Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Oversendelsesforslag

 • Retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag
     
  -------------------------------------------------------
 • Sak Behandlet
  Kommunestyret 2019-2023  

  PS 14/22 Detaljregulering for utvidelse av Hynne pukkverk - sluttbehandling - kommunestyret 16.02.2022

  Oversendelsesforslag fremmet av Gunnar Løvås (SV):

  Med bakgrunn i økt trafikkmengde på fylkesveg 754, ber Levanger kommune om at Fylkeskommunen vurderer å bygge ut gang- og sykkelvei på strekningen ned til Skogn barne- og ungdomsskole

  PS 66/21 Budsjett 2022 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025, Levanger kommune

  Oversendelsesforslag fremmet av Janne K. Jørstad Larsen (FrP):

  Konkurranseutsetting av tjenestepensjon Det er igjen etablert et marked for offentlig tjenestepensjon. I tillegg til KLP er blant andre Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon. I 2020 har flere kommuner og fylkeskommuner gjennomført anbudskonkurranser på området, med svært gode resultater. Et eksempel er Vestland fylkeskommune. Gjennom konkurranse kan kommunen både få reduserte kostnader til løpende pensjonspremie, frigjøre kursreserver som kan settes i premiefond og brukes til betaling av pensjonspremie, samt få frigjort egenkapital knyttet til dagens eierposisjon i KLP. Uavhengig av pensjonsleverandør vil de ansatte uansett være sikret de samme vilkårene knyttet til offentlig tjenestepensjon. FrP mener derfor Levanger kommune bør gjennomføre en anbudskonkurranse på tjenestepensjon for å redusere kostnaden på denne forsikringsordningen. Området er svært viktig da en vesentlig andel av kommunens kostnader er knyttet til pensjon. Forslag til vedtak: Levanger kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre anbudskonkurranse på offentlig tjenestepensjon
  PS 6/22 ble behandlet i formannskapsmøte 19.01.2022.

  PU - PS 56/21 Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179

   

  Oversendelsesforslag fremmet av Tone Jørstad (AP):

  Med bakgrunn i kommunens mål om bærekraftig samfunnsutvikling, ber Plan- og utviklingsutvalget om at det i framtidige boligprosjekter stilles krav i planbestemmelsene om at det skal følge en detaljert og kvotesatt utomhusplan i målestokk 1:500. Planen skal vise planlagt bebyggelse, terreng, felles oppholdsareal, lekeplasser, møblering, belysning, beplantning som ivaretar naturmangfold, skilting, parkering, avfallshåndtering, snølagring og hvordan universell utforming/tilgjengelighet er ivaretatt. 

  PS 4/22 ble behandlet i formannskapet 19.01.2022.

   

  PS 61/21 Tertialrapport 2. tertial 2021 - Levanger kommune

  Oversendelsesforslag fremmet av Nina Bakken Bye (H):

  Administrasjonen bes snarest utrede ulike muligheter for vanntilførsel til Ytterøya og komme tilbake med en anbefaling om tiltak og fremdrift.

  PS 141/21 «Vanntilførsel til Ytterøy - oversendelsesforslag i kommunestyresak PS 61/21» ble behandlet i formannskapet 08.12.2021

  23.06.2021 - PS 39/21 Delegeringsreglement Levanger kommune 2021

  Oversendelsesforslag fremmet av Tone Jørstad (AP): Kommunestyret ber om en tilsvarende gjennomgang av økonomireglementet.
  PS 142/21 «Gjennomgang av økonomireglement - oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 39/2021» ble behandlet i formannskapet 08.12.2021.

  PU - 21.04.2021 - PS 16/21 Krav om lovlighetskontroll i referatsak 64/21 Plan og utviklingsutvalget 10.2.2021

  Oversendelsesforslag fremmet av Tone Jørstad (AP):

  Plan- og utviklingsutvalget ber om at kommunedirektøren, i dialog med folkevalgte, finner en praktikabel løsning mht. informasjon om administrative vedtak, som ivaretar de folkevalgtes rett til å kreve vedtakene lovlighetskontrollert i henhold til Forvaltningslovens bestemmelse om klagefrist.
  PS 58/21 «Administrative vedtak og mulighet for lovlighetskontroll – oversendelsesforslag» ble behandlet i formannskapet 19.05.2021.

  16.06.2021 PS 30/21 Detaljregulering Bankkvartalet

  Oversendelsesforslag fremmet av Tone Jørstad (AP):

  Planforslaget reiser en rekke viktig problemstillinger som berører utviklingen av Levanger Sentrum, og Plan og utviklingsutvalget ber om at arbeidet med en helhetlig byutviklingsstrategi prioriteres.

  PS 5/22 ble behandlet i formannskapet 19.01.2022. Arbeidet er alt prioritert høsten 2021.

  26.05.2021 PS 34/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Levanger kommune

  Oversendelsesforslag fremmet av Jostein Trøite (SV):

  I Klimapartnere sin rapport til Levanger for 2019 står det at klimamål vedtas i kommunedelplan for klima, miljø og energi i 2020.I kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2030. pkt. 5.2 Bærekraftige og attraktive lokalsamfunn er det satt et mål "Levanger er et lavutslippsamfunn som tar vare på naturmangfoldet og tilpasses klimaendringene. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak der klimamålet konkretiseres i samsvar med nasonalt mål og FNs mål for klimagassutslipp.

   

  PS 94/21 "Oversendelsesforslag i PS 34/21 - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 - klimamål" ble behandlet i formannskap 08.09.2021.

  24.03.2021 - PS 17/21 Endring av vedtekter i SFO, pkt. 5 Oppsigelse

  Oversendelsesforslag fremmet av Kaja Skårdal Hegstad (SV):

  Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede kostnadene ved å tilby et rullerende kulturskoletilbud organisert i sammenheng med SFO, som ikke forutsetter økt foreldrebetaling i SFO eller går på bekostning av rammen Kulturskolen har i dag.
  PS 103/21 "Oversendelsesforslag PS 17/21 i kommunestyret - Utredning om et rullerende kulturskoletilbud organisert i SFO" ble behandlet i formannskap - 06.10.2021

  17.02.21 PS 09/21 Interpellasjon fra Victoria Skjønhaug (SV) - Et krafttak for våre barn og ungdommer!

  - Ungdomsrådet innkalles og har talerett i alle kommunestyrer. Oppstart så snart det lar seg praktisk gjennomføre.

  - FAU skal aktivt brukes som ressurs inn i skolemiljøet, det tilstrebes å utarbeide en felles "verktøykasse" som FAU på de ulike skolene får opplæring og veiledning i. Kommunestyret orienteres før sommeren 2021.

  - Utrede muligheten for å systematisk ta i bruk foreldreskole til alle foreldre til førsteklassinger fra og med høsten 2021. Det tilstrebes tett samarbeid med frivilligheten. Kommunestyret orienteres før sommeren 2021.

  - Utrede mulighet for å kunne sette opp og tilby temakvelder som retter seg inn mot "storebarn foreldre". Det tilstrebes tett samarbeid med frivilligheten. Kommunestyret orienteres før sommeren 2021.

  - LUSK gir kommunestyret en orientering om hva skolen og skolens ledelse trenger fra kommunestyret for å kunne jobbe målrettet mot et tryggere skolemiljø for ungdommene våre. Sak legges frem for kommunestyret i løpet av våren 2021.

  -Ved første revidering av budsjett i 2021 skal det vurderes muligheten for å økonomisk styrke miljøteamet ved LUSK.

  Ble behandlet i formannskapet 14.04.2021. 

  16.12.20 PS 86/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

  1.Det settes ned et sammensatt utvalg med bred museumsfaglig og fotohistorisk kunnskap og kompetanse

  2.Utvalget skal vurdere alternative lokaliseringer av Levanger Fotomuseum med tanke på å løse behovet for magasin og øke synligheten ved mer publikumsvennlige utstillingslokaliteter i Levanger sentrum.

  3.Utredningen legges fram for kommunestyret i løpet 2021.

  Forslagsstiller: Tone Jørstad (AP)

  Behandlet av formannskapet 3.3.21 i PS 23/21. Formannskapet gjorde følgende vedtak: Levanger kommune vil legge til rette for, og delta i en prosess med å vurdere nye lokaler for Levanger fotomuseum, om museet selv tar initiativ til en slik prosess.
  Kommunstyret 2015-2019

  19.06.19 PS 43/19 Levanger brannstasjon - bygningsmessige tiltak

  1. Den nye brannstasjonen i Levanger skal bygges i massivtre
  2. Den nye brannstasjonen skal bygges med solcelleanlegg Den nye brannstasjonen skal bygges med minst mulig klimaavtrykk slik også intensjonen med klimaplanen fra 2010 som b.la. ordføreren jobbet frem
  3. Den nye brannstasjonen skal ivareta matjorda og det skal tilstrebes at minst mulig blir berørt

   
  Forslagsstiller May-Jorunn Barlien, MDG

   Behandlet i formannskapet 18.9.19 i PS 92/19. Vedtak: 

  Når saken om beslutning av investering av ny brannstasjon kommer til politisk behandling skal administrasjonen legge fram et kvalifisert anslag angående kostnadsdifferansen imellom et plussbygg kontra et konvensjonelt bygg både i bygge kostnader og framtidige driftskostnader. 

  (Vedtaket ble senere opphevet av kommunestyrets behandling av økonomiplan/budsjett (PS 88/19)

  12.06.19 - Plan- og utviklingskomiteen
  Enstemmig vedtak:
  Administrasjonen legger fram en sak om revidering av regulerings-/planbestemmelsene for Gottås, Ronglan.
  Planen er fra 80-tallet, og kravet til standard på tomt og infrastruktur er endret siden den gang.

   Saken ble lagt fram til 1. gangs behandling i PU 19.8.20 og til 2. gangs behandling i PU 11.11.20 og 10.3.21 (PU 12/21).

  20.02.19 PS 9/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
  I forbindelse med rullering og behandling av de kommunale planverket ønsker kommunestyret at det utarbeides en plan som omfatter alle de kommunale barnehagene.

  Det utarbeides en temaplan som beskriver status, behov, tiltak og framdrift, som igjen fases inn i kommende økonomiplan. Det lages en prioritert liste på nybygg og utbedringstiltak, samt kalkyler på kostnader på dette. Levanger kommune vil være ledende på tilbud til barnehagebarna i kommunen.

  Forslagsstiller: Asbjørn Brustad (SP)

  Kommer som sak i formannskapets møte 21. august 2019

  20.02.19 FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag
  Kommunestyret ber om at det vurderes å tilslutte seg Klimapartnere Trøndelag, og at dette legges fram for politisk behandling i kommunestyret.

  Forslagsstiller: Jostein Trøite (SV)

  Formannskapet 27.03.19, sak 30/19

  12.12.18 PS 81/18 Innherred innkjøp - vedtekter
  Oversendelsesforslag – til styret i Innherred innkjøp - Forslag til tillegg i vedtektenes § 15:

  • Innherred innkjøp skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger «Grønn Strategi» og etisk handel.
  • Innherred innkjøp må ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene.
  • Innherred innkjøp må stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten.

   
  Forslagsstiller: Gunnar Morten Løvås (SV)

  Vil bli behandlet av styret for Innherred innkjøp 16. januar 2019
  17.10.18 PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune  
  Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn. Denne skal inneholde behov for vedlikehold, estimert pris, hvor lenge kan svømmehallen være i drift uten store vedlikeholdskostnader, o.l.
  Forslagsstiller: Astrid Juberg Vordal (AP)
  Oversendelsesforslaget behandlet i formannskapet 7.11.2018 – PS 104/18.
  Vedtak: Formannskapet ber rådmannen utrede fremtidig bruk av Skogn svømmehall med bakgrunn i oversendelsesforslag i K-sak 62/18. Saken fremmes for Kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.
  17.10.18 PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune  
  Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord)
  Reduser e-skatt studentboliger 0,3 mill. Inndekning politisk 0,3.
  Forslagsstiller: Karl Meinert Buchholdt (V)
  Behandlet i formannskapet 7.11.2018 - PS 103/18
  Vedtak: Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020.
  17.10.18 PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune  
  Det gjøres en gjennomgang av den administrative organiseringen. Har vi rett organisering for å møte utfordringene framover?
  Det må bl.a. vurderes om vi skal ha en egen personalenhet og egen økonomienhet. Videre om organiseringen innenfor helse / omsorg bør endres.
  Det må tas stilling til om det kan bli nødvendig å bruke ekstern bistand i dette arbeidet.
  Forslagsstiller: Hans Heieraas (SP)
  Behandlet i formannskapt 7.11.2018, PS 105/18
  Vedtak: De spørsmålsstillingene som reises i oversendelsesforslaget fremma av Hans Heieraas i kommunestyret 17.10 vil bli belyst i pågående organisasjonsgjennomgang. En ekstern aktør skal bistå i gjennomgang av rapporten, for kvalitetssikring og optimalisering av egen organisasjon.
  17.10.18 PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune
  Det gjennomføres en uavhengig granskning som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Som et ledd i dette vurderes gjenåpning av sykehjemmet på Skogn
  Forslagsstiller: Svein Erik Veie (AP)
  Behandlet i formannskapet 28.11.2018, 118/18
  Vedtak: Spørsmålstillingene reist i oversendelesforslaget fremma av Svein Erik Veie (Ap) i sak kommunestyresak 62/18 vil bli belyst i arbeidet med kommunedelplan helse og velferd i 2019. Forslaget tas derfor ikke til følge. 
  17.10.18 PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune
  Alt av kommunal eiendomsmasse som ikke er bruk klargjøres for salg for eiendom/næringsutvikling. Dette gjelder nedlagte skoler, herredshus m.v.
  Forslagsstiller: Svein Erik Veie (AP)

  Realitetene i dette forslaget ble vedtatt i verbalforslag og er under gjennomføring. Det legges derfor ikke fram egen sak om oversendelsesforslaget. 

  05.09.18 PS 55/18 Økonomirapportering 2. kvartal 2018
  Det innføres parkeringsavgift/dagtakst på eksempelvis kr. 30 på langtidsplasser utenom torgaksen.
  Forslagsstiller: Gunnar Morten Løvås (SV)
  Saksansvarlig: Rådmannen
  Spørsmålene vil bli berørt i sak om innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg, jfr sak 40/18 i kommunestyret. Saken kommer opp i løpet av våren 2019 

  24.01.18 FO 1/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Reglement for kommunestyret, Interpellasjon og spørsmål 
  Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i referat fra møtet.
  Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal holdes.
  Forslagsstiller: Jostein Trøite, SV
  Saksansvarlig: Rådmannen

  Kommunestyret 25.04.18 - sak 18/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og spørsmål

  01.03.17 PS 11/17 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde
  Rådmannen får i oppgave i samarbeid med rette myndighet, Fylkesmannen, Statens vegvesen, å utrede optimal trafikkavvikling for krysset Gjemblekorsen, som vil stå seg mtp fremtidig trafikkutvikling.

  Forslagsstiller: Olav Strid, AP
  Saksansvarlig: Rådmannen

   

  27.09.17 PS 45/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune
  Levanger Kirke ble bygd i 1902. Det er foretatt løpende vedlikehold av kirka. I anledning jubileene i 1952 og i 1982 er det foretatt større restaureringsarbeider, og i 2003 fikk kirka et nytt lokalprodusert orgel av meget god kvalitet levert av Br. Torkildsen Orgelbryggeri AS.

  De siste årene har det, som de fleste sikkert har lagt merke til, blitt godt synlig at kirka trenger et mer omfattende vedlikehold.

  Vi har fra 2016 økt bevilgningene til Investeringer Kirke og gravlund fra 1 til 2 millioner pr år. En del av dette er nå satt av til Levanger kirke. Kirkelig fellesråd har derfor midler til å iverksette de mest nødvendige tiltakene for å skallsikre bygget. Dette arbeidet kan forhåpentligvis starte i løpet av 2018 med de midlene som ligger i neste års budsjett.

  Men en fersk rapport som kom helt i innspurten av administrasjonen sitt arbeid med budsjettet viser at det er behov for flere tiltak som bør gjøres innen 5 år. (Totalt over 8 millioner + mva hvis alt etterslep skal tas)

  Forslaget: Posten «Investeringer kirke og gravlund» økes fra kr 1 mill til kr 2 mill i 2019 og i 2020.

  Forslagsstiller: Magne Nydal (KRF)
  Saksansvarlig: Arnstein Kjeldsen

  Formannskapet 29.11.17, sak 121/17 Investeringstilskudd til kirke og gravlund - oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 45/17 

  21.09.16 PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune

  Kommunestyret ber rådmannen fremme en egen sak om styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri.

  Forslagsstiller: Ina Helen Kollerud Pedersen, AP
  Saksansvarlig: Jon Ketil Vongraven

  Formannskapet 11.01.17 - sak 7/17 Svar på oversendelsesforslag fra PS 47/16 vedr. styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri

  21.09.16 PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune

  Det utredes et kostnadsoverslag på å fullføre gangfelt langs hovedveien fra Høgberget og ned til hovedveien i Momarka. Saken legges frem for formannskapet.

  Forslagsstiller: Anne Kathrine Nordhammer Solberg
  Saksansvarlig: Øyvind Nybakken

  Formannskapet 11.01.17 - sak 6/17 Kostnadsoverslag på fortau fra Hallsteinvegen (Momarka) ned til ca. Branesvegen

  21.09.16 PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune

  Med bakgrunn i de store omstillingene vi nå er inne i mht helse/ omsorgssektoren, avdekkes det et behov for styring og kontroll av prosessen. Dette for å ta vare på alle involverte : Brukere, pårørende og ansatte.

  Forslag
  Det bør avsettes øremerkede prosjektmidler til dette formålet. Beløpet belastes Helse / omsorg. Antydet 300.000 kr. Ekstern  prosjektledelse med tydelig mandat.
  Med dette får vi kvalitetssikret denne viktige omorganiseringsprosessen.

  Forslagsstiller: Ingrid Olga Hallan, AP
  Saksansvarlig: Jon Ketil Vongraven

  Formannskapet 05.10.16 - sak 95/16 Svar til oversendelsesforslag fra kommunestyret 21.09.16 vedr. behov for styring og kontroll av omstillingsprosessen i helse/omsorg

  16.12.15 PS 79/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune

  Med bakgrunn i ny midlertidig barnehage på Ytterøy ser jeg behov for å peke på følgende problem: Det er pr. d.d. 17 litauiske barn i barnehage, fordelt på 2 avdelinger – små og store barn. Dette er over 50% av alle barna i barnehagen. I dag har vi en person som behersker barnas morsmål. Det er et stort press fra begge avdelingene for å tolke ved forskjellige situasjoner, og personen er også med i den daglige bemanningen. Dette mener jeg er veldig sårbart. Det er veldig viktig å føle seg forstått i barns liv, og mitt spørsmål blir da: Er det mulig å etablere en viss stillingsprosent med assistent som behersker barnas morsmål innenfor oppvekstsektorens budsjett.

  Forslagsstiller: Asbjørn Brustad, SP
  Saksansvarlig: Kari Olafsen Aunet

  Formannskapet 02.03.16 - sak 29/16 - Ytterøy barnehage, ekstra personalressurs

  Kommunstyret 2011-2015   Til toppen av siden

  14.10.15 FO 24/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Status for arbeidet med eiendomsskatterevisjonen i Levanger

  Oversendelsesforslag til samkommunestyret:
  Saken (forvaltningsrevisjon 2012-2015 – Saksbehandling etter forvaltningslova, med eiendomsskatterevisjonen i Levanger som konkret tema) oversendes til samkommunestyret. 

  Forslagsstiller: Hanne Ihler Toldnes, SV
  Saksansvarlig: Petter Voll

   

  13.05.15 - Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet forespørsel i møtet:

  Driftskomiteen har i inneværende periode 2011-2015, hatt svært få saker til politisk behandling. Dette har blitt påpekt i flere møter. Sist i Driftskomitemøte 18.3.15 i en merknad. Dette aktualiserer behovet for å revurdere dagens organiseringen med dagens PUK og DK.

  Oversendelsesforslag uten realitesbehandling:
  DK ber administrasjonen legge fram en sak til behandling i neste DK møte 10.6. 2015, som belyser alternativ politisk organisering med Hovedutvalg.

  VEDTAK: Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

  Formannskapet 24.06.15 - sak 57/15 - Oversendelsesforslag fremmet i driftskomitéen - alternativ politisk organisering

  25.02.15 PS 6/15 Detaljregulering for Sjøgata 33

  Det settes i gang regulering/utfylling av bukta mellom fergeleiet og kjøpesenteret. Formålet er flere parkeringsplasser.

  Forslagsstiller: Fanny Gausen, AP
  Saksansvarlig: Petter Voll

   

  17.12.14 PS 61/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune

  Det må undersøkes om dagtilbudet på LBAS kan utvides til å gi et tilbud til flere brukere, ved å trekke inn frivillige. Dette bør skje uten at budsjettet øker.

  Forslagsstiller: Hans Heieraas, SP
  Saksansvarlig: Jon Ketil Vongraven

   

  17.09.14 PS 43/14 Detaljregulering Falstadberget 9 og 11 - 1719/158/35 + 36

  Det startes et arbeid med å finne nye arealer for boligfelt på Ekne.

  Forslagsstiller: Hans Heieraas, SP
  Saksansvarlig: Øyvind Nybakken

   

  22.05.13 PS 24/13 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør

  Kommunestyret ber administrasjonen lage generelle parkeringsvedtekter for sykkel.

  Forslagsstiller: Jostein Trøite, SV
  Saksansvarlig: PBOM

   

  21.03.12 FO 6/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus - video

  Formannskapet 02.05.12 - sak 41/12 - Gebyrregulativ for byggesak - passivhus

  25.01.12 - Forespørsel fremmet direkte i møtet

  Kommunestyret ber om at rådmannen tar kontakt med Nord-Trøndelag Fylkeskommune for å få flere veger og gangveger i Levanger med lista over fremskyndte prosjekter.

  Forslagsstiller: Hanne Ihler Toldnes, SV
  Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes

   

  14.12.11 - PS 80/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

  Kommunestyret ber rådmannen om å starte planlegging av bygging av 1 leilighet i Nordsivegen 16 i tilknytning til eksisterende bofellesskap. Videre bes rådmannen om å starte planlegging av bygging av bofellesskap ved Eplehagen. Det må også tas hensyn til at etablering av bofellesskap vil fordre økte ressurser i forhold til tjenesteyting knyttet til bofellesskapene.

  Forslagsstiller: Rolf Inge Elvbakken, DNA
  Saksansvarlig: Håvard Heistad

  Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 - sak 53/14 - 1719/1/1 - Områderegulering Staup

  Kommunestyret 20.06.12 - sak 39/12 -  Boligsosial handlingsplan - gjennomføring

  14.12.11 - PS 80/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

  Rådmannen bes legge fram egen landbrukspolitisk handlingsplan for Levanger.

  Forslagsstiller: Vegard Austmo, SP
  Saksbehandler: Petter Bjartnes

  Formannskapet 07.03.12 - sak 27/12 - Oversendelsesforslag fra kommunestyret 14.12.2011 - Landbrukspolitisk handlingsplan

  14.12.11 - PS 79/11 Vann og Avløpsgebyr 2012

  1. Ledningsstrekk som går til 4 eller flere eiendommer og som avsluttes i kumme, kan etter søknad overtas av kommunen.
  2. Kommunen gis etter avtale rettigheter til å ha liggende og vedlikeholde ledninger hos grunneierne på disse ledningsstrekkene.


  Begrunnelse:
  I flere områder i kommunen er det i dag private kloakklag. Noen av disse ble etablert etter ønske og initiativ fra kommunen. Flere av de private kloakkanleggene driftes i dag på dugnad.

  Kloakknett er sårbart og kan føre til uønsket forurensing dersom det ikke vedlikeholdes godt. Vedlikehold og drift av kloakknett må derfor utføres profesjonelt og det er ikke trygt nok at det er basert på dugnad.

  For å sikre driften og redusere faren for utilsiktet utslipp, har kommunen egeninteresse i å få de private kloakkanleggene knyttet til det kommunale nettet. Redusert tilknytningsavgift vil stimulere til dette.

  I tillegg må vi ha et politisk vedtak som gir retningslinjer for kommunen når en skal overta private kloakkanlegg. Vedtaket må definere størrelsen på anlegg som kan overtas og presisere kommunens rett til å ha ledningsnett liggende på privat grunn og rett til adkomst for vedlikehold.

  Lov og forskrifter sikrer at kommunal overtakelse av privat kloakkanlegg ikke fører til økte kommunale utgifter.

  Forslagsstiller: Einar Vandvik, V
  Saksansvarlig: Geir J. Larsen

   

  26.10.11 - FO 12/11  Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - "Redusert byggesaksgebyr for bygging av passivhus"  - video

  Det gis redusert byggesaksgebyr, eventuelt ingen gebyrer for bygging av passivhus i Levanger - behandling

  Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
  Saksansvarlig: Øivind Holand

  21.03.12 FO 6/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus - video

  Formannskapet 02.05.12 - sak 41/12 - Gebyrregulativ for byggesak - passivhus

  Kommunstyret 2007-2011   Til toppen av siden

  22.06.11 - PS 31/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune - video

  Ifølge 1. tertialrapport Levanger kommune er det fortsatt for lang ventetid for tjenester fra PPT og fare for bortfall av tilpasset- og spesialundervisning, pluss redusert voksentetthet.
  Kommunestyret ber rådmannen vurdere en tilleggsbevilgning, for å rette på dette, ved behandling av 2. tertialrapport.

  Forslagsstiller: Ragnhild Torun Skjerve, SV
  Saksansvarlig: Ola Stene

   

  25.05.11 - PS 25/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn - video

  1. Nødvendig kompetanse innen regulering, forvaltning og drifting av havneområdet må etableres.
  2. Rekkefølgebestemmelsene må formuleres og etterfølges, slik at det skaper en omforent forståelse og forutsigbarhet for alle involverte parter.
  3. Plan for infrastruktur, kommunale grunnlagsinvesteringer, kostnadsnivå, samt fordeling av kostnader må bestemmes/avklares innen ”rimelig tid”.
  4. Forpliktende dialog og ivaretakelse av dagens næringsliv på kort og lang sikt skal prioriteres.
  5. Rapport innen 1. desember 2011.


  Forslagsstiller: Hanne Ihler Toldnes, SV
  Saksansvarlig:

  Formannskapet 29.06.11 - sak 59/11 - Levanger Havn - Oversendelsesforslag

  25.05.11 - PS 19/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune

  Hanne Ihler Toldnes, SV

  • Fortsette sterkt fokus på å redusere uønsket deltid. Jmfr. Tidligere vedtak.
  • Konkretisere tiltak og videre framdrift meldes i forbindelse med tertialrapportering til kommunestyret.
   

  25.05.11 - PS 19/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune

  Ragnhild Torun Skjerve, SV
  • Kommunestyret ber driftskomiteen om å vurdere årsaker til ulikheter i skole/barnehage i Levanger, når det gjelder bruk av spesialundervisning.
  • Kommunestyret ber driftskomiteen vurdere hvordan det kan legges til rette for at barn, som har behov for spesialpedagogisk hjelp og eventuelt spesialundervisning, ikke settes på ventelister for utredning og tiltak.

  Delvis:Formannskapet 08.06.11 - sak 46/11 - Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Spesialundervisning - Ventelister i PPT og Analyse av årsaker til ulikheter mellom skoler


  Driftskomiteen 14.03.12 - sak 13/12 - Ventelister i PPT. Orientering om arbeidet med å lukke avvik ift forvaltningslovens §11 a.

  25.05.11 - Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Evt. fjerning av avgift for korttidsparkering i Levanger sentrum - video
  Levanger kommune innfører snarest mulig en ordning med parkeringsskiver på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det legges opp til to timers gratis parkering på disse parkeringsplassene, og samt andre tiltak vurderes.

  Kommunestyret 21.03.12 - sak 12/12 - Fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering - bruk av urskiver

  13.04.11 - PS 18/11 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal
  Forslag til neste rullering av planen: Boligområde Skille tas inn i planen som boligområde.

  Forslagsstiller: Gunnar Morten Løvås, SV
  Saksansvarlig:

   

   09.02.11 - PS 11/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to

  Jostein Trøite, SV:
  Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses:

  1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune.
  2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas.
  3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene.
  4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT.
  5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien 2011.


  Hans Aalberg, FRP
  Formannskap/kommunestyre får fremlagt en sak / utredning i forhold til kinodrift.
  En sak hvor aktuelle forslag/lokaliseringer

  • Festiviteten
  • Moan
  • Havna


  Settes opp i forhold til hverandre,

  • Med sine fordeler og ulemper
  • Investeringsbehov og kostnader
  • Besparelser for kommunen ift ulike alternativer
  • Kommunal vs privat drift (økonomi og kompetanse)
  Formannskapet 30.03.11 - sak 27/11 - Utredning av alternative kinolokaler - oversendelsesforslag 

  15.12.10 - PS 76/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune - video - etter pause
  Som kjent har Fylkestinget redusert ferjetilbudet til Ytterøy fra 1. januar. Det oppfordres om velvillighet til å forsterke boligmulighetene på Ytterøy. Dette kan gjøres ved politisk beslutning om å be tomteselskapet om å starte forhandling med aktuelle grunneiere og foreta en reguleringsplan og en forberedende infrastrukturutbygging i tomteselskapets regi.

  Forslagsstiller: Asbjørn Brustad, SP
  Saksansvarlig:

   

  15.09.10 - FO 19/10  Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil ha grønne offentlige innkjøp - video

  1. Levanger kommune vil innen utgangen av 2010 begynne å stille miljøkrav i sine innkjøp
  2. Innen utgangen av 2010 skal det legges fram en sak for kommunestyret om hvordan Levanger kommune skal innføre en konsekvent praksis med å stille miljøkrav i sine anbud, samt skolering av kommunens ansatte med henblikk på å stille miljøkrav i anbudsutlysningene.
   

  27.01.10 - PS 1/10 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2010  - video
  Rådmannen bes i budsjettrevisjonen til våren, legge fram alternativer for reduksjon av Boligforvaltningens utbyttekrav.

  Forslagsstiller: Arne Solem, SP
  Saksansvarlig: Asbjørn Eriksen

   

  27.01.10 - PS 1/10 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2010  - video
   – til styret i Levanger Boligforvaltning KF:
  Kommunestyret ber om orientering om konsekvensene av låneporteføljen til selskapet.
  Kommunestyret ber om en orientering fra styreleder om hans daglige kontroll/oversikt over selskapet.
  Hvilke tiltak er det som må prioriteres for at foretaket skal få en sunn utvikling.

  Forslagsstiller: Jostein Trøite, SV
  Saksansvarlig: Asbjørn Eriksen

   

  21.10.09 - PS 55/09 Økonomiplan 2010-2013  - video - avstemning
  Levanger kommune tar initiativ for å tilrettelegge bedre for bading ved Langåsdammen.
  Levanger kommune kontakter grunneier for å få på plass en slik ordning. Kommunen bes undersøke mulighetene for eksterne midler til slike anlegg med henblikk på å få en så lav kommunal egenandel som mulig.
  Begrunnelse:
  Ved å utbedre stranden, gressbakken og parkeringen vil Langåsdammen bli et enda bedre badested for innbyggerne. På sikt kan vi også se for oss sanitæranlegg, omkledningshus og kanskje en brygge, men nå som dammen er tom er det lurt å gjøre det mest grunnleggende arbeidet. Levanger Venstre foreslår derfor å benytte anledningen nå når dammen står tom for vann i forbindelse med utbedringsarbeider på demningen, å gjennomføre nødvendig tilrettelegging for bedre badeforhold. Kommunen bør søke eksterne midler i så stor grad som mulig, men også legge i egne midler for å få dette gjennomført nå.

  Eksempel på eksterne midler som kan benyttes er midlene fylkeskommunen og fylkesmannen forvalter i fellesskap til friluftstiltak(disse midlene minner litt om spillemidlene dvs. at kommunen sender inn prioriterte søknader innen en frist). Andre eksterne midler som for eksempel tiltaksmidler bør benyttes dersom det er mulig. 

  Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
  Saksansvarlig: Håkon Lorås

   

  04.03.09 - PS 17/09 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012
  Eldres Råd inviteres til driftskomiteen for å diskutere aktuelle saker etter samme system som FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen). 

  Forslagsstiller: Ole Jørstad, SP
  Saksansvarlig: Øystein Sende

   

  04.03.09 - PS 16/09 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning
  Nytt punkt:
  Stimulere til vekst i det unike elektronikkmiljøet i Levanger.
  Punktet arbeides inn i planen.
  Begrunnelse:
  Helt siden starten Jotron på midten av 1960-tallet har det vært en betydelig elektronikkmiljø i Levanger. Bedriftene har høy kompetanse og avansert teknologi, og operer i markeder langt utover kommunen. Bedriftene utgjør en veldig spennende samling av kompetanse og produkter.
  Grunderånden er utgangspunktet for etableringene og evnen til knoppskyting avgjørende for veksten. Ytterligere vekst kan komme innen dagens produktspekter, og kanskje gjennom koblinger i Levanger, som for eksempel helse og landbruk.  

  Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
  Saksansvarlig: Grete Ludvigsen
  Denne vil bli vurdert i forbindelse med det pågående arbeidet med handlingsplaner 

   
  Publisert: 21.10.2019 14:05 Sist endret: 21.10.2019 14:07
  Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
  Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051