Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 02.09.09

 Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 02.09.09, kl. 17:00-17:25
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 48/09 Reguleringsplan for E6 -  Gråmyra utredning vedtak video
PS 49/09 Reguleringsplan FV 102 Lobakken utredning vedtak video
PS 50/09 Utbyggingsavtale Finnemarka 11 utredning vedtak video
PS 51/09 Innføring av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter utredning vedtak video
PS 52/09 Folkevalgtopplæringen resten av valgperioden utredning vedtak video

 

Av utvalgets medlemmer møtte 34 av 35.
Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem - forfall
Kristin Aas dna medlem - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem - forfall
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Steinar Holten frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Per Anker Johansen
Tove Randi Olsen dna varamedlem 8 x Anne Grete Krogstad
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Kristin Aas
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12 x Olav Strid
Hege Anita Sundal dna varamedlem 14 x Robert Svarva
Regine Irene L Steinvik dna varamedlem 15 x Tove Irene Løvås
Ingen vara dna   -  
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 x Einar Vandvik

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Settevaraordfører:

Gunnhild M. Ø. Nesgård (DNA) ble valgt som settevaraordfører - video

Orienteringer:

Levanger kommune vant Bosettingsprisen 2009 v/ordføreren  - video     Til toppen av siden


 

PS 48/09 Reguleringsplan for E6 -  Gråmyra

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2009 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Avsnitt 2 tas inn i planbestemmelsene.

Kjell Bullen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Før reguleringsplanen iverksettes pålegges vegvesenet å vurdere trafikksikkerheten ved 2 avkjørsler for sørgående trafikk.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Bullens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen, med vedtatte tillegg, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for E6 Gråmyra rev. 04.08.2009.

Før iverksetting av tiltak i henhold til planen skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk fredete kulturminnene med id 128536 i planområdet.

Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.

Vegmyndighetene må gå i dialog med eiendom gnr. 23 bnr. 6, Auster-Eggen, for å få en løsning på problemet med å krysse E6. Eiendommen gnr. 23 bnr. 6 må holdes skadesløs.

Det må etableres en trafikksikker løsning området.

Ved valg av løsning må myke trafikanter ivaretas.

Av hensyn til de næringsdrivende på Gråmyra, er det meget viktig at Gråmyra industriområde får en både tydelig og godt synlig skilting fra E6.

Før reguleringsplanen iverksettes pålegges vegvesenet å vurdere trafikksikkerheten ved 2 avkjørsler for sørgående trafikk.

Avsnitt 2 tas inn i planbestemmelsene.     Til toppen av siden 

 

PS 49/09 Reguleringsplan FV 102 Lobakken

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Reguleringsplan for Fv. 102 Lobakken, datert 27.04.09, sist rev. 04.08.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.     Til toppen av siden

 

 

PS 50/09 Utbyggingsavtale Finnemarka 11

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 64 c vedtas utbyggingsavtale for Finnemarka 11, gnr. 1, bnr. 123.     Til toppen av siden 

 

PS 51/09 Innføring av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2009 - video

Forslag i møte:

Fanny Gausen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen utarbeider retningslinjer for kontroll, slik at intensjonen med Ilo-avtalen oppnås.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Gausens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Levanger kommune skal ved alle innkjøp av tjenester forholde seg til de krav som stilles i ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter”
  2. Dersom en leverandør ikke etterlever klausulen har levanger kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som tilbakeholdes skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Ved uenighet fastsetter kommunen beløpets størrelse.
  3. Rådmannen utarbeider en veileder i offentlige innkjøp for Levanger kommune. Denne skal innholde retningslinjer for etisk handel.
  4. Rådmannen utarbeider retningslinjer for kontroll, slik at intensjonen med Ilo-avtalen oppnås.     Til toppen av siden 
     


 

PS 52/09 Folkevalgtopplæringen resten av valgperioden

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2009 - video

Forslag i møte:

Hanne E. Lilleberg (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag til tema: Omdømmebygging med fokus på kommunestyrepolitikernes rolle og ansvar.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Lillebergs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Folkevalgtopplæringen den 2. og 3. november 2009 går ut.  Ny dato for folkevalgtopplæringsdag settes til torsdag 5. november 2009. Administrasjonen får fullmakt til å finne lokale for opplæringen.

Ved eventuelle forfall kalles det inn vararepresentanter.

Forslag til tema: Omdømmebygging med fokus på kommunestyrepolitikernes rolle og ansvar.     Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051