Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.04.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 13.04.11, kl. 17:00-19:10 (Dialogseminar fra kl. 13.00)

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader: video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 15/11 Delegasjon av myndighet etter ny havne - og farvannslov utredning vedtak video
PS 16/11 Levangermanifestet - Leve Sammen utredning vedtak video
PS 17/11 Levanger stadion - avtale mellom IL Sverre og Levanger kommune utredning vedtak video
PS 18/11 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal utredning vedtak video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 +7 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Olin Halgeir Pettersen frp medlem - forfall
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem - forfall
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Vegard Granaune
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Asle Granås
Terje Veimo dna varamedlem 12 x Lill Kristin Nordahl
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Hans Aalberg
Asgeir Persøy frp varamedelm 7 x Inge Johansen
Ingen vara frp   - Olin Halgeir Pettersen
Sølvi Helene Sæther sv varamedlem 3 x Jostein Trøite
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Einar Theodor Bangstad


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Reidun Johansen konsulent  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Orienteringer:

 

 

PS 15/11 Delegasjon av myndighet etter ny havne - og farvannslov

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.04.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1.  
    1. Kommunestyret delegerer myndighet som etter havne – og farvannsloven tilligger kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. lov om havner og farvann av 17.07.2010 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.
    2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement.     Til toppen av siden


 

 

PS 16/11 Levangermanifestet - Leve Sammen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.04.2011 - video

Forslag i møte:
Arne Solem, SP fremmet følgende forslag:
Det foreslåtte ”Levangermanifestet” sendes tilbake til arbeidsgruppen og det bes om en klargjøring av hva som ligger i begrepene ”vi”og ”de andre” i teksten, før saken kommer tilbake for ny behandling.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom formannskapets forslag og Solems forslag:
Solems forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det foreslåtte ”Levangermanifestet” sendes tilbake til arbeidsgruppen og det bes om en klargjøring av hva som ligger i begrepene ”vi”og ”de andre” i teksten, før saken kommer tilbake for ny behandling.    Til toppen av siden

 

 

PS 17/11 Levanger stadion - avtale mellom IL Sverre og Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.04.2011 - video

Habilitet:
Olav Strid, AP, ba om å få vurdert sin habilitet. Strid ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.
Asgeir Persøy, FRP, ba om å få vurdert sin habilitet. Persøy ble av et enstemmig kommunestyre erklært innhabil.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

  1.  
    1. Forslag til avtale om Levanger stadion, datert 16.03.2011 godkjennes
    2. Erstatningsbeløpet kr 1.500.000 belastes investeringsfond.    Til toppen av siden


 

 

PS 18/11 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.04.2011 - video

Forslag i møte:
Alf Magnar Reberg, SP fremmet følgende forslag:
De 5 boligene som ikke er fordelt innenfor områdene for spredt boligbebyggelse fordeles de områdene som eventuelt fylles opp før planen skal revideres.

Gunnar Morten Løvås, SV fremmet følgende oversendelsesforslag til neste rullering av planen:
Boligområde Skille tas inn i planen som boligområde.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
Rebergs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Løvås`s oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Levanger kommunestyre kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, revidert mars 2011.

De 5 boligene som ikke er fordelt innenfor områdene for spredt boligbebyggelse fordeles de områdene som eventuelt fylles opp før planen skal revideres.

Oversendelsesforslag til neste rullering av planen:
Boligområde Skille tas inn i planen som boligområde.     Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051