Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 74/10 - Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2011

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivsaknr: 2010/9154

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 15.12.10 74/10

 

Styret i Levanger Boligforvaltning sin innstilling:
Budsjett 2011 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.

Vedlegg:

  1. Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2011 PDF
  2. Levanger Boligforvaltning KF - Investeringsbudsjett 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Økonomiplan 2009-2012 (ikke endret, jfr. merknad*)

Saksopplysninger:
BKF forvalter 304 boenheter. I tillegg er det flere ”enheter” som utleies til andre formål, bl.a. kjøkken/kantine samt kontorer og vaktrom for Distrikt Sentrum-Ytterøy ved LBAS, 2 akutthybler og kontor i Sjøgata 42A for Helse- og Rehab, i tillegg til baser i hhv. Staupslia 39 Nessestua, Okkenhaugvegen 20, Verdandes veg 12 A-D og Smørblomstvegen 3G.

Det er under bygging to boenheter i Okkenhaugvegen 20 (ferdigstilles desember 2010).
I tillegg er det planlagt to boenheter i Jernbanegt. 22B som tenkes benyttet av Flyktningetjenesten. Begge prosjekter tenkes finansiert med mindre tilskudd fra Husbanken og låneopptak i Kommunekreditt (egen sak senere).
I budsjettet for 2011 er det ikke lagt opp til store endringer i husleieinntekter siden forrige budsjett utover økning i hht. konsumprisindeks. Selv om det legges opp til hurtig innflytting ved skifte av leietakere kan enkelte leiligheter bli stående tomme over tid.

Boligforvaltningen har i 2010 ansatt egen vaktmester, noe som gir økte lønnskostnader i budsjett. I tillegg er det budsjettert med 1 ½ stilling ved Boligforvaltningens kontor. 
Boligforvaltningen har fortsatt i overkant av 100 mill. i lånegjeld hvorav
95 % av låneporteføljen er lån med inngåtte fastrentekontrakter med 5,2 % rente som utløper i 2013. To mindre lån på til sammen 5 mill har en rente på 2,85 %. Det kan være mulig å få lavere rente ved inngåelse av lengre fastrenteavtale, dette vil i så fall bli justert ved behandling av revidert budsjett neste år.

Vurdering:
BKF har for 2011 ikke lagt opp til utstrakt salg av boliger. Selv om enkelte boliger kan selges (midlene kan uansett ikke brukes til vedlikehold) vil behovet for midler til vedlikehold være meget stort. Som eksempel er arbeide med utskifting av vinduer og dører ved eldste bygget ved LBAS fra 1982, påbegynt inneværende år. Dette arbeidet ønskes videreført kommende år. Det nyeste bygget er oppført i 1996 og har stort behov for utvendig vask/malingsarbeider. Lignende eksempler kan gis for de fleste bygg BKF forvalter, og de fleste bygg er eldre.
Dersom overføring av midler til morkommunen fortsatt skal gjelde for 2011 vil det være svært vanskelig å gjennomføre planmessig vedlikeholdsarbeide med oppgradering av boligmassen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051