Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.09.10 - sak 48/10 - Raud Vinter 2011 – budsjett og finansiering

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivsaknr: 2006/2188 - /C30  
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.06.10 71/10
Kommunestyret 15.09.10 48/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det utarbeides et nytt, mere detaljert budsjett, hvor kommunens totale kostnader fremkommer.
Det nye budsjettet må inneholde mer detaljer både rundt inntekts- og utgiftssiden.
Nytt budsjett behandles på neste formannskapsmøte.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING:

  1. Budsjettet for Raud Vinter 2011 vedtas i henhold til oppsettet
  2. Kommunal egenandel på kr 250.000.- belastes kommunens bevilgning til gjennomføring av Levanger 1000 år 2011     

 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Budsjettet for Raud Vinter 2011 vedtas i henhold til oppsettet
  2. Kommunal egenandel på kr 250.000.- belastes kommunens bevilgning til gjennomføring av Levanger 1000 år 2011.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I sak Formannskapssak 20/10 ”Raud Vinter som del av Levanger 2011 – oppsetning 2011", 10. mars 2010, ble det gjort følgende vedtak

  1. Raud Vinter settes opp i 2011 som en av bærebjelkene i ”Levanger 1000 år”
  2. Det sikres medfinansiering av Raud Vinter 2011 gjennom bruk av tilskuddet til gjennomføring av Levanger 1000 år.
  3. Endelig budsjett vedtas senest 1. juni 2010 og må da sees i sammenheng med andre arrangement.


Produksjonen inngår i kommunens hovedsøknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune på tilskudd til ”Levanger 1000 år – 2011”, datert 18. mai 2010 der fylkeskommunen søkes om et samla tilskudd til medfinansiering av tusenårsfeiringen på kr 1.9 mill. 
Raud Vinter vil i tillegg til en forsterket Marsimartna, åpning av Trønderhall med svømmehall og forhåpentligvis besøk av Kongehuset, være en av hovedsatsningene under tusenårsfeiringen i 2011. Raud Vinter vil gjennom prøvetid og forestillinger skape daglig aktivitet på torget i Levanger i perioden fra ca 6. august til ca 15. september. Dette vil sette sitt preg på livet i sentrum og gi økt oppmerksomhet både til selve musikkteatret og tusenårsfeiringen.

Forestillingen i 2011 vil planlegges i grove trekk på samme måte som i 2007: Innspæll som kunstnerisk ansvarlig med Arnulf Haga som regissør og en bred sammenslutning av kulturkrefter i Levanger som deltakere. Levanger kommune vil være prosjekteier. Nytt for 2011 vil være at prosjektledelse gjennomføres i samarbeid med Norges Vel.
Raud Vinter i 2011 vil gjennom oppsetting av tribuner bidra til at andre kulturarrangement kan bruke samme utstyr som del av 1000-årsfeiringen. Det er en klar intensjon at de tribuner som rigges opp i forbindelse med denne oppsettingen skal kunne brukes i forbindelse med andre tusenårsmarkeringer på torget. Spesielt vil det være aktuelt for lag og organisasjoner i kommunen å kunne benytte disse installasjonene.  Videre er det mulig å lage en ”byfasade” som del av scenografien på ett torgområde og som i tillegg til Raud Vinter kan gi andre deler av 1000-årsfeiringen en særegen og enestående ramme. Dette arbeidet kan videre sees opp mot det pågående kulturmiljøfredningsarbeidet i Levanger som omfatter store deler av trebyen Levanger.

Budsjett og finansiering:
I budsjettet er det ikke regnet inn arbeidsinnsats kommunalt ansatte – dette er et nettobudsjett slik det er vanlig i tilsvarende produksjoner. Dersom det er behov for det, er det mulig å lage et utvidet budsjett der kommunal og tildels frivillig arbeidsinnsats innregnes. Ut fra erfaringstall, kan arbeidsinnsats utgjøre ca kr 300.000.- . Dersom dette beløpet legges inn både som utgift og inntekt, vil det samlede budsjettet for Raud Vinter bli 2.450.000.-
Utgifter:
Kunstnerisk: (regi, dirigent, prof. skuespillere, musikere,
koreografi, royalties mv)                                                                           950.000.-                                                    
Teknisk: (lyd, lys, personale mv)                                                               500.000.-                   
Markedsføring:  (annonsering, plakater, program, div markedsføring)             350.000.-                  
Administrasjon:  (prosjektledelse, bespisning, reise/opphold mv)                 350.000.- 
Sum utgifter:                                                                                           2.150.000.-

Inntekter:                                                                                                                       
Billettinntekter:                190.- x 5500 = 1.045.000.-  
Offentlige tilskudd:
Levanger kommune:                                   250.000.-
Nord-Trøndelag fylkeskommune                  350.000.- 
Norsk Kulturråd:                                          50.000.-                    650.000.-    
Samarbeidspartnere i næringslivet:                                               425.000.-                                       
Andre inntekter                                                                            30.000.-                                                      
Sum utgifter:                                                                            2.150.000.-    

Dersom vi legger inn kommunal arbeidsinnsats, vil budsjettet se slik ut:

Utgifter
Nettoutgifter jmf budsjettoppsett                  kr   2.150.000.-
Arbeidsinnsats ansatte, lavt anslag               ”       300.000.-
Sum utgifter:                                               kr    2.450.000.-

Inntekter
Nettoinntekter, kr 2.150.000.-
Arbeidsinnsats ansatte                                    ”     300.000.-
Sum inntekter:                                                kr 2.450.000.-

Vurdering:
Rådmannen oppfatter ringvirkningene for Levangersamfunnet ved oppsetningen av Raud Vinter som svært verdifull som konkret iverksetting av samhandling mellom det frivillige kulturlivet, det offentlige og næringslivet i jubileumsåret 2011.
Det er nødvendig med sikring av økonomien for produksjonen gjennom å avsette deler av det bevilgede kommunale tilskuddet for Levanger 1000 år til medfinansiering av Raud Vinter. I tillegg må det påregnes arbeidskraft fra kommunalt ansatte til planlegging og gjennomføring, dette er en involvering som blir spesielt nødvendig, naturlig og viktig i jubileumsåret.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.09.2010 20:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051