Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.20

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 21.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. Sakstittel UtredningVedtakVideo
PS 1/20 Overtakelse av privat barnehage utredning vedtak video
PS 2/20 Tjenesteavtale mellom Levanger kommune og Trøndelag politidistrikt utredning vedtak video
PS 3/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning utredning vedtak

video

PS 4/20 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS utredning vedtak video
PS 5/20 Naustberget vasslag SA - søknad om kommunal garanti utredning vedtak video
PS 6/20 Detaljregulering Sjøgata brygge utredning vedtak video
etter pause 1
votering
PS 7/20 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14 utredning vedtak video
FO 1/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Mølnå barnehage tekst vedtak video
FO 2/20 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås, (SV) - Mølnå barnehage tekst vedtak video
FO 3/20 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - 40% kommunal barnehagedekning tekst vedtak video
FO 4/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for introduksjonsdeltakere tekst vedtak video
FO 5/20 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Fremtidig kommunal saksbehandling tekst vedtak video
FO 6/20 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Tilskudd til Falstadsenteret tekst vedtak video
FO 7/20 Spørsmål fra Einar Dahlum, Rødt - Sosiale ulikheter/«drop out» tekst vedtak video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 35 + 0 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Anita Ravlo Sand   SP Ordfører x  
Nina Bakken Bye   H Varaordfører x  
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem x  
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem x  
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem x  
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Ingrid Soknes Aunet HR-/personalsjef  
Tove Nordgaard byantikvar  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder Barnehage  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orientering:

Til toppen av siden 

 

 

PS 1/20 Overtakelse av privat barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det legges frem en egen sak om den totale barnehagestrukturen, offentlige og private barnehager, i Levanger kommune for driftsutvalget. Saken behandles parallelt med/sammen med Levanger kommunes barnehagebruksplan.

Begrunnelse

Kommunens egen barnehagebruksplan hadde varighet frem til 31.12.2019, og en revidering av denne er påkrevet. I formannskapets sak 3/20 og 7/20 ble det i begrunnelsen til forslagsstiller vist til at den totale barnehagestrukturen, inkludert 40-prosentvedtaket, skal vurderes i første halvår 2020. Ordfører har også i leserinnlegg i Trønderavisa 23. januar skrevet at man «ønsker å behandle alle barnehagesakene samlet».

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 5 stemmer (Nina Bakken Bye, Kim Karim Nilssen, Lars Erik Ertsås, Magne Nydal, Janne Kathrine Jørstad Larsen)

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse etter kap. 16 i Arbeidsmiljøloven. De faste ansatte i barnehagen, inkludert styrer blir ansatt i Levanger kommune fra 01.04.2020.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre avtale vedrørende utstyr og inventar med inntil 300 000,- etter verdivurdering. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille leieavtale med eier med en leiesum på 10 000,- eks. strøm pr. mnd. Levanger kommune forplikter seg til å leie ut barnehageåret 2020/2021. Etter dette en oppsigelsestid på 3 mnd.

 
Det legges frem en egen sak om den totale barnehagestrukturen, offentlige og private barnehager, i Levanger kommune for driftsutvalget. Saken behandles parallelt med/sammen med Levanger kommunes barnehagebruksplan.
Til toppen av siden 

 

PS 2/20 Tjenesteavtale mellom Levanger kommune og Trøndelag politidistrikt

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tjenesteavtale mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune godkjennes.
Til toppen av siden 

 

PS 3/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Forslag i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune søker om deltakelse i helsedirektoratets forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester. 

Avstemning:

Driftsutvalgets innstilling vedtatt med 33 mot 2 stemmer (FRP).

VEDTAK:

Levanger kommune søker ikke om deltakelse i helsedirektoratets forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Til toppen av siden 

 

PS 4/20 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til selskapsavtale datert den 24.10.2019 for Innherred renovasjon IKS godkjennes.
Til toppen av siden 

 

PS 5/20 Naustberget vasslag SA - søknad om kommunal garanti

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.150.000,- for Naustberget Vasslag SA.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år.
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning.
  Til toppen av siden 

 

PS 6/20 Detaljregulering Sjøgata brygge

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video - etter pause 1 - votering

Forslag i møte:

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet på vegne av SP, H, FRP og KRF følgende forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sjøgata brygge vedtas med de endringer som er beskrevet i saksframlegget og med følgende endringer vedtatt i møtet.

 1. Det stilles krav til arkitektonisk og estetisk standard som ivaretar byggeskikk i forhold til den fredede trehusbyen og det fredede kulturmiljøet.
 2. BB2 - øke bredde på kaipromenade i nordøst for å sikre ytterligere god offentlig tilgang på promenade nordøst.
 3. BB2 - opphøyd 1.etg for å sikre mindre privatisering av kaipromenaden, minimum 0,5m
 4. Byggetrinn 1: 3 etasjer med nedtrapping til 2, altså 15,5 meter og 13,5 meter med nedtrapping mot Dampskipsbrygga. Realiseringen av allmenningen, i betydningen rivning av postbygget, flyttes til trinn 1 hvis det er juridisk mulig ved søknad om byggetillatelse.
 5. Allmenningen ferdigstilles i forbindelse med byggetrinn 2
 6. I bestemmelsene pkt. 4.1.1. a) Innenfor formålsflate BBB1 tillates det etablering.... minimum 18 boenheter.

 
Kaja Skårdal Hegstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til Kommunedirektøren for utredning av følgende:

 1. Det juridiske mulighetsrommet for gjennomføring av reguleringsplan med rekkefølgebestemmelse hvor realisering av allmenningen ligger til trinn 1
 2. De økonomiske konsekvensene en omregulering fra parkeringsplass til bolig/næring vil ha for kommunen. Vilkårene i festeavtalen fremlegges for kommunestyret.

 
Kaja Skårdal Hegstad (SV) fremmet følgende forslag:

 1. Byggetrinn 2 tas ut av planen. BBB2 endres til offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal arealformål BUT og skal inngå som del av «allmenningen». Det skal sikres en hensiktsmessig overgang/sammenheng mellom SGG2 (promenade foran BAA) og BUT. SGG3 (gangareal/promenade rundt BBB2) tas ut av planen. SPP3 (to parkeringsplasser på bakkeplan nord for P-kjeller) endres til offentlig tilgjengelig HC-parkering.
 2. Det stilles krav til arkitektonisk og estetisk standard som ivaretar byggeskikk i forhold til den fredede trehusbyen og det fredede kulturmiljøet.
 3. BBB1 c+ 15.5 - 13.5. Nedtrapping til 2 etasjers bygg ytterst på begge sider
 4. Allmenningen skal ferdigstilles i byggetrinn 1

 
Victoria Johansen Skjønhaug (SV) fremmet følgende forslag til tillegg/endringer:

Fellesbestemmelser 2b) parkering:

 • Sykkelparkeringsplasser for beboere er beregnet til langtidsparkering og skal derfor være tyverisikker/avlåsbar og ha overbygg
 • Det skal etableres ladestasjon for el-sykkel i forbindelse med sykkelparkering
 • Plassering av sykkelparkering skal være så nært inngangsparti eller målpunkter som mulig. Maksimal avstand 25 meter mellom målpunkt og sykkelparkering
 • Antall sykkelparkeringsplasser: 2,5 pr boenhet
 • Det skal etableres gjesteplasser for sykkel. Parkeringen skal være opplyst, oversiktlig og nær ferdsel for å forebygge sykkeltyveri

Avstemning:

Skårdals utsettelsesforslag avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, Rødt, Venstre, MDG).

Skårdals forslag fikk 8 stemmer (Khalil Obeed, Tone Jørstad, Knut Holmen, Oda Okkenhaug, Gaute Børstad Skjervø + SV)

Bonengs forslag fikk 18 stemmer. (SP, H, FRP, KRF)

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling fikk 9 stemmer (Robert Svarva, Vegard Austmo, Nina Elisabeth Berget, Astrid Juberg VordalPer Espen Aunan, Stig Ove Sommervoll, Kjartan Gjelvold, Karl Meinert Buchholdt, Einar Dahlum)

Bonengs forslag er dermed vedtatt.

Skjønhaugs tilleggsforslag, første kulepunkt, avvist med 20 mot 15 stemmer (SV + AP unntatt Stig Ove Sommervoll og Vegard Austmo + MDG, V, Rødt)

Skjønhaugs tilleggsforslag, andre kulepunkt, avvist med 23 mot 12 stemmer (SV, MDG, V, Rødt, Oda Okkenhaug, Knut Holmen, Tone Jørstad, Khalil Obeed, Robert Svarva, Gaute Børstad Skjervø)

Skjønhaugs tilleggsforslag, tredje kulepunkt, avvist med 25 mot 10 stemmer (SV, MDG, Rødt, Gaute Børstad Skjervø, Oda Okkenhaug, Knut Holmen, Tone Jørstad, Khalil Obeed)

Skjønhaugs tilleggsforslag, fjerde kulepunkt, avvist med 24 mot 11 stemmer (SV, MDG, Rødt, Gaute Børstad Skjervø, Oda Okkenhaug, Knut Holmen, Tone Jørstad, Khalil Obeed, Robert Svarva)

Skjønhaugs tilleggsforslag, femte kulepunkt, avvist med 19 mot 16 stemmer (SV, MDG, V, Rødt, Per Espen Aunan, Gaute Børstad Skjervø, Oda Okkenhaug, Knut Holmen, Tone Jørstad, Khalil Obeed, Robert Svarva, Nina Elisabeth Berget, Astrid Juberg Vordal, Frode Lund)

VEDTAK:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sjøgata brygge vedtas med de endringer som er beskrevet i saksframlegget og med følgende endringer vedtatt i møtet.

 1. Det stilles krav til arkitektonisk og estetisk standard som ivaretar byggeskikk i forhold til den fredede trehusbyen og det fredede kulturmiljøet.
 2. BB2 - øke bredde på kaipromenade i nordøst for å sikre ytterligere god offentlig tilgang på promenade nordøst.
 3. BB2 - opphøyd 1.etg for å sikre mindre privatisering av kaipromenaden, minimum 0,5m
 4. Byggetrinn 1: 3 etasjer med nedtrapping til 2, altså 15,5 meter og 13,5 meter med nedtrapping mot Dampskipsbrygga. Realiseringen av allmenningen, i betydningen rivning av postbygget, flyttes til trinn 1 hvis det er juridisk mulig ved søknad om byggetillatelse.
 5. Allmenningen ferdigstilles i forbindelse med byggetrinn 2
 6. I bestemmelsene pkt. 4.1.1. a) Innenfor formålsflate BBB1 tillates det etablering.... minimum 18 boenheter.
  Til toppen av siden 

 

PS 7/20 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Forslag i møte:

Einar Dahlum (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det kreves at bygget realiseres med parkeringskjeller.

Avstemning:

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Dahlums tilleggsforslag avvist med 28 mot 7 stemmer (Rødt, SV, MDG, Langdal, Obeed) 

VEDTAK:

Detaljregulering for Gamle Kongeveg nord 14, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

 

FO 1/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Mølnå barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Vegard Austmo (AP) trakk interpellasjonen.
Til toppen av siden 

 

FO 2/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås, (SV) - Mølnå barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) trakk interpellasjonen.
Til toppen av siden 

 

FO 3/20 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) 40% kommunal barnehagedekning

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Kommunestyret har tidligere vedtatt et mål om 40% kommunal barnehagedekning.

FrP har vært kritisk til denne, og det er vi fremdeles. Vår oppfatning er at dette fører til et press på kommunale barnehager og setter en bremse for private barnehager som har plass til flere barn. FrP spør seg om hensikten og nødvendigheten av et slikt mål. Derfor ønsker vi at kommunedirektøren redegjør for dette.

Forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å redegjøre for nødvendigheten og hensikten av å ha tallfestet 40% kommunale barnehager. I tillegg til en vurdering av hvordan målet påvirker barnehagesektoren i kommunen, bør også de økonomiske aspektene tas med.
 2. Med bakgrunn i redegjørelsen, bes kommunedirektøren, før sommeren, komme med forslag til innstilling hvor det går fram om det er nødvendig å tallfeste antall kommunale barnehager/barnehageplasser for å opprettholde god kvalitet og effektiv drift.
  Til toppen av siden 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen.

I kommunestyremøte 12. desember 2012, sak 78/12 pkt 9, ble det enstemmig vedtatt at kommunen skulle ha et mål om å nå 40% andel kommunale barnehageplasser i løpet av 5 til 10 år. På dette tidspunkt var den kommunale andelen 23%, og begrunnelsen for innstillingen var at en større andel kommunale plasser ville skape mer forutsigbare rammevilkår for både kommunale og private barnehager.

Vedtaket har medført oppbygging av kommunale barnehager både gjennom utvidelser når behovet for barnehageplasser har økt, og ved at kommunen har overtatt private barnehager som ønsket å avvikle driften. Blant annet overtok kommunen barnehagene Kosekroken, Hompetitten og Høgberget i 2017 og 2018. Nå når vi også overtar Mølnå barnehage, har Levanger en andel på rundt 35% kommunale barnehageplasser.

Vedtaket har medført oppbygging av kommunale barnehager både gjennom utvidelser når behovet for barnehageplasser har økt, og ved at kommunen har overtatt private barnehager som ønsket å avvikle driften. Blant annet overtok kommunen barnehagene Kosekroken og Høgberget i 2017 og 2018. Nå når vi også overtar Mølnå barnehage, har Levanger en andel på rundt 35% kommunale barnehageplasser.

Hvordan man skal ivareta barnehagesektoren på best mulig måte bør bygge på et grundig fakta- og erfaringsgrunnlag. Det er nå passert 7 år siden vedtaket om å ha et mål på 40% kommunale barnehageplasser. Når det foreligger et vedtak om å nå en bestemt prosentsats plikter administrasjonen å arbeide for dette, og gjennom ulike tiltak er prosentandelen økt kraftig. Samtidig har man nå fått nye nasjonale krav til bemanning og økt andel pedagoger som gir særlig de mindre private barnehagene store utfordringer.

På den bakgrunn er den faktiske situasjonen for barnehagene i kommunen en annen nå enn den var for 7 år siden, og jeg tenker at dette derfor er riktig tidspunkt for å ta en ny gjennomgang av barnehagesektoren. I en slik generell gjennomgang ligger det naturlig å vurdere behovet for, og hensiktsmessigheten av, 40% regelen.  Siden interpellanten kun ber om en utredning og ingen realitetsbehandling av spørsmålet, vil jeg anbefale kommunestyret å støtte forslagene til vedtak. 


Avstemning: 

Forslag til vedtak ble ikke tatt opp til behandling da det ble avvist av 17 representanter (AP, SV, V, Rødt, MDG). Jfr. reglementets pkt. 19d (minst 1/3 mot).

 

FO 4/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for introduksjonsdeltakere

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende spørsmål:

Levanger kommune har i dag 77 deltakere i introduksjonsprogrammet. Deltakerne skal kvalifiseres til videre jobb eller utdanning. For å kunne kvalifisere deltakerne er Levanger voksenopplæring og flyktningtjenesten avhengige av tilgang på språk- og arbeidspraksisplasser i kommunale- og private foretak.

Pr. 17.12.2019 har flyktningtjenesten 15 deltakere ute i språk – og arbeidspraksis. Av disse, så er 2 deltakere i kommunal virksomhet. Hvordan flyktningtjenesten lykkes med dette er avgjørende for hvor mange bosetninger vi får i kommunen.

SFO, barnehager, drift og anlegg avd. Staup og rådhuskantina har vært positive til å ta imot deltakere i praksis. Vi trenger flere enheter i kommunal virksomhet som er positive til å ta imot deltakere i praksis. Blant annet vet vi at det i nærmeste framtid vil være mangel på arbeidskraft innenfor helsesektoren.

Det private næringslivet er generelt mer positive til praksisplasser, men det er også her utfordringer i noen yrker som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen.

Det er et politisk vedtak som sier at Levanger kommune er positive til bosetting av flyktninger, i 2020 skal vi ta imot 33 flyktninger. Det er alle sitt ansvar å bidra til at disse kommer ut i arbeidslivet, ikke bare kommunens innvandrertjeneste. Det er ønskelig at kommunale virksomheter og det private næringsliv stiller seg positive til å ta imot flyktninger i praksis.

Videre ønsker vi at språk- og arbeidspraksis blir innarbeidet i anbud på samme måte som godkjente lærlingsbedrifter er det i dag.

Spørsmål til ordføreren:

 • Hvilke krav kan stilles til kommunale virksomheter?
 • Kan vi stille krav til bedrifter om å være positive til arbeidstrening i anbudsprosesser?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmål!

Det er viktig at Levanger kommune bidrar til at flyktninger bosatt i Levanger får en introduksjon og mulighet til å delta i arbeidslivet. Det å få flyktninger ut i jobb er av stor betydning sett fra både et integreringsperspektiv, og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Gjennom praksisplasser blir de kjent med yrket og arbeidslivet generelt, og får mulighet til språktrening og nettverksbygging.  De får viktig arbeidserfaring og noen de kan bruke som referanse ved jobbsøking.

Innvandrertjenesten ønsker å formalisere samarbeidet vedrørende praksisplasser internt i kommunen. Kommunedirektøren har kommunisert behovet for praksisplasser til enhetene, samt oppfordret til å legge til rette for dette ute i avdelingene.

Dette er nok ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og det har derfor nylig vært dialog med Innvandrertjenesten for å be dem konkretisere behovene sine. Videre har de blitt utfordret på å utforme et forslag til samarbeidsavtale mellom Innvandrertjenesten og de andre enhetene i kommunen. Avtalen vil ta for seg felles forpliktelse, formål, omfang og kontaktpersoner i avgivende og mottakende enhet. Innvandrertjenesten har fra før en avtale av denne typen med sykehuset Levanger.

En samarbeidsavtale skal gjøre det enklere for enhetene i kommunen å ta stilling til praksisplasser i sin virksomhetsplanlegging. Det er mange hensyn som må tas, og det blir viktig å kartlegge mulighetsrommet i den enkelte avdeling gjennom året. Levanger kommune har store forpliktelser knyttet til utdanning i samarbeid med universitet og videregående opplæring, både lokalt og i regionen for øvrig. Dette medfører omfattende opplæring- og veiledningsvirksomhet med en rekke samarbeidsaktører. I tillegg har Levanger kommune nært samarbeid med NAV og vekstbedrifter lokalt, der kommunen ønsker å bidra til forebygging av utenforskap og at flere får ta del i arbeidslivet.

Kommunedirektøren mener at det er helt nødvendig at personen som skal i arbeidstrening eller språkpraksis får god oppfølging, og da må avdelingene ha kapasitet til dette og tilpasse det i forhold til annen opplæringsvirksomhet.  

Kommunedirektøren tar sikte på at inngåelse av samarbeidsavtale vil skje så raskt som mulig, og det forventes at dette vil skape en mer forutsigbar regulering av praksisplasser i Levanger kommune fremover.

 • Kan vi stille krav til bedrifter om å være positive til arbeidstrening i anbudsprosesser?

 
I den vedtatte innkjøpspolitikken for 2019-2023 er det et avsnitt om Inkluderende kontrakter. Innkjøpspolitikken ligger til grunn for den nylig vedtatte innkjøpsstrategien for perioden 2020-2024 (vedtatt i Kommunestyret 18.12.19) 

I avsnittet om Inkluderende kontrakter står det følgende:

«Dette er en konkurranse som ikke reserveres for virksomheter som oppfyller kravene i anskaffelsesforskriften § 8-8, men hvor det likevel stilles krav om en viss bruk av ansatte som har nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne, eller som av andre grunner har spesielle utfordringer på arbeidsmarkedet.

Det skal gjøres en vurdering i alle anskaffelser om det er hensiktsmessig å inngå en inkluderende kontrakt. Det gjøres også en vurdering om det skal være et krav eller tildelingskriterium om bruk av slik type arbeidskraft.» 

Dette betyr at Levanger kommune har verktøyet for å inkludere personer med spesielle utfordringer i arbeidsmarkedet, noe som også kan omfatte praksisplasser for deltakere i introduksjonsprogram.
Til toppen av siden 

 

FO 5/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V)- Fremtidig kommunal saksbehandling

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det vises til formannskapets saker 3/20 og 7/20 i formannskapets møte 15. januar 2020.  Sakene det vises til gjelder kjøp av kommunal barnehage i Markabygda og søknad om utvidelse av barnehageplasser med økonomisk tilskudd i private barnehager. Begge sakene ble vedtatt utsatt, og da med den protokollerte begrunnelsen at:

«Begrunnelse for dette er at flertallskonstellasjonen Sp-H-Frp og Krf har i sin samarbeidsavtale sagt at de skal vurdere den totale barnehagestrukturen i Levanger kommune, inkludert «40%-vedtaket» i løpet av første halvår 2020»

Dette er en veldig spesiell begrunnelse å finne i et møtereferat fra et folkevalgt organ, og da med utgangspunkt i at ordinær kommunal saksbehandling følger helt ordinære spilleregler og lover for den kommunale organisasjonen. Dette innebærer at det er gjennomføres høringsrunder til berørte parter, muligheter for alle interesserte til å sette seg inn i saken gjennom offentlig ettersyn, ordinære innsynsrettigheter og åpenhet om den kommunale saksbehandlingen. Det er også slik at ordinær kommunal saksbehandling innebærer at en kommunal fagadministrasjon utreder sakene på forsvarlig vis, noe som blant annet innebærer at det blir sett på økonomi, fagkompetanse og øvrige samfunnshensyn.

Politiske samarbeidsavtaler har et helt annet utgangspunkt, da de er samarbeidsavtaler mellom ulike politiske partier. Dette innebærer at færre parter blir involvert, gir mer lukkede prosesser, mindre offentlighet og mindre demokrati. Det er heller ikke slik at den kommunale fagadministrasjonen er involvert når politiske samarbeidsavtaler blir inngått.

Spørsmål til ordføreren:
 1. Hvilke føringer vil den politiske samarbeidsavtalen mellom SP, Høyre, Krf og Frp ha for den kommunale saksbehandlingen i denne og lignende saker?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet.   Det er bra at noen følger med og oppdager når det er feil eller mangler i forbindelse med politiske vedtak. Slik kan vi lære og bli bedre.                                                                                                                                     

Svaret på spørsmålet er enkelt: den politiske samarbeidsavtalen skal ikke ha noen innvirkning på den kommunale saksbehandlingen. Når det gjelder den protokollerte begrunnelsen for utsettelse av de sakene som spørsmålsstiller viser til, så er jeg enig i at den ikke var heldig og i beste fall mangelfull.

Jeg skal orientere litt rundt behandlingen av disse to sakene, siden de fleste her ikke var til stede under det aktuelle formannskapsmøtet.

Det ble som spørsmålsstiller viser til, vedtatt at de to sakene som gjaldt barnehage skulle utsettes. Videre var kjernen i en av begrunnelsene, og det er kun denne som fremgår av protokollen; at sakene ble utsatt fordi vi var kjent med at det i løpet av våren vil komme en generell sak til politisk behandling vedrørende fordelingen av private og offentlige barnehager i kommunen.  Man vurderte at saken om utvidelse av barnehageplasser med økonomisk tilskudd i private barnehager (sak 7/20) hang naturlig sammen med denne kommende saken om fordelingen av offentlige og private barnehageplasser i kommunen. Det samme mente vi også gjaldt spørsmålet om kommunen skulle overta den private barnehagen i sak 3/20.                                                                        

Men jeg vil understreke at den faktiske begrunnelsen for utsettelse også var at vi ønsket et bredere faktagrunnlag samt å få diskutert sakene i partigruppen før vi tok en avgjørelse. Dette ble uttalt av blant andre undertegnede under behandlingen i formannskapet. Så lenge en velger å protokollere en begrunnelse må en være påpasselig med å få protokollert hele og ikke bare deler av den. Dette er nyttig lærdom i alle fall for min del etter denne saken.

Som de fleste nå er kjent med, fikk vi i det påfølgende gruppemøtet i Senterpartiet en orientering om driften av Mølnå barnehage, som avstedkom at jeg besluttet behandling av denne saken i dag.  Når det gjelder saken om tilskuddsplasser så vil den bli fremmet med en bredere vurdering fra administrasjonen enn den som fulgte saken nå sist, fordi en samtidig skal ta stilling til hva som er riktig fordeling av private og offentlige barnehageplasser i kommunen. Jeg ser frem til gode diskusjoner om dette både internt i eget parti og med de øvrige partiene med utgangspunkt i et grundig faktagrunnlag.
Til toppen av siden 

 

FO 6/20 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - tilskudd til Falstadsenteret

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende spørsmål:

I Kommunestyrets møte 4.12.19 ble budsjett og økonomiplan 2020-2023 behandlet og vedtatt.

Arbeiderpartiet foreslo å øke tilskuddet til Falstadsenteret til kr. 500 000. Dette fikk vi ikke flertall for, men i vedtaket som ble gjort, pekes det blant annet på at Falstadsenteret er av nasjonal og internasjonal betydning, det gjennomføres undervisningsopplegg og senteret trekker mye turister og besøkende til kommunen gjennom sine utstillinger, forestillinger og foredrag.

I vedtaket ber kommunestyret administrasjonen om å etablere dialog med fylkeskommunen med tanke på å øke driftstilskuddet til Falstadsenteret.

Levanger kommune som vertskommune har siden 2000 kun bidratt med kr. 100.000 i årlig tilskudd til drift av senteret. Fylkeskommunen har i sitt budsjett for 2020 vedtatt å øke sitt årlige tilskudd med 400.000 kr.

Falstadsenteret har de siste årene særlig bygd opp kompetanse på inkludering av nyankomne, utenforskap og ekstremisme. Senteret har erfaring og kompetanse til å være et viktig supplement til Levanger kommunes skole- og utdanningsenhet sine opplæringstilbud.

Som minnested og museum er Falstadsenteret et av de viktigste krigsminnene i Trøndelag. Et større fokus på publikumsformidling og reiseliv har gitt en økning på 27% i besøkstall i 2019 i forhold til 2018, og ambisjonene er enda større. Falstadsenteret er allerede en viktig bidragsyter i reiselivet i Trøndelag, og kan i samspill med Næringsforeningen i Levanger, Levanger kommune og andre reiselivsaktører i kommunen ta en ledende rolle innen reiselivet i kommunen. Senteret har ikke grunnfinansiering til dette, men med økt tilskudd fra kommune og fylkeskommune vil Falstadsenteret kunne styrke sin reiselivssatsing.

Falstadsenterets drift omfatter både undervisning og formidling, museumsdrift og næringsutvikling, og inndekning for økt tilskudd bør hentes fra ulike budsjettposter.

Spørsmål:

 1. Har administrasjonen vært i dialog med fylkeskommunen i forbindelse med at den har økt sitt årlige bidrag til Falstadsenteret?
 2. Hvordan vil ordføreren følge opp eget vedtak fra desember om å øke tilskuddet til Falstadsenteret, og hvor stor økning er det snakk om?
 3. Har ordfører i samarbeid med administrasjonen vurdert å finne alternative inndekninger enn kulturbudsjettet for en økning av tilskuddet til Falstadsenteret?
 4. Levanger Arbeiderparti fikk et enstemmig kommunestyre med på at kommunedirektøren skal fremme egen sak om destinasjon Falstadsenteret i løpet av 2020. Har kommunedirektøren begynt å jobbe med denne saken?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Jeg takker for interessen for Falstadsenteret. Jeg er enig med spørsmålsstilleren i at det er viktig å bidra til å bevare og utvikle det arbeidet Falstadsenteret gjør. Falstadsenteret har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av både nasjonal og internasjonal betydning, og gjør et viktig arbeid opp mot skoleverket og innen forskning. I tillegg trekker senteret store mengder turister og andre besøkende til kommunen.

Så til de konkrete spørsmålene representanten stiller.

 1. Administrasjonen har ikke tatt kontakt med fylkeskommunen for å få økt tilskuddet. Årsaken er at Fylkestinget uka etter kommunestyrets budsjettmøte 4. desember 2019 vedtok å øke tilskuddet til Falstadsenteret med 400.000 kr. Det falt seg da ikke naturlig å anmode om en ytterligere økning kort etter.
   
 2. Innenfor rammen på 2020-budsjettet er tilskuddet økt fra 100.000 til 150.000 kroner. Det er ikke funnet rom for ytterligere økning i år. Et høyere årlig, fast tilskudd er viktig å forankre i kommunedelplanene kultur og næring og økonomiplanen. Administrasjonen vil derfor ha med seg inn i budsjettarbeidet signalene fra kommunestyret om en ønsket økt, langsiktig satsing på utvikling av Falstadsenteret.
  Det årlige faste tilskuddet har vært på 100 000 kroner i 20 år. Økningen på 50 000 kroner i år og en uttalt ambisjon om ytterligere økning, er altså langt mer enn det som er gjort tidligere. Jeg må bemerke at det er påfallende at Arbeiderpartiet få uker etter ordfører- og flertallskiftet oktober 2019 fremmer et forslag om flere hundre prosent økning av tilskuddet. Hvis man har ment seriøst at kommunen burde øke tilskuddet, kunne det ha vært gjennomført for mange år siden. Når det er sagt så er jeg naturligvis glad for at Arbeiderpartiet støtter flertallets satsing på Falstadsenteret.
     
 3. For 2020 er det funnet rom for tilskudd til Falstadsenteret i kulturbudsjettet. Det kan være aktuelt å vurdere tilskuddsmidler også fra andre budsjett i senere budsjettbehandlinger. Det blir opp til de folkevalgte å bestemme.
  Falstadsenterets venneforening har nå i januar henvendt seg til kommunen og søkt om tilskudd til et dokumentarfilmprosjekt. Filmen kan antagelig kunne fremme både Falstadsenteret og Levanger som turistdestinasjon. Administrasjonen har begynt å arbeide med en sak om forvaltningen av NTE-midlene. Når politikerne får den til behandling utpå våren, vil det være naturlig å ta stilling til om noen av midlene skal gå til filmprosjektet. Det vil i så fall innebære en ytterligere støtte til senteret i 2020.
   
 4. Administrasjonen holder på med et omfattende planarbeid der reiselivssatsingen går inn som en del av kommunedelplan næring. Falstad vil være en naturlig del av planen. For en best mulig utvikling av turistdestinasjonen Falstad bør den utvikles i samarbeid med andre severdigheter på Innherred. En historiereise med Tinghaugen og klosteret på Tautra, Falstad, klosteret i Levanger, Stiklestad og Inderøy vil trekke langt flere som en helhetlig pakke enn som enkeltmål. Slikt må planlegges og koordineres med flere parter, og kommunen er en naturlig del av det arbeidet. Levanger Næringsforenings nyetablerte fagråd innen kultur og reiseliv, hvor direktør Wee er leder, vil være et positivt bidrag til arbeidet. 
  For øvrig kan Levanger kommune vanskelig vedta en plan for Falstadsenteret, siden kommunen ikke er eier men kun yter tilskudd. En slik plan må utarbeides av Stiftelsen Falstadsenteret, og koordineres med kommunedelplan næring.
  Til toppen av siden 

 


FO 7/20 Spørsmål fra Einar Dahlum, Rødt - Sosiale ulikheter/«drop out»

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.01.2020 - video

Behandling:

Einar Dahlum  (Rødt) fremmet følgende spørsmål:

Etter initiativ fra RØDT vedtok kommunestyret et budsjett hvor barnetrygden ikke skal regnes i beregningsgrunnlaget ved søknad om sosialhjelp. RØDT er glad for at hele kommunestyret stilte seg bak forslaget om å ikke inntektsberegne barnetrygden. RØDT forstår også dette som et uttrykk for en politisk vilje om å støtte en av de mest sårbare gruppene i kommunen; barnefamilier med lav inntekt.

I kommunedelplan helse og omsorg 2015 – 2030 brukes ordet fattigdom kun to ganger. Den ene gangen knyttes ordet til forhold langt tilbake i tid og fattigdommens betydning for barnedødeligheten. Den andre gangen understrekes det at «Det er viktig for den enkeltes helse, et gode for fellesskapet og vesentlig for økonomisk trygghet og for å motvirke fattigdom.» Ordet inntekt brukes seks ganger i dokumentet. Ordet brukes i sammenhenger hvor viktigheten av å ha penger til å klare seg vektlegges. I planen poengteres det at; «Det er en stor utfordring for kommunen å målrette de virkemidler vi rår over for å utjevne sosiale ulikheter i helse og trivsel i vår kommune.  Sosiale ulikheter i helse har store konsekvenser for helse- omsorg- og velferdstjenestene.»

RØDT er bekymret for ringvirkningene av fattigdom. Blant annet slik som det fremkommer i planen «at det er store sosiale forskjeller i helse, trivsel og risikoatferd blant ungdom på ungdomsskole og videregående skole i Levanger.» Inntrykket styrkes av utviklingen av spesifikke negative ungdomsmiljø som vi blant annet ble kjent med gjennom media i 2019. Pluss advarsler fra politiet om at det brukes mye og hard rus blant mange ungdommer på Levanger, og advarsler fra kommunens eget helsepersonell og barnepsykiatrisk avdeling på sykehuset om at mange ungdommer på Levanger sliter psykisk.

Fattigdom og utenforskap i Levanger gir seg utslag som vi blant annet ser gjennom høy aktivitet og ressursbruk i barnevernet. Virksomhetsleder i Verdal kommune Lars Einar Karlsen hadde i høst et innlegg i TA med tittelen La oss snakke om drop-out. Karlsen viser kommunene kan spare enorme ressurser på å forhindre utenforskap. Innen barnevern, kommunens helse-, sosial og omsorgstjenester. Og ikke minst med tanke på alle sine behov for helse, trivsel og trygghet som tross alt gjør Levanger til den kommunen vi ønsker å leve i.


Gjennom denne virkelighetsforståelsen som vi synes å dele gjennom kommunedelplanen for helse og omsorg, tilgjengelig forskning og arbeid i kommunestyret så er RØDT sitt spørsmål til ordføreren:

 1. Hvilke konkrete eller målrettede virkemidler bruker Levanger kommune for å utjevne sosiale ulikheter i helse og trivsel i vår kommune?
 2. Hvilke tiltak er satt i verk? Hvilke planer/strategier jobber man etter i oppvekstsektoren i Levanger overfor elever grunnskolen i kommunen og i de videregående skolene for å sikre godt læringsmiljø og mindre «drop out»?   

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Jeg takker for interpellasjonen.

Det er viktige, men svært omfattende tema spørsmålsstiller tar opp. 

Spørsmål 1:

I oppvekstplanen vår som er under revidering, fremgår det at strategiene og tiltakene for å utjevne sosiale forskjeller dreier seg om kompetanseutvikling blant ansatte i skole og barnehage, innføring av rabattordninger, familiegrupper, styrking av skolehelsetjenesten og styrking av tidlig innsats generelt i barnehage og skole. Vi kan alltid bli bedre på å tilby aktiviteter for alle og utjevne sosiale forskjeller, men Levanger kommune har et fokus på nettopp dette og vil ha det også i årene fremover. De nye kommunedelplanene for Helse og velferd, oppvekst og utdanning, og kultur vil ha en enda tydeligere profil på dette.

Lavinntektsfamilier har i Levanger, som i landet for øvrig, gratis kjernetid i barnehager. Videre jobbes det i kommunen med programmene «Barnehagen som sosial nettverksarena» og «Skolen som samfunnsbygger», og også gjennom program i MOT gjøres tiltak for å styrke inkludering og likeverd.

I forbindelse med budsjettbehandlingen før jul, ble det som kjent vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor grunnlaget når sosialstønaden beregnes. Dette vil avhjelpe noe på økonomien til de familier som i en periode har behov for sosialstønad.

Treffsikre tiltak mot utenforskap er å bidra til at barn og unge kan delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.  I mars 2019 vedtok kommunestyret å slutte seg til Fritidserklæringen. Gjennom dette har vi forpliktet oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha økonomiske mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet. Videre er det søkt på tilskuddsmidler til såkalte «Fritidskort» etter modell fra Island, og det er også på trappene en sak om å sette av deler av ekstra tilskuddsmidler til inkluderingstilskudd.

Levanger kommune benytter biblioteket aktivt i arbeidet med å aktivisere barn og ungdom. Tilbudet er gratis, og kommunen har ansatt en sosionom for å få bredde i kompetansen. Der arrangeres blant annet tegneverksted og spilldager. Av andre aktuelle tilbud kan nevnes Ungdomshuset, gratis ferie- og fritidsaktiviteter, friplasser i kulturskolen, utlån av sports- og fritidsutstyr fra BUA, gratis billetter til bowling og svømmehall, åpen hall i Trønderhallen annenhver uke og åpen svømmehall for barn og unge en gang i måneden.  Videre har kommunen en fribillettordning hvor fattige familier får tilbud om gratis billetter på for eksempel basseng og bowling og på ulike tilstelninger i nærområdet. For øvrig tilbyr også ungdomskontaktene og ungdomskontakt i rusteam aktiviteter uten kostnad, som turer og filmkvelder.

Spørsmål 2:

Bekymringsfullt fravær i grunnskolen har mange årsaker, men handler ofte om mistrivsel og utenforskap i skolemiljøet og opplevd lav mestring. Bak dette er det igjen mange årsakssammenhenger som kan handle om psykisk helse, forhold i hjemmet og blant venner, forhold på skolen og i fritida.

Høyt skolefravær fører til problemer på mange plan. Det øker risiko for utenforskap som over tid skaper frustrasjon, sorg og sykdom.  Det er klar sammenheng mellom høyt fravær i grunnskolen og «drop-out» i videregående skole, og mellom ikke fullført videregående skole og arbeidsledighet og sosialt utenforskap i voksen alder.

Å ha et godt og trygt læringsmiljø er en rettighet for alle barn i grunn- og videregående skole. Dette krever bevisst og langsiktig arbeid. 

Elever som strever med å være på skolen utløser en aktivitetsplikt for skolen. Aktuelle tiltak går fra det å ha daglige samtaler, hente om morgenen og ha deler av opplæringen på en alternativ arena, til større endringer som å bytte av klasse eller skole.

Det er etablert innsatsteam mot mobbing i alle skolene, og det er jobbet mye med kompetanseutvikling. Levanger som MOT-kommune bidrar på holdningssiden, og barnehagene har jobbet med programmet «barnehagemiljø og krenkelser». Det skal utarbeides en temaplan for et «helsebringende, trygt og godt barnehage- og skolemiljø» i forlengelsen av ny oppvekstplan.

Modeller for miljøteam er under etablering og utprøving ved flere skoler. Skolehelsetjenesten, ungdomskontaktene, ungdomslosen, spesialpedagogiske team, lavterskeltilbud fra PPT og Ressursteam er eksempler på etablerte tiltak som støtter opp under skolenes arbeid. SLT- koordinator sørger for samspill mellom blant annet skole, hjelpetjenester, ungdomshus og politi. 

Levanger kommune har stort fokus på høyt og bekymringsfullt fravær, og det er etablert fraværsteam ved flere skoler for å få fanget opp fravær på et tidlig stadium. Ved Skogn barne- og ungdomsskole er det opprettet et eget prosjekt – On the frontline - som på sikt skal gi alle grunnskolene bedre kompetanse i å forstå og håndtere bekymringsfullt fravær. Levanger Ungdomsskole driver et tilsvarende prosjekt i samarbeid med andre fagmiljøer. Ved overgang til videregående skole overføres opplysninger etter samtykke fra eleven, slik at fravær kan forebygges. Levanger Videregående skole opplyser å ha en oppfølgingstjeneste som følger opp aktuelle elever.
Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 30.01.2020 14:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051