Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 71/10 - Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/9337

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 02.12.10 57/10
Kommunestyret 15.12.10 71/10

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Innherred samkommunes budsjett endres som følger:

 1. Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010.
 2. Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10.
 3. Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune.
 4. Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune
 5. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak.


Til toppen av siden     

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Innherred samkommunes budsjett endres som følger:

 1. Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010.
 2. Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10.
 3. Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune.
 4. Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune
 5. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak. 


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. PS 21/10 Brann- og feiervesen ISK – Organisering og finansiering – Utsatt sak fra 18.02.10
 2. PS 39/10 Organisasjonsutvikling Innherred samkommune
 3. Samarbeidsavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11.2009, sak 78/09, og Levanger kommunestyre 18.11.2009, sak 62/09 PDF
 4. Forskrift 2009-12-17 nr. 1620: Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal, Nord-Trøndelag


Saksopplysninger:
Samkommunestyret vedtok i sak 21/10 22.04.10 følgende i sakens punkt 8: 

”Med bakgrunn i de to kommuners budsjett for Brann- og feiervesenet 2010 utarbeides og framlegges det for samkommunestyret et revidert budsjett for enheten Brann og redning.”

Både Verdal og Levanger kommune tok ved utarbeidelsen av kommunebudsjettene for 2011 høyde for at brann- og feiervesenet skulle innlemmes i Innherred samkommune i løpet av året. På bakgrunn av dette ble det i begge kommuner budsjettert med en effektiviseringsgevinst.

I ”Samarbeidsavtale for Innherred samkommune” vedtatt av både Verdal og Levanger kommunetyre i 2009 står følgende i avtalens §10:

”Samkommunens administrasjon ledes av en administrasjonssjef tilsatt av samkommunestyret.  Administrasjonssjefen skal være en av de to kommunenes rådmenn, etter turnus fastsatt av samkommunestyret.

Samkommunestyret tilsetter også assisterende administrasjonssjef etter de samme prinsipper.

Stillingene som administrasjonssjef og assisterende administrasjonssjef skal utgjøre henholdsvis 20% og 10% stilling.

Den øvrige administrative ledelse av samkommunen utgjøres av kommunenes kommunalsjefer som ansettes 5% i samkommunen.”

I forskrift om samarbeid mellom Levanger og Verdal, kapittel 4 Samkommunens ansvar og oppgaver står følgende:
”§ 4-7. Voksenopplæring
       Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), kapittel 4A om opplæring spesielt organisert for voksne, overføres til samkommunen.
       Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring § 5 overføres til samkommunen.”

Ӥ 4-9. Felles kommunelege
       De oppgaver og den myndighet kommunelegen har etter lov om helsetjenesten i kommunene overføres til samkommunen.”
 
Vurdering:
Administrasjonssjefen vurderer det som hensiktsmessig at det samlede budsjettet for brann- og feiervesenet i morkommunene overføres til Innherred samkommune for hele 2010. Dette begrunnes med at begge kommunene har lagt de samme forutsetningene til grunn med tanke på effektivisering av tjenesten i 2010 og at det for kommende år blir lettere for både administrasjonen og den politiske ledelse å foreta sammenligninger mellom år. Det understrekes at det ved overføringen legges til grunn at kostnader knyttet til beredskap skal fordeles etter reelle regnskapstall i morkommunene, og ikke etter innbyggertall som gjøres for øvrige tjenester lagt til ISK.

Når det gjelder samkommunens administrasjon overføres for 2010 samlet 35% stilling fra Levanger kommune og 25% stilling for Verdal kommune – dette med bakgrunn i at rådmannen i Levanger kommune i 2010 er administrasjonssjef for samkommunen. For 2011 er budsjettet lagt opp med 35% stilling fra Verdal kommune og 25% stilling fra Levanger kommune.

Det foregår fortsatt arbeid i morkommunene vedrørende voksenopplæring og felles kommunelege i samkommunen. Administrasjonssjefen tilrår at det for 2010 kun overføres deler av disse tjenestene til Innherred samkommune. Når det gjelder kommunelegetjenesten foreslås det at det kun overføres lønnsmidler til kommunelegestilling i denne omgang.

Angående voksenopplæring forslås det i denne omgang at midler knyttet til administrasjon av voksenopplæring i Levanger kommune overføres til samkommunen. Midlene vil bli nyttet til å kjøpe disse tjenestene fra Levanger kommune.

Det legges opp til at samkommunestyret får en egen sak vedrørende overføring av øvrige oppgaver.

Ettersom justeringen også innebærer endringer i budsjettene til morkommune, må saken gå til kommunestyrene for endelig vedtak.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051