Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 09.12.09 - sak 68/09 - Budsjett 2010 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2009/9399
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalg 16.11.09 12/09
Levanger formannskap 16.11.09 107/09
Eldres råd 23.11.09 28/09
Levanger formannskap 25.11.09 118/09
Kommunestyret 09.12.09 68/09

 

Deles ut i møtet:

Hovedoversikt budsjett 2010 Levanger kommune PDF 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Utdelt i møtet:
Høringsuttalelse fra Fagforbundet PDF
Høringsuttalelse fra Eldres råd PDF
Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet PDF

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Hans Aalberg, FRP:
Tabell som PDF

Verbalforslag:
Innvandrertjenesten
Øremerkes inntil kr. 100’.ift lag og foreninger som har deltagelse fra innvandrere (barn/ungdom).
Må dokumentere reelle kostnader / tap av inntekt ift aktivitetsavgift/deltageravg/dugnader for å kunne motta tilskudd.

Forslag til endring fra Nina Bakken Bye, H:
Tabell som PDF 

Forslag til endringer fra Jostein Trøite, SV:
Tabell som PDF

Verbalforslag:

 1. Takstene for eiendomsskatt økes med 10 %.
  Ny taksering foretas, og gjøres ferdig før budsjettbehandling for 2011.
 2. MOT-arbeidet i skolen skal ikke nedprioriteres. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vurderes i revidert budsjett.
 3. Det tilsettes miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområde, som skal være ansvarlig for oppfølging av klima- og energiplanen, og for tiltak på helse- og kulturområdet. Det forventes at stillingen i stor grad skal hente inn midler fra stat og fylke. Egne midler dekkes av kulturetaten som styrkes med 500.000.
 4. Alle grunnskoleelever skal ha samme tilbud om frukt i skolen.
 5. Det søkes Opplysningsvesenets fond om støtte til renovering på Alstadhaug.


Avstemning:
Alternativt forslag fra Aalberg, Frp, avvist med 8 mot 1 stemme
Alternativt forslag fra Bye, H, avvist med 8 mot 1 stemme
Alternativt forslag fra Trøite, SV, avvist med 8 mot 1 stemme
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.

Verbalforslag 1 fra Trøite avvist med 7 mot 2 stemmer
Verbalforslag 2 fra Trøite tiltrådt med 5 mot 4 stemmer
Verbalforslag 3 fra Trøite avvist med 8 mot 1 stemme.
Verbalforslag 4 fra Trøite avvist med 7 mot 2 stemmer
Verbalforslag 5 fra Trøite tiltrådt med 8 mot 1 stemme

Verbalforslag fra Aalberg avvist med 8 mot 1 stemme

INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2010 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2010 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2010 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2010 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 166.240.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til  rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Verbalforslag:
1. MOT-arbeidet i skolen skal ikke nedprioriteres. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vurderes i revidert budsjett.
2. Det søkes Opplysningsvesenets fond om støtte til renovering på Alstadhaug.  

Til toppen av siden      

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2010 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2010 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2010 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2010 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 166.240.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 45-48

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Innkomne høringsuttalelser vil bli framlagt i møtet.

Vurdering:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Det vil være praktisk også denne gang, samt at det bør gis fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av budsjettheftet.

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Habilitet:
Einar Bangstad (H) ba om formannskapets vurdering av sin habilitet.
Bangstad ble av formannskapet enstemmig erklært inhabil.
Einar Bangstad fratrådte dermed møtet under behandling av denne saken.

Orientering i møte:
Rådmann Ola Stene orienterte.

Utdelt i møte:
1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 for Levanger kommune PDF - word - ODT
2. Gebyrer og betalingssatser 2010 PDF
3. Økonomireglement 2010 PDF - word - ODT
4. Søknad om økonomisk støtte for 2010 – Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig forslag til budsjett 2010 legges ut til foreløpig høring med frist 23. november 2009 og behandles av formannskapet 25.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 09.12.2009. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak til Formannskapet:
Foreløpig forslag til budsjett 2010 legges ut til foreløpig høring med frist 23. november 2009 og behandles av formannskapet 25.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 09.12.2009.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 45-48

Vedlegg:
Vedleggene deles ut i møtet.
1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 for Levanger kommune PDF - word - ODT
2. Gebyrer og betalingssatser 2010 PDF
3. Økonomireglement 2010 PDF - word - ODT
4. Søknad om økonomisk støtte for 2010 – Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett 2010 bygger på økonomiplan 2010-2013 og regjeringens forslag til Statsbudsjett. Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2010 i sitt møte 9. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 25. november.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettheftet. Forslaget vil bli nærmere presentert i møtet.

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.12.2009 22:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051