Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.04.11 - sak 15/11 - Delegasjon av myndighet etter ny havne - og farvannslov

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivsaknr: 2009/6040 - /P30      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.03.11 28/11
Kommunestyret 13.04.11 15/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret delegerer myndighet som etter havne – og farvannsloven tilligger kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. lov om havner og farvann av 17.07.2010 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.
  2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement


Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret delegerer myndighet som etter havne – og farvannsloven tilligger kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. lov om havner og farvann av 17.07.2010 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.
  2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) har siden den 01.01.2004 utført forvaltningsoppgaver og utøvd myndighet etter havne – og farvannsloven av 08.06.1984. Den nye havne – og farvannsloven som ble vedtatt den 17.04.2009 med ikrafttredelse den 01.01.2010 opphever tidligere vedtatt forskrift om havnedistrikt i sjøen for ITH, og legger ihht lovens § 9 forvaltningsansvar og myndighet for kommunens sjøområde direkte til den enkelte kommune.

Oppgaver og plikter som pålegges kommunene i den nye loven vil særlig omfatte plikt til å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder. Kommunenes forvaltningsoppgaver og myndighet kan etter den nye loven delegeres til ITH, jfr. lovens § 10.

Kystverket gir følgende informasjon om virkningen av den nye loven på sin hjemmeside:

”Den nye loven om havner og farvann som ble innført 1. januar 2010 endrer ansvarsforholdet mellom stat og kommune. Kommunene vi få ansvar for kontroll med farvannet og sjøsikkerhet innenfor kommunale sjøgrenser.
Det kommunale selvstyret i havne – og farvannssaker blir styrket, og kommunene vil få større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt. Den nye lovens avvikling av kommunale havneavgifter, med  unntak av anløpsavgiften, åpner for alminnelig prising i den enkelte havn.
Et nytt system av hoved – og bileder setter definerte grenser for de statlige sjøveiene langs norskekysten. Staten beholder i følge den nye loven ansvar og myndighet  for sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde. Staten beholder også ansvaret for  drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger innenfor kommunale sjøgrenser.”

Vurdering:
Levanger kommune er medlem av Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH). Kommunen besitter i dag ikke kompetanse for forvaltning av kommunens sjøområder og det er naturlig at dette fagområdet delegeres til ITH i henhold til lovens § 10.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.04.2011 19:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051