Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 09.12.09 - sak 66/09 - Rapport etter avholdt selskapskontroll

Mangler foto
Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen

Arkivref. 2009/1471 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget 03.11.09 21/09
Kommunestyret 09.12.09 66/09

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

Vedlegg:
Rapport etter gjennomført selskapskontroll vedr. Levanger Næringsselskap AS – utarbeidet av KomSek Trøndelag IKS PDF

Til toppen av siden     

Saksprotokoll i kontrollutvalget – 03.11.2009

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter gjennomført selskapskontroll vedr. Levanger Næringsselskap AS.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

Til toppen av siden

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter gjennomført selskapskontroll vedr. Levanger Næringsselskap AS.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

Vedlegg
Rapport etter gjennomført selskapskontroll vedr. Levanger Næringsselskap AS – utarbeidet av KomSek Trøndelag IKS PDF

Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollutvalgets sak 015/09
2. Kontrollutvalgets sak 030/08
3. Kommunestyrets sak 059/08
4. Kontrollutvalgets sak 024/08
5. Kontrollutvalgets sak 002/08
6. Kontrollutvalgets sak 023/07
7. Forskrift om kontrollutvalg
8. Kommuneloven

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget behandlet plan for selskapskontroll den 26.05.08, sak 024/08, og fremmet slik innstilling til kommunestyret:
”1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll i Levanger kommune for 2008-2011 med følgende forslag til prioriteringsliste:
Selskap Prioritet i planen

  1. Levanger Næringsselskap AS
  2. Innherred Produkter AS
  3. Levanger Fritidspark AS
  4. Levanger Parkering AS
  5. Levanger Tomteselskap AS


2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden”
Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll i møte den 25.06.08. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget ba under behandlingen av sak 030/08 om at selskapskontroll i selskapet ble iverksatt. KomSek Trøndelag IKS har gjennomført en avgrenset eierskapskontroll (selskapskontroll). Rapporten som har vært til høring hos ordfører, rådmann, styrets leder og den daglige leder i selskapet følger vedlagt. I rapporten fremgår det bl.a:

”Det er ikke avdekket forhold som tyder på at eierskapet ikke er utøvd i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det har imidlertid ikke blitt rapportert, orientert eller referert fra selskapet til kommunestyret i møte i den kontrollerte periode.

Den avholdte eierskapskontroll har vært en avgrenset eierskapskontroll og kun avdekkede forbedringspunkter blir kommentert. Forhold som fungerer tilfredsstillende blir derfor ikke nærmere omtalt. Selv om kontrollen har vært avgrenset, finner en allikevel å kunne gi noen anbefalinger.

Vedtak på generalforsamlingen kan med fordel gis en formell forankring i kommunestyret (i møte) og vis a versa. En anbefaler videre at det etableres formelle rapporteringsrutiner mellom selskap og kommunestyret (i møte) som den formelle eier. Dette kan for eksempel løses ved at vedtak og/eller rapporter som allerede er lagt fram for generalforsamlingen legges fram for kommunestyret som referatsak. Kommunestyret (i møte) kan da som den formelle eier, velge om det skal knyttes noen kommentarer fra eier til referatsaken eller ikke

Det har i den kontrollerte periode vært reist spørsmål knyttet til offentlighetens rett til innsyn i selskapet. Våre intervjuer tyder på at disse nå er løst.”

Kontrollutvalget hadde forøvrig forutsatt at spørsmål reist i brev fra Levanger FrP vedr. gyldigheten av innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling i selskapet ble vurdert i forbindelse med selskapskontroll i selskapet. Jf. kontrollutvalgets sak 002/08.

KomSek Trøndelag IKS gir i sin vurdering uttrykk for at det virker rimelig klart at aksjelovens frist på 1 mnd. ikke er overholdt. Men at det på avholdelsestidspunktet synes mer aktuelt å benytte andre sanksjoner enn det å kjenne innkallingen som ugyldig. (se side 8 i rapporten)

I den senere tid er det er i kommunal sektor satt fokus på utøvelsen av eierrollen. Det er også satt fokus på betydningen av eierstrategi som styringsinstrument og gode rapporteringsrutiner. Viser her bl.a til forskrift om kontrollutvalg som krever planmessige eierskapskontroller og initiativet fra KS – KS eierforum, samt til Kommunal og regional departementets fokus på rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Saksbehandlers vurdering
Kommunestyret har selv vedtatt at det skal utarbeides forslag til eierstrategi for Levanger Næringsselskap as og Levanger tomteselskap as. Jf. sak 87/08 den 10.12.08.

Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.12.2009 22:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051