordninger med en målsetting om å redusere bruken av uønsket deltid i kommunen. Dette må ses i sammenheng med de avsatte midler i budsjettet.   


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2011 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2011 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2011 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2011 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 132.450.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Vedlegg:

 1. Søknad økonomisk støtte for 2011 - Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Så langt har uttalelse til budsjettet/økonomiplanen kun kommet fra Eldres råd. Denne er gjengitt i sin helhet nedenfor under ”Saksprotokoll Eldres råd”.
Eventuelt øvrige innkomne høringsuttalelser vil bli framlagt i møtet.

Vurdering:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Det vil være praktisk også denne gang, samt at det bør gis fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.
Rådmannens øvrige vurderinger framgår av budsjett-/økonomiplanheftet. 

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Eldres Råd - 24.11.2010

Forslag i møte:
Leder Hans-Fredrik Donjem fremmet følgende høringsforslag:

Generelt
Eldres råd vil i store trekk si seg tilfreds med budsjett og økonomiplanen. Det er lagt opp til en ambisiøs økonomiplan for perioden 2011 – 2014. Det har igjen sin bakgrunn i store investeringer og driftsmessige konsekvenser av dette. Trønderhallen åpnes i 2011. I tillegg til driftskostnadene av hallen og svømmeanlegget er det satt av 3 mill kr. til støtte til lag og foreninger til subsidiering av leieprisene på idrettsanlegg.
Innen pleie og omsorg er det satt av 43 mill kr. til investering i et nytt sykehjem og dagsenter for demente på Staup. Det skal stå ferdig i 2013, mens driftskostnadene kommer i 2014. En annen større investering er renoveringen av Nesset ungdomsskole med 47,5 mill kr. De store investeringene medfører at netto kapitalutgifter øker fra 40 mill kr. i 2010 til 61,5 mill kr. i 2014, en økning på over 50 %.
På driftssiden er det i økonomiperioden et betydelig omstillingsbehov som følge av økt aktivitet og nye oppgaver. I forhold til aktiviteten i 2011 er det behov for ytterligere 14 mill kr. i 2012, 21 mill kr. i 2013 og 37 mill kr. i 2014. Dette skal dekkes inn gjennom økt eiendomsskatt og effektivisering. Eldres Råd er meget betenkt over økningen i eiendomsskatten og vil gå imot en så rask årlig opptrapping av skattepromillen.
Det er beklagelig at mye fortsatt er uavklart i forhold til Samhandlingsreformen. Men det synes klart at kommunene i større grad får ansvaret for folkehelsa og forebyggende helsearbeid, samt kroniske lidelser. For 2011 er det bevilget penger for å forberede Samhandlingsreformen. Kommunene skal bl a vurdere samarbeid med andre kommuner, helseforetak og med utdanningssektoren om planlegging og utvikling av samhandlingstiltak, herunder lokalmedisinske sentre. Levanger er her i en heldig situasjon med utdanningsinstitusjon og helseforetak i kommunen. Eldre Råd ser positivt på at man vurderer samarbeid med Verdal og Frosta.

Felles helse
Ny Folkehelselov pålegger kommunene å ansette en kommunelege med samfunnsmedisinsk kompetanse. Eldres Råd vil si seg tilfreds med at det legges inn ressurser til kommuneoverlege og folkehelsekoordinator i samkommunen. Dette vil bli meget sentralt arbeid ifølge Samhandlingsreformen. Eldres Råd stiller seg også positiv til at det nå arbeides med en rehabiliteringsplan og at arbeidet med en demensplan og en plan for paliativ behandling startes opp i 2011. Utvikling av nødvendig spesialkompetanse innen disse områder er også viktig.
Eldres Råd har merket seg at NAV Levanger har levert gode resultater og at utgiftene til økonomisk sosialhjelp har gått ned de senere år. Økt satsing innen rusområdet er også positivt. For pleie og omsorgsinstitusjonene er det meget beklagelig at det ikke er funnet plass til økte nattvaktressurser. Videre vi Eldres Råd beklage at bemanningsøkningen som lå i Pleie og omsorgsplanen ikke er fulgt opp i Distrikt Sentrum – Ytterøy og Distrikt Sør.
Det er lagt inn en viss økning (2,8 %) i egenandeler ved kjøp av kommunale tjenester. Det gjelder bl a hjemmetjenester, korttidsopphold og middagsmat. Eldres Råd er tilfreds med at egenandelen for aktivitetstilbud er ikke økt.

Kultur
Kulturtilbudene er en viktig og vesentlig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Åpning av Trønderhallen i 2011 vil gi et betydelig løft for helsefremmende tiltak og folkehelsa. Arbeidet med å få etablert et kompetansesenter for Kultur og Helse må forseres. Dette vil være av stor betydning også for Samhandlingsreformen.
For øvrig må arbeidet med ”Den kulturelle spasestokken” videreføres og videreutvikles.

Krematorium
Eldres Råd er blitt bedt om å ta opp spørsmålet om krematorium på Innherred. Vi mangler et slikt tilbud i regionen i dag. Nærmeste krematorium er i Trondheim. Eldres Råd vil be Levanger kommune ta initiativ til etablering av et krematorium for Innherredsregionen.
Levanger kommune bes også ta opp med Kirkelig fellesråd etablering av en urnelund ved en av kommunens kirkegårder.

Eldres Råd
Eldres Råd har i forbindelse med tidligere budsjettuttalelser pekt på at Rådets budsjett ønskes økt. Eldres Råd i Verdal kommune har et budsjett som er dobbelt så stort. Vi ønsker en økning for å være mer aktiv i forhold til målgruppen. Vi planlegger å holde møter med de ulike pensjonistlag i kommunen og samarbeide med bl a frivillige lag og Frivillighetssentralen. Vi vil be om en dobblig av dagens budsjett på kr. 34 000.

Gunnar Myhr fremmet følgende forslag:

Ad. Nytt Sykehjem og dagsenter for demente på Staup.
Eldres Råd er meget i tvil om at dette er en faglig og ressursmessig god løsning.
Vi vil derfor foreslå at en styrkelse av denne del av omsorgen legges til eksisterende institusjon/institusjoner.

Avstemning:
Ved alternativ avstemning ble Donjems forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

VEDTAK:
Generelt
Eldres råd vil i store trekk si seg tilfreds med budsjett og økonomiplanen. Det er lagt opp til en ambisiøs økonomiplan for perioden 2011 – 2014. Det har igjen sin bakgrunn i store investeringer og driftsmessige konsekvenser av dette. Trønderhallen åpnes i 2011. I tillegg til driftskostnadene av hallen og svømmeanlegget er det satt av 3 mill kr. til støtte til lag og foreninger til subsidiering av leieprisene på idrettsanlegg.
Innen pleie og omsorg er det satt av 43 mill kr. til investering i et nytt sykehjem og dagsenter for demente på Staup. Det skal stå ferdig i 2013, mens driftskostnadene kommer i 2014. En annen større investering er renoveringen av Nesset ungdomsskole med 47,5 mill kr. De store investeringene medfører at netto kapitalutgifter øker fra 40 mill kr. i 2010 til 61,5 mill kr. i 2014, en økning på over 50 %.
På driftssiden er det i økonomiperioden et betydelig omstillingsbehov som følge av økt aktivitet og nye oppgaver. I forhold til aktiviteten i 2011 er det behov for ytterligere 14 mill kr. i 2012, 21 mill kr. i 2013 og 37 mill kr. i 2014. Dette skal dekkes inn gjennom økt eiendomsskatt og effektivisering. Eldres Råd er meget betenkt over økningen i eiendomsskatten og vil gå imot en så rask årlig opptrapping av skattepromillen.
Det er beklagelig at mye fortsatt er uavklart i forhold til Samhandlingsreformen. Men det synes klart at kommunene i større grad får ansvaret for folkehelsa og forebyggende helsearbeid, samt kroniske lidelser. For 2011 er det bevilget penger for å forberede Samhandlingsreformen. Kommunene skal bl a vurdere samarbeid med andre kommuner, helseforetak og med utdanningssektoren om planlegging og utvikling av samhandlingstiltak, herunder lokalmedisinske sentre. Levanger er her i en heldig situasjon med utdanningsinstitusjon og helseforetak i kommunen. Eldre Råd ser positivt på at man vurderer samarbeid med Verdal og Frosta.

Felles helse
Ny Folkehelselov pålegger kommunene å ansette en kommunelege med samfunnsmedisinsk kompetanse. Eldres Råd vil si seg tilfreds med at det legges inn ressurser til kommuneoverlege og folkehelsekoordinator i samkommunen. Dette vil bli meget sentralt arbeid ifølge Samhandlingsreformen. Eldres Råd stiller seg også positiv til at det nå arbeides med en
Levanger kommune - Eldres råd 24.11.10 - Hovedutskrift
rehabiliteringsplan og at arbeidet med en demensplan og en plan for paliativ behandling startes opp i 2011. Utvikling av nødvendig spesialkompetanse innen disse områder er også viktig.
Eldres Råd har merket seg at NAV Levanger har levert gode resultater og at utgiftene til økonomisk sosialhjelp har gått ned de senere år. Økt satsing innen rusområdet er også positivt. For pleie og omsorgsinstitusjonene er det meget beklagelig at det ikke er funnet plass til økte nattvaktressurser. Videre vi Eldres Råd beklage at bemanningsøkningen som lå i Pleie og omsorgsplanen ikke er fulgt opp i Distrikt Sentrum – Ytterøy og Distrikt Sør.
Det er lagt inn en viss økning (2,8 %) i egenandeler ved kjøp av kommunale tjenester. Det gjelder bl a hjemmetjenester, korttidsopphold og middagsmat. Eldres Råd er tilfreds med at egenandelen for aktivitetstilbud er ikke økt.

Kultur
Kulturtilbudene er en viktig og vesentlig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Åpning av Trønderhallen i 2011 vil gi et betydelig løft for helsefremmende tiltak og folkehelsa. Arbeidet med å få etablert et kompetansesenter for Kultur og Helse må forseres. Dette vil være av stor betydning også for Samhandlingsreformen.
For øvrig må arbeidet med ”Den kulturelle spasestokken” videreføres og videreutvikles.

Krematorium
Eldres Råd er blitt bedt om å ta opp spørsmålet om krematorium på Innherred. Vi mangler et slikt tilbud i regionen i dag. Nærmeste krematorium er i Trondheim. Eldres Råd vil be Levanger kommune ta initiativ til etablering av et krematorium for Innherredsregionen.
Levanger kommune bes også ta opp med Kirkelig fellesråd etablering av en urnelund ved en av kommunens kirkegårder.

Eldres Råd
Eldres Råd har i forbindelse med tidligere budsjettuttalelser pekt på at Rådets budsjett ønskes økt. Eldres Råd i Verdal kommune har et budsjett som er dobbelt så stort. Vi ønsker en økning for å være mer aktiv i forhold til målgruppen. Vi planlegger å holde møter med de ulike pensjonistlag i kommunen og samarbeide med bl a frivillige lag og Frivillighetssentralen. Vi vil be om en dobblig av dagens budsjett på kr. 34 000.  

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig forslag til budsjett 2011 legges ut til foreløpig høring med frist 29. november 2010 og behandles av formannskapet 1. desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2010. 

Til toppen av siden  

Deles ut i møtet:


Rådmannens forslag til vedtak:
Foreløpig forslag til budsjett 2011 legges ut til foreløpig høring med frist 29. november 2010 og behandles av formannskapet 1. desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2010.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 44-47

Vedlegg:
Vedlegg deles ut på møtet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 bygger på vedtatt økonomiplan 2010-2013 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2011. Kommunestyret skal etter planen behandle Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 i sitt møte 15. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 1. desember.

Vedlegg til saken deles ut på møtet, de vil også legges ut på kommunens internettside i forkant av møtet.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettdokumentet.

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 03.11.2010

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering    

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 44-47

Vedlegg:
Rådmannens presentasjon legges ut på kommunens internettside etter møtet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 bygger på vedtatt økonomiplan 2010-2013 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2011. Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 i sitt møte 15. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 1. desember.

Rådmannen vil presentere sitt forslag i administrasjonsutvalget. Komplette budsjettdokument vil ferdigstilles til formannskapets møte 17.11.

Vurdering:
Arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 er svært vanskelig, men nærmer seg sin avslutning fra administrasjonens side. I møtet vil hovedtrekkene i forslaget bli presentert slik at både folkevalgte og tillitsvalgte kan drøfte saken før formannskapsmøtene 17.11 og 1.12.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051