Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 75/10 - Trønderhallen KF - budsjett 2011

Sturla Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Sturla Lorås
Arkivsaknr: 2010/8027    
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.11.10 113/10
Formannskapet 01.12.10 115/10
Kommunestyret 15.12.10 75/10

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.12.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.

Avstemning:
Heieraas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. 

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Representanten Hans Heieraas, SP, fremmet følgende forslag:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.

Representanten Jann Karlsen, KRF, fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Avstemning:
Karlsens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.  

Til toppen av siden  

Styret i Trønderhallen KF sin innstilling
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas.
Det settes av totalt 7,885 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyrets vedtak sak 11/10 - Trønderhallen-Organisering og drift
Kommunestyrets vedtak sak 53/10 - Trønderhallen KF - Vedtekter

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Trønderhallen KF har følgende formål:

 • Forvalte og drive idretts- og svømmehallen
 • Ut fra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for.
 • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Trønderhallen KF har fått ansvaret for både drift- og finanskostnader.

Trønderhallen KF har utarbeidet et budsjett for 2011 basert på erfaringstall fra andre liknende anlegg. I og med at 2011 blir første driftsår finnes det ikke konkrete nøkkeltall fra egen virksomhet. Det er av den grunn ganske stor usikkerhet knyttet til tallene og følgende element vil være veldig utslagsgivende :

 • Leieinntektene, som vil være svært følsom for leieprisen.
 • Utgifter til strøm og oppvarming.
 • Besøkstall i bassenget, som også vil være svært prisfølsom.


I budsjettet er følgende lagt til grunn:

 • Inntekt fra eksterne leietakere er basert på intensjonsavtaler
 • Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen. Dette må ikke være styrende for de leieprisene som skal vedtas
 • Lag og foreninger benytter kapasiteten fullt ut, dvs 1600 timer i idrettshallen og 670 timer i svømmehallen pr år.
 • Trønderhallen vil være åpen stort sett hele året, fra 08-23 på hverdager og noe kortere i helgene. Svømmebassenget vil ha noe kortere åpningstid (09-21) men det er et viktig prinsipp at allmenheten har tilgang til badet når behovet er der.
 • Med en fornuftig billettpris som gjør at alle føler de har råd til å benytte svømmehallen regelmessig må besøkstallet være omtrent 60 000 pr. år.
 • Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør. Skolene trenger derfor bare å stille opp med en lærer/assistent.
 • Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig ihht gjeldende forskrift om drift av svømmehaller

 

  Rammebudsjett Trønderhallen KF 2011, innstilling fra styret i Trønderhallen KF - klikk for større utgave i PDF 

Vurdering:
Budsjettet viser at foretaket går i balanse hvis man ser bort fra finanskostnadene og holder subsidieringen av lag og foreninger utenfor. Totalt sett vil hallen likevel være en utgift for Levanger kommune. Men etter styrets vurdering må dette ses på som en investering i folkehelse som på sikt vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Hallen er meget viktig i et folkehelseperpektiv og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med en slik hall. Styret i Trønderhallen KF er opptatt av at hallen oppfattes som en folkearena som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til på en eller annen måte. Styret i Trønderhallen KF mener å ha tatt frem et realistisk budsjett som gjør at hallen kan drives forsvarlig og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune.

Rådmannens merknader
Etter kommunelovens § 72 skal saker skal kommunens administrasjonssjef være gitt anledning til å uttale seg om saken før det fattes vedtak. Administrasjonssjefens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken. I forbindelse med styrets behandling av budsjett for 2011 ble administrasjonssjefens vurdering av forslaget framlagt muntlig i møtet. Administrasjonssjefen presenterte de forutsetninger som ligger i foreløpig forslag til budsjett slik det ble presentert for administrasjonsutvalget 3.11. Dette baserer seg på vedtatt økonomiplan hvor kommunen dekker følgende kostnader:

 • Kapitalkostnader for den delen av idrettshallen og svømmehallen som ikke leies ut til institusjoner (HiNT, Sinot, fylkeskommunen og 3T)
 • Subsidiering av halleie til lag og foreninger, jfr idrettspolitisk plan
 • Subsidiering av folkebad
 • Leie av svømmehallen til skolesvømming


Til sammen var disse kostnadene stipulert til 7,7 mill for et helt år i tillegg til skolesvømmingen. Med skolesvømming ca 10 mill for et helt år. For 2011 var det antatt ca ¾ av dette.

I tabellen nedenfor er styrets forslag og rådmannens foreløpige forslag sammenstilt:

I tabellen nedenfor er styrets forslag og rådmannens foreløpige forslag sammenstilt - klikk for PDF-utgave 

Det største avviket mellom styrets forslag og foreløpig forslag skyldes ulik forventning til besøk i svømmehallen. Styret stipulerer et besøkstall på 50 000 pr år utenom skolesvømming. Erfaringene fra Oasen svømmehall i Namsos tilsier at 80 000 besøkende er svært realistisk. Det er også regnet med relativ lav timeleie og forsiktighet når det gjelder inntektsanslag for øvrig. Rådmannen har forståelse for at styret ønsker seg et budsjett basert på forsiktige anslag, men kan ikke se at det er riktig å prioritere større tilskudd enn det som er lagt inn i budsjett økonomiplan. Om Kommunestyret ønsker å følge styrets forslag må andre deler av kommunebudsjettet reduseres med ca 2 mill kr årlig. Rådmannens vil foreslå at inntektsanslagene økes med ca 2 mill kr på helt års drift, noe mindre for 2011 og at rammen til Trønderhallen settes til 5,8 mill kr for 2011.

Rådmannen vil også understreke at det vil være betydelig usikkerhet både på inntekts- og kostnadssiden og 2011 vil på mange måter bli et prøveår og at både positive og negative avvik kan oppstå.

Styret i Trønderhallen fremmer forslag om et budsjett som innebærer en større kommunal kostnad enn det som er hensyntatt i vedtatt økonomiplan og foreløpig forslag til budsjett for 2011. Differansen er i underkant av 2 mill kr pr år på helårsbasis og litt over 2 mill for 2011. Det siste fordi en del av kostnadene vil påløpe før hallen åpnes. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051