Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 04.03.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 04.03.09, kl. 17:00-19:20
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 11/09 Referatsaker utredning vedtak video
PS 12/09 Ny beredskapsplan for IUA Inn-Trøndelag utredning vedtak video
PS 13/09 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen utredning vedtak video
PS 14/09 Reguleringsplan Okkenhaugvegen 20 og deler av 18 - Sluttbehandling utredning vedtak video
PS 15/09 Reguleringsplan Ekne Avløpsrenseanlegg utredning vedtak video
PS 16/09 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning - 2. gangs behandling utredning vedtak video
PS 17/09 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012 utredning vedtak video
PS 18/09 Tilskudd til politiske parti - ny fordelingsordning utredning vedtak video
PS 19/09 Salg av festetomt i Kirkegata 77 og 77A utredning vedtak video
PS 20/09 Gjennomgang rapporter mv./ perioderapportering utredning vedtak video
PS 21/09 Kontrollutvalget årsrapport 2008 utredning vedtak video
FO 5/09 Interpellasjon fra Hanne E. H. Lilleberg (SV) - I anledning Kulturminneåret 2009 tekst PDF behandl. video
FO 6/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Innfør bestillingstransport i Levanger tekst PDF behandl. video
FO 7/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V)  - Økt støtte til skole og voksenkorps for spilling 17. mai tekst PDF behandl. video

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem - forfall
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem - forfall
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem - forfall
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Steinar Holten frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Per Anker Johansen
Anne Hagen Fevang dna varamedlem 4 x Anne Grete Krogstad
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Arne Solem
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jarle Øra kommuneadvokat  
Idar P. Lundemo brannsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Merknader

Før møtet ble satt ble det holdt ”åpen spørretime”

Spørsmål til ordføreren angående muligheter for utvikling av boligområde på Ytterøy – fra Per E. Aunan  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

Ny offentlighetslov v/kommuneadvokat Jarle Øra - video

Ole Jørstad (SP) fikk permisjon og forlot møtet før avstemning av sak 17/09.

FO 5/09  Interpellasjon fra Hanne E. H. Lilleberg (SV) - I anledning Kulturminneåret 2009
 
Ordføreren besvarte interpellasjonen. - video
 
FO 6/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Innfør bestillingstransport i Levanger
 
Ordføreren besvarte interpellasjonen. - video 
 
FO 7/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V)  - Økt støtte til skole og voksenkorps for spilling 17. mai
 
Ordføreren besvarte spørsmålet. -  video     Til toppen av siden
 

 


 
 

PS 11/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering     Til toppen av siden

 

 

PS 12/09 Ny beredskapsplan for IUA Inn-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Framlagt beredskapsplan Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning (Inntrøndelag IUA) med tilhørende samarbeidsavtale vedtas     Til toppen av siden

 

 

PS 13/09 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.

2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.

3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser kommunestyret på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.

Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.

4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges.     Til toppen av siden

 

 

PS 14/09 Reguleringsplan Okkenhaugvegen 20 og deler av 18 - Sluttbehandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a) § 2.2, tilføyelse etter første punktum: ”Lekeplassen FL1 skal skjermes med vegetasjon mot parkeringsplassen i sydøst. Det kan gjennomføres nye støyberegninger for om mulig å redusere omfanget av støyskjermen.” 

b) § 5.4 Felles grøntanlegg tas ut.

Reguleringsplan for Okkenhaugvegen 20 og deler av 18, med plankart datert 22.10.08, rev. 29.01.09 og bestemmelser rev. i hht. Plan- og utviklingskomiteen vedtak i sak 102/08, samt med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.

Det må ivaretas nødvendig areal til renovasjon.     Til toppen av siden

 

 

PS 15/09 Reguleringsplan Ekne Avløpsrenseanlegg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Ekne avløpsanlegg, sist revidert 28.01.09 og bestemmelser dat. 25.06.2008.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/09 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Samkommunestyrets forslag til Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, vedtas.

Formannskapet oppnever politiske representanter til arbeidsgruppene.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Nytt punkt:

Stimulere til vekst i det unike elektronikkmiljøet i Levanger.

Punktet arbeides inn i planen.

Begrunnelse:

Helt siden starten Jotron på midten av 1960-tallet har det vært en betydelig elektronikkmiljø i Levanger. Bedriftene har høy kompetanse og avansert teknologi, og operer i markeder langt utover kommunen. Bedriftene utgjør en veldig spennende samling av kompetanse og produkter.

Grunderånden er utgangspunktet for etableringene og evnen til knoppskyting avgjørende for veksten. Ytterligere vekst kan komme innen dagens produktspekter, og kanskje gjennom koblinger i Levanger, som for eksempel helse og landbruk.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Industri og næring – Veivalg – tilleggspunkt:

Legge til rette for / arbeide for etablering av gasskraftverk på Skogn.

Avstemning:

Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Buchholdts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

Aalbergs oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 27 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

Samkommunestyrets forslag til Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, vedtas.

Formannskapet oppnever politiske representanter til arbeidsgruppene.

Oversendelsesforslag:

Nytt punkt:

Stimulere til vekst i det unike elektronikkmiljøet i Levanger.

Punktet arbeides inn i planen.

Begrunnelse:

Helt siden starten Jotron på midten av 1960-tallet har det vært en betydelig elektronikkmiljø i Levanger. Bedriftene har høy kompetanse og avansert teknologi, og operer i markeder langt utover kommunen. Bedriftene utgjør en veldig spennende samling av kompetanse og produkter.

Grunderånden er utgangspunktet for etableringene og evnen til knoppskyting avgjørende for veksten. Ytterligere vekst kan komme innen dagens produktspekter, og kanskje gjennom koblinger i Levanger, som for eksempel helse og landbruk.

Oversendelsesforslag:

Industri og næring – Veivalg – tilleggspunkt:

Legge til rette for / arbeide for etablering av gasskraftverk på Skogn.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/09 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ragnhild Torun Skjerve (SV) fremmet på vegne av SV og V følgende tilleggsforslag:

Forslag fremmet i uttalelse fra Eldres Råd vurderes i arbeidet med økonomiplanen 2010-2013.

Ole Jørstad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Eldres Råd inviteres til driftskomiteen for å diskutere aktuelle saker etter samme system som FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen).

Avstemning:

Skjerves tilleggsforslag avvist med 23 mot 11 stemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Jørstads oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2008 – 2012 tas til orientering.

Oversendelsesforslag:

Eldres Råd inviteres til driftskomiteen for å diskutere aktuelle saker etter samme system som FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen).     Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/09 Tilskudd til politiske parti - ny fordelingsordning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Levanger kommune viderefører ordningen med kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret.

2. Av kommunens totale partistøtte gis 20% som flatt, ikke-differensiert, grunntilskudd og 80% som representanttilskudd.

3. Ordningen gjøres gjeldende fra 1.1.09, og beløpet justeres hvert år i h.h.t. pris og lønnsvekst.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 19/09 Salg av festetomt i Kirkegata 77 og 77A

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende forslag til endring/tillegg av innstillingens 2. setning:

Av salgssummen settes 90% i et fond til utvikling av havneområdet, 10% settes i Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum (Restaureringsfondet).

Avstemning:

Folkvords endringsforslag avvist med 26 mot 8 stemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Administrasjonen gis fullmakt til å overdra Kirkegt 77 og 77a til YX Eiendom AS for kr 840,- pr m2. 

Salgssummen settes i et fond til utvikling av havneområdet.

Det forutsettes at reguleringsplan for sentrum, vedtatt i kommunestyret 25.6.2008 legges til grunn for fradeling med hensyn til planlagt rundkjøring.

Grensene mot Helga den Fagresgt og Ravns veg vil bli justert etter at reguleringsplan for havna er vedtatt. Restareal (ikke regulert til vegformål) langs Helga den Fagresgt og Ravns veg tilfaller kjøper og areal regulert til vegformål forblir kommunens eiendom.  Arealene disponeres fritt uten vederlag fram til arealene benyttes til vegformål.

Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med overdragelsen.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 20/09 Gjennomgang rapporter mv./ perioderapportering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. For tiden kan det ikke sees å være rapporter e.l. som er unødvendige. Rådmannen vil periodisk gjøre en vurdering av dette framover, med tanke på å eliminere for unødvendig arbeid.

2. Kommunen går, fra og med rapporteringsåret 2009, over til tertialrapportering, dvs pr. 30.april, 31.august og pr. 31.desember. Kvartalsrapportering utgår fra og med samme tidspunkt. Økonomireglementet endres tilsvarende.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 21/09 Kontrollutvalget årsrapport 2008

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 04.03.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2008” til orientering.     Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 12:58 Sist endret: 26.04.2016 14:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051