Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 03.03.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 03.03.10, kl. 17:00 - 19:30
Sakliste som PDF - word (3MB) (brukerveiledning PDF)  -  protokoll PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 07/10 Referatsaker utredning vedtak video
PS 08/10 Reguleringsplan Åsvegen 27 - 1719/37/226 utredning vedtak video
PS 09/10 Skolebruksplan  2010 - 2014 utredning vedtak video
FO 4/10 Interpellasjon fra Heidi Flaten (V)  - Angående om Levanger kommune vil benytte elbiler som fremkomstmiddel tekst PDF behandl. video
FO 5/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Naturmangfoldsåret 2010 tekst PDF behandl. video
FO 6/10 Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) - Planskilt overgang Skogn sentrum tekst PDF behandl. videoAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27+7 av 35.
 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Jorunn Skogstad
Eilif Due sp varamedlem 2 x Ole R. Jørstad
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Einar Vandvik
Leif Arnstein Eid dna varamedlem 6 x Anne-Grethe Hojem
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Tove Irene Løvås
Ingen vara dna   - Lill Kristin Nordahl
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Inge Johansen
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Hans Aalberg

  

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Øystein Sende kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Arman Rad(DNA) fikk permisjon og forlot møtet etter orienteringene og før behandling av de ordinære saker.    Til toppen av siden

Orienteringer:

 

FO 4/10 Interpellasjon fra Heidi Flaten (V)  - Angående om Levanger kommune vil benytte elbiler som fremkomstmiddel - video
Spørsmål til ordfører:
Vil ordføreren ta i bruk elbiler som fremkomstmiddel i kommunens egen bilpark ?

Forslag til vedtak: 

  1. Levanger kommune vil i løpet av 2010 begynne å bruke elbiler som fremkomstmiddel i den kommunale bilparken og vil gå til anskaffelse av slike.
  2. Rådmannen utreder finansieringen av tiltaket og legger fram en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2010.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:
I den vedtatte Klima- og energiplan for Levanger kommune så er det et av flere strategisk tiltak å legge til rette for en konvertering av biler fra bensin/diesel til elektrisitet, biodrivstoff og naturgass. Dette for å redusere miljøutslippene av CO2 og NOX. 

Ordføreren har registrert spesielt at flere kommuner og andre offentlige virksomheter anskaffer el-biler for å dekke deler av sitt interne transportbehov.

Oslo kommune er nok den kommunen i Norge som har den største el-bilparken i dag, og det er godt kjent at Trondheim kommune har ambisjoner om bruk av el-biler for å løse sitt eget transportbehov.

For spesielt landkommuner som Levanger, så er vel situasjonen mer den at kommunene anskaffer seg el-biler “for å prøve dem ut”, da behovet for transport over lengre avstander og på andre type veier gir andre utfordringer enn i en storby.

Teknologien gjør stadige framskritt, og som følge av dette så øker også markedet for kjøp og bruk av elektriske biler. Stadig flere av de store bilprodusentene vil i de kommende årene bruke store resurser for utvikle stadig bedre – og flere el-biler.

På grunn av den teknologiske utviklingen som forventes i el-bilmarkedet de neste 5 årene, så har flere en avventende holdning til å anskaffe el biler i dag. Dette for å unngå å bli sittende med en løsning som ingen vil ha om bare kort tid.

Det er også en kjensgjerning at dagens el-biler har en teknologi som ikke fullt ut er tilpasset norske forhold.

Det som er signalene fra flere brukere er batteripakkene i dagens el biler lagrer for lite strøm, at bilene må lades for ofte, og at varmeapparater og annen funksjonalitet ikke alltid fungerer så godt som det er nødvendig med norsk vinter med kulde og is.

Dette fører til en redusert bruk, eller at el bilene ikke kan brukes, og at det derfor må leies inn erstatningsbiler, noe som igjen fører til høye bilkostnader for kommunen.

Kommunen må både ivareta både de ansatte og brukernes interesser i valg av transportløsninger, og bilene som benyttes må være både trygge og veldig driftssikre.

Det er administrasjonen i Samkommunen som legger ut anbud ved anskaffelse av nye biler for å dekke transportbehovet internt for både Samkommunen, Levanger kommune og Verdal kommune.

Å legge ut et nytt anbud for nye tre år er under vurdering hos administrasjonen, da dagens avtale varer ut 2010, med mulighet til 1 års forlengelse.

Ordføreren i Levanger vil derfor tydelig signalisere overfor administrasjon i Samkommunen at det er sterk politisk interesse i Levanger for å prøve ut en løsning med bruk av el bil i kommunen, og at det som del av en løsning derfor må legges inn en forutsetning om at Levanger får prøve ut el bil som transportløsning i den nye avtaleperioden. 

Dette for å høste erfaring, og for å forbrede seg på en forventet teknisk utvikling på området som om noen år mest sannsynlig vil gjøre bruk av el bil også mer aktuelt også for landkommuner.

En slik løsning vil etter ordførerens syn imøtekomme Levanger Venstre sin intensjon med saken, og ordføreren ser ikke at det er nødvendig å ta forslag til vedtak fra Levanger Venstre opp til avstemming.

 

FO 5/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Naturmangfoldsåret 2010 - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 6/10 Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) - Planskilt overgang Skogn sentrum - video    Til toppen av siden
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

 

PS 7/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 03.03.2010 - video

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 8/10 Reguleringsplan Åsvegen 27 - 1719/37/226

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 03.03.2010  - video

Forslag i møte:
Gunnhild M. Ø. Nesgård (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Koter og koordinator for rutenett påføres plankart før vedtak i forhold til framtidige planer.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Nesgårds oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Åsvegen 27, Skogn, datert 06.11.09, med bestemmelser sist revidert 02.02.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

OVERSENDELSESFORSLAG:
Koter og koordinator for rutenett påføres plankart før vedtak i forhold til framtidige planer.    Til toppen av siden

 

PS 9/10 Skolebruksplan  2010 - 2014, 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 03.03.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

  1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
  2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
  3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
  4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
  5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.    Til toppen av siden
Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 14.10.2019 08:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051