Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.09.10 - sak 47/10 - Spørsmål om kjøp av Norske Skogs aksjer i Innherred Produkter AS

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2010/6663
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 25.08.10 83/10
Kommunestyret 15.09.10 47/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune overtar ikke Norske Skog sine aksjer i Innherred Produkter.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING:
Levanger kommune overtar Norske Skog sine aksjer i Innherred Produkter for kr 80.000.-
Beløpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune overtar Norske Skog sine aksjer i Innherred Produkter for kr 80.000.-
Beløpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Henvendelse fra Norske Skog

Vedlegg:

  1. Brev av 15.juni 2010 fra Norske Skogindustrier ASA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Norske Skog ved økonomidirektør Terje Lund tok kontakt med Levanger kommune ved rådmannen i april d.å i forbindelse med at bedriften ønsker å avhende aksjer og eiendommer som ikke er tilknyttet kjernevirksomheten. Formell forespørsel om overtakelse kom 15. juni. Se vedlegg.

Norske Skog var sammen med andre bedrifter og kommunene i regionen med på å starte attføringsbedriften Innherred Produkter i 1970. De eier 100 aksjer hvilket utgjør 4,13% av aksjekapitalen. Levanger kommune har 634 aksjer (26,18%). Følgende øvrige aksjonærer har over 1% av aksjene Nord-Trøndelag Fylkeskommune (50,54%), Verdal Kommune (12,35%), Coop Inn-Trøndelag (1,65%) og Fokus Bank (1,03%).

Samlet aksjekapital er på 2,224 mill kr. Pålydende verdi er 1000 kr pr aksje. Av selskapets årsberetning for 2009 framgår at samlet egenkapital i selskapet er 16,453 mill kr. Totalkapitalen er 41 mill kr, slik at egenkapitalandelen er 40%. I henhold til vedtektene kan selskapet ikke betale utbytte til aksjonærene.
Vurdering:
Når Norske Skog har bestemt seg for å ønske å gå ut av annet enn sin kjernevirksomhet har det sjølsagt sammenheng med strategiske vurderinger opp mot selskapets finansielle situasjon. Når selskapet skulle finne en mulig kjøper var det naturlig å henvende seg til kommunen som en stor aksjonær fra før.

I utgangspunktet har ikke rådmannen signalisert noen kommunal interesse for å øke eierskapet i Innherred Produkter. Når forespørselen likevel kommer er det grunn til å vurdere spørsmålet strategisk. Rådmannen ser da to hensyn som tilsier at kommunen bør svare positivt:

  • Vise at kommunen ønsker å bidra til gjennomføring av Norske Skog sine strategier for å komme gjennom den vanskelige tiden for bedriften
  • Gjennom å styrke kommunens eierposisjon i Innherred Produkter bidra til at bedriften fortsatt bidrar til positiv nærings- og samfunnsutvikling i kommunen.


Det er alltid risiko i forbindelse med kjøp av aksjer, men med den sterke økonomiske stilling Innherred Produkter har vurderes denne til lav.

En må også vurdere mulig presedens av et positivt vedtak. Det er vanskelig å se at vedtak om å overta aksjene skulle få betydning for andre saker både fordi dette er en bedrift vi fra før av eier 26,2% av, og fordi formålet er av samfunnsmessig art. Forbudet mot å betale utbytte hindrer kommersielle aktører fra eierposisjoner av betydning. Den eneste mulige presedens rådmannen kan se er om andre av dagens private eiere skulle ønske å trekke seg ut, men ingen av disse har finansielle utfordringer slik Norske Skog har. Derfor bør det være saklig å vurdere eventuelt andre henvendelser på fritt grunnlag.

Kjøp av aksjer skal føres i investeringsregnskapet. Ettersom det bare er kommunestyret som har myndighet til å endre dette må saken avgjøres her. Rådmannen tilrår at aksjekjøpet finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.09.2010 20:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051