Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 01.04.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 01.04.09, kl. 17:00-18:40
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 22/09 Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 23/09 Makeskifte av areal med Arthur Trapnes vedr. Levanger Arboret utredning vedtak video
PS 24/09 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger 2008 utredning vedtak video
FO 8/09 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - ang kjøp av bygård i Levanger sentrum tekst PDF behandl. video
FO 9/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) – reguleringsplan for Levanger havn tekst PDF behandl. video
FO 10/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) – Levanger 1000 år tekst PDF behandl. video
FO 11/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. arbeidet med reguleringsplan på Levanger havn tekst PDF behandl. video
FO 12/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. gjennomføring av vedtak besluttet av Levanger kommunestyre tekst PDF behandl. video

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Steinar Holten frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem - forfall
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Tove Irene Løvås
Anne Hagen Fevang dna varamedlem 4 x Asle Granås
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Alf Magnar Reberg
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Ragnhild Torun Skjerve
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 x Einar Vandvik

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

Åpen spørretime:

Før møtet ble satt ble det holdt åpen spørretime:

Spørsmål til ordføreren fra Anders Dalane ang. nytt kulturhus – hotellprosjekt på havneområdet  -  video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Utlevert i møtet: Regnskap 2008 PDF (OBS! 13MB) og Årsrapport 2008 PDF

Spørsmål:

Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - ang kjøp av bygård i Levanger sentrum  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) – reguleringsplan for Levanger havn  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Spørsmål fra Heidi Flaten (V) – Levanger 1000 år  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. arbeidet med reguleringsplan på Levanger havn  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.                             

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. gjennomføring av vedtak besluttet av Levanger kommunestyre  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.     Til toppen av siden

 

 
 

 

PS 22/09 Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen - sluttbehandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.04.2009   -  video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelser vedtatt 23.11.2005:

1) Punkt 2.1: Siste setning i fjerde ledd (om at lysanlegget skal slukkes etter avtale) tas ut.

2) Punkt 3: Femte ledd (om vegetasjon og terrenginngrep) tas ut.

3) Punkt 3 nest siste ledd endres til: ”Området kan bebygges med maksimalt bebygd areal BYA = 500 m2.”

4) § 2.1, tilføyelse: ”Ferdsel i forbindelse med reindrift skal kunne foregå uhindret gjennom planområdet. I forbindelse med arrangement/stevner forutsettes det at partene har en dialog slik at det ikke skapes konflikter i forhold til bruk av skytebanen og løypene.” Dette gjelder også støy fra lydanlegg..

Det gjøres følgende endringer på plankart rev. 29.10.08:

5) Plankartet suppleres med rutenett og koordinater.

Revidert reguleringsplan for Skianlegg i Storlidalen, med overnevnte endringer, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/09 Makeskifte av areal med Arthur Trapnes vedr. Levanger Arboret

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.04.2009   -  video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Levanger kommune foretar makeskifte med Arthur Trapnes.

    Levanger kommune gir fra seg eiendommen gnr.1/bnr. 250-1, ca 20500 m2 og overtar fra Arthur Trapnes eiendommen gnr.1/bnr.19-1 og gnr.1/bnr.355 på til sammen 27000 m2.

2. Levanger kommune betaler alle omkostninger forbundet med makeskiftet.     Til toppen av siden

 


 

 

PS 24/09 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger 2008

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.04.2009   -  video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune utreder muligheten for å innføre et kompetanseår for lærere. Saken vurderes i forbindelse med kommunedelplan oppvekst i Levanger kommune.

Begrunnelse:
Levanger kommune bør ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter – og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg.

Levanger kommune bør derfor utrede og innføre et kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel syv år – kan få permisjon inntil et år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere annet relevant arbeid.

Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens pkt. 2:

Framtidige kvalitetsmeldinger legges fram for driftskomiteen før de behandles i kommunestyret.

Avstemning:

Folkvords endringsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Buchholdts oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 30 mot 5 stemmer.

Innstillingen, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning og legger den til grunn i videre planarbeid.

2. Framtidige kvalitetsmeldinger legges fram for driftskomiteen før de behandles i kommunestyret.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Levanger kommune utreder muligheten for å innføre et kompetanseår for lærere. Saken vurderes i forbindelse med kommunedelplan oppvekst i Levanger kommune.

Begrunnelse:

Levanger kommune bør ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter – og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg.

Levanger kommune bør derfor utrede og innføre et kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel syv år – kan få permisjon inntil et år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere annet relevant arbeid.     Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 11:16 Sist endret: 26.04.2016 14:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051