Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 16.00 - 20.10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. Sakstittel UtredningVedtakVideo
PS 8/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 utredning vedtak video
PS 9/20 Fritak fra politiske verv - Sigve Bremer Mejdal utredning vedtak video
PS 10/20 Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp utredning vedtak

video
etter
pause

PS 11/20 Tilknytning til Værnes respons utredning vedtak video
PS 12/20 Prioritering av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020 utredning vedtak video
PS 13/20 Temaplan vold i nære relasjoner utredning vedtak video
PS 14/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd utredning vedtak video
PS 15/20 Detaljregulering Troset grustak - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 16/20 Oppheving av regulerings- /bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum utredning vedtak video
FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Jordbruk tekst behandl video
FO 9/20 Interpellasjon fra Kim Karim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby tekst behandl video
FO 10/20 Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger tekst behandl video
FO 11/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Arkeologisk utgraving i Kirkegata 53 og 55 tekst behandl video
FO 12/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Kommunale flyreiser tekst behandl video
FO 13/20 Spørsmål fra Merete Bøhn-Flatås (SP) - Alternativ opplæring og miljøteam i ungdomsskolene tekst behandl video
FO 14/20 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Redusering av støvplager i Levanger sentrum/ Kirkegata tekst behandl video
FO 15/20 Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - Lønnsoppgjøret tekst behandl video
FO 16/20 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd tekst behandl video
FO 17/20 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Strandryddeuka og strandryddedagen 2020 tekst behandl video
FO 18/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Lærernormen tekst behandl video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Anita Ravlo Sand   SP Ordfører x  
Nina Bakken Bye   H Varaordfører x  
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem - Forfall
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem x  
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem - Forfall
Tone Jørstad AP Medlem - Forfall
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem - Forfall
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Tone Wanderås  AP  Varamedlem Møter for: Tone Jørstad 
Asbjørn Andre Dypdahl   AP  Varamedlem  x Møter for: Nina Elisabeth Berget
Siri M. Øvrum Nesgård AP Varamedlem x Møter for: Stig Ove Sommervoll
Thomas Nordahl Selseth AP Varamedlem x Møter for: Oda Okkenhaug
Siv By SP Varamedlem x Møter for: Bjørg Annie Pedersen Boneng

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld webansvarlig  

 

Anita Ravlo Sand  (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 17.00, etter behandling av sak 9/20.

Vararepresentant Geir Skjesol (SP) tiltrådte da møtet.

Valg av settevaraordfører: - video

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag:

Asbjørn Brustad (SP) velges som settevaraordfører.

Forslaget enstemmig vedtatt.

 

Ordførerens kommentar vedrørende interpellasjoner og spørsmål - video

Til toppen av siden 

 

 

PS 8/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Orientering i møte:

Kontrollutvalgets leder Kari Kjerkol orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019” til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 9/20 Fritak fra politiske verv - Sigve Bremer Mejdal

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Sigve Bremer Mejdal fritas fra sine politiske verv.
Til toppen av siden 

 

 

PS 10/20 Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video - etter pause

Utlagt:

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) og Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag:

Barnetrygda holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp fra dag 1 og det skilles derfor ikke mellom korttidsbehov og langtidsbehov. Retningslinjene trer i kraft 01.01.2020.

Einar Dahlum  (Rødt) fremmet følgende forslag:

Barnetrygd tas ikke med i beregningsgrunnlaget når foreldre med daglig omsorg søker om økonomisk støtte etter lov om sosiale tjenester. Dette med virkning fra 01.04.20. Kommunedirektøren etablerer en arbeidsgruppe som legger fram en evalueringsrapport for kommunestyret innen utgangen av oktober 2020.

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme nye tiltak med fremdriftsplan for å redusere barnefattigdom med et prosentpoeng per år.

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

NAV barnetrygd reduseres med 250.000

Tiltak for ungdom på fritid økes med tilsvarende sum.

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunedirektøren bes om legge fram en sak som omhandler barnefattigdom i Levanger. Eventuelle kommunale tiltak for å redusere barnefattigdom behandles i forbindelse med denne saken. Saken legges fram i løpet av høsten.

Avstemning:

Løvås og Austmos forslag fikk 17 stemmer (AP, SV, Rødt, MDG, Kim Karim Nilssen)

Dahlum forslag fikk 22 stemmer (AP, SV, MDG, Rødt, V, KRF, Janne Kathrine Jørstad Larsen, Kim Karim Nilssen, Lars Erik Ertsås)

Driftsutvalgets innstilling fikk 14 stemmer (SP, Nina Bakken Bye  , FRP)

Dahlums forslag er dermed vedtatt.

Austmos tilleggsforslag avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, Rødt, V, MDG)

Obeeds tilleggsforslag avvist med 23 mot 12 stemmer (Khalil Obeed, Astrid Juberg Vordal, Siri M. Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl , Gaute Børstad Skjervø, Per Espen Aunan, Thomas Nordahl Selseth, Kaja Skårdal Hegstad, Victoria Johansen Skjønhaug, FRP, V)

Larsens tilleggsforslag vedtatt med 34 mot 1 stemme (Rødt) 

VEDTAK:

Barnetrygd tas ikke med i beregningsgrunnlaget når foreldre med daglig omsorg søker om økonomisk støtte etter lov om sosiale tjenester. Dette med virkning fra 01.04.20. Kommunedirektøren etablerer en arbeidsgruppe som legger fram en evalueringsrapport for kommunestyret innen utgangen av oktober 2020.

Kommunedirektøren bes om legge fram en sak som omhandler barnefattigdom i Levanger. Eventuelle kommunale tiltak for å redusere barnefattigdom behandles i forbindelse med denne saken. Saken legges fram i løpet av høsten.
Til toppen av siden 

 

PS 11/20 Tilknytning til Værnes respons

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune. 
Til toppen av siden 

 

PS 12/20 Prioritering av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2019/2020:

Ordinære idrettsanlegg:

1          Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

2          Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

3          Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

4          Ekne IL - Rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

5           Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

6          Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)

7          Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)

8           Levanger fritidspark AS - rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion   (fornyet)

9           Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)

10       Levanger kommune - Åsen flerbrukshall (fornyet)

11       Ronglan IL - lager gressbane Ronglan IL (fornyet)

12       Levanger kommune - sanitæranlegg Åsen stadion (fornyet)

13       Ekne IL - Sønningen dagsturhytte (ny)

14       Frol IL - sprintløype og traseutbedring Frolfjellet skisenter (ny)

15       Skogn IL - klubbhus Reemyra stadion (ny)

16       Levanger kommune - Falstadskogen sanitæranlegg (ny)

17       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 1 (ny)

18       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 2 (ny)

19       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 3 (ny)

20       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 4 (ny)

21       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 5 (ny)

Nærmiljøanlegg:

1          Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

2          Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

3          Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

4          Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

5          Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

6          Levanger kommune - Gottås lekeplass (ny)

Til toppen av siden 

 

 

PS 13/20 Temaplan vold i nære relasjoner

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende tilleggsforslag:

Den akutte delen av planen forsøkes styrket med videreføring av arbeidet med et interkommunalt/regionalt samarbeid om et akuttsenter. Arealene er allerede plassert på kombinasjonsbygget ved sykehuset. Drift av dette forutsettes delt mellom helseforetaket og kommunene som deltar. Det er tenkt sikring av bevis/ rettsprotokoll føring, oppfølging av spesialistsykepleiere, etc.

 • Ansatte i hjemmetjeneste og ved institusjoner som skal gis god kompetanse om vold i nære relasjoner og involveres i gjennomføringen av planen
 • Alle hjemmeboende eldre skal få en informasjonsbrosjyre om vold (www.vernforeldre.no)
 • Brosjyrer om vold i nære relasjoner skal legges ut på bibliotek, eldresenter, legekontor o.l.
 • Vold i nære relasjoner tas opp som tema ved forebyggende/aldersbestemte hjemmebesøk
 • Tilstrekkelig ressurser til avlastningstiltak, støttekontakter og brukerstyrt personlig assistanse er viktige forebyggende tiltak.
  (jf. Planens kap. 5 – Tiltaksplan 2020-2023 og kap. 6 Beskrivelse av tiltak)

 
Avstemning:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Brustads tilleggsforslag vedtatt med 34 mot 1 stemme (Karl Meinert Buchholdt).  

VEDTAK:

Temaplan «Vold i nære relasjoner» vedtas og gjøres gjeldende for Levanger kommune fra 01.01.2020. 

Den akutte delen av planen forsøkes styrket med videreføring av arbeidet med et interkommunalt/regionalt samarbeid om et akuttsenter. Arealene er allerede plassert på kombinasjonsbygget ved sykehuset. Drift av dette forutsettes delt mellom helseforetaket og kommunene som deltar. Det er tenkt sikring av bevis/ rettsprotokoll føring, oppfølging av spesialistsykepleiere, etc.

 • Ansatte i hjemmetjeneste og ved institusjoner som skal gis god kompetanse om vold i nære relasjoner og involveres i gjennomføringen av planen
 • Alle hjemmeboende eldre skal få en informasjonsbrosjyre om vold (www.vernforeldre.no)
 • Brosjyrer om vold i nære relasjoner skal legges ut på bibliotek, eldresenter, legekontor o.l.
 • Vold i nære relasjoner tas opp som tema ved forebyggende/aldersbestemte hjemmebesøk
 • Tilstrekkelig ressurser til avlastningstiltak, støttekontakter og brukerstyrt personlig assistanse er viktige forebyggende tiltak.
  (jf. Planens kap. 5 – Tiltaksplan 2020-2023 og kap. 6 Beskrivelse av tiltak)
  Til toppen av siden 

 

PS 14/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd i henhold til vedlagte avtale.
 2. Som representant til representantskapet velges ordfører Anita Ravlo Sand med varaordfører Nina Bakken Bye som vara.
  Til toppen av siden 

 

PS 15/20 Detaljregulering Troset grustak - sluttbehandling

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende endringsforslag:

Den delen som er myr (Trosetmyra) tas ut av planforslaget.

Avstemning:

Gjelvolds forslag til endring avvist med 28 mot 7 stemmer (MDG, SV, V, Rødt, Gaute Børstad Skjervø)

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.   

VEDTAK:

Detaljregulering Troset masseuttak, sist rev. 30.01.20, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

 

PS 16/20 Oppheving av regulerings- /bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Oppheving av 118 planer i henhold til vedlagte liste datert 19.05.2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.
Til toppen av siden 

 

FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - jordbruk

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende interpellasjon:

Jordbruket er Levangers viktigste næring, om lag, hver 7. ansatt er direkte eller indirekte sysselsatt gjennom jordbruket, og for hver bonde så gir han/henne jobb til minst 2 andre. Landbruket må sees i sammenheng med det andre arbeidslivet i Levanger. Det er Arbeiderpartiet som har tatt ansvaret for sammenhengen mellom de som produserer, de som bearbeider, de som selger og vi som kjøper varene. Skogbruket har også betydd enormt mye for Levanger, der bønder sammen med andre fikk etablert Norske Skog. Det er når bonde og arbeider forenes at samfunnet lyktes best. Kommunen skal selvsagt gjøre sitt gjennom den innkjøpsmakten kommunen har. Et av kriteriene vi kan vektlegge er å stille krav om ordna forhold, men også øke andelen lokalmalt gjennom våre innkjøpsordninger.

Austmo fremmet følgende forslag til vedtak:

Det legges frem en sak til politisk behandling i løpet av 2020 der landbruket og skogbrukets fremtidige behov i Levanger belyses.
Levanger kommune tar initiativ sammen med lokalt næringsliv ifm rullering av næringsplan for å utnytte potensialet for levangerlandbruket.
Levanger kommune vil fremover levere egne innspill til jordbruksoppgjøret.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Ordfører takker interpellanten Austmo for at han trekker fra landbruket i Levanger sin betydning i sin interpellasjon. Det er viktig at folkevalgte i Levanger har god kunnskap om ei så viktig næring. Formannskapets befaring på Skogn etter invitasjon fra Skogn bondelag viser oss noen av de utfordringene næringen står overfor. Landbruket i Trøndelag har store ambisjoner. 1,5 prosent årlig økning i produksjonen, mot én prosent på nasjonalt nivå. De ti siste årene er hver tredje bonde i Levanger borte, men produksjonen fra landbruket er større. Det viser en stor omstillingsevne og vilje til effektivisering.

Gjennom vår nasjonale jordbrukspolitikk og et sterkt landbrukssamvirke er matproduksjonen utgangspunkt for den størst komplette verdikjeden i Fastlands-Norge. Den norske landbruksmodellen har bidratt til å gi oss en rekke fortrinn når det gjelder dyrehelse og mattrygghet som nærmest er unike på verdensbasis. Dette gir næringen det beste utgangspunkt for innovasjon og ny næringsutvikling. Senterpartiet har vært en av drivkreftene i arbeidet for en bærekraftig landbrukspolitikk.

Representanten Austmo har i sin interpellasjon først en tekst og så et forslag til vedtak. Ordførerens svar vil først og fremst omhandle forslag til vedtak og tar utgangspunkt i vedtaket 3 punkter.

For ordens skyld påpekes at interpellanten blander sammen jordbruk, skogbruk og landbruk uten at dette er vektlagt videre. Landbruk er fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk.

Svar knyttet til de to første punktene i forslaget:

1. Det legges fram sak til politisk behandling i løpet av 2020 der landbrukets og skogbrukets framtidige behov i Levanger belyses.

2. Levanger kommune tar initiativ sammen med lokalt næringsliv ifm rullering av næringsplan for å utnytte potensialet for levangerlandbruket.

Felles Temaplan landbruk 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ble vedtatt i samkommunestyrets sak 29/17.  

Temaplan landbruk 2017-2020 er en strategisk plan som er førende for kommunens innsats på landbruksområdet. Tiltaksdelen utformes gjennom det årlige økonomiplanarbeidet. Planen har fokus på arbeidet som Levanger kommune utfører for og i samarbeid med landbruksnæringa, da det er dette kommunen har mest innflytelse på.  Fagorganisasjonene var involvert under utarbeidelsen av temaplanen for å klarlegge hva som var viktige innsatsområder for dem.

Iht. kommunens plan- og styringssystem er temaplanen et kunnskapsgrunnlag for Kommunedelplan næring som er under revidering.

Kunnskapsgrunnlaget og samfunnsanalysen i Temaplan landbruk 2017-2020 skal oppgraderes i felles samfunnsanalyse for pågående planprosesser, herunder revidering av Kommunedelplan næring. Det er naturlig å involvere lokalt næringsliv og fagorganisasjonene i landbruket i dette arbeidet, og i revideringen og oppfølgingen av Kommunedelplan næring. Ordfører mener dette svarer ut interpellantens forslag nr. 2.

Samfunnsanalysen og Kommunedelplan næring vil bli lagt fram for kommunestyret til henholdsvis orientering og behandling. Ordfører mener at saken kommunestyret får om samfunnsanalysen, med et vedlegg som tar for seg landbrukets utfordringer og muligheter spesielt, svarer ut interpellantens forslag nr. 1.

Med bakgrunn i dette vil jeg ikke anbefale kommunestyret å stemme for forslagets punkt 1 og 2. 

3. Levanger kommune vil fremover levere egne innspill til jordbruksoppgjøret

Jordbruksforhandlingene er et forhandlingsinstitutt der partene er Staten og fagorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Organisasjonene bruker sine lokallag for å få innspill til prioriteringer i forhandlingene, og det er rimeligvis også fritt fram for alle å gi innspill til partene i forhandlingene. Trøndelag fylkeskommune fikk i 2010 en formell rolle som arvtaker etter fylkeslandbruksstyret i å gi innspill til staten sine forberedelser. Fylkeskommunen er gitt en regionalpolitisk rolle i utvikling av nasjonal landbrukspolitikk. Kommunene er ikke gitt en slik rolle og ordfører er ikke kjent med at andre kommuner bruker kapasitet i egen organisasjon til å lage en årlig sak om uttalelse til jordbruksforhandlingene. For en stor landbrukskommune som Levanger kan det imidlertid være aktuelt å gi en uttalelse, men jeg tenker dette må vurderes konkret hvert år. Samtidig bør landbruksnæringa i kommunen sikres avgjørende innflytelse på spørsmålet om uttalelse skal leveres.


Austmo trakk punkt 1 og 2 i sitt forslag.

Ordfører fremmer et alternativt forslag til punkt 3:

Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis.

Avstemning:

Austmos forslag avvist med 23 mot 12 stemmer (AP, V) som ble avgitt for ordførerens alternative forslag.

VEDTAK:

Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis.
Til toppen av siden 

 

FO 9/20 Interpellasjon fra Kim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Kim Karim Nilssen (Høyre) fremmet følgende interpellasjon:
I avisa Innherred 8. februar hadde ordfører Ravlo Sand et godt innlegg om studentbyen Levanger. Etter fusjoneringen til Nord Universitet, og studiestedsstrukturdebatten i årene etter, har det blitt sagt at campus Røstad nå skal bli et av universitetets to hovedcampus, sammen med Bodø. Levanger kommune må finne ut hvordan de skal bli en attraktiv studentby for de over 2000 studentene som er her allerede, og de stadig økende studenttallene som vil komme av nye studieretninger. Vi vil få en markant økning allerede fra høsten 2020. Alle disse studentene må få informasjon om hva som skjer i byen vår. Samtidig må de få muligheten til å fortelle kommunen hva de ønsker, og har behov for.

Kommunen må bli bedre til å se og bruke kompetansen som befinner seg på campus. Det eksisterer flere gode fag og forskningsmiljøer ved Nord, som kan kobles inn og brukes til ulike prosjekter og nybygg. Det kan hentes moderne kompetanse og ny forskning når kommunen skal bygge skole og oppvekst, eller nye tilbud innenfor helsesektoren. Et eksempel på et slikt samarbeid, er universitetsskoleprosjektet, hvor Nesheim og Ytterøya samarbeider med universitetet om å forbedre praksis for studenter, øke muligheter for forskning, og gir alle pedagogisk ansatte veiledningskompetanse.

Et slikt samarbeid kommer ikke av seg selv. En del kommuner med universitet i byen har etter hvert egne kontaktpersoner med særskilt ansvar for å være kontaktperson til universitetet. En slik kontaktperson kan koble sammen og knyte tettere bånd mellom kommune og fagmiljøene på universitetet. Kontaktpersonen bør også ha ansvaret for kontakt opp mot studentorganisasjonen. Det skal være enkelt for studentene å henvende seg til kommunen og finne svar på det de lurer på.

Levanger kommune tar vertskapsrollen på alvor og ønsker å bidra aktivt til å utvikle Levanger som universitets- og studentby. Vertskapsrollen omfatter blant annet å bidra til at studentene har gode velferds- og helsetjenester, botilbud, kollektivtilbud, kultur-og fritidstilbud, studentboliger og barnehagetilbud.

Det bør derfor snarlig oppnevnes en kontaktperson i kommunen som får ansvar for å invitere til etablering av et samarbeidsforum mellom kommune, studenter, universitet og næringsliv. Forumet må selv bestemme hvordan de skal arbeide, hva de skal arbeide med og hvilke aktører som er naturlig å knytte til dette samarbeidet. Målet er at samarbeidsforumet skal bidra til et tettere samspill mellom universitetene, studentene og øvrige samfunnsaktører for å gjøre Levanger enda mer attraktiv for studenter og bygge opp under Levanger som universitetsby.


Forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at det i planprosess for samfunnsutvikling settes av en egen plan for utvikling av Levanger som universitets- og studentby.
 2. Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.
 3. Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen. Temaet Nilssen tar opp er viktig for den videre utviklingen av Levanger. Det er ikke tvil om at kommunen vår har fått mange muligheter etter at Nord universitet bestemte seg for at Levanger skal være ên av universitetets to campus. Flere av fakultetene, og spesielt fakultet for samfunnsvitenskap, har store planer for en rekke nye studier i Levanger. Det vil endre Levanger som studentby. Vi må regne med at flere hundre studenter trenger bosted i studietida si. Studentinord bygger nå 150 studentboliger på Røstad, og må vurdere videre utvidelser. Det lokale boligmarkedet må også regne med større pågang fra studenter. Vi opplever nå større pågang fra studenter på helsestasjon for ungdom.

Gjennom mange år har kommunen hatt et godt samarbeid med Høgskolen og nå Nord universitet. Vi har bygd idrettshall på Røstad. Den nye ungdomsskolen er bygd der, og i samarbeid med Statsbygg, Hint og kommunen utviklet vi Røstad som campusområde gjennom prosjektet "Estetikk og opplevelser". Vi har satset på næringsutvikling gjennom Filmfabrikken og får nå langt flere studenter innen disse fagene.

Ordfører har med og uten administrativ ledelse vært i møter med universitetet denne måneden, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av en samarbeidsavtale. I går møtte ordfører dekan Hanne Thommessen hvor hun blant annet fortalte om studiene som hennes fakultet skal etablere på Røstad, og litt om hva hun generelt tenker kommunen kan bistå med ovenfor universitetet. Ordfører opplever at kommunen har en god dialog både med henne og øvrig ledelse ved universitetet.  Nå skal Nord i gang med et campusutviklingsprosjekt, og kommunen blir invitert med som deltager i utformingen av planen.

Kommunen forstår det slik at universitetets ledelse vil lage et sydende campus og primært ha studentene der, mens en del studenter har kommet med signaler om at de vil bruke byens sentrum i større grad. Hvordan en sørger for en utvikling som tilfredsstiller de ulike krav og ønsker er blant de tema som må avklares gjennom campusutviklingsprosjektet.

Interpellanten er inne på at studentene trenger informasjon om hva som skjer i byen vår. Dette er noe som har vært savnet både av studenter og andre, blant annet er det gitt innspill om det i forbindelse med planarbeidet som administrasjonen jobber med. Jeg kan opplyse om at kommunen nå har inngått avtale med Friskus.com og i vår skal i gang med arbeidet med å lansere en digital aktivitets- og frivillighetskalender som kan brukes gratis av alle innbyggere. Denne kalenderen vil gjøre det lettere for alle å finne informasjon om aktiviteter, arrangementer og frivillighet.

Så til forslaget til vedtak.

Punkt 1:

Kommunen reviderer alle sine kommunedelplaner for tiden, og vi får disse til politisk sluttbehandling til høsten. Nords aktivitet har virkning både for kommunedelplaner for oppvekst, kultur, næring, helse og velferd, anlegg og infrastruktur, klima, miljø og energi samt Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Hvis vi skal lage en egen plan for universitetet er det mest hensiktsmessig å utarbeide en temaplan der man tar ekstrakter fra de planene som vedtas som kommunedelplaner. Parallelt med kommunens planarbeid skal universitetet lage en campusutviklingsplan. Ordfører ser ikke bort ifra at det kan være hensiktsmessig å ha en egen kommunal plan for Levanger som universitetsby, men den endelige avgjørelsen av dette bør utsettes til de øvrige kommunedelplanene er ferdige.

Jeg vil derfor ikke anbefale å støtte pkt 1 i forslaget til vedtak. Jeg anbefaler interpellanten å trekke forslagets punkt 1, og heller komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Punkt 2:

I administrasjonen er det næringssjefen som har hatt kontakten med studentene og Nord. Det har kanskje ikke vært tydelig nok. Derfor er ordfører positiv til forslaget om å oppnevne en bestemt person som skal ha oppfølgingsansvaret ovenfor studentene.

Punkt 3:

Interpellanten ønsker en snarlig etablering av et samarbeidsforum mellom studenter, kommune, næringsliv og andre. I en kronikk i Innherred 8. februar som interpellanten viser til, samt i paneldebatten på Røstad scene 12. februar, tok ordfører opp behovet for et slikt samarbeidsforum. Hensikten med et samarbeidsforum er å etablere en god og jevnlig dialog som kan bidra til å få på plass flere studentvennlige tilbud i kommunen. Dette har vært gjennomført med suksess blant annet i Trondheim. Det er naturlig at den som blir utpekt som kontaktperson innkaller til et første møte, og at forumet selv setter en agenda for det videre arbeidet.

Etter dette vil jeg anbefale kommunestyret å støtte forslagets punkt 2 og 3.


Nilssen trakk pkt. 1 i sitt forslag.

Avstemning:

Nilssens forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Nilssens forslag, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.
 2. Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.
  Til toppen av siden 

 

FO 10/20 Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Gaute Børstad Skjervø (AP) fremmet følgende interpellasjon:

I årene fremover kommer Levanger til å oppleve en kraftig økning av studenter ved Nord universitet. I 2018 ble Studentens helse- og trivselsundersøkelse gjennomført, også blant studenter på Levanger. Levanger scorer godt på helse-, kollektiv- og boligtilbud, samt studentmiljø. Studentene er ikke like imponert over kulturtilbudet i kommunen. Her har vi en jobb å gjøre i tiden framover.

Det kreves politisk handling og tilrettelegging for å forbedre Levanger som studentby. Det er fint å se at saken allerede har fått mye oppmerksomhet i media, blant politikere og øvrige innbyggere. Sammen med studentene må vi jobbe for å gjøre hele Levanger studentvennlig. Vi må jobbe for at studentene trives i Levanger under studietiden, slik at de får eierskap til byen og forhåpentligvis vil vurdere Levanger som et potensielt bosted etter endt studietid.  

Slik situasjonen er i dag er det ikke mye i sentrum som tiltrekker studentene. Dette fører til at studentene stort sett blir værende på Røstad. Derfor må vi kombinere studentenes ønske om et bedre kulturliv i Levanger med å trekke studentene til sentrum. Slik vil vi også få et mer levende bybilde. Kommunen bør derfor legge til rette for studentdrevet aktivitet i byen. For at studentene skal få muligheten til å utforme studentbyen Levanger på den måten de mener er best, oppfordres det til å opprette et organ hvor studenter, politikere, administrasjonen og samskipnaden kan møtes, og sammen utvikle Levanger som studentby.


Forslag til vedtak

 1. Kommunestyret ber Kommunedirektøren fremme en egen sak om hvordan studentene kan bli bedre ivaretatt i Levanger.
 2. Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge forholdene til rette slik at Nord universitet sin aktivitet kan spres til sentrum av Levanger.
 3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad.

 


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen. Det er flott at Levanger som student- og universitetsby er et tema som mange er opptatt av. 

Både forrige interpellant Kim Karim Nilssen og nå Oda Okkenhaug tar opp behovet for å integrere studentene tettere med kommunens øvrige befolkning. Begge peker på behovet for et samarbeidsforum. Slik vil kommunen og aktører innen næringsliv og frivillighet blant annet få informasjon om hva studentene ønsker av byen vår.  Jeg viser til det som ble sagt i forbindelse med Nilssens interpellasjon om dette.

Representanten Okkenhaug anfører at studentene stort sett blir værende på Røstad fordi det ikke er mye i sentrum som tiltrekker dem. Det er nok riktig at mange studenter ønsker mere studentaktivitet også i sentrum, og dette er noe kommunen ser positivt på. Samtidig jobbes det hardt fra studentenes side for å etablere Røstad scene som et sosialt treffpunkt.  Universitetsledelsen er også, som jeg nevnte i forbindelse med forrige interpellasjon, opptatt av å bygge aktivitet på Røstad, og kommunen og universitetet i samarbeid med Statsbygg skal legge utviklingsplaner for campusområdet det kommende året. Jeg tror det beste er å la studentaktiviteter i sentrum utvikle seg over tid etter hvert som det kommer flere studenter til byen. Når det er sagt så er slike aktiviteter et naturlig tema for det samarbeidsforum som nå blir etablert, og kommunen vil naturligvis støtte opp om positive tiltak for studentene.

Interpellanten har gode intensjoner med forslagene til vedtak, men punkt 1 og 2 blir svært generelle og det er vanskelig å vite hva man skal legge i forslagene. Intensjonen blir slik jeg ser det ivaretatt av interpellasjonen fremsatt av Kim Nilssen.

Punkt 3 gjelder samarbeidsforum, og er overflødig etter vedtakelsen av punkt 3 i forrige interpellasjon. 


Skjervø trakk pkt. 1 og 2 i forslag til vedtak.

Avstemning:

Forslaget, pkt. 3, enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad.
Til toppen av siden 

 

FO 11/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Arkeologisk utgraving i Kirkegata 53 og 55

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende spørsmål:

Sommeren 2018 ble Kirkegata 53 og 55 sterkt brannskadet og måtte rives. Dette er selvsagt bare trist og uheldig, men en slik hendelse kan åpne opp noen nye muligheter for å lære mer om trehusbyen Levanger. I Trondheim førte lignende hendelser til utgravinger, og ny kunnskap og blest om byens historie. Vi ser også at Steinkjers ordfører, Bjørn Arild Gram, uttaler seg positivt om funnene som utsetter utbygging på Rismelen, og sier at funn av kulturminner på Martenshagen kan styrke byen.


MDG Levanger har to spørsmål til ordfører:

 • Ble det vurdert å initiere en utgraving i Kirkegata 53 og 55?
 • Har Levanger kommune eller Fylkeskommunen en strategi/handlingsplan for utgravinger i spesielt interessante områder som Levanger sentrum?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for gode spørsmål. Arkeologiske utgravinger kan som Kjartan Gjelvold skriver, bidra til ny og viktig kunnskap om byens historie. Kulturminner forteller oss hvordan menneskene før oss har levd og brukt landskapet og ressursene.

Spørsmålene er videresendt til Trøndelag Fylkeskommune, som er myndighet på området, og vi har fått følgende svar:

«I forbindelse med fredningsforslag for Levanger sentrum ble det i 2011 og 2012 gjennomført omfattende arkeologiske påvisningsundersøkelser i sentrale deler av byen. Dette var et samarbeid mellom (den gang) Nord-Trøndelag fylkeskommune og NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning.

Det ble åpnet til sammen 19 sjakter på utvalgte steder i byen for å avklare om det kunne være spor etter tidligere bosetning. På bakgrunn av disse undersøkelsene ble det foreslått en avgrensing av kulturminneområdet der det potensielt kan finnes spor etter forhistorisk aktivitet. Grunnen i Kirkegata 53 og 55 ligger utenfor dette området, men ikke langt unna flere av de nevnte sjaktene som var uten funn.  Det ble dermed vurdert som svært lite sannsynlig at vi kunne påtreffe automatisk fredete kulturspor på branntomta.

Eventuelle utgravinger i spesielt interessante områder av Levanger sentrum vil komme som en følge av ordinær dispensasjonsbehandling knyttet til tiltak som kommer i konflikt med verneinteressene og ønsket om å bevare sporene etter forhistorien for fremtidige generasjoner. Det er Trøndelag fylkeskommune som nå er rette myndighet til å vedta slik dispensasjon.»

Det kan føyes til:

De arkeologiske kulturlagene som er bevart i sentrum av Levanger er en viktig kilde til vår viten om stedets utvikling. Disse viser at urbaniseringstendenser finnes i området i mer enn 1000 år fra gård/kirkested til strandsted, tettsted og til slutt kjøpstad. Spesielt fra 1500-tallet til 1800-tallet finnes en stor dynamikk i utviklingen av strandsteder, handelssteder, tettsteder og byer i Norge, og det er glidende overgang mellom «land» og «by» med mange overgangsformer.

Kulturlagene yngre enn 1536 har ikke noe formelt vern i dagens situasjon. Vår forståelse av Levangers historie og utvikling vil ha et stort hull, dersom ikke kulturlagene i sentrum blir bevart, og det er derfor viktig å sikre dem som kilde. Kulturlagene eldre enn 1537 er automatisk fredet (jfr. Forvaltningsplanen Levanger kulturmiljø)

Det er viktig å være klar over varslingsplikten ved arkeologiske funn:

Ifølge Kulturminneloven av 9. juni 1978 har Staten eiendomsretten til såkalte løse kulturminner fra oldtid og middelalder, det vil si kulturminner som er eldre enn fra 1537, og mynter som er eldre enn fra 1650. Kulturminner kan være våpen, redskap, smykker, skjeletter, runeinnskrifter, mynter og kirkeinventar.

På hjemmesiden til Trøndelag Fylkeskommune gis det råd om hvordan man skal forholde seg til arkeologiske utgravninger.

Rapportene for de arkeologiske registreringene i Levanger sentrum i 2011 og 2012 ligger tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmesider for de som ønsker mer informasjon om de funnene og konklusjonene som er gjort.

Linker:

https://www.levanger.kommune.no/PageFiles/358185/niku_rapport_2011.pdf

https://www.levanger.kommune.no/Global/prosjekt/sentrumsfredning/rapport_utgravinger_2012.pdf

https://www.levanger.kommune.no/Global/prosjekt/sentrumsfredning/forvaltningsplan_levanger.pdf

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kulturminnevern/arkeologi/tips-og-rad/

Til toppen av siden  

 

FO 12/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - kommunale flyreiser

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende interpellasjon:

Nordmenn tilhører den globale flyeliten og antall flyreiser øker for hvert år. Bare siden 2005 har Norge doblet flytrafikken, og EUs statistikkbyrå Eurostat viser at det reises så mye som 3 ganger innenriks per person i Norge. I Sverige er de tilsvarende tallene 0,8. Vi er med andre ord helt i Europatoppen når det kommer til flyreiser.

Den økende flytrafikken globalt og nasjonalt er en enorm kilde til klimagassutslipp, og det er på høy tid at vi den delen av verden som har råd til flyreiser kutter ned på antall flyavganger, og betaler for klimagassutslippene som flytrafikken står for. Det vil si den rike delen av verden - 82% av verdens befolkning har aldri satt sine ben i et fly.

Å redusere flyreiser er ikke et spørsmål om personlig skam, men et spørsmål om politisk vilje. Denne viljen er dessverre, både globalt og nasjonalt, ikke tilstrekkelig den dag i dag, men kanskje er nyordet «flyskam» er et signal om en positiv holdningsendring. Jeg tror at mange ønsker et alternativ til fly, og at flere ser hvor absurd det er at en flyreise til Thailand skal koste like mye som en togtur til Sverige.

I Levanger kommune bør vi gjøre vår del for å redusere dagens flytrafikk. Flyreisene utgjør en betydelig del av kommunens indirekte klimagassutslipp, og det vil være en overkommelig oppgave å redusere flyreiser gjort i kommunal tjeneste. Dette klimatiltaket vil dessuten lett kunne tallfestes og dokumenteres.

Hvis vi får til dette i Levanger kommune, vil dessuten trenden kunne bre seg til andre kommuner og store aktører som Nord universitet, Sykehuset i Levanger, videregående skoler, Norske skog m.fl.


Forslag til vedtak

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en oversikt over flyreisene gjort i kommunal sammenheng de siste årene, og legge en plan for å redusere flyreisene betydelig.

 


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen.

Kommunestyret vedtok i 2019 at det skal utarbeides ny kommunedelplan for klima, miljø og energi, samtidig som eksisterende kommunedelplaner revideres. Arbeidet med kommunedelplanene pågår, og vil legges fram for politisk behandling i løpet av 2020. Kommunestyret har videre vedtatt at vi skal utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap. Et klimaregnskap vil vise det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet, også utslipp fra kommunens flyreiser, mens et klimabudsjett vil vise tiltak som må gjennomføres eller planlegges for at kommunen skal nå sine klimamål.

En rask gjennomgang viser at Levanger kommune betalte for ca 550 flyreiser både i 2018 og 2019. Flyreiser skjer i hovedsak i forbindelse med kurs, konferanser og møter. Barnevern har mange flyreiser ved tilsynsbesøk i fosterheimer samt samvær mellom barn og biologiske foreldre. En del reiser gjelder videreutdanning, studieturer og internasjonalt arbeid.

Mange virksomheter har utarbeidet en reisepolicy. Levanger kommune har retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser. I 2020 vil Levanger kommune utarbeide en reisepolicy som i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet også bidrar til å redusere klima- og miljøbelastninger ved kommunens reisevirksomhet.

Ordføreren mener at det ikke er nødvendig å utarbeide en egen plan for reduksjon av flyreiser i tillegg til det som allerede er bestemt gjennomført, og jeg vil ikke anbefale kommunestyret å støtte forslaget.


Gjelvold endret sitt forslag til vedtak:

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.

Avstemning:

Gjelvolds forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.
Til toppen av siden 

 

FO 13/20 Spørsmål fra Merethe Bøhn-Flatås (SP) - alternativ opplæring og miljøteam i ungdomsskolene

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Merete Bøhn-Flatås (SP) fremmet følgende spørsmål:

Jeg har nå deltatt i min første høst og første budsjett-forhandlingsperiode i kommunestyret. Og tenker at vi nå har mange flotte og gode skolebygg i Levanger. Det er viktige prioriteringer som er gjort, og det skal alle de og dere som har sittet i kommunestyrene tidligere ha stor takk for. Så nå vil jeg løfte fram innholdet i skolen, med fokus på utfordringer i ungdomstrinnet.

I Levanger kommune har vi mange OG flotte ungdommer! -Så er det allikevel noen der som strever, eller som ikke er skapt for å sitte ved pulten hele dagen. Som ikke mestrer alle fagene, og som i tillegg har store utfordringer i heimen. Mange av disse elevene trenger alternativ opplæring, -som en praktisk tilnærming til fagene. Noen trenger slike alternativ bare for en dag innimellom, mens andre trenger alternative læringsarenaer flere dager. Og de trenger alle en voksen som kan være der sammen med dem. Som ser akkurat dem. Og som kan avlaste læreren. For læreren må i tillegg til dannelses-oppdraget få lov til å undervise.

Skoleledelsen jeg har snakka med bekrefter at det er om å gjøre å få det til å gå rundt innafor bemanningsnormen. Og voksne i rundt ungdommene opplever at de som strever er både slitne og frustrerte, og ønsker seg noe alternativt innimellom, - noe å bryne seg på. Noe praktisk. Noe meiningsfylt. Og noe de mestrer! Mange lærere jeg snakker med forteller at viktig undervisningstid går bort hver dag pga. disse utfordringene.

Jeg ønsker å løfte fram betydninga av å ha alternativer å tilby de som strever mest, de som er urolige og frustrerte. De som strever med å passe inn i rammene og forventningene som er satt. Gjerne i samarbeid med bedrifter eller gårdsbruk. Men også alternativ opplæring inne på selve skoleområdet!

Under budsjettmøtet 04.12.19 ble ett verbalforslag fra Arbeiderpartiets Khalil Obeed fremmet. Jeg siterer vedtaket: «Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, -alternativ opplærings-arena. Saken legges frem i kommunestyre 2020» Denne saken ser jeg fram til! Den blir viktig.

Fra Sp sitt partiprogram siterer jeg: Sp vil øke satsningen på alternative læringsarenaer. Dette gikk vi til valg på! Så dette vil vi følge opp i neste budsjett-runde.

I tillegg slår jeg ett slag for miljøteam og miljøarbeidere på hver ungdomsskole. Som er dedikert til dette! Og som er faglig og relasjonelt kompetent til å handtere OG forstå ungdommenes behov, reaksjoner og dermed ta imot hva som måtte komme. Å bare være der! I tillegg til lærere trengs det f.eks. sosialfaglig utdanna og personlig egnet miljøarbeidere eller miljøterapeuter som tar imot det ungdommen bærer på. -Som er tilgjengelig i gangen når det er behov for det. OG som tar eleven med til alternativ læring i f.eks. ett verksted, eller ett musikkrom eller noe innafor kunst & kreativitet -hvor de da kan få utløp for frustrasjonene i praktisk utfoldelse. Miljøteam på ALLE skoler er i oppvekstplanen definert som et ønske. Men det er ikke formelt vedtatt.

Ett annet viktig moment er at spesialundervisning i Levanger kommunes skoler er svært høy. Dersom vi på sikt våger å se på mulighetene for å omprioritere midler fra spesialundervisninga til ordinær undervisning, og styrke f. eks. alternative arenaer, - kan dette bli ett langsiktig og viktig virkemiddel som bidrar til å redusere spesialundervisninga. Slik kan det kanskje sees på om alternativ opplæring også kan komme under den ordinære undervisninga. -Og ikke fungere som en spesialundervisning slik det er i dag. Her kan også miljøteam og miljøarbeidere på hver skole ha god virkning og effekt. Se bare til Steinkjer og Verdal, de lykkes godt med dette.

Den nye læreplanen i skolen sier følgende om temaet Folkehelse og Livsmestring, -som nå tas inn i fagene og kan bidra til at ungdommene blir mer robuste. Slik at de lærer seg å handtere selve livet, - på godt og vondt: (Fra Fagfornyelsens overordna del:)

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

I tillegg er ikke normen om helsesykepleier-tettheten oppnådd i Levanger. På Skogn barne- og u-skole og på LUSK (Levanger u-skole) står ungdommene i kø utenfor helsesykepleiernes kontor. Her trengs det også styrking!

Vi i kommunestyret kan sammen velge å foreta en dreining og noen omprioriteringer framover i perioden. Tverrpolitisk. Det tror jeg vil gi positive OG langsiktige endringer. Det vil kunne gi stor samfunns-økonomisk gevinst i form av å gjøre ungdommene bedre rusta til videre skolegang, til utdanning og yrkesvalg. Etter hvert også robuste nok til voksenlivet og dermed til å kunne mestre og greie å stå i ett arbeidsliv.


Spørsmål til ordfører:

 1. Hva er status på de ulike mulighetene for alternativ opplæring i kommunens ungdomsskoler i dag? Og hvordan brukes de?
  Hva er kostnadene for å få ett velfungerende verksted på hver ungdomsskole?
 2. Hva er status for fungerende miljøteam i kommunens ungdomsskoler?
  Kan det skaffes en oversikt over kostnader ved å ha ett fungerende miljøteam på ungdomsskolene?
 3. Hva vet vi om virkningene av de tiltakene for ungdomsskolene som ordføreren viste til i kommunestyret 29.01.20? (-I sitt svar til Einar Dahlum fra Rødt)

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

1. Hva er status på de ulike mulighetene for alternativ opplæring i kommunens ungdomsskoler i dag? Og hvordan brukes de?

Svar:
Levanger ungdomsskole og Frol barneskole har en avtale med «Lykkens prøve» (gård). De bruker denne som alternativ arena for enkeltelever og som et pedagogisk tilbud til flere. Levanger ungdomsskole har også kantine og eget verksted som de bruker som alternativ arena ift klasseromsundervisning.  Skogn b/u hadde tidligere en avtale med en gård, men dette ble for dyrt. Levangerskolen har kuttet ut avtaler med gårder pga skjerpede krav til bruk av alternative arenaer for opplæringsformål. Dette har gjort det mer økonomisk krevende. Kravet til bruk av alternativ arena er at det skal være fullt utdannede lærere som har ansvaret for opplegget, og elevene skal følge de samme kompetansemål som de øvrige elevene, evt inkludert spesialundervisning. En alternativ arena er med andre ord en skole i miniatyr.

Hva er kostnadene for å få ett velfungerende verksted på hver ungdoms-skole?

Hvis det skal være mulig å svare på dette må det utredes og kostnadsberegnes. Dette kan eventuelt gjøres i forbindelse med utredningen om alternativ arena som ble bestilt i forbindelse med budsjettbehandlingen. Muligens vil lån av verksted være det rimeligste alternativet.

2. Hva er status for fungerende miljøteam i kommunens ungdomsskoler?

Svar:
Miljøteam i grunnskolen forstås som et team av fagpersoner med ulik kompetanse, eksempelvis barnevernspedagog, sosionom, spesialpedagog, sosiallærer, helsesykepleier, psykolog, barne- og ungdomsarbeider og vernepleier. Miljøteamet skal være et lavterskeltilbud, det vil si at det skal være lett tilgjengelig på et tidlig tidspunkt, for støtte og hjelp til elever som står i ulike livsutfordringer. Kontaktpersonene i teamet skal gi råd og veiledning til elever, foreldre, lærere og ledelse, og målet er lavere fravær, bedre trivsel og mestring for elevene og støtte for kontaktlærerne.  Teamet skal styrke skolens kompetanse og forståelse i møte med ungdommene og bedre kvaliteten i de tiltak som blir gjort på individ- og systemnivå.

Levangerskolen har i dag ingen miljøteam, slik begrepet skal forstås ut fra den nevnte beskrivelsen, til tross for at dette har vært et mål i oppvekstsplanen og et ønske fra skolene i mange år. Årsaken er at det ikke har vært økonomisk rom for dette. Det er imidlertid over tid etablert andre tiltak som ressursteam, «innsatsteam mot mobbing», kommunalt innsatsteam som er flerfaglig og ambulerende, ungdomskontakter og andre prosjektstillinger. Disse har enten vært finansiert ved interne omrokeringer eller gjennom prosjektmidler. Disse tiltakene har i noen grad kompensert for mangel på miljøteam, men tiltakene blir noe ad hoc-preget og har ikke hatt tilstrekkelig innflytelse på grunnleggende systemutvikling og endring. 

Det er nylig etablert et pilotprosjekt for oppstart av miljøteam på Skogn Ungdomsskole, og kommunen søker også BuF-dir om en 100% ungdomslos-stilling som sammen med andre fagfolk vil danne skolens miljøteam.   Levanger Ungdomsskole har også en 100% stilling som ungdomslos, og erfaringer derfra vil bli brukt i denne sammenhengen.

Kan det skaffes en oversikt over kostnader ved å ha ett fungerende miljøteam på ungdomsskolene?

Svar:
Det kan skaffes en oversikt over det, men dette må ses i sammenheng med skolens øvrige ressurser og vil også handle om hvordan man organiserer innenfor egen ramme. Det vil være nødvendig å ansette miljøterapeuter, og én slik ved hver ungdomsskole vil koste ca 3,2 millioner kroner pr år.

En av strategiene for å få økonomisk rom til å etablere miljøteam er å redusere på omfanget av spesialundervisning og erstatte dette med veiledning og sosialfaglig støtte. Målet er da at elevene kan delta i ordinær undervisning med mindre støtte. Midlene til spesialundervisning kan ikke omfordeles når vedtak er fattet, men vi kan være i forkant ved å tilby alternative opplegg. Det må i så fall skje i forståelse med elevene, foreldrene, skolen og PPT.  Å få til en slik utvikling vil kreve en viss «pukkelkostnad», ettersom reelle, alternative tilbud må utvikles før avvikling av spesialundervisning. 

3. Hva vet vi om virkningene av de tiltakene for ungdomsskolene som ordføreren viste til i kommunestyret 29.01.? (-I sitt svar til Einar Dahlum fra Rødt)

Svar:

Dette er et «stort» spørsmål som krever et omfattende svar ut over tidsrammen på fem minutter. Tiltakene for ungdom i dette svaret var MOT, Åpne fritidstilbud og fribilletter, Åpen hall, Åpen svømmehall, BUA, tilbud gjennom ungdomskontakter, rusteam og ungdomshuset, fraværsteam, innsatsteam mot mobbing mv. Noen av tiltakene er nye, og de fleste tiltak har ikke hatt noen «0-måling», dvs måling før tiltak ble satt inn. Det er vanskelig å måle effekt av forebyggende tiltak, men indikatorer som «grad av bruk», antall mobbesaker, resultat av trivselsundersøkelser mv kan gi noen antakelser om effekt. De tiltak som er satt inn er imidlertid i stor grad basert på forskning og kunnskap om hva som har god effekt. I forbindelse med masterutdanning for lærere, doktorgradsstudier og universitetsskoler er «skolen som forskningsarena» mer aktuell enn noensinne, og det vil være aktuelt å gå mer i dybden på effekter i forbindelse med dette.
Til toppen av siden 

 

FO 14/20 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Redusering av støvplager i Levanger sentrum/ Kirkegata

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

Innledningsvis viser jeg til min interpellasjon i kommunestyremøtet den 20.11.2019. I dette møtet ble følgende vedtak enstemmig vedtatt: «Kommunestyret ber ordføreren orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres»

I forbindelse med støvproblematikk i Levanger sentrum har jeg mottatt bekymringsmelding fra en del beboere. Bekymringene går ut på at beboere har fått informasjon om at veieier, Statens Vegvesen har tanker om å strø med ny type sand i Kirkegata, Sverresgate, Sundgata/brua og fylkesveien ned til fergeleiet. Dette alternativet er tenkt brukt i stedet for salting.


Mine spørsmål til ordføreren blir derfor:

 1. Er ordføreren orientert om tankene vegeier har i forbindelse med å skifte ut salt til fordel for sand?
 2. Hva er begrunnelsen for dette og er det gjort undersøkelser som viser at sand som en substitusjon for salt gir bedre forhold for astmatikere og andre?
 3. Hvilke møter har ordfører/kommune gjennomført med veieier etter interpellasjonen 20.11.2019 og hva har kommet ut av disse møtene?

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålene

Svar på spørsmål 1 og 2:

Ordfører er orientert om at fylkeskommunen skal legger ut vinterdriftkontrakter på anbud nå, gjeldende fra høsten 2020. Trøndelag fylkeskommune sier at salting av fylkesvegene i Levanger sentrum var et prøveprosjekt som ikke har forankring i de standarder som gjelder vinterdriftsklasse D, en driftsklasse Kirkegata tilhører. For driftsklasse D skal det ikke brukes salt, men sand. Fylkeskommunen påpeker videre at det er et argument å strø med sand siden fortau og sidegater strøs med sand. Da vil man få sand i Kirkegata uansett. Det kan benyttes salt kun i overgangsperioder, f.eks. start av vinter før trafikantene har vent seg til glatt veg.

Fylkeskommunen stiller krav til redusert finstoffinnhold i sand i ny kontrakt. Det betyr at strøsand ikke har så mye finstoff som den i dag. Krav til renhold vil være de samme som i dag. Hvis et areal er fritt for snø og is skal det kostes innen det har gått 2 uker. I ny kontrakt kommer fylkeskommunen til å følge opp kravet overfor entreprenørene. Hvis det blir behov for støvdemping i tørre perioder, kan fylkeskommunen bestille støvdemping med lake. Statens vegvesen argumenterer selv for at salt er en bedre løsning sand på sterkt trafikkerte veger da sand lett vil blåse bort og dermed ha kort varighet. Ordfører vil rette en henvendelse til fylkeskommunen om at Levanger kommune mener trafikkmengden i Kirkegata og luftforurensingen målt i vinterhalvåret tilsier at fylkeskommunen fortsatt skal salte fylkesvegene i Levanger sentrum.

Ordfører kjenner ikke til om det er undersøkelser som viser at sand som substitutt for salt gir bedre forhold for astmatikere eller andre. Personer med Kols, astma og andre lungelidelser opplever en forverring av sine symptomer når det er mye svevestøv, slik som det kan være når det ligger mye sand i vegbanen kombinert med vind.

Svar på spørsmål 3:

Ordfører har hatt møte med leder for hovedutvalg for veg Hallgeir Grøntvedt og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. De har lovet å ta opp spørsmålet om fylkeskommunal medfinansiering av en tiltaksutredning med administrasjonen. Kommuneadministrasjonen har nå fått signaler fra fylkeskommunen om at de fortsatt mener de skal finansiere inntil 25%, men at de er åpne for å finansiere større andel om det i etterkant viser seg at vegstøv er en større andel av luftforurensingen i sentrum enn de antar.

Kommuneadministrasjonen forsøker nå å finne rom for finansiering av 75% av de 800.000 kr tiltaksutredningen anslagsvis koster og søker å få på plass en prosjektleder. Det har vært store endringer i teknisk enhet det siste året og redusert kapasitet pga. økonomiske innsparinger, men det er fortsatt et mål om å komme i gang med prosjektet i vinter.
Til toppen av siden 

 

FO 15/20 Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - lønnsoppgjøret

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende spørsmål:

Se for oss et rådhus uten renholdere, en sykeheim uten kokker, en skole uten assistenter, eller hjemmesykepleie uten fagarbeidere. Mange av våre ansatte tilhører lavtlønntsyrker, og mange av dem kan av ulike grunner ikke jobbe 100 %, eller har arbeidstid som ikke er forenelig med deltagelse i vanlig organisasjonsliv. De lavest lønna er de slår på lyset om morgenen, og slår det av for natta. Slik er arbeidsdagen for mange av våre ansatte.

Det nærmer seg 8. mars. For mange av oss en viktig dag. Lønnskamp er også kvinnekamp. Av kommunens om lag 1700 ansatte er i overkant 1300 kvinner. Det er kjønnsmessige forskjeller i lønna. Flere kvinner er lavtlønna, og flere kvinner jobber deltid. I tillegg har et flertall i driftsutvalget nå åpna privatisering av helsesektoren. Der er lønnskåra enda dårligere, men dertil lavere pensjon.

Kommunen er en viktig arbeidsplass. Det er her mye av velferdsproduksjonen foregår. En av de største utfordringene vi har fremover angår rekruttering og å beholde lærere, sykepleiere og andre.  Dette er problemer mange kommuner sliter med. Levanger kommune har ikke råd til å tape kampen om arbeidskrafta. Derfor blir valg av rekrutteringsstrategi fremover særs viktig.

Lønnsoppgjørene er kanskje det viktigste oppgjøret som skjer denne våren, både for ansatte, men også for kommunen. Gode oppgjør sikrer god skatteinngang, og det sikrer en sunn velferdsutvikling. Ofte kommer spørsmåla om det skal være prosent eller kronetillegg. Prosenttillegg øker forskjellene, mens kronetillegg utjevner disse. For oss er det et viktig prinsipp at forskjeller skal utjevnes. Det sikrer sosial mobilitet, og det skaper samhold blant de som står på for kommunen vår.


Spørsmål

Støtter ordføreren driftsutvalgets vedtak om å åpne for privat drift innenfor helse og omsorg? Hvordan vil kommunen sikre at lavtlønte i Levanger får sin rettmessige andel av potten som er satt av til lønnsforhandlingene dette året? Og hvordan vil ordføreren bidra til en sterkere sosial utjevning for våre ansatte?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Jeg antar at det første spørsmålet viser til at driftsutvalget i sitt siste møte enstemmig vedtok at Levanger kommune kan inngå en tidsbegrenset avtale om kjøp av noen sykeheimsplasser av Lucasstiftelsens Betania. Ordføreren støtter dette vedtaket, men er ikke av den oppfatning at det åpner for en ny politikk med privat drift innen helse og velferd.

Når det gjelder lønnsoppgjøret er det slik at kommunene med unntak av Oslo har delegert lønnsforhandlingene til vår interesseorganisasjon KS. Det er partene sentralt som gjennomfører lønnsforhandlinger for alle ansatte med unntak av ledere og langtidsutdannende utenom skoleverket. Som ordfører i Levanger har jeg ingen innflytelse på hva partene blir enig om, men formannskapet behandlet i sak 4/20, hvor interpellanten for øvrig møtte som vara, signaler til KS før årets forhandlinger. Følgende fikk enstemmig tilslutning:

Levanger kommune mener at gruppen sykepleiere og vernepleiere bør prioriteres i hovedtariffoppgjøret i 2020. Det er denne gruppen kommunen har størst problemer med å rekruttere, og disse er avgjørende for å opprettholde faglig forsvarlige tjenester innenfor helse- og omsorgsområdet. Å være konkurransedyktig på tilleggene for arbeid på helg og kveld inngår i dette.

Sett i lys av klimakrisen og behovet for å redusere klimafiendtlig forbruk, ønsker Levanger kommune at KS maner hele arbeidslivet til moderasjon slik at kjøpekraften i sin helhet ikke øker.

Uttalelsen er sendt inn til KS Trøndelag som på Fylkesmøtet i mars sender samlet uttalelse fra fylket.

Enkelte år er blir partene enig om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med en sentralt avtalt lokal pott også for de gruppene det forhandles om sentralt. Denne potten er vanligvis relativt liten og kan ha sentrale føringer med seg. Uansett er fordelingen av potten noe de lokale partene i fellesskap må bli enig om. Som ordfører kan jeg ikke gi føringer for disse forhandlingene.
Til toppen av siden 

 

 

FO 16/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

I møte i administrasjonsutvalget 29. mai 2019 ble det nedsatt et eget utvalg som skal arbeide med evaluering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utvalget kom som et resultat av at de store omstillingene som ble igangsatt innen sektoren i 2014 hadde kommet skjevt ut, blant annet har det vært stor mangel på institusjonsplasser og store økonomiske overskridelser.

Utvalget skulle starte sitt arbeid før sommeren 2019, men utvalgets første og eneste møtereferat er datert 28. august, videre har administrasjonsutvalget foretatt et suppleringsvalg til utvalget 15. januar 2019 (etter at et medlem har trukket seg), og både eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse har oppnevnt sine representanter i januar 2020 (det vil si seks måneder etter at arbeidet var planlagt å komme i gang). Videre skulle utvalget gi kvartalsvis tilbakemelding til driftsutvalget, men eneste tilbakemelding så langt, med unntak av en statusoppdatering for arbeidsgruppa i juni 2019, er referat i driftsutvalgets møte i desember 2019.

Venstre hadde helst sett at evalueringen innen pleie og omsorg hadde blitt gjennomført av eksterne, men har så langt blitt nedstemt på dette punktet i kommunestyret. Venstre vil videre at Levanger kommune skal drive en kvalitetsmessig god eldreomsorg, og vi vil øke andelen institusjonsplasser i kommunen.


Spørsmål til ordføreren:

Fungerer utvalget som ble nedsatt for å gjennomføre en evalueringsprosess innen pleie og omsorg optimalt, og venter man å komme i mål med arbeidet i tråd med den opprinnelige fremdriftsplanen?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Jeg takker for spørsmålet. Svaret bygger på informasjon innhentet fra utvalgets leder og prosessansvarlig, rådgiver Kjell Hugo Dybwig.

Det opplyses at utvalget så langt har gjennomført tre utvalgsmøter for hele gruppa, og flere administrative møter, for å innhente bakgrunnsmateriale og faktagrunnlag til utvalget. Mandatet og målet for gruppas arbeide oppleves fra prosessansvarlig sin side som omfattende, uten spesielle begrensninger. Utvalget har valgt å prioritere noen områder som vurderes som sentrale på bakgrunn av endringene i Helse- og omsorgsektoren fra 2012.

Utvalgets gruppestørrelse gjør det utfordrende å oppnå fullt oppmøte, dog har de fleste av utvalgets medlemmer vært tilstede i møtene.

Det er vanskelig å svare på om utvalget fungerer optimalt, da denne problemstillingen ikke har vært diskutert eller satt opp som et tema i utvalget. Spørsmålet kan eventuelt inngå i en evaluering av utvalgets arbeid dersom det skal gjennomføres.  For øvrig vil det være opp til utvalgets medlemmer å bidra til å styre arbeidet i ønsket retning.

Utvalget har ikke endret fremdriftsplanen, og forventer å levere en rapport før sommeren 2020.
Til toppen av siden 

 

 

FO 17/20 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Strandryddeuka og strandryddedagen 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

Strandryddedagen og strandrydde uka er årlige foreteelser og svært viktige og landsomfattende tiltak for å bekjempe marin forsøpling. I 2020 er den store strandryddedagen lørdag 2. mai og strandrydde uka 27. april til 2. mai. Regelmessig og kontinuerlig strandrydding er et effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og avfall som ligger på stranden som kommer fra marin forsøpling på havet.

I en rapport utarbeidet av det britiske selskapet «Eunomia» bekreftes det at rydding av strender er et effektivt tiltak i kampen mot marin forsøpling.

For å få mest mulig effekt ut av strandryddedagen og strandrydde uka er det svært viktig at dette organiseres på en god måte innenfor kommunens grenser. Det vil derfor være naturlig at kommunen tar grep i denne saken og involverer skoler og andre organisasjoner til en felles stor dugnad. I skolesammenheng kan strandrydde uka og strandryddedagen inngå i det pedagogiske opplegget både i grunnskole og i barnehage i forhold til å lære og forstå mere rundt bærekraftig utvikling og kampen mot forurensning.

Levanger kommune har stilt seg bak FN sine bærekraftmål og det forplikter til handling på flere områder.


Med bakgrunn i dette stilles følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Hvilket opplegg planlegger Levanger kommune for å ta tak i denne uka og dagen for å høyne forståelsen blant voksne, barn og unge når det gjelder marin forsøpling?
 2. Hvilke skoler og andre organisasjoner er involvert i et eventuelt organisert opplegg fra kommunen? 

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Jeg takker for spørsmålene.

Jeg er enig med interpellanten i at strandryddeaksjonen er en fin måte å engasjere folk i aktivt miljøarbeid og skape gode holdninger til arbeid med bærekraftmålene generelt og klima- og miljøarbeid spesielt. Så til spørsmålene:

1. Hvilket opplegg planlegger Levanger kommune for å ta tak i denne uka og dagen for å høyne forståelsen blant voksne, barn og unge når det gjelder marin forsøpling?

Innherred Renovasjon har også i år søkt om midler til bekjempelse av marin forsøpling. Levanger kommune vil samarbeide tett med IR i forbindelse med både strandryddedagen 2. mai og strandrydde uka 27.  april til 2. mai. Levanger kommune tar ansvar for informasjon til skolene og barnehagene og kjører ut avfallssekker og hansker til samtlige skoler og barnehager. Skolene og barnehagene må selv gå inn på «Hold Norge rent portalen» og legge inn på kartet hvor de rydder. Etter endt rydding må skoleklasser og barnehage melde inn hvor søppelsekker er plassert. Ved stor ryddeaksjon kan container bestilles slik at søppelsekker kan kastes direkte i kontainer. Men dette avtaler skolene og barnehagene direkte med IR.

2. Hvilke skoler og andre organisasjoner er involvert i et eventuelt organisert opplegg fra kommunen?

Samtlige skoler og barnehager inklusive Voksenopplæringen vil motta sekker og hansker i forbindelse med ryddeaksjonen. Servicekontoret skal også ha noen ruller og hansker liggende. I tillegg vil også Frivilligsentralen få utlevert utstyr. Andre større organisasjoner henvender seg direkte til IR for utlevering av utstyr.

Levanger kommune og Innherred Renovasjon vil samarbeide om offentlig informasjon om aksjonen.
Til toppen av siden 

 

FO 18/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - lærernormen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2020 - video

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende interpellasjon:

Lærernormen ble innført i 2018 og skjerpet i 2019. Den nye normen er at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.
Nye tall fra Levanger viser at det er to skoler som ikke oppfyller lærernormen; Frol barneskole og Åsen barne- og ungdomsskole (GSI-tall des 19).

For at hver enkelt elev skal oppleve læring og mestring, må vi ha nok lærere – med bedre tid. Lærernormen er regulert i forskrift til opplæringsloven kap. 14A; det er altså et krav til kommuner om å oppfylle lærernormen. Det kan gis dispensasjon til å fravike disse kravene for kommuner som ikke har kvalifiserte søkere, men det kan neppe gjelde Levanger kommune som vertskap for en av landet største lærerutdanninger.


Spørsmål:
Hvorfor har vi to skoler i Levanger som ikke oppfyller lærernormen og hva gjøres for at disse skolene skal oppfylle normen?

Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Lærernormen beregnes ut fra netto antall timer til «ordinær undervisning», delt på antall elever på 1.-4.-trinn, 5.-7.-trinn og 8.-10.-trinn.  Dette omregnes så i årsverk for å finne dekningsgrad i henhold til lærernormen. Timer/årsverk til spesialundervisning og særskilt norskopplæring er ikke med i beregningen.  Det betyr at skoleårlige variasjoner i brukte timer/årsverk til spesialundervisning i stor grad påvirker skolenes mulighet til å oppfylle lærernormen. I tillegg vil den enkelte skoles budsjett og kostnadsbilde for øvrig sette rammer for hva som er mulig.  

Alle skoler i Levanger, bortsett fra Frol barneskoler og Åsen barne- og ungdomsskole oppfyller lærernormen skoleåret 2019-20, og noen med god margin.

Åsen skole mangler dette skoleåret 1,6 årsverk for å oppfylle lærernormen. På grunn av krav om innsparinger, måtte enheten redusere bemanningen med 2 årsverk i 2019.  Dette har blant annet resultert i avvik mht lærernormen fra høsten 2019 (skoleåret 2019-20).

Frol barneskole mangler 0,8 årsverk for å ha oppfylt lærernormen (0, 6 årsverk på 1.-4.-trinn og 0,2 årsverk på 5.-7.trinn). Årsaken er også her manglende dekning i budsjettramme.

HVA ER GJORT?

Øremerkede midler fra staten til iverksettelse av lærernormen var i 2019 på 4,9 mill. Fra 2020 ligger disse midlene i «ramma for kommunen», og er nå beregnet til ca 3,5 mill, altså 1,4 mill lavere enn det som kreves for å opprettholde status i 2019. Midlene har i overgangsperioden (øremerkningsperioden) blitt fordelt etter antall elever ved hver skole, men også etter status ift lærernorm. De skolene som har ligget under norm, har derfor fått noe mer av de øremerkede midlene i 2019. I premissene for tildeling fra staten har det ikke vært anledning til å flytte årsverk mellom skoler for å oppfylle lærernormen.

HVA GJØRES I 2020?

Hvis lærernormen skal innfris ved Frol og Åsen inneværende skoleår, må skolenes budsjetter styrkes med henholdsvis 300 000 og 600 000. (Årsvirkning 2,1). Det er det ikke rom for innenfor rammen for oppvekst.  

I forbindelse med nytt skoleår 2020-2021, vil det blir gjort en ny vurdering av status med hensyn til lærernorm ved skolene, basert på elevtall og netto årstimer til ordinær undervisning når spesialundervisningsressurser og særskilt norsk er trukket fra. Deretter vil det vurderes en omfordeling av ressurser mellom skolene, med mål at alle skal ligge innenfor normen. Dette kan gjøres, enten i form av lønnsmidler, eller i form av at ansatte/stillinger flyttes. Reduksjon av spesialundervisning til fordel for ordinær undervisning vil være en av strategiene i arbeidet for å komme i mål med lærernormen.

Lærernormen er et virkemiddel for å styrke voksentettheten i skolen og for å styrke ressurser til ordinær undervisning. Det er likevel viktig å påpeke at spesialpedagoger, fagarbeidere, miljøarbeidere og andre fagfolk også er viktige voksenpersoner for elevene. Lærernormen gir med andre ord ikke et korrekt bilde av voksentettheten i skolen, men normen bidrar til å styre skolens interne prioriteringer.  Dette er ikke alltid i tråd med elevenes og skolens reelle behov, ettersom flerfaglighet kan være et bedre grep enn flere lærere.

Avstemning:

Obeeds forslag til vedtak vedtatt med 31 mot 4 stemmer (Røsdal, FRP, V)

VEDTAK:

Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 10.03.2020 07:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051