Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.12.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 15.12.10, kl. 15:00-18:20

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknad - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 68/10 Referatsaker utredning vedtak video
PS 69/10 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang utredning vedtak video
PS 70/10 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1 utredning vedtak video
PS 71/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune utredning vedtak video
PS 72/10 Budsjett Trønderhallen 2010 utredning vedtak video
PS 73/10 Levanger Boligforvaltning KF - låneopptak for oppføring av to boenheter i Okkenhaugvn. 20 og Jernbanegt. 22B utredning vedtak video
PS 74/10 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2011 utredning vedtak video
PS 75/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011 utredning vedtak video
PS 76/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune utredning vedtak video
etter pause
FO 26/10 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - angående gang- og sykkelveg mellom Åsen samfunnshus og Hopla tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 + 8 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Kjell Bullen
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Lill Kristin Nordahl
Ingvill Berg Fordal dna varamedlem 11 x Vegard Granaune
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Ole Jørstad
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Geir Tore Persøy
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Gerd Haugberg
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Hanne Ihler Toldnes

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Trude Nøst kommunalsjef  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Hans Aalberg (FRP) tiltrådte møtet kl. 15.20, etter behandling av sak 69/10.

Orienteringer: 

 • Gaveoverrekkelse v/Reidar Kjesbu - video

 
Spørsmål:- video
FO 26/10 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - angående gang- og sykkelveg mellom Åsen samfunnshus og Hopla

Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 

 

PS 68/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 69/10 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsplan for Bjørnang, datert 13.08.2010 og med bestemmelser revidert 23.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden


 


PS 70/10 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video

Forslag i møte:
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11 avvises planforslaget, da eventuell utvidelse av forretningsformålet i dette området først må avklares gjennom en helhetlig planvurdering og sentrumsavgrensning (kommunedeplan evt. områderegulering).

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Løvås sitt forslag.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas planforslaget 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1.    Til toppen av siden

 

 

PS 71/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Innherred samkommunes budsjett endres som følger:

 1. Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010.
 2. Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10.
 3. Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune.
 4. Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune
 5. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak.    Til toppen av siden


 

 

PS 72/10 Budsjett Trønderhallen 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det bevilges kr. 250.000,- i driftsbudsjett for Trønderhallen for 2010. Beløpet finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger.    Til toppen av siden

 

 

PS 73/10 Levanger Boligforvaltning KF - låneopptak for oppføring av to boenheter i Okkenhaugvn. 20 og Jernbanegt. 22B

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styret i Levanger Boligforvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune godkjenner låneopptak med hhv. kr. 3.300.000,- og kr. 1.260.000,- for fullfinansiering av oppføring av hhv. 2 boenheter i Okkenhaugvegen 20 og 2 boenheter i Jernbanegt. 22B, Levanger.     Til toppen av siden

 

 

PS 74/10 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styret i Levanger Boligforvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Budsjett 2011 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.    Til toppen av siden

 

 

PS 75/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010  - video

Presentert i møte:
Nedbetaling Trønderhallen PDF - Ola Stene

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes.

Avstemning:
Aalbergs utsettelsesforslag avvist med 28 mot 7 stemmer.
Formannskapets innstilling vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

VEDTAK:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.    Til toppen av siden

 

 

PS 76/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.12.2010 - video - etter pause

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av SP, DNA og KRF følgende forslag til vedtak:
Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens foreløpige forslag til budsjett vedtas med følgende endringer:
(alle tall i 1000 kr.)

Rådmannens foreløpige forslag til budsjett vedtas med følgende endringer

Verbalforslag:

 1. Avtalen med Proneo evalueres, og legges fram for politisk behandling.
 2. Skolestrukturen endres ikke i planperioden.
 3. Svømmehallen på Skogn opprettholdes i planperioden.
 4. Kommunen innleder en dialog med de som arbeider for å få et kulturhus i kommunen.
 5. Vedlikehold i VA er mindre enn kapitalslitet. Det legges fram en sak som viser de langsiktige, økonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene av dette.


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å innlede et samarbeid med Bjørnang for å sikre et rehabiliteringstilbud i perioden fram til Samhandlingsreformen som er planlagt fra 2012. Det tas sikte på å innlede et samarbeid så snart som mulig i 2011.
Formannskapet får fullmakt til å inngå en avtale innen vedtatte budsjettrammer.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer

Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag til vedtak:
Det politiske flertallet i Levanger med AP,SP og KrF hart ført en politikk som har pådratt kommunen unødvendige utgifter sett i forhold til de tjenester som skal produseres. Vi ser konsekvensen av en tradisjonell rød/grønn politikk når det gjelder eiendomsskatten; først en reduksjon i promillen og et utvidet skattegrunnlag. Deretter en trinnvis heving av promillen. I løpet av økonomiplanperioden er eiendomsskatten igjen tilbake på 4,5 promille i Levanger – og nå med et høyt grunnlag. Dette fører til en doblet eiendomsskatt for innbyggerne og næringslivet i Levanger. En mer moderat tilnærming til kostnader, bedre planlegging av store investeringer og samspill med fylkeskommunen ville hindret denne utviklingen. Dette er dessverre irreversible vedtak og vi fremmer nå forslag som vil styrke handlingsrommet, gjennom konkurranseutsetting av tjenester og reduksjon av gjeld.

Endringer ift formannskapets forslag:

 1. Reduksjon av konsulentbruk
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen om å redusere konsulentbruken i kommunen med min. 30%.
  Dette vil gi en besparelse på min. 1 mill.
 2. Reduksjon av kulturenheten
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen om å redusere kulturenheten med 2 årsverk, og at idrettskonsulent (ny stilling) håndteres innenfor den nye rammen.
 3. Salg av Staup kommunale barnehage
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og fremme konkret forslag om en tidsplan og prosess for salg av denne barnehagen.
  Dette vil tilføre kommunen 1 mill i driftsmidler, samt redusere investeringsbehovet i kommunale barnehager med 4-5 mill.


Verbalforslag:

 1. Konkurranseutsetting av sykehjem.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av ett av kommunens sykehjem.
 2. Tiltak mot småstillinger / uønsket deltid.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og legge til rette for gjennomføring av prosjekt 3-3-turnus i helse og omsorgsenheten. Det legges frem konkrete forslag om finansiering,  tidsplan og prosess for gjennomføring av dette som et prøveprosjekt på 1-2 avdelinger.
  Denne turnusen går ”direkte” på småstillinger, og vil gi bedre helse / lavere sykefravær for ansatte, fjerner/reduserer behovet for småstillinger og vil gi en bedre opplevelse for brukerne.
 3. Salg av kommunal eiendom.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og legge til rette for salg av kommunal eiendom som kommunen ikke har bruk for i sin daglige drift. Det legges frem konkrete forslag om objekter for salg og tidsplan og prosess for gjennomføring av dette.
  Eks. Næringsbygget på Røstad, Kommuneskogene, næringsarealet på Rinnleiret og andre objekter. Frigjort kapital benyttes til reduksjon av gjeld.
 4. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
 5. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.


Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det blir i vårhalvåret 2011 gjennomført ei vurdering av styringsordninga i Levanger kommune. På grunnlag av erfaringar i det politiske miljøet og administrasjonen blir det gjort ei brei vurdering for å styrke kontakten mellom dei politiske organa og administrasjonen og effektivisere administrasjonen med sikte på å fremme den allmenne deltakinga i styringa av lokalsamfunnet. Konkrete område som bør vurderast er ansvarsfordelinga mellom kommunestyret og administrasjonen, talet på komitear og utvalg og fordelinga av ansvar mellom dei, og det administrative organisasjonsmønstret.

Dette arbeidet blir styrt av ei gruppa på sju medlemmer frå formannskap og kommunestyre, valt av kommunestyret. Gruppa knyter til seg sakkyndig bistand i det omfang gruppa finn det tenleg. Gruppa legg fram si innstilling med eventuelle forslag til forandringar til kommunestyrets møte i august 2011. 

Fanny Gausen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommuneveg Erstad – Jørstad asfalteres.

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Som kjent har Fylkestinget redusert ferjetilbudet til Ytterøy fra 1. januar. Det oppfordres om velvillighet til å forsterke boligmulighetene på Ytterøy. Dette kan gjøres ved politisk beslutning om å be tomteselskapet om å starte forhandling med aktuelle grunneiere og foreta en reguleringsplan og en forberedende infrastrukturutbygging i tomteselskapets regi.

Avstemning:
Buchholdts forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014  fikk 3 stemmer.
Aalbergs forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014  fikk 7 stemmer.
Trøites forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014  fikk 4 stemmer.
Heieraas forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014  fikk 21 stemmer.
Heieraas forslag er dermed vedtatt.

Trøites verbalforslag 1 avvist med 21 mot 14 stemmer.
Trøites verbalforslag 2 avvist med 22 mot 13 stemmer.
Trøites verbalforslag 3 avvist med 26 mot 9 stemmer.
Trøites verbalforslag 4 avvist med 23 mot 12 stemmer.
Trøites verbalforslag 5 avvist med 19 mot 16 stemmer.

Aalbergs verbalforslag 1 avvist med 22 mot 13 stemmer.
Aalbergs verbalforslag 2 avvist med 21 mot 14 stemmer.
Aalbergs verbalforslag 3 avvist med 25 mot 10 stemmer.
Aalbergs verbalforslag 4 avvist med 25 mot 10 stemmer.
Aalbergs verbalforslag 5 avvist med 21 mot 14 stemmer.

Folkvords oversendelsesforslag vedtatt oversendt formannskapet, uten realitetsvotering, med 34 mot 1 stemme.

Trøites oversendelsesforslag avvist med 22 mot 13 stemmer.

Gausens tilleggsforslag vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

Brustads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:
1. Foreløpig forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas med følgende endringer:

Foreløpig forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas med følgende endringer

Stilling SLT koordinator 200.000
Tilskudd til ”Allidrett” (hall - leie)   50.000
Tilskudd til samfunnshus / grendehus o. l. 150.000
(fordeles etter søknad)

Veivedlikehold 600.000
1000 års markering 200.000
Sum 2.000.000.

Reduserte utgifter
Felleskostnader 300.000
Barn – familie (PPT skjermes) 300.000
Lønnsauke / økt pensjon 400.000
Overføring investeringsbudsjett 500.000
Redusert margin / driftsresultat 500.000
Sum 2.000.000.

2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2011 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
4. Det vedtas økonomireglement for 2011 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2011 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2011 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 132.450.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
8. Enhetene i Levanger kommune utfordres på å utprøve alternative turnusordninger med en målsetting om å redusere bruken av uønsket deltid i kommunen. Dette må ses i sammenheng med de avsatte midler i budsjettet.
9. Kommuneveg Erstad – Jørstad asfalteres.

Oversendelsesforslag:
Det blir i vårhalvåret 2011 gjennomført ei vurdering av styringsordninga i Levanger kommune. På grunnlag av erfaringar i det politiske miljøet og administrasjonen blir det gjort ei brei vurdering for å styrke kontakten mellom dei politiske organa og administrasjonen og effektivisere administrasjonen med sikte på å fremme den allmenne deltakinga i styringa av lokalsamfunnet. Konkrete område som bør vurderast er ansvarsfordelinga mellom kommunestyret og administrasjonen, talet på komitear og utvalg og fordelinga av ansvar mellom dei, og det administrative organisasjonsmønstret.

Dette arbeidet blir styrt av ei gruppa på sju medlemmer frå formannskap og kommunestyre, valt av kommunestyret. Gruppa knyter til seg sakkyndig bistand i det omfang gruppa finn det tenleg. Gruppa legg fram si innstilling med eventuelle forslag til forandringar til kommunestyrets møte i august 2011. 

Oversendelsesforslag:
Som kjent har Fylkestinget redusert ferjetilbudet til Ytterøy fra 1. januar. Det oppfordres om velvillighet til å forsterke boligmulighetene på Ytterøy. Dette kan gjøres ved politisk beslutning om å be tomteselskapet om å starte forhandling med aktuelle grunneiere og foreta en reguleringsplan og en forberedende infrastrukturutbygging i tomteselskapets regi.    Til toppen av siden

Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 14:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051