Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.04.11 - sak 17/11 - Levanger stadion - avtale mellom IL Sverre og Levanger kommune

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivsaknr: 2005/9047 - /D11      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.03.11 25/11
Kommunestyret 13.04.11 17/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Habilitet:
Olav Strid ba om å få vurdert sin habilitet. Strid ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Forslag til avtale om Levanger stadion, datert 16.03.2011 godkjennes
  2. Erstatningsbeløpet kr 1.500.000 belastes investeringsfond. 


Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Forslag til avtale om Levanger stadion, datert 16.03.2011 godkjennes
  2. Erstatningsbeløpet kr 1.500.000 belastes investeringsfond.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Siden det på slutten av 1990-tallet ble klart at utbyggingen av sykehuset Levanger og anlegging av ny veg (Bakkegata) ville beskjære sykkelbanen på Levanger stadion er det utarbeidet flere planer for området.

I 2004 ble det utarbeidet en bruksplan som ble vedtatt av kommunestyret 12. mai i sak 42/04. Følgende vedtak ble i den sammenhang fattet:

  1. Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.
  2. Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides. Parkeringsplassene mot Halsanveien og Grøns gate planlegges slik at det kan påbygges til parkeringshus i 2 etasjer.


Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

Etter flere forhandlingsrunder ble det i 2007 oppnådd enighet mellom forhandlingsutvalg i IL Sverre og Levanger kommune. Formannskapet behandlet denne avtalen i sitt møte 14. februar 2007 i sak 29/07. Det framforhandlede avtaleutkastet ble vedtatt med 7 mot 1 stemme i formannskapet og skulle behandles av kommunestyret etter årsmøtebehandling i IL Sverre.

Den framforhandlede avtalen hadde slik ordlyd PDF:

"Versjon 18.01.2007 Paraferes

…………………………….

Mellom Levanger kommune (kommunen) og Idrettslaget Sverre, hovedlaget (idrettslaget) er dags dato inngått følgende

Avtale om Levanger stadion

1. Avtalens formål

1.1. Avklare økonomiske konsekvenser av foreliggende festekontrakt mellom partene, tinglyst 19. januar 1981, vedrørende gnr 315 bnr 146 i Levanger.

1.2. Avklare fremtidig bruk av Levanger stadion.

1.3. Avklare idrettslagets rettigheter med hensyn til klubbhus på Levanger stadion.

2. Opphør av festekontrakt

2.1. Eksisterende festekontrakt, jfr pkt 1.1, opphører tidligst pr gjennomføringstidspunktet, jfr pkt 5.1, dog ikke før betalinger som nevnt i pkt 2.2 og pkt 5.2 er foretatt.

2.2. For opphør av festekontrakten og erstatning for tap av eksisterende velodrom på Levanger stadion, betaler kommunen

kr 1.250.000,- enmilliontohundreogfemtitusenkroner til idrettslaget. Betaling skjer innen 14 dager etter gjennomføringstidspunktet, jfr pkt 5.1.

2.3. Erstatningsbeløp i forbindelse med fremføring av Bakkegata fra helse Nord-Trøndelag HF beholdes i sin helhet av idrettslaget. Det samme gjelder beløp utbetalt som erstatning for at velodrom ikke kunne benyttes før ny velodrom var fullført, jfr avtaler mellom idrettslaget, kommunen og Helse Nord-Trøndelag HF av 1. desember 2003 og september 2003, underskrevet 8. september og 22. september 2003.

3. Fremtidig bruk av Levanger stadion

3.1. Kommunen skal rehabilitere Levanger stadion slik at den kan anvendes som en grønn lunge i Levanger, og i tråd med den bruk Bruksplan for Levanger stadion vedtatt i kommunestyret den 12.05.04, sak 042/04, beskriver.

3.2. Pga endret bruk av området skal kommunen utarbeide en ny Bruksplan utarbeidet i tråd med denne avtales pkt. 3.1 og de intensjoner prosjektet Levanger 2020 har lagt for området."

4. Idrettslagets klubbhus

4.1. Eksisterende og eventuelt rehabilitert/nybygget klubbhus kan bli stående vederlagsfritt frem til bruken som klubbhus opphører.

4.2. Idrettslaget er forpliktet til å foreta nødvendig vedlikehold av bygning og tilhørende utomhusanlegg.

4.3. Kommunen er forpliktet til å sikre adkomsten til klubbhuset gjennom bruksplanen for området.

4.4. Dersom klubbhuset blir rehabilitert, eller det bygges nytt klubbhus på samme tomt og dette krever festerett dokumentert, forplikter kommunen seg til å gi egen skriftlig festekontrakt for den tidsperiode bruk av spillemidler krever.

4.5. I et samarbeid med kommunen og innenfor den fastlagte bruk av stadion, gis idrettslaget rett til å oppføre og eie installasjoner for å fremme formålet med området, så som ballbinge, utstyr for islegging, og lignende.

5. Gjennomføringstidspunkt, opphør mv

5.1. Idrettslaget må behandle denne avtale i årsmøte i hovedlaget. Kommunen må behandle saken i sine organer. Dersom begge instanser godkjenner avtalen, skal den straks signeres, og det generelle gjennomføringstidspunktet er da signeringsdato, som skal påføres avtaledokumentet.

5.2. Kommunen dekker idrettslagets kostnader til advokatbistand i forbindelse med inngåelse av denne avtale. Beløpet skal betales innen 14 dager etter gjennomføringstidspunktet, jfr pkt 5.1.

5.3. Ved forsinket betaling, jfr pkt 2.2 og 5.2, betales lovens morarente.

5.4. Ved gjennomføring av denne avtale utgår

Avtale vedr. bygging av velodrom – Levanger Fritidspark, k.sak 009/06.

5.5. Denne kontrakt er utferdiget i to originale eksemplarer, ett til hver av partene.

Levanger, den____/____2007

Levanger kommune             Idrettslaget Sverre, hovedlaget

............................................ ............................................

Odd Thraning                           Per-Otto Røiseng
Ordfører                                            formann

-------------------------------------------

Før saken kom til kommunestyret ble avtalen underkjent av årsmøtet i IL Sverre.

Som følge av at det ikke ble noen avtale arbeidet idrettslaget med alternativ og utarbeidet i samarbeid med utbygger forslag til intensjonsavtale om utvikling av stadion. Denne ble behandlet av kommunestyret 13.06.2007 som sak 36/07 og vedtatt med 22 mot 11 stemmer.

Ordlyden i intensjonsavtalen var slik PDF: 

Siste gang revidert 23.05.2007

INTENSJONSAVTALE

vedr.

UTVIKLING AV LEVANGER STADION

Mellom IL Sverre, heretter benevnt ILS, og Levanger kommune heretter benevnt LK er i dag inngått slik avtale:

Formål

1. Erstatte idrettsanleggene på Levanger stadion med nye anlegg

2. Legge til rette for muligheter til finansiering av aktivitetsområde med tilgrensende anlegg på Levanger stadion samt andre idrettsanlegg bygd i regi av ILS

3. Utarbeide plan for framtidig bruk av Levanger stadion slik at pkt. 2 kan realiseres. Arealet omfattes av festeavtale mellom ILS og LK gjeldene fra 1. jan. 1981, gnr. 315, bnr. 146.

4. Opphevelse av festekontrakt for gnr. 315, bnr. 146 av 1. jan. 1981.

3. Avklare det videre ansvarsforhold mellom ILS og LK i den videre prosessen mot realisering av planene.

Plan for bruk av Levanger stadion

4. ILS er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen for Levanger stadion.

5. Området omfattes av festet areal av ILS samt innregulert areal til parkering langs Halsanvegen.

6. Planen skal omfatte:

Aktivitetsområde/inærmiljøanlegg/friområde åpent for allmennheten

Offentlige parkeringsplasser minimum det antall eksisterende reguleringsplan og bruksplan for området ville ha gitt.  

Gang- og sykkelveg/sti mellom Bakkegata og Grøns gate.

Adkomst til siloanlegg for Tommen Gram. Deler av gang- og sykkelveg kan kombineres med denne adkomstvegen.  

Leiligheter i randsonen av anlegget. Egne parkeringsplasser for leilighetene iht. gjeldende regler innarbeides i planen.

7. Forslag til reguleringsplan underlegges vanlig behandling iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

8. Det utarbeides detaljplaner for de offentlige anleggene på Levanger stadion. Planene skal godkjennes av LK.

9. Anlegget gis en parkmessig utforming.

10. Alle utgifter vedr. utarbeidelse og behandling av planene dekkes av ILS

Opparbeidelse

11. ILS betaler alle kostnader ved opparbeidelse av de offentlige anleggene med unntak av de kostnader en oppgradering av adkomsten til siloene for Tommen Gram representerer.

12. Tidligere erstatningsbeløp for Levanger stadion med fratrekk for de utgifter som er påløpt i forbindelse med tidligere planer og avtaler og nødvendige utgifter til forestående arbeid med

planer og kontrakter, samt fortjeneste på salg/bortfeste av tomter til leiligheter, skal benyttes til:

Offentlige anlegg på stadion, se pkt. 6 og 11. 

Bygging av nye idrettsanlegg i regi av ILS eller andre.

13. Hvis nye idrettsanlegg skal anlegges på Levanger Fritidspark AS sitt område på Moan, må egen avtale inngås om dette vedr. ansvar for planlegging/utforming, opparbeidelse og drift av anleggene.

14. Kostnadene til opparbeidelse av idrettsanleggene er kommunen uvedkommende

15. LK tar over de offentlige anlegg til drift straks disse er godkjent av LK.

16. For ILS er det en forutsetning at inntektene for leilighetsdelen og tidligere erstatningsbeløp kan finansiere de ønskede anlegg.

Spillemidler

17. LK vil arbeide for at alle anleggene blir innarbeidet i kommunens prioriteringsliste for spillemidler – nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.

Faser i utviklingen av Levanger stadion

18. Partene ser for seg følgende faser i utviklingen av stadion:

Utarbeidelse av reguleringsplan. Dagens ordning hvor LK er eier og ILS er fester. 

Byggefasen hvor ILS får anledning til å disponere boligtomtene praktisk og økonomisk i forhold til utbygger.

Endelig løsning hvor formell hjemmel eller langsiktige festekontrakter til boligtomtene gjennomføres direkte fra LK til den enkelte eier. Festekontrakten mellom ILS og LK opphører.

Endelig avtale fastsetter vilkårene for denne fasen.

Endelig avtale

19. Endelig avtale inngås etter at revidert reguleringsplan for området er blir vedtatt.

20. Endelig avtale skal bl.a. omhandle følgende:

De nevnte faser under pkt. 18.

Hvordan egne midler (gjenstående midler av tidligere erstatningsbeløp) og inntekter fra leilighetsdelen skal benyttes.  

Ansvar for opparbeidelse og drift av framtidige idrettsanlegg.

Hvordan arealer til de nye idrettsanlegg sikres.

21. Forslag til avtale skal foreligge innen 2 uker etter at forslag til reguleringsplan er vedtatt.

22. LK forplikter seg til å ta forslag til avtale opp til behandling straks den foreligger. Forslag må da foreligge minst 14 dager før behandling i formannskap.

23. Avtalen skal være behandlet i ILS før behandling i kommunestyret.

24. Skal anlegg legges på Levanger Fritidspark AS sitt areal på Moan, skal fritidsparken være part i den del av endelige avtalen som omfattes av Levanger Fritidspark AS og ha godkjent denne før endelig behandling i kommunestyret

Levanger den ____/____2007 Levanger den ____/____2007

For IL Sverre:

________________________ _______________________

Per Otto Røiseng                                      Odd Thraning
Leder                                                               Ordfører

-----------------------------------------------

I tråd med intensjonsavtalen ble det utarbeidet reguleringsplan for området. Denne ble behandlet av PUK som sak 5/09 i møte 21.9.2009 som fattet slikt vedtak:
"Plan- og utviklingskomiteen viser til foreslåtte reguleringsplan for utbygging av Levanger stadion. Vi ser positivt på at området utnyttes til boliger i kombinasjon med park/aktivitetsområde.
Saken sendes imidlertid tilbake til forslagsstiller som vi ber framlegge alternative planutforminger av stadionområdet hvor det er tatt mer hensyn til de elementer som er nedfelt i Levanger 2020:
estetikkutvalgets kommentarer mht. høyder på boliger, jfr. pkt. 2. 311-372, samt forholdet rundt parkeringsplassen v/Grønsgate
Utbygger er ansvarlig for opparbeidelse av parkområdet ved innflytting av boligene."

Tiltakshaver arbeidet videre med planene i henhold til vedtaket i PUK og ny reguleringsplan ble behandlet av PUK 6. mai 2009, som sak 49/09. Følgende ble vedtatt den gangen:
Forslag til reguleringsplan for Levanger Stadion, datert 20.04.09 m/bestemmelser rev. 20.04.09, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 a, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg gjelder.

Grøntarealene/-områdene og gangtraseer bør ferdigstilles først i den grad dette er mulig.   

I forbindelse med høringen på planen kom det fram at det var svært usikkert om planen ville bli vedtatt. Nytt årsmøte i IL Sverre ba om at saken ikke ble fremmet for andre gangs behandling og ba om forhandlinger om avtale med kommunen. Forhandlinger har pågått i flere runder siden vinteren 2009/2010 og har nå ledet til følgende avtaleutkast godkjent av ekstraordinært årsmøte i IL Sverre PDF.

avtaleutkast godkjent av ekstraordinært årsmøte i IL Sverre - klikk for PDF-versjon 
 
Vurdering:
Det foreliggende avtaleutkastet bygger på den avtalen formannskapet vedtok i 2007, men som den gang ble avvist av IL Sverre. Erstatningsbeløpet er økt med 250 000 kr. Det kan forsvares ut fra økte eiendomspriser.

Etter rådmannens vurdering vil det være en stor fordel å få denne saken avsluttet slik at en kan få utviklet stadion med gang og sykkelveg, parkering og park med aktivitetsområder slik det bla framgår av reguleringsplan Levanger sentrum vedtatt i 2008 og planene for Levanger 2020. Det vil være mulig å komme i gang med deler av arbeidet allerede inneværende år dersom kommunestyret vedtar avtalen.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.04.2011 19:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051