Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 09.12.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 09.12.09 kl. 16:0-19:45

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene


Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 63/09 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Gjemble - endring fra forretning til bolig utredning vedtak video
PS 64/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 utredning vedtak video
PS 65/09 Spillemidler til idrettsanlegg - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader utredning vedtak video
PS 66/09 Rapport etter avholdt selskapskontroll utredning vedtak video
PS 67/09 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010 utredning vedtak video
PS 68/09 Budsjett 2010 - Levanger kommune utredning

behandl.
vedtak

video
etter pause
avstemning

 

Oppmøte 35 av 35:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem - forfall
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem - forfall
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Vegard Riseth Granaune dna varamedlem 2 x Asle Granås
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Arman Rad
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12 x Lill Kristin Nordahl
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Arne Solem
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Einar Vandvik

 

Merknader:

 
Ordføreren fremmet følgende forslag til uttalelse ang EM fotball 2016 – Levanger kommune som base camp: (video)

 • ”Levanger kommune stiller seg positiv til Norges Fotballforbunds søknad om fotball-EM. Levanger kommune er fornøyd med at kommunen har ”rykket opp” fra reservelista til listen over en av de 24 byer i Norge som tilbys som Base Camp for et av de deltakende lag. Kommunen vil legge forholdene til rette både for lag, supportere, presse mm slik at oppholdet blir en minnerik opplevelse for de tilreisende. Et slikt arrangement vil skape stor entusiasme blant kommunens og regionens innbyggere og vil gi positive ringvirkninger for næringslivet i hele regionen.”


Ved avstemning ble ordførerens forslag til uttalelse vedtatt med 33 mot 2 stemmer.    Til toppen av siden

 

 

PS 63/09 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Gjemble - endring fra forretning til bolig

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.12.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Bunnpristomta, datert 27.05.09, rev. 01.09.09 og med bestemmelser sist rev. 07.10.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.    Til toppen av siden

 

PS 64/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.12.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune avgir slik uttalelse i KS styrategikonferanse:

 1. Hvordan kan KS synliggjøre verdien av at kommunesektoren sørger for lokal tilpasning av tjenestetilbudet?
  Viktige forutsetninger for at KS kan synliggjøre verdien av kommunesektoren sørger for lokal tilpasning av tjenestetilbudet er at KS er synlig gjennom tilstedeværelse på de arena som omhandler aktuelle saker slik at kommunene derigjennom føler både eierskap og delaktighet.
 2. Hvilken eventuelle systemendringer bør fortas for få en større forutsigbarhet om økonomiske rammebetingelser?
  Kommunestyret foreslår følgende mulige systemendringer for å oppnå en bedre forutsigbarhet knyttet til økonomiske rammebetingelser: Større grad av kontinuitet i sektor, dette kan oppnås gjennom eksempelvis redusert reformhyppighet, da det i dag er en utstrakt oppfatning av at man ikke rekker å fullføre en påbegynt reform før denne blir avløst av en ny i en ny retning.
  Et annet virkemiddel vi mener bør vurderes er innføring av 4-årig økonomiplanperiode også fra stortingshold, det oppleves utfordrende at kommunene utarbeider 4-årige økonomiplaner men samtidig må forholde seg til nye statsbudsjett hvert år, dette har redusert de siste år i økonomiplanperioden til i beste fall kvalifisert gjetning.
  Samme distriktspolitiske virkemiddeltilgjengelighet i samme region.
 3. Hvilke synspunkter har dere på kostnadsberegninger av statlige reformer?
  Synspunkter knyttet til kostnadsberegninger av statlige reformer:
  -bygger opp organisasjoner og aktivitetsnivå i forhold til en ”spesialsituasjon”, og ved reformperiodens slutt sitter kommunen igjen med en ”overkapasitet” som søkes opprettholdt og legitimert gjennom nye prosjekt.
  -kostnadsdekningen har ofte for lavt presisjonsnivå som da resulterer i at kommunen sitter igjen med en større kostnad enn hva som var forutsatt i utgangspunktet.
 4. Hvilke vurderinger har dere av utgiftsutjevningen i inntektssystemet?
  Vurdering av utgiftsutjevningen i inntektssystemet:
  -for lite forutsigbar og ikke i tilstrekkelig grad samkjørt med kommunens økonomiplan og budsjetthjul.
  -manglende samsvar imellom de faktiske utgiftene som påløper kommunen som følge av lønnsoppgjør og det estimerte og forventede kommunale handlingsrom.
 5. Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i Samhandlingsreformen?
  Vi ser at det er behov for en reform for å utnytte økonomi og kompetanse best mulig innenfor området helse.
  Utfordring: Fastlegeordningen, må vi auke antall fastleger? Hva med forskjellene sjukehusleger / fastleger (kompetanse, inntekt)? Hvis det skal settes en grense for antall pasienter pr fastlege, må det ansettes flere fastleger, dette vil ha store økonomiske konsekvenser. Hvem skal betale? Økonomien blir uansett en stor – kanskje den største – utfordringen i samhandlingsreformen, kommunene har pr i dag – med en presset økonomi – ingen mulighet til å finansiere store deler av økte kostnader.
  Hvem skal bestemme når pasientene er ”utskrivningsklare”? Sjukehusene? Kommunen? Pasientene kan føle seg utrygge, når de ulike parter ikke blir enige. Innsatsstyrt finansiering må ikke bli for dominerende. En utfordring å finne ”rett” finansiering.
  Politisk styring, og hvordan det skal ivaretas blir en utfordring, her må KS ha en sentral rolle opp mot ulike grupper og legge føringer Det kan bli en utfordring å kombinere lokaldemokratiet med samarbeidsordninger mellom flere kommuner. Hvem skal bestemme hva? Her må KS komme med noen forslag til løsninger.
 6. Hvordan kan KS best legge til rette for at Samhandlingsreformen skal lykkes?
  KS må snakke kommunenes sak. Det er forskjell på kommunene, og regionene er ulike, KS må vektlegge de ulike geografiske forskjellene – fleksibilitet blir nødvendig.
  Levanger har samarbeidsorganene på plass allerede (Samkommune, Felles legevakt) Samarbeid med sykehuset må utredes.
  Erfaringene fra NAV – reformen viser at det er fornuftig å kjøre politprosjekt, og ta seg tid til å høste av erfaringer som gjøres. Derfor bør ikke tidspunktet for i gangsetting være fastlåst til 2012. KS kan samle inn erfaringer fra ulike hold og formidle det videre. Eksempel: Negative og positive erfaringer med distriktsmedisinske senter / forsterkede sjukeheimer.
  KS bør bidra til kompetanseheving blant ansatte og beslutningstakere på de ulike nivå.
  Vi gjentar: Finansiering må vektlegges sterkt – reformen må fullfinansieres fra staten. Dette må KS legge stor vekt på.
 7. Er det tiltak eller områder KS bør prioritere i tariffoppgjøret 2010 for å styrke     kommunesektoren i arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft?
  - Godtgjøring for særskilt arbeidstid - heve ulempelønn for turnuspersonell
  - Like bestemmelse i HTA mellom undervisningspersonell og øvrige ansatte.
 8. Hvilke lønnstiltak kan bidra til å realisere målsettingen om likelønn?
  Det er lik lønn for menn og kvinner i samme yrkesgruppe i dag. Nøkkelen vil være å få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker og vise versa.
  En likelønnspott finansiert av ekstra midler fra Stortinget kan ha effekt, men en spesiell prioritering av kvinnedominerte yrker på bekostning av mannsdominerte yrker i kommuneoppgjøret kan vanskeliggjøre rekruttering av annet personell, f.eks ingeniører.
 9. Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse deltidsdilemmaet?
  Utvikle alternative arbeidstidsordninger for turnuspersonell. Tilstrebe at en får større stillinger. Det bør være mulig å kombinere turnusstilling med annen stilling uten at turnusstillingen skal dimensjonere arbeidstiden.
 10. På hvilken måte og på hvilke områder kan KS bidra og tilrettelegge for å utvikle prosesser og verktøy for det lokale lønnsarbeidet?
  Det er viktig at kommunene har god tilgang på statistikk.
  Tariffperiodene bør endres til 4 år. En må uansett unngå forhandlinger i kap 4 i mellomoppgjørene.
  Det bør lages retningslinjer/føringer på særavtaler (f.eks klegodtgjørelse)
 11. Hvordan kan KS generelt og tariffoppgjøret spesielt bidra til god samhandling, robuste fagmiljøer og synliggjøring av kommunesektorens attraktivitet som arbeidsgiver?
  KS må bidra til å synliggjøre de mange spennende jobbmulighetene i kommunesektoret, og bidra til å tone ned betydningen av lønn alene som rekrutteringsverktøy. Innhold i jobben, pesnsjonsordninger osv er viktige å ha fokus på.
 12. Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med styring og ledelse på tjenesteområder hvor det er et partnerskap mellom stat og kommune? 
  - Klare ansvars og ledelseslinjer
  - harmonisering av lønn og arbeidsvilkår.
  - felles forståelse av de mål oppgaver og tjenester som skal ytes
  - avklaring av balanse på utgiftsdekning.
 13. Hvordan kan KS bidra til bedre samarbeid for utvikling av teknologiske løsninger og slik at slik teknologi blir tatt i bruk?
  Bidra til forenklinger av lov- og regelverk. Være pådrivere i forhold til statlige myndigheter og bidra til at gode eksempler blir kjent.
 14. Hva kan KS bidra med for at innvandrerbefolkningen i større grad kan dekke kommunenes behov for kompetent arbeidskraft?
  - Enklere godkjenning av kompetanse fra hjemlandet. Det må gis mulighet for eventuell påbygging på utdanningen fra hjemlandet for å få norsk kompetanse.      Til toppen av siden

 


PS 65/09 Spillemidler til idrettsanlegg - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.12.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering både mhp. rullering av handlingsprogrammet for idrettsanlegg og prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og  fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2009/-10.

Ordinære anlegg:

1. Frol il – Ski-/skiskytteranlegg, idrettshus – Storlidalen (gjentatt)
-------------------
2. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
3. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
4. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
5. Levanger jeger- og fiskelag – Elgskytebane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
6. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
7. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
8. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
9. Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
10. Levanger jeger- og fiskelag – jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
11. Frol il. – O-kart – Nybrotta (fornyet).
12. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
13. Il. Aasguten – turstier – Åsenfjellet (fornyet).
-------------------
14. Il. Sverre – kunstgress fotball – Leira (ny)
15. Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress –       Nesseguttbanen (ny) 
16. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan (ny)
17. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden (ny)
18. Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne (ny).

Nærmiljøanlegg:

1. FAU Okkenhaug skole – Ballbinge – Okkenhaug (fornyet).
2. Markabygda Montesorriskole – Ballbinge – Markabygda (fornyet).
3. Innherred RC bilklubb - motorkrossbane – Torsbustaden (ny).     Til toppen av siden

 

PS 66/09 Rapport etter avholdt selskapskontroll

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.12.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.    Til toppen av siden

 

PS 67/09 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.12.2009  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010 tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 68/09 Budsjett 2010 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.12.2009  - video - etter pause - avstemning

Utdelt i møte:
Uttalelse fra FO Levanger, udatert.
Uttalelse fra Utdanningsforbundet, datert 07.12.09.

Habilitet:
Ordføreren ba om kommunestyrets vurdering av Einar Bangstads habilitet.
Einar Bangstad fikk ordet før han fratrådte møtet i forbindelse med denne vurderingen.
Einar Bangstad ble av kommunestyret erklært habil med 33 mot 2 stemmer.

Forslag i møte:
Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende verbalforslag:
Enheten barn og familie pålegges innenfor eget budsjett, og finne resurser slik at PPT blir styrket og dermed får redusert sine ventelister. Formannskapet vil ha jevnlig rapportering som synliggjør prioriterte tiltak, samt forventet og realisert resultat. Ventetiden knyttet til saksbehandlingstid, skal være redusert innen 1.mai

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av SP, KRF og DNA:
Formannskapets innstilling vedtas med følgende endring:
Punkt 3 (i innstillingen) tas ut.

Verbalforslag:
For å få best mulig kvalitet på en re-taksering, foretas arbeidet med re-taksering av eiendommene i løpet av 2010. Arbeidet skal være sluttført innen 1. november, slik at det er klart når behandlingen av budsjett 2011 starter. (Det vises for øvrig til vedtak i K – sak 55/09, Økonomiplan 2010 – 2013).  De nye takstene gjøres gjeldene fra 1.1.2011. Promillesatsen for 2010 settes til 4,5. Fra og med 2011, når de nye takstene settes i verk, senkes promillesatsen til nåværende (3,5 promille) eller lavere nivå.

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer

Drift:
Rammefordeling oppvekst styrkes med kr.8 millioner i 2010. Midlene fordeles enhetene etter vedtatt kriteriemodell.
Overføring til investeringsregnskapet reduseres tilsvarende. Opptak lån til investering justeres med 8 mill.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Tabell som PDF
Kommentarer til de ulike justeringer i budsjett 2010. (ref. formannskapets forslag)
1
Eiendomsskatt – reduksjon i stedet for økning.
Vi foreslår slik vi har lovt, en reduksjon. Reduksjon på en halv million i 2010. Et lite skritt, men et skritt i riktig retning. Det vil være vanskelig å ta mer i denne omgangen da det er behov for mer tid til omstilling før ytterligere reduksjon gjennomføres.

2
Sum renter og avdrag (kommunal andel)
Reduseres med 2 mill i 2010, og 4 mill resten av perioden
40 mill med 10% til renter/avdrag/drift, halvårseffekt i 2010
Gjennomføres ved salg av kommunal eiendom, antatt salgssum er 40 mill.
• herredshuset skogn
• festiviteten
• næringsbygget
• kommuneskogene
• sjefsgården
• Rinnleiret, næringsareal
• Deler staup
• BHG Gjemble

3
Større driftsprosjekter
Reduseres med 1.000’.
Spesielle behov/prosjekter kan i enkelte tilfeller finansieres fra disp.fondet.

4
Overføring til inv.regnskap
Reduseres med 2 mill.

5
Rådmannen m/stab
Reduseres med 2 årsverk, gir en besparelse på min. 1 mill.

6
Næringsutvikling
Kuttes med 684’.
Kommunen har 2 årsverk som jobber med næring, det bør det være tilstrekkelig.
Kommunen skal drive næringspolitikk, og ikke næringsutvikling.

7
Felleskostnader
Reduseres med 1 mill.

8
Integrering
Øremerkes inntil kr. 100’.ift lag og foreninger som har deltagelse fra innvandrere (barn/ungdom).
Må dokumentere reelle kostnader / tap av inntekt ift aktivitetsavgift/deltageravg/dugnader for å kunne motta tilskudd.

9
Barn-Familie
Foreslår en ny stilling innen PPT slik at barn/elever som har dette behovet slipper å stå på venteliste. En ventetid på inntil 15 mnd som er status i dag er også avvik etter Forvaltningsloven § 11 a.
Et slikt avvik kan ikke vi godta.

10
Kultur
Foreslår et kraftig kutt i kultur gjennom salg av festiviteten og kutt med totalt 6 årsverk samt reduksjon i annen virksomhet/drift.

I tillegg foreslås et engangstilskudd på kr. 250’ til eksisterende og planlagte kunstgressanlegg i kommunen.
• KG Nessegutten
• Moan Fritidspark
• KG Skogn
• KG IL Sverre
Vil være et viktig tilskudd for å redusere driftskostnader/leiepriser ift frivillighetsarbeidet for barn og unge som har eller benytter kapitalkrevende anlegg.
Utbetaling til anlegg som ikke er påbegynt avsettes på disp.konto inntil realisering starter.
Andre aktuelle anlegg vil bli vurdert neste gang.

11
Helse-rehab
1 ny stilling, fysioterapi til pleie og omsorg.
Kostnad ca. 600’
Mener at dette er et viktig tiltak for at flere kan få nødvendig bistand til opptrening og kan få en bedre hverdag. Ved at flere kan gjøre mer selv vil det i neste omgang føre til at pleieressurser kan bruke mer tid på de mer pleietrengende.

11*
Effektiviseringstiltak ISK
Øker kravet til effektivisering innen ISK med kr. 385’ ift rådmannens forslag.

Verbalforslag om salg av kommunal eiendom:
Administrasjonen lager en sak til formannskap/kommunestyre med oversikt over kommunale eiendommer som kan være hensiktsmessig å selge.
Gjelder både eiendomsgrunn/tomter og annen eiendom (bygg).
Saksutredning må inneholde en vurdering av antatt salgssum for de ulike eiendommer, samt forutsetninger som må være avklart før evt. salg. (behov for regulering/omregulering etc.)
Legges frem for formannskapet innen 1. mai 2010.

Verbalforslag vedrørende retakstering:
Ved vedtak om retakstering knyttet til eiendomsskatt i Levanger kommune, legges det til grunn at en gjennomføring skal gjøres på følgende måte:

 1. Kostnader knyttet til en slik retakstering skal utarbeides og forelegges formannskapet / kommunestyret.
 2. Retakstering skal gjennomføres på en slik måte at det påfører kommunens innbyggere lavest mulig kostnader.
 3. Primært skal kommunens ansatte benyttes i utførelsen, slik at kompetanse som opparbeides blir værende i kommunen.
 4. Sekundært, hvis det er behov for eksterne deltakere, skal dette konkurranseutsettes og lover og regler knyttet til offentlig anskaffelse etterleves, ihht nasjonale og internasjonale (EØS) krav.


Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende endringsforslag:
Høyres forslag til endringer:
Tabell PDF

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret vil styrke innsatsen på forebyggende arbeide, miljø og kultur.
Foreløpig forslag til budsjett 2010 fra rådmannen, 16.11.09, vedtas med følgende endringer:
Tabell PDF
Verbalforslag:

 1. Det tilsettes miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområde, som skal være ansvarlig for oppfølging av klima- og energiplanen, og for tiltak på helse- og kulturområdet. Det forventes at stillingen i stor grad skal hente inn midler fra stat og fylke. Egne midler dekkes av kulturetaten som styrkes med 500.000.
 2. Alle grunnskoleelever skal ha samme tilbud om frukt i skolen.


Oversendelsesforslag:

 1. Med bakgrunn i §28 i Lov om eigedomsskatt til kommunane ”Gjær særlege grunnar at det kom til å verta særs urimelig om heile eigedomsskatten vært innkrevd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast” - ber kommunestyret om at formannskapet gjer vedtak om at grensene for fritak og nedsetting av eiendomsskatt blir heva.
 2. Med bakgrunn i §11 i Lov om eigedomsskatt til kommunane ”Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedommar som ikkje vert nytta i næringsverksemd” - fastsett kommunestyret et bunnfradrag på kr. 50.000,-.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:
Det ønskelig å få på plass en utredning om utbygging av full bredbåndsdekning i Levanger. Utredningen skal være klar i løpet av 1 halvår 2010. Utredningen skal inneholde en oversikt over områder i Levanger som i dag ikke har tilgang til bredbånd, kostnader for utbygging, mulige bidrag fra andre (fylkeskommune/stat) og eventuell kommunal andel.

Kristin Aas (DNA) fremmet følgende verbalforslag:
Elever som har rett på PC som kompensatorisk hjelpemiddel, skal få dekket differansen mellom det PC`en koster og det beløp de får tilkjent fra NAV, av kommunen.
Det settes av 50 000 kroner i budsjettet 2010 til dette formålet.
Dette dekkes av budsjettpost Rådmann med stab.

Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Rådmannen utreder hva det vil koste å legge kommunestyremøtene til formiddagstid.

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Dagens beredskapsnivå i Levanger kommune, opprettholdes og at utrykningspersonalet, har samme organisasjonsstruktur i 2010, som i 2009 i Levanger.
 
Siv By (SP) fremmet følgende verbalforslag:
For å kunne selge mest mulig tomter og få folk til å flytte til vår kommune, bør vi satse stort på markedsføring av alle våre tomter. Særlig bruk av markedsføring på vår nye hjemmeside.

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende verbalforslag:
Frivillige lag og foreninger som gjennom sin virksomhet viser at de driver godt integreringsarbeid kan søke om særskilt støtte. Det settes av inntil kr. 100.000,- i Innvandrertjenestens budsjett til formålet.

Avstemning:
Alternativt forslag fra Aalberg fikk 4 stemmer.
Alternativt forslag fra Bye fikk 3 stemmer.
Alternativt forslag fra Trøite fikk 4 stemmer.
Alternativt forslag fra Buchholdt fikk 3 stemmer
Formannskapets innstilling fikk 21 stemmer.
Heieraas endringsforslag vedtatt med 25 mot 10 stemmer.

Aalbergs verbalforslag ang salg av kommunal eiendom enstemmig vedtatt.
Aalbergs oversendelsesforslag ang retaksering vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 20 mot 15 stemmer.
Trøites verbalforslag 1 avvist med 28 mot 7 stemmer.
Trøites verbalforslag 2 vedtatt med 22 mot 13 stemmer.
Trøites oversendelsesforslag 3 avvist med 19 mot 16 stemmer.
Trøites verbalforslag 4 avvist med 27 mot 8 stemmer.
Buchholdts verbalforslag angående bredbåndsdekning enstemmig vedtatt.
Aas verbalforslag enstemmig vedtatt.
Krogstads oversendelsesforslag avvist med 19 mot 16 stemmer.
Hojems verbalforslag vedtatt med 23 mot 12 stemmer.
Bys oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.
Johansens verbalforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2010 fastsettes til 4,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2010 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2010 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2010 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 166.240.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


VERBALFORSLAG:

 1. MOT-arbeidet i skolen skal ikke nedprioriteres. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vurderes i revidert budsjett.
 2. Det søkes Opplysningsvesenets fond om støtte til renovering på Alstadhaug.
 3. Enheten barn og familie pålegges innenfor eget budsjett, og finne resurser slik at PPT blir styrket og dermed får redusert sine ventelister. Formannskapet vil ha jevnlig rapportering som synliggjør prioriterte tiltak, samt forventet og realisert resultat. Ventetiden knyttet til saksbehandlingstid, skal være redusert innen 1.mai
 4. For å få best mulig kvalitet på en re-taksering, foretas arbeidet med re-taksering av eiendommene i løpet av 2010. Arbeidet skal være sluttført innen 1. november, slik at det er klart når behandlingen av budsjett 2011 starter. (Det vises for øvrig til vedtak i K – sak 55/09, Økonomiplan 2010 – 2013).  De nye takstene gjøres gjeldene fra 1.1.2011. Promillesatsen for 2010 settes til 4,5. Fra og med 2011, når de nye takstene settes i verk, senkes promillesatsen til nåværende (3,5 promille) eller lavere nivå.
 5. Administrasjonen lager en sak til formannskap/kommunestyre med oversikt over kommunale eiendommer som kan være hensiktsmessig å selge.
  Gjelder både eiendomsgrunn/tomter og annen eiendom (bygg).
  Saksutredning må inneholde en vurdering av antatt salgssum for de ulike eiendommer, samt forutsetninger som må være avklart før evt. salg. (behov for regulering/omregulering etc.)
  Legges frem for formannskapet innen 1. mai 2010.
 6. Alle grunnskoleelever skal ha samme tilbud om frukt i skolen.
 7. Det ønskelig å få på plass en utredning om utbygging av full bredbåndsdekning i Levanger. Utredningen skal være klar i løpet av 1 halvår 2010. Utredningen skal inneholde en oversikt over områder i Levanger som i dag ikke har tilgang til bredbånd, kostnader for utbygging, mulige bidrag fra andre (fylkeskommune/stat) og eventuell kommunal andel.
 8. Elever som har rett på PC som kompensatorisk hjelpemiddel, skal få dekket differansen mellom det PC`en koster og det beløp de får tilkjent fra NAV, av kommunen.
  Det settes av 50 000 kroner i budsjettet 2010 til dette formålet.
  Dette dekkes av budsjettpost Rådmann med stab.
 9. Dagens beredskapsnivå i Levanger kommune, opprettholdes og at  utrykningspersonalet, har samme organisasjonsstruktur i 2010, som i 2009 i  Levanger.
 10. Frivillige lag og foreninger som gjennom sin virksomhet viser at de driver godt integreringsarbeid kan søke om særskilt støtte. Det settes av inntil kr. 100.000,- i Innvandrertjenestens budsjett til formålet.


OVERSENDELSESFORSLAG
Ved vedtak om retakstering knyttet til eiendomsskatt i Levanger kommune, legges det til grunn at en gjennomføring skal gjøres på følgende måte:

 1. Kostnader knyttet til en slik retakstering skal utarbeides og forelegges formannskapet / kommunestyret.
 2. Retakstering skal gjennomføres på en slik måte at det påfører kommunens innbyggere lavest mulig kostnader.
 3. Primært skal kommunens ansatte benyttes i utførelsen, slik at kompetanse som opparbeides blir værende i kommunen.
 4. Sekundært, hvis det er behov for eksterne deltakere, skal dette konkurranseutsettes og lover og regler knyttet til offentlig anskaffelse etterleves, ihht nasjonale og internasjonale (EØS) krav.


For å kunne selge mest mulig tomter og få folk til å flytte til vår kommune, bør vi satse stort på markedsføring av alle våre tomter. Særlig bruk av markedsføring på vår nye hjemmeside.    Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051