Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.09.10 - sak 46/10 - Reguleringsplan for turveg Røstad

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2010/4298 - /L12
Saksordfører: Einar Vandvik, V
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 02.07.10 452/10
Plan- og utviklingskomiteen 08.09.10 62/10
Kommunestyret 15.09.10 46/10

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Ingen

Saksordfører:
Einar Vandvik, V

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad, datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010, vedtas jfr. plan- og bygningslovens  12-12. Reguleringsplanens tegnforklaring endres ved at formålet industri tas ut. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad, datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010, vedtas jfr. plan- og bygningslovens  12-12. Reguleringsplanens tegnforklaring endres ved at formålet industri tas ut.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse 29.06.2010, rev. 25.08.2010
 2. Plankart datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010
 3. Reguleringsbestemmelser datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010
 4. ROS udatert


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Planendringen gjelder gangforbindelser langs nedre del av Levangerelva, på Røstadsia.
Planforslaget omfatter strekninger fra broen Holmgangen og i retning mot Trønderhallen samt sørover til planlagt nytt sted for bro over Leirabekken. Det legges også til rette for en terskel i Levangerelva, for å heve vannspeilet i nedre del av elva.

I den tro at planforslaget kunne behandles som en mindre planendring ble en tidligere versjon av planforslaget sendt på høring i mai i år. På bakgrunn av fylkesmannens høringsuttalelse ble det i etterkant gjennomført fullt offentlig ettersyn, hvor planen også var supplert med risiko- og sårbarhetsanalyse.
Plan- og byggesakssjefen i Levanger vedtok den 02.07.10, sak 452/10, at forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens  12-10. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 19.06.10, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 02.07.10. Høringsfristen var satt til 15.08.10.

Følgende uttalelser er mottatt i fbm. offentlig ettersyn:
09  Barnerepresentanten, 09.07.10 PDF
10  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 09.07.10 PDF
11  Sametinget, 13.07.10 PDF
12  Eldres Råd, 26.07.10 PDF
13  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 16.08.10 PDF
14  NVE v/Torger Wisth har opplyst pr. telefon den 24.08.10 at de ikke har merknader.

Endringer etter offentlig ettersyn
Plankartet
Et mindre område for industri sydøst for broen Holmgangen er tatt ut av plankartet.

Reguleringsbestemmelsene

 • 2: Industri er tatt ut.
 • 3.1 Undervisning er endret til: Innenfor område for undervisning gjelder reguleringsbestemmelser for område O6 i ”Reguleringsplan for eiendommen Røstad”, vedtatt 13.10.2004.
 • 3.2 Industri er tatt ut.
 • 5.1 tredje ledd: Planutvalget er erstattet med kommunen.


Vurdering:
Høringsuttalelser er i det følgende oppsummert og evt. kommentert:
09  Barnerepresentanten, 09.07.10 
Ingen merknader.
10  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 09.07.10
Vi har tidligere gitt uttalelse til planforslaget, jfr. brev datert 02.06.2010. Ny høringsrunde omfatter ikke nye endringer av innholdet i planen. Vi har derfor ikke innvendinger til planen.

Kulturminner: Tidligere uttalelse av 02.06.10 gjentas. Ingen innvendinger til planen, men minner om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens  8.2.

Kommentar:
Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes hensyntatt av tiltakshaver.

11  Sametinget, 13.07.10
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.)  8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml.  4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml.  3 og 6.

Kommentar:
Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes hensyntatt av tiltakshaver.
12  Eldres Råd, 26.07.10
Eldres råd har ikke møte før 02.09.10, men rådets leder avgir følgende høringsuttalelse på vegne av rådet:
Eldres Råd stiller seg positiv til Reguleringsplan for turveg Røstad. Vi forutsetter at turvegen opparbeides i tråd med prinsippene for universell utforming. Etablering av en bunnterskel i Levangerelva vil være et estetisk positivt bidrag med et fint vannspeil.

Kommentar: Uttalelsen tas til orientering.

13  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 16.08.10
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader.

Fra Miljøvernavdelingen: Planen tilrettelegger for et bynært tur- og friluftsliv med bl.a. etablering av terskel, vannspeil og tursti i og langs Levangerelva. Ut fra miljøvernhensyn har vi ingen merknader til en slik naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
I forslaget til bestemmelser  3.1 henvises det til område O6 i reguleringsplanen for eiendommen Røstad fra 13.10.2004. Det bør for klarhetsskyld presiseres at de bestemmelsene som omfatter O6 i planen av 13.10.2004 fortsatt skal gjelde.

Etter pb1.  12-4 første ledd er en reguleringsplan bindende for nye tiltak fra kommunestyrets vedtak. En bestemmelse slik den foreslås i planens  3.2, hvor det for industriområdets vedkommende vises til en plan som er under utarbeidelse, er et etter vår oppfatning ikke anledning til å gi. Enten må dette området tas ut av planen, eller så må som minimum grad av utnytting for dette området tas inn.

Kommentar:
 3.1 Undervisning er endret til:
Innenfor område for undervisning gjelder reguleringsbestemmelser for område O6 i ”Reguleringsplan for eiendommen Røstad”, vedtatt 13.10.2004.

 3.2 Industri er tatt ut, da området også er tatt ut av plankartet.

14  NVE - Ingen merknader.

Konklusjon
Det er ikke mottatt vesentlige innvendinger til planen. Merknadene fra fylkesmannen anses imøtekommet gjennom revisjon av planen. Rådmannen tilrår at det innstilles på at plan revidert 25.08.2010 vedtas.

Til toppen av siden

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 02.07.2010 452/10

Plan- og byggesakssjefens vedtak:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad, datert 29.06.2010, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens  12-10.    

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse 29.06.2010, rev. 25.08.2010
 2. Plankart datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010
 3. Reguleringsbestemmelser datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010
 4. ROS udatert


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Forslag til planendring er utarbeidet av Selberg Arkitektkontor AS pva. Levanger Næringsselskap AS. Langs østsida av Levangerelva, på Røstadsida, foreslås det endringer for å tilpasse gangforbindelsene langs elva på en mer funksjonell og terrengtilpasset måte, samt tilpasse visse tiltak til opparbeidet situasjon. Det legges også til rette for en terskel i Levangerelva, hvor intensjonen er å heve vannspeilet i nedre del av elva. Endringene skal ifølge planbeskrivelsen medføre forbedringer i fht. universell utforming og miljøtiltak i området.

Planområdet
Planområdet ligger langs østsiden av Levangerelva, syd for Holmhaugen.
 
Planområdet er markert med tykt sort omriss
Figur 1 Planområdet er markert med tykt sort omriss.

Røstadområdet har en sentrumsnær beliggenhet og er et populært rekreasjonsområde.
Gang- og sykkelveger i området med den tilhørende gangbro Holmgangen over Levangerelva er ikke lokalisert helt i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Regulert broforbindelse over Leirabekken med tilhørende gang- og sykkelveg videre nordover er ikke opparbeidet. Areal langs sydsida av Holmhaugen, helt ned til elva, er benyttet som en midlertidig anleggsveg for frakt av overskuddsmasser fra tomta for Trønderhallen.

Planstatus
Planområdet omfattes av følgende reguleringsplaner, se også kartutsnittet under:

 • Reguleringsplan for eiendommen Røstad, vedtatt 13.10.2004.
 • Reguleringsplan for Kirkegata – havna II, vedtatt 04.12.1997.


Gjeldende reguleringsplaner
Figur 2 Gjeldende reguleringsplaner.

I kommunedelplan sentrum, vedtatt 27.09.2000, er området avsatt som et område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Elv og bekk er avsatt som naturområde i sjø og vassdrag.

Planforslaget
Bebyggelse og anlegg
En stripe med reguleringsformål bebyggelse og anlegg - undervisning er foreslått øst for turvegen. Dette som et tilleggsareal til tidligere regulert utbyggingsområde øst for planområdet. Ubyggingsområdet er med dette justert inntil turvegen. Det skal utarbeides bebyggelsesplan, dvs. detaljert reguleringsplan, før utbygging av dette området.

Foreslått industriområde antas tatt med for å tilpasse planen til eksisterende forhold, da tidligere regulert gangforbindelse er opparbeidet noen meter lenger vest. Forslag til bestemmelser  3.2 viser til framtidig plan. Øvrige deler av utbyggingsområdet for industri ligger utenfor planområdet, og omfattes av reguleringsplan fra 1997.

Gang- og sykkelveg og gangbroa Holmgangen (B1) over Levangerelva 
Eksisterende gangbro over Levangerelva er ikke lokalisert i hht. gjeldende reguleringsplaner. Endringsforslaget viser broforbindelsen i hht. dagens plassering. Tidligere regulerte broplasseringer foreslås oppdatert med andre mer egnede formål.

Den sydligste gang- og sykkelvegen øst-vest på Holmhaugen foreslås tilpasset trase for midlertidig anleggsveg, delvis i elva, under eksisterende gangbro og videre opp til nivå med brua. Vi har stilt spørsmål ved om dette kan løses med stigningsforhold tilpasset universell utforming, men har dessverre ikke fått illustrasjoner som synliggjør dette. (Gjeldende regulering viser en trase som pga. terrengforhold evt. måtte løses med trapp). Øvrige deler av gang- og sykkelvegen skal være i hht. innmålt situasjon.
Regulert bredde på 4 m er i hht. gjeldende regulering for den nordligste gang- og sykkelvegen øst-vest for Holmhaugen. Fylling/sikring langs elva er omtalt i bestemmelsene.

Turveg med gangbro (B2) over Leirabekken
Tidligere regulert gang- og sykkelveg langs Levangerelva, fra Holmhaugen til Stabelvollen, foreslås regulert som en turveg med noe justering av traseen. I syd er traseen foreslått tilpasset ny lokalisering av gangbro over Leirabekken. Gangbroa foreslås nærmere elva. Ifølge planbeskrivelsen anses denne plasseringen bl.a. å gi noe mindre inngrep i terrenget og broen kan tilpasses eksisterende tørrmur på sørsida av elva. I syd ender turvegen opp i tidligere regulert friområde (offentlig park med turveg). Tidligere regulert broforbindelse foreslås omregulert til friluftsområde i sjø og vassdrag.

Friområde
Bestemmelsene for friområdet er en videreføring fra gjeldende plan.

Bunnterskel i Levangerelva
Som et nytt moment i planen foreslås det lagt til rette for bygging av en bunnterskel ved utløpet av Levangerelva. Dette for å oppnå et sammenhengende vannspeil i nedre del av elva. Bunnterskelen i elva foreslås å ligge 15 meter oppstrøms/ovenfor gangbrua. Utformingen er omtalt i planebeskrivelsen, men i bestemmelsenes punkt 6.2 er det forutsatt at krav til opparbeidelse av bunnterskel skal utformes etter krav fra NVE og godkjennes av kommunen.

Universell utforming
Ifølge planbeskrivelsen utgjør foreslått endringer en forbedring med hensyn til universell utforming. Bl.a. skal adkomsten til Holmgangen være tillagt vekt på universell utforming.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det vises til vedlagte ROS-analyse, hvor området bl.a. opplyses å være nedbørutsatt. Planforslaget viser et par kotehøyder langs turvegen, men det går ikke fram om noen av tiltakene kan bli oversvømt ved evt. flom. Sikringstiltak langs elva er imidlertid nevnt i bestemmelsene. Det er konkludert med at gjennomføring av planforslaget ikke vil medføre spesielle farer for personer eller miljø.

Kulturminner
Fylkeskommunen har i sin høringsuttalelse minnet om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven mht. automatisk freda kulturminner.

Biologisk mangfold
Levangerelva er registrert som et viktig bekkedrag og kantsonen er vernet etter vannressurslovens  11. Vassdraget er bl.a. laks- og sjøørretførende. Utløpet av Levangerelva er også et viktig overvintringsområde for fugl.
Naturforvaltning her har antydet at terskeltiltaket i elva burde blitt ledsaget av tegninger/profilutsnitt som viser hvordan dette tar seg ut på bunnen - hvor store rør hvor store oppfyllinger - fakta og vurderinger knyttet til strømforhold, flo/fjære nivå, isgang etc. I planbeskrivelsen står det at det i fbm. den planlagte terskelen gjennomføres en undersøkelse som tar sikte på å sammenligne tilstanden for fisk og bunndyr i området før og etter at terskelbassenget etableres. Dette er ikke foreslått som en forutsetning i bestemmelsene, men alle relevante forhold bør likevel utredes i fbm. tiltaket.
Miljø og estetikk
Nedre deler av elva er i dag tørrlagt ved fjære sjø, og en bunnterskel som sikrer et permanent vannspeil helt opp til jernbanebrua anses positivt. Flere forhold nevnt under biologisk mangfold skal imidlertid tas i betraktning. I planbeskrivelsen opplyses det om at det i 1990 forelå en søknad om bygging av terskel som ble avslått med bakgrunn i at urenset avløpsvann gikk direkte ut i elva. Det var ikke ønskelig å få urenset avløpsvann i et terskelbasseng. Forurensningssituasjonen opplyses å være betydelig forbedret, og prosjektet er på nytt blitt aktuelt.

Planprosess
Medvirkning
I den tro at saken kunne behandles som en mindre planendring sendte Næringsselskapet planforslaget på en begrenset høring til berørte parter.
I kommunen er planforslaget forelagt kommunalteknikk og naturforvaltning.

Følgende høringsuttalelser er mottatt:

 • 01  Levanger maskin AS, 07.05.10 - ingen merknader
 • 02  Elvebredden Borettslag v/Trond S. Sørheim, 10.05.10
 • 03  NVE, 10.05.10
 • 04  Kommunalteknikk, 12.05.10 - ingen merknader
 • 05  Indre Trondheimsfjord havnevesen, 18.05.10 - ingen merknader
 • 06  Statsbygg Midt-Norge, 31.05.10 - ingen merknader
 • 07  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 02.06.10
 • 08  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 10.06.10
  Under biologisk mangfold er et tidlig innspill fra Naturforvaltning nevnt.


Høringsuttalelser med merknader er i det følgende oppsummert og kommentert:
 
02  Elvebredden Borettslag v/Trond S. Sørheim, 10.05.10
Ingen merknader ang. bru og steinsetting av elveløp og bygging av terskel i elveløpet.
Når de gjelder arbeider som skal utføres på den siden av bekken som de bor, krever de å være med på planleggingen og utformingen av stien der og foran deres rekkehus.
Kommentar:
Uttalelsen tas til orientering og er formidlet til tiltakshaver.
03  NVE, 10.05.10
Vedr.  5.2.2 helning ikke brattere enn 1:2. Det benyttes samfengt sprengt stein i fraksjon 0 - 500 millimeter. Denne vil samtidig fungere som erosjonssikring.

Kommentar:
Bestemmelsenes  5.2.2 er revidert i hht. merknad.
07  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 02.06.10
Fylkeskommunen minner bl.a. om at det kun er små endringer som kan delegeres til administrasjonen. De har ikke innvendinger til innholdet i reguleringsendringen ut ifra regionale interesser. Endringene berører ikke private interesser. Ut ifra at det i denne konkrete saken handler om forskyvninger og makebytte mellom areal med beslektet funksjon; friområde, turveg og gangveg, vil de ikke gå imot at saken behandles som en mindre endring. De forutsetter da at alle berørte parter, deriblant NVE, er hørt og ikke har innvendinger.

Kulturminner:
Det er undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML)  3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner de at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML  8.1. De har derfor ingen innvendinger til planen. De minner imidlertid om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens  8.2 dersom noen treffer på automatisk fredete kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner.

Kommentar:
Uttalelsen tas til orientering.
Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes hensyntatt av tiltakshaver.

08  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 10.06.10
Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen har ingen merknader til planforslaget.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen viser til at det i Miljøverndepartementets lovkommentar til ny plan- og bygningslov  12-14 uttales at ”mindre endringer” skal vurderes snevrere enn praktiseringen av begrepet ”mindre vesentlig endring” etter  28 i pbl. av 1985. Endring av reguleringsformål vil ikke være en ”mindre endring”, mens en justering av grensene mellom to formål kan anses som en mindre endring.

Ut fra det foreliggende planforslaget sammenlignet med gjeldende plan for området, mener de at det er det på det rene at det for flere områders vedkommende er snakk om endring av formål. De kan derfor ikke se at det er grunnlag for å behandle planen som en mindre endring av gjeldende plan.

Fylkesmannen har en betinget innsigelse inntil det mottas en tilfredsstillende ROS-analyse for planområdet, jf. pbl.  4-3.

Kommentar:
Uttalelsen imøtekommes gjennom at planforslag med ROS sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Endringer etter begrenset høring
Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser er noe revidert i ny versjon datert 29.06.10.
Endringer fra forrige høringsrunde er ikke beskrevet, men det kan nevnes at steinstørrelsen i bestemmelsenes  5.2.2 er revidert i hht. merknad fra NVE. Videre er det angitt at gang- og sykkelveg, turveg og friområde skal være offentlig. Planen følges nå av en ROS-analyse. Se vedlegg for utfyllende informasjon.

Vurdering:
Vi skulle gjerne hatt en illustrasjon (kotesatt kart eller lengdeprofil) som viser hvorvidt det er mulig å oppnå stigningsforhold tilpasset universell uforming for den nye gang- og sykkelvegtraseen nedenfor Holmhaugen. Dette har vi ikke fått, men anmodning om prinsippsnitt av gang- og sykkelveg og turveg som også viser elveskråningen er fulgt opp med et snitt av turvegen som hovedsakelig viser elveskråningen.

På bakgrunn av Fylkesmannens betingede innsigelse tilrår vi at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at flere får mulighet til å uttale seg til planforslaget før videre behandling. Planforslaget er revidert noe og supplert med bl.a. risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 15.09.2010 20:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051