Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10 - sak 69/10 - 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2010/5606 - /L12
Siv By - klikk for personkort
Saksordfører: Siv By, SP
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 08.09.10 61/10
Plan- og utviklingskomiteen 08.12.10 86/10
Kommunestyret 15.12.10 69/10

  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for Bjørnang, datert 13.08.2010 og med bestemmelser revidert 23.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan for Bjørnang, datert 13.08.2010 og med bestemmelser revidert 23.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse august 2010 PDF
 2. Plankart datert 13.08.2010 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser revidert 23.11.2010 PDF
 4. ROS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser

Saksopplysninger:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 8. september 2010, sak 61/10, at forslag til reguleringsplan for Bjørnang, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10. Følgende var også en del av vedtaket: ”Vegadkomst fra fylkesvegen må vurderes omlagt/oppjustert for å ta hensyn til biltrafikk og gående/syklende.”  
Offentlig ettersyn ble kunngjort den 11.06.10, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 13.09.10. Høringsfristen var satt til 25.10.10. Eldres råd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede har fått frist fram til PUK-møtet med å gi høringsuttalelse.

Følgende høringsuttalelser er mottatt:
01  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 19.10.2010
02  Sametinget, 25.10.2010
03  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 22.10.2010
04  Eldres Råd, 24.11.2010

I det følgende er mottatte uttalelser oppsummert og kommentert:

01  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 19.10.2010
Fylkeskommunen har ikke merknader til at eksisterende bebyggelse utvikles og bruksendres ut ifra foreliggende planforslag.

Planen gir i tillegg rom for nybygging av 20-30 boliger, uten at lokalisering av disse og intern infrastruktur framgår av planen. Det er stilt krav om situasjonsplan ved søknad om byggetillatelse. Situasjonsplanen skal vise disponering av gjenværende areal på tomta. Det er for oss uklart hva ”tomta” her omfatter; da planområdet omfatter fire eiendommer. Vi har forståelse for at det er ønskelig at planen er åpen for utviklingsmuligheter som ennå ikke er avklart. Samtidig må en plan være forutsigbar for omgivelser, myndigheter og andre interessenter. For å sikre en god og helhetlig utnytting av hele planområdet er det viktig at en ikke foretar en bitvis utbygging av ubebygde arealer på en slik måte at det vil være til hinder for utviklingen av øvrige deler av planområdet. En situasjonsplan som viser infrastruktur og plassering av ny bebyggelse vil være nødvendig for å sikre en hensiktsmessig løsning for plassering av inntil 20-30 nye boliger utenom eksisterende bebyggelse.
Det bør presiseres at krav om situasjonsplan for hele planområdet må utløses samtidig med planer for nybygging (utenom eksisterende bebyggelse) innen planområdet. En situasjonsplan må og ta hensyn til sammenheng med utvikling av Brenne boligfelt.

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til maksimal høyde for garasjer og krav om at eksisterende bebyggelse ikke skal påbygges i høyde. For ny bebyggelse utenom dette vil dermed bygningslovens regler om byggehøyde gjelde.

Kulturminner:
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:
Bestemmelsenes § 2.1 andre ledd er supplert med følgende:
”Ved søknad om nybygg, utenom eksisterende bebyggelse, skal situasjonsplanen omfatte hele planområdet.” Det er ikke tatt med i bestemmelsene at situasjonsplanen skal ta hensyn til sammenheng med utvikling av Brenne boligfelt, da det er usikkert om dette lar seg gjøre på aktuelt tidspunkt.

Orientering vedrørende byggehøyder tas til etterretning.

Aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. Se også vår kommentar til Sametingets uttalelse under.

02  Sametinget, 25.10.2010
Det vises til Sametingets uttalelse datert 03.08.2010.
Vi ber om at følgende setning innarbeides i reguleringsbestemmelsene:
”Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd.”

Vi forutsetter at dette pålegg også formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Ingen øvrige merknader.

Kommentar:
Fellesbestemmelsene er supplert med § 2.6 jfr. Sametingets anmodning ovenfor.
Aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

03  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 22.10.2010
Landbruksavdelingen har ingen merknader til planforslaget beliggende i tilknytning til Brenne boligområde, nylig foreslått som framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel.

Miljøvernavdelingen har ingen merknader.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
En reguleringsplan er et rettslig bindende dokument, og må derfor være klar og entydig. Vi tilrår derfor at ordet ”bestrebes” i forslaget til bestemmelser § 2.4 siste ledd og § 3.1 tredje ledd blir erstattet med et ord/setning som er entydig. Videre tilrår vi at ”bør” i forslagets § 2.5 annet ledd blir erstattet med ”skal.”

I forslaget til bestemmelser § 3.1 gis det bestemmelser om høyde på eksisterende bygninger og tilbygg til disse, men ingenting om de andre bygningene som planen hjemler. Vi gjør oppmerksom på at da vil det være høydebestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4 som gjelder.

På det tilsendte plankartet er det inntegnet omriss av eksisterende bygninger. Det bør tas inn i kartet eller i bestemmelsene om dette er ment å være en rettslig bindende plassering. Dette vil kunne få betydning for eksempel ved gjenoppbygging etter brann.

Kommentar:
§ 2.4 siste ledd: Ordet ”tilstrebes” er beholdt. En tilråding synes grei, men det kan synes urimelig å kreve at institusjon og restaurant skal ha felles parkeringsanlegg.
§ 3.1 tredje ledd: Ordet ”tilstrebes” er beholdt, da vi ikke anser dette som problematisk.
§ 2.5 annet ledd: Ordet ”bør” er endret til ”skal.”
§ 3.1: Orientering vedrørende byggehøyder tas til etterretning, men vi minner om at høyde for garasjer bl.a. er angitt.
§ 3.1: Når det gjelder bebyggelse som inngår i planen er bestemmelsene supplert med følgende: ”Omriss av bebyggelse som inngår i planen viser eksisterende bebyggelse og er ikke juridisk bindende for eventuell gjenoppbygging.”

04  Eldres Råd, 24.11.2010
Utbygging av nye boliger utenfor institusjonsbygget må skje etter godkjent bebyggelsesplan/situasjonsplan, jfr. bestemmelsenes § 2-1.
Eldres råd mener at andelen boliger med livsløpsstandard bør økes.

Kommentar:
Bebyggelsesplan er en utgått plantype, men det er krav om situasjonsplan i fbm. byggesaksbehandling.
I bestemmelsenes § 3.1 femte ledd er det angitt at min. 20 % av boenhetene skal ha livsløpsstandard samt at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utformingen av bebyggelsen og utomhusarealene. Vi anser bestemmelsen som god nok. Sannsynligvis vil siste del bidra til at mer enn minimumskravet oppfylles.

Endringer etter høring/offentlig ettersyn
Tiltakshaver har ikke hatt synspunkter på høringsinnspillene, og administrasjonen har gjort følgende endringer i plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene
• § 2.1 andre ledd er supplert med: ”Ved søknad om nybygg, utenom eksisterende bebyggelse, skal situasjonsplanen omfatte hele planområdet.”
• § 2.4 siste ledd: Ordet ”tilstrebes” er beholdt, men det er presisert at anmodningen om felles parkeringsanlegg gjelder institusjon og restaurant.
• § 2.5 annet ledd: Ordet ”bør” er endret til ”skal.”
• § 2.6 med henvisning til kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt er tilføyd.
• § 3.1 er supplert med: ”Omriss av bebyggelse som inngår i planen viser eksisterende bebyggelse og er ikke juridisk bindende for eventuell gjenoppbygging.”

Vurdering sluttbehandling:
Det er kun mottatt fire høringsuttalelser, og merknadene er i størst mulig grad hensyntatt.

Vedrørende vedtaket om at: ”Vegadkomst fra fylkesvegen må vurderes omlagt/oppjustert for å ta hensyn til biltrafikk og gående/syklende.”  
Reguleringsplan for busslomme Bjørnang, ble vedtatt den 04.05.2005. Planen ser ut til å være gjennomført. Planen viser også kryssløsningen mellom fylkesvegen og privat veg. Eventuell omlegging eller oppjustering omfattes ikke av denne reguleringsplanen.

Konklusjon sluttbehandling
Rådmannen tilrår at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Siv By, SP:
Vegadkomst fra fylkesvegen må vurderes omlagt/oppjustert for å ta hensyn til biltrafikk og gående/syklende.

Saksordfører:
Siv By, SP

Avstemning:
Bys forslag til tillegg enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med vedtak i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Bjørnang sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens  12-10
Vegadkomst fra fylkesvegen må vurderes omlagt/oppjustert for å ta hensyn til biltrafikk og gående/syklende. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Bjørnang sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens  12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse august 2010 PDF
 2. Plankart datert 13.08.2010 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser udatert PDF
 4. Sjekkliste ROS, datert 12.08.2010 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet av RG-Prosjekt AS pva. Bjørnang Holding AS og Byggmester Grande AS. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger på eiendommen. Det foreslås kombinert formål bolig/tjenesteyting, med mulighet for inntil 45 boliger.

Bjørnang Rehabiliteringssenter i Skogn har drevet med rehabilitering og opptrening som følge av sykdom og/eller sykehusopphold siden 1973. Innenfor planområdet ligger også Villa Gerda, et selskapslokale og restaurant med plass for inntil 80 gjester.

Rehabiliteringssenteret måtte legge ned driften og si opp 30 ansatte i februar etter at de mistet en større kontrakt om rehabiliteringstjenester for Helse Midt Norge. Eierne har etter dette måtte vurdere alternativ bruk av området, og en har kommet til at det kan være aktuelt å tilrettelegge for boligformål. I første omgang er det 3. etasje i rehabiliteringssenteret en planlegger å bygge om, men gjennom planprosessen ønsker en å få vurdert hele området for boligbygging. Formålet med planarbeidet er således å legge til rette for at en skal kunne bygge boliger på området. Utbygging og salg av boliger kan være et viktig bidrag for å kunne opprettholde et visst tilbud ved rehabiliteringssenteret.

Foreliggende plan vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn, så det er ikke ansett behov for planprogram etter Plan- og bygningslovens (PBL)  4.1 og  12-9. Det er heller ikke sett behov for konsekvensutredning etter PBL  4.2.

Planområdet
Bjørnang ligger ca. 5 km sør for Skogn sentrum mot Markabygda, og ca. 10 km fra Levanger sentrum. Planområdet er på ca. 19,3 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 47/16, 47/25, 47/18 og 48/7. Det er 4-5 km til skole og andre sentrumsfunksjoner.

Planområdet - klikk for større kat/foto 
Planområdet med blå prikk.                  Flyfoto fra 2009. Planområdet er skravert.

Planområde ligger ca. 135 – 160 moh. Selve rehabiliteringssenteret ligger oppe på et platå på ca. kt. 155 – 160. Terrenget skråner herfra mot vest, nord-vest. Det er god utsikt mot Skogn sentrum, Trondheimsfjorden og flatbygdene rundt. Området framstår som solrikt og luftig. Det foreligger kun 5 meters høydekurver i planområdet.

Deler av planområdet er bebygd.
Rehabiliteringssenteret med ca. 1.150 m² grunnflate og 3 etasjer.
Villa Gerda - restaurant med ca. 250 m² grunnflate og 2 etasjer.
Ca. 2.000 m² er dekket av parkeringsareal. Øvrige arealer på platået er parkmessig opparbeidet. Skråningen nord i planområdet er skogbevokst med blandingsskog.

Planstatus
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur- og friluftsområde. Planområdet omfattes ikke av noen reguleringsplan.
Skråningen i nordre del av planområdet er foreslått omdisponert til boligformål i pågående kommuneplanprosess.

Nordvest for planområdet, langs Bjørnangvegen, er det stadfestet 2 reguleringsplaner; Brennefeltet, stadfestet 22.05.1981 og Brenne boligfelt, stadfestet 12.02.1985. Innenfor disse planene er 9 tomter ubebygd, hvorav 6 mangler adkomst.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Bjørnang planområde er skravert.
Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Bjørnang planområde er skravert.

Planforslaget
Generelt
I tillegg til institusjon og restaurant legger planforslaget til rette for inntil 45 nye boliger. I utgangspunktet ønsker en å bygge om 3. etasje av rehabiliteringssenteret til boliger, men på sikt ser en for seg å kunne utnytte også øvrige deler av tomta. Ved å bygge om 3. etasje, vil en kunne få til ca. 15 leiligheter.

Bebyggelsen
I område for bolig/tjenesteyting foreslås det maks %-BYA = 35 % inkludert parkeringsareal. Dette tilsvarer ca. 6.800 m², eller ca. 3.400 m² i tillegg til eksisterende bygningsmasse og parkering. Dersom hele dette arealet benyttes til boligareal i 2 etasjer, vil en ha et potensial på ca. 20 - 30 leiligheter i tillegg til leilighetene i rehabiliteringssenteret. Dette basert på at leilighetene i gjennomsnitt er på 100 m².

Maksimalt bebygd areal for garasje/carport er satt til 50 m² pr. boenhet.

Ifølge bestemmelsene skal garasjer/carporter ha maksimal mønehøyde 5,0 m over planert terreng foran høyeste fasade. Videre er det laget bestemmelser for evt. trapperom, heis m.m. For andre bygg gjelder at bygning med gesims- og mønehøyde over hhv. 8 og 9 meter bare kan føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12 (PBL  29-4).

Planen legger ikke føringer for type bolighus eller takform, men ifølge bestemmelsene skal planlagt bebyggelse gis en arkitektonisk utforming, og skal tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse for øvrig. Det skal tilstrebes at bebyggelsen innenfor området får beslektet utforming, material- og fargebruk.

Det øvre platået er ansett som lett tilgjengelig for boligbygging, mens en utbygging i skråningen nord i planområdet vil kreve noe mer tilrettelegging.

Biladkomst og forhold for myke trafikanter
Adkomst til planområdet er fra privat veg (Bjørnangvegen) fra fv. 754 fra Skogn eller Markabygda. Vegen har grusdekke og betjener i dag ca. 30 boliger og en barnehage samt Bjørnang. I tillegg viser reguleringsplaner langs vegen ytterligere 9 boligtomter. Vegbredden på Bjørnangvegen er ca. 5 m og tilsvarer vegklasse A1. Avstand fra Bjørnang til fv. 754 er ca. 700 m. Det er busslomme i kryss med fv. 754.
Det er ikke spesielt tilbud for gående og syklende. I tillegg til de 45 boligene som det legges til rette for i denne planen er det i arealdelen foreslått et område på 65 daa til utvidelse av Brenne boligfelt. Det mangler gang-/sykkelveg mellom Bjørnang og Skogn skole/sentrum, men skolebarna har krav på skoleskyss. Det er ikke lagt inn noen forutsetning om gang-/sykkelveg i kommuneplanen. Gang-/sykkelveg er heller ikke prioritert verken i kommunen eller i Nasjonal Transportplan.

Planen viser tre avkjørsler til planområdet fra Bjørnangvegen.
Det antydes at evt. økt trafikk som følge av ca. 45 nye boliger vil bli marginal i forhold til en situasjon med full drift på rehabiliteringssenteret.

Parkering
I bestemmelsenes  2.4 er det for eneboliger og rekkehus foreslått 2 p-plasser pr. boenhet, for leiligheter og hybler hhv. 1,5 og 1 p-plass pr. enhet. Dette jfr. vedtekt.
Vedtektene har ikke konkrete parkeringskrav for restaurant og institusjon. For restauranten er det foreslått en p-plass pr. 25 m2 BRA, i samsvar med det som er foreslått ved revisjon av kommuneplanens arealdel. For institusjonen er det angitt 1 p-plass pr. 150 m2 BRA, basert på eksisterende parkeringsdekning. Tilstrekkelig parkeringsdekning i hht. bestemmelsene skal vises i situasjonsplan som vedlegges byggesøknad.  

Lek og uteopphold
Det er foreslått bestemmelser som dekker kravene i dagens vedtekter og som også er i samsvar med det som er foreslått ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
Barnerepresentanten har heller ikke hatt merknader. Tilstrekkelig uteareal inkl. lekeplasser i hht. bestemmelsene skal vises i situasjonsplan som vedlegges byggesøknad.  

Universell utforming
Det er angitt at minimum 20 % av boenhetene som oppføres skal ha livsløpsstandard. Videre at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utformingen av bebyggelsen og utomhusarealene. Videre gir ny TEK føringer om universell utforming.

Støy
Det forventes ikke at den økte trafikkmengden vil føre til at grenseverdiene i T-1442 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” overskrides. Det er gitt bestemmelser om støy.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det vises til vedlagte sjekkliste hvor potensielle risiko- og sårbarhetsforhold er vurdert.
Grunnforhold: En er ikke kjent med at det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet. Ut fra NGU’s løsmassekart ligger området på en moreneavsetning. Dette bekreftes av anleggsarbeider gjennomført på tomta, sist ved opparbeidelse av parkeringsplassene i øst, der det ble avdekket grus- og sandmasser. Det antas at avsetningen er den samme som i grustaket på Hynne. Avsetningen grenser mot en større hav- og fjordavsetning ved fv. 754, ca. 100 - 150 m fra planområdet. Nærmere geotekniske undersøkelser vil bli gjennomført i forbindelse med søknad om tillatelse for nye bygninger. Dette er anført i bestemmelsene.
I høringsversjonen av arealdelen er det stilt spørsmål ved om det finnes radon i området.
Areal langs eksisterende høyspentlinje er foreslått som hensynssone.

Kulturminner
Gjennom forhåndsuttalelser har både fylkeskommunen og Sametinget ikke stilt krav om arkeologisk forundersøkelse. De viser til kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt.

Biologisk mangfold
Området er delvis utbygd og de ubebygde områdene består av blandingsskog. Det er ikke registrert biologisk mangfold som må ivaretas.

Vann, avløp, strøm m.m.
Bjørnang er tilknyttet vann fra Øvre Skogn vasslag, og er tilknyttet avløp fra Levanger kommune. NTE har anlegg for strømforsyning i området og Telenor har kabler for telefon.

Utbyggingsavtale
Evt. behov for avtale forutsettes vurdert av kommunalteknikk før sluttbehandling.

Planprosess
Medvirkning
Forhåndskonferanse ble avholdt den 17. juni 2010. Berørte parter ble varslet om oppstart i brev av 5. juni 2010. Oppstart av planarbeidene ble kunngjort i Levangeravisa 6. juli 2010 og på kommunens internettsider.

Forslagsstiller har mottatt 3 merknader:

 • NVE har ingen innvendinger mot evt. ombygging av deler av rehabiliteringssenteret til boligformål. Anbefaler sterkt at det gjennomføres geotekniske vurderinger i forbindelse med regulering for videreutvikling av resten av området. Dette for å avklare om grunnforholdene tilfredsstiller klavetne i TEK og PBL.
 • Nord Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger mot foreslåtte omdisponering siden området i hovedsak allerede er bebygd. Anbefaler kombinert regulering som vil gi fleksibilitet i forhold til å tilpasse seg ulike muligheter i framtida. Fylkeskommunen har vurdert tiltaket til ikke å være i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3.
 • Sametinget: Ikke kjent med automatisk freda samiske kulturminner i området – ingen merknad til søknaden.


I kommunen er planforslaget forelagt landbruk, kommunalteknikk, barnerepresentanten og helse/rehabilitering. Følgende uttalelser er mottatt:

 • Barnerepresentanten, 25.08.2010 – Ingen merknader.
 • Landbruk, 25.08.2010
  1) Når det gjelder ombygging/bruksendring av rekonvalesenthjemmet har ikke landbrukssjefen noen innvendinger. De forhold som blir berørt av dette har liten betydning for de landbruksmessige forhold i området.
  2) Når det gjelder etablering av boliger, mener landbrukssjefen at dette burde sees i sammenheng med det pågående arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. I det forslaget som er lagt ut til høring er det med en utvidelse av boligfeltet nedenfor Bjørnang. Disse to feltene grenser sammen, og det synes å være naturlig å se dette samlet. Den delen av reguleringsplanen for Bjørnang, med gnr. 47/25, består av lauvskog, og er ikke egnet for oppdyrking. Mens en del av det arealet som er med i utvidelse av boligfeltet består av produktiv beitemark. Landbrukssjefen ser det som en mulighet at noe av dette beitearealet kan tas ut av planforslaget.
 • Kommunalteknikk har meddelt at de ikke rekker å vurdere saken pga. kort frist.
 • Helse/rehabilitering har også hatt svært kort frist.


Enhetene vil ha ny mulighet til å uttale seg i høringsperioden.

Vurdering:
Planforslaget er ikke i samsvar med overordna plan (kommuneplanens arealdel), som viser LNF i dette området. Institusjon og restaurant er imidlertid i samsvar med eksisterende situasjon, men det er ikke boligformålet.

I høringsforslag til revisjon av kommuneplanens arealdel er det foreslått en utvidelse av Brenne boligfelt, mens bebyggelsen på Bjørnang ligger innenfor LNFR. Gnr. 47/25 innenfor aktuelt planområde inngår imidlertid i det som er foreslått som framtidig boligområde i arealdelen. Landbruk mener planene må ses i sammenheng.

Vi er noe betenkt da plankartet ikke viser interne grep, dvs. hvordan området skal disponeres mht. kjøreareal, parkering, lek og evt. lokalisering av framtidige eneboliger, rekkehus eller andre leilighetsbygg mv. Dette gir imidlertid stor fleksibilitet i forhold til framtidig bruk, men er samtidig noe uforutsigbart. Vi har i møte med forslagsstiller anmodet om tydeligere føringer for bruken av området, men pga. stor usikkerhet om framtidig utvikling ønsker de ikke å detaljregulere ytterligere. Bestemmelsene legger føringer for bl.a. uteareal, lek og parkering.

Planforslaget anses ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Intensjonen er at salg av leiligheter kan bidra til å opprettholde et visst tilbud ved rehabiliteringssenteret samt bidra til økt aktivitet og et større befolkningsgrunnlag i nærområdet.

Konklusjon
Planforslaget gir stor fleksibilitet i forhold til framtidig bruk, men er samtidig noe uforutsigbart i fht. nærmere lokalisering av ulike funksjoner innenfor området. Landbruk her antyder at planforslaget bør ses i sammenheng med det som allerede er foreslått som framtidig boligformål i arealdelen og at omdisponering av beiteareal (utenfor aktuelt planområde) evt. bør begrenses. Rådmannen tilrår likevel at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.12.2010 20:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051