Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 15.09.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 15.09.10, kl. 17:00 - 18:45

Sakliste som PDF - word   -   protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknad - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 45/10 Hovedplan Vannforsyning 2011-2019 utredning vedtak video
PS 46/10 Reguleringsplan for turveg Røstad utredning vedtak video
PS 47/10 Spørsmål om kjøp av Norske Skogs aksjer i Innherred Produkter AS utredning vedtak video
PS 48/10 Raud Vinter 2011 - iverksetting og budsjett utredning vedtak video
PS 49/10 Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen utredning vedtak video
FO 17/10 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Ombygging E6 ved Gråmyra tekst PDF behandl. video
FO 18/10 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Næringsutvikling i Levanger tekst PDF behandl. video
FO 19/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil ha grønne offentlige innkjøp tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 28 + 6 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem - forfall
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem - forfall
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Leif Eid dna varamedlem 6 x Lill Kristin Nordahl
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Gunnhild M. Ø. Nesgård
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12 x Fanny Gausen
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Jorunn Skogstad
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Gerd Haugberg
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Hans Aalberg

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Alf Birger Haugnes fungerende rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Lillian Eriksen Flatgård prosjektleder orientering
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 


Før kommunestyremøtet ble satt ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Jernbanegata 14B AS under avvikling.

Orienteringer:


Interpellasjoner/spørsmål:

FO 17/10  Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Ombygging E6 ved Gråmyra - video

Toldnes fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommunestyre henstiller til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite å prioritere ombygging av krysset på E-6 Gråmyra – Korsbakken ved behandlinga av statsbudsjettet for 2011. Området Korsbakken – Gråmyra er et av de mest ulykkesbelastede strekningene i Trøndelag.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Avstemning:
Toldnes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommunestyre henstiller til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite å prioritere ombygging av krysset på E-6 Gråmyra – Korsbakken ved behandlinga av statsbudsjettet for 2011. Området Korsbakken – Gråmyra er et av de mest ulykkesbelastede strekningene i Trøndelag.


FO 18/10  Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Næringsutvikling i Levanger - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.


FO 19/10  Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil ha grønne offentlige innkjøp - video
Buchholdt fremmet følgende oversendelsesforslag:

  1. Levanger kommune vil innen utgangen av 2010 begynne å stille miljøkrav i sine innkjøp
  2. Innen utgangen av 2010 skal det legges fram en sak for kommunestyret om hvordan Levanger kommune skal innføre en konsekvent praksis med å stille miljøkrav i sine anbud, samt skolering av kommunens ansatte med henblikk på å stille miljøkrav i anbudsutlysningene.


Ordføreren besvarte spørsmålet.

Avstemning:
Buchholdts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

OVERSENDELSESFORSLAG:

  1. Levanger kommune vil innen utgangen av 2010 begynne å stille miljøkrav i sine innkjøp
  2. Innen utgangen av 2010 skal det legges fram en sak for kommunestyret om hvordan Levanger kommune skal innføre en konsekvent praksis med å stille miljøkrav i sine anbud, samt skolering av kommunens ansatte med henblikk på å stille miljøkrav i anbudsutlysningene.    Til toppen av siden

 

 

PS 45/10 Hovedplan Vannforsyning 2011-2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.09.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Hovedplan vannforsyning 2011-2019 datert 0406.10 godkjennes
  2. Prioriteringsliste for utbyggingstiltak, vist kapitel 7.6 legges grunn gitt i økonomiplan for 2011 – 2019    Til toppen av siden

 

PS 46/10 Reguleringsplan for turveg Røstad

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.09.2010 - video

Orientering i møte:
Lions Club Levanger v/Trygve Lullau - video - presenterte foto PDF

Forslag i møte:
Einar Vandvik (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret forutsetter at i forbindelse med anleggsarbeidet med den nye turveien på Røstad, blir eksisterende gang/sykkelvei fra ny bru over Leirabekken fram til Levanger bru, rustet opp.

Begrunnelse:
Ny turvei Røstad med bru over Leirabekken vil medføre trafikk av gående/syklende. Det er i dag opparbeidet gang/sykkelvei videre fram til Levanger bru, men den er gjenvokst av kratt.
For å forhindre at gående/syklende må gå gjennom borettslagenes hager og gårdsrom, må stien langs Levangerelva fram til Levanger bru rustes opp.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vandviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad, datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010, vedtas jfr. plan- og bygningslovens  12-12. Reguleringsplanens tegnforklaring endres ved at formålet industri tas ut.

Kommunestyret forutsetter at i forbindelse med anleggsarbeidet med den nye turveien på Røstad, blir eksisterende gang/sykkelvei fra ny bru over Leirabekken fram til Levanger bru, rustet opp.

Begrunnelse:
Ny turvei Røstad med bru over Leirabekken vil medføre trafikk av gående/syklende. Det er i dag opparbeidet gang/sykkelvei videre fram til Levanger bru, men den er gjenvokst av kratt.
For å forhindre at gående/syklende må gå gjennom borettslagenes hager og gårdsrom, må stien langs Levangerelva fram til Levanger bru rustes opp.    Til toppen av siden

 

PS 47/10 Spørsmål om kjøp av Norske Skogs aksjer i Innherred Produkter AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.09.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Levanger kommune overtar Norske Skog sine aksjer i Innherred Produkter for kr 80.000.-
Beløpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

 

PS 48/10 Raud Vinter 2011 - iverksetting og budsjett

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.09.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Budsjettet for Raud Vinter 2011 vedtas i henhold til oppsettet
  2. Kommunal egenandel på kr 250.000.- belastes kommunens bevilgning til gjennomføring av Levanger 1000 år 2011.     Til toppen av siden

 


PS 49/10 Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 15.09.2010  - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Sammendrag og konklusjon
Levanger og Verdal har gjennom flere år vært involvert i forsøksprosjektet Innherred Samkommune. Innherred Samkommune har svekket lokaldemokratiet, forsterket byråkratiets stilling, produsert nye lag av byråkrati, samlet makt på få hender og skapt uklare ansvarsforhold. Ordningen er på mange måter et nytt forvaltningsnivå. Erfaringene fra Innherred samkommune er ikke bare positive og Levanger kommune ber derfor om at samkommuner ikke blir innført som en varig ordning i Norge.

Om samkommuner
En samkommune kan forklares slik: Kommunestyrene overfører retten til å utøve (all) myndighet over utvalgte offentlige oppgaver til en ny enhet – samkommunen. De folke-valgte kommunestyrene velger så politikerne som skal styre denne nye enheten. Makt og myndighet flyttes fra lokaldemokratiet(kommunen) til samkommunen.

Levanger kommunes syn
Erfaringene fra Innherred samkommune er at lokaldemokratiet er svekket gjennom indirekte valg til folkevalgte organer og tapping av primærkommunene for arbeidsoppgaver. Som eksempler på det siste har vi i forhold til fradelingssaker på bygda. Det indirekte valgte samkommunestyret har også i en gitt periode lagt ned midlertidig bygge- og delingsforbud for vindmøller. Dette er gode eksempler på hvordan lokaldemokratiet er svekket gjennom samkommunen.  Samkommunen har forsterket byråkratiet og det er produsert nye lag av byråkrati. Det er også skapt uklare ansvarsforhold mellom morkommune og samkommune, og det er skapt et nytt forvaltningsnivå.

Erfaringene fra Levanger og Verdal er dermed ikke gode, og det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil gjenta seg andre steder. Det bør derfor legges stor vekt på disse erfaringene fra forsøket med samkommune i Levanger og Verdal, og at samkommuner ikke innføres som en fast interkommunal samarbeidsløsning i Norge.

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Samkommune har vist seg som en velegnet måte å organisere et tett og forpliktende interkommunalt samarbeid på.  Innherred samkommune (heretter ISK) synes det er svært gledelig at departementet nå har tatt initiativ til å lovfeste modellen.

Levanger kommune og Verdal kommune har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid etter samkommunemodellen siden 2004. Forsøket med ISK har gitt betydelige effektiviseringsgevinst samtidig som en har styrket fagmiljøene i kommunene og dermed gir bedre kvalitet i tjenestene som ytes.

Flere lover og forskrifter åpner for og oppfordrer til interkommunal samhandling uten at det finnes en modell som muliggjør et omfattende kommunalt samarbeid om kommunens kjerneoppgaver under folkevalgt styring og kontroll. I forhold til annet interkommunalt samarbeid har samkommunemodellen den store fordelen at den ledes av et felles folkevalgt styre og med en administrasjonssjef som er ansvarlig opp mot dette styret. For innsyn og åpenhet er det en stor fordel for innbyggerne at organiseringen således er som i kommunene forøvrig.
Levanger kommune har merket seg at enkelte i høringsprosessen har argumentert mot å lovfeste adgangen til å etablere samkommune fordi en heller kan slå kommuner som ønsker et bredt samarbeide sammen. Dette vil selvsagt alltid være et alternativ, men der det ikke er lokalpolitisk ønske om sammenslåinger bør det også være mulig å ta ut stordriftsfordeler til fordel for innbyggerne.  Vi tror mange kommuner kan være villige til å innlede omfattende samarbeid gjennom en samkommune, der deltakerkommunene fortsatt består som selvstendige kommuner.
Vi har også merket oss at enkelte høringsinstanser er skeptiske til modellen ut fra en oppfatning av at den vil bli et nytt forvaltningsnivå og dermed skape et uoversiktelig bilde for innbyggerne/brukerne. Slik er det ikke ettersom samkommunen er på samme nivå som de deltakende kommunene og får all sin myndighet og sine budsjetter fra kommunestyrene som dermed har et helhetlig ansvar overfor velgerne.

Levanger kommune advarer mot å åpne for en samkommunemodell der både kommuner og fylkeskommuner er deltakere. Dette kan gi uklare ansvarslinjer.
Deltakelse i en samkommune er et strategisk valg som bør stå seg over tid. Det er derfor gode argument for å kreve 2/3 flertall. Vi er likevel betenkt over at et mindretall skal kunne blokkere et flertall og tillater oss å foreslå at det kan innføres et utsettende veto, slik at det ved andre gangs behandling er tilstrekkelig med alminnelig flertall.
Levanger kommune ønsker ikke å utelukke en ordning som åpner for eierskap i aksjeselskap, interkommunale selskaper m.v.. På enkelte områder kan det være hensiktsmessig med en slik løsning, for eksempel i forbindelse med oppfølging av samhandlingsreformen.

Avstemning:
Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 31 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:
Samkommune har vist seg som en velegnet måte å organisere et tett og forpliktende interkommunalt samarbeid på.  Innherred samkommune (heretter ISK) synes det er svært gledelig at departementet nå har tatt initiativ til å lovfeste modellen.

Levanger kommune og Verdal kommune har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid etter samkommunemodellen siden 2004. Forsøket med ISK har gitt betydelige effektiviseringsgevinst samtidig som en har styrket fagmiljøene i kommunene og dermed gir bedre kvalitet i tjenestene som ytes.

Flere lover og forskrifter åpner for og oppfordrer til interkommunal samhandling uten at det finnes en modell som muliggjør et omfattende kommunalt samarbeid om kommunens kjerneoppgaver under folkevalgt styring og kontroll. I forhold til annet interkommunalt samarbeid har samkommunemodellen den store fordelen at den ledes av et felles folkevalgt styre og med en administrasjonssjef som er ansvarlig opp mot dette styret. For innsyn og åpenhet er det en stor fordel for innbyggerne at organiseringen således er som i kommunene forøvrig.
Levanger kommune har merket seg at enkelte i høringsprosessen har argumentert mot å lovfeste adgangen til å etablere samkommune fordi en heller kan slå kommuner som ønsker et bredt samarbeide sammen. Dette vil selvsagt alltid være et alternativ, men der det ikke er lokalpolitisk ønske om sammenslåinger bør det også være mulig å ta ut stordriftsfordeler til fordel for innbyggerne.  Vi tror mange kommuner kan være villige til å innlede omfattende samarbeid gjennom en samkommune, der deltakerkommunene fortsatt består som selvstendige kommuner.
Vi har også merket oss at enkelte høringsinstanser er skeptiske til modellen ut fra en oppfatning av at den vil bli et nytt forvaltningsnivå og dermed skape et uoversiktelig bilde for innbyggerne/brukerne. Slik er det ikke ettersom samkommunen er på samme nivå som de deltakende kommunene og får all sin myndighet og sine budsjetter fra kommunestyrene som dermed har et helhetlig ansvar overfor velgerne.

Levanger kommune advarer mot å åpne for en samkommunemodell der både kommuner og fylkeskommuner er deltakere. Dette kan gi uklare ansvarslinjer.
Deltakelse i en samkommune er et strategisk valg som bør stå seg over tid. Det er derfor gode argument for å kreve 2/3 flertall. Vi er likevel betenkt over at et mindretall skal kunne blokkere et flertall og tillater oss å foreslå at det kan innføres et utsettende veto, slik at det ved andre gangs behandling er tilstrekkelig med alminnelig flertall.
Levanger kommune ønsker ikke å utelukke en ordning som åpner for eierskap i aksjeselskap, interkommunale selskaper m.v.. På enkelte områder kan det være hensiktsmessig med en slik løsning, for eksempel i forbindelse med oppfølging av samhandlingsreformen.    Til toppen av siden





Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051