Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.11.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 20.40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 73/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak video
PS 74/19 Referatsaker utredning vedtak video
PS 75/19 Valg av styrer, råd og utvalg i Levanger kommune 2019-2023 utredning vedtak video
PS 76/19 Revisors rapport fra undersøkelse - Kommunale anskaffelser av bil utredning vedtak video
PS 77/19 Innføring av parkeringsavgift samt ny takst for tyngre kjøretøy ved Vulusjøvegen utredning vedtak video
PS 78/19 Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 utredning vedtak video
PS79/19 Rassikring - omdisponering av budsjett 2019 utredning vedtak video
PS 80/19 Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune – samarbeidsavtale utredning vedtak video
PS 81/19 Levanger Fritidspark Moan AS - virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten utredning vedtak video
PS 82/19 Trønderhallen Levanger KF - drift anlegg Levanger Fritidspark Moan AS utredning vedtak video
 PS 83/19 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2020 utredning vedtak video
 PS 84/19 Økonomirapportering 3. kvartal 2019 utredning vedtak video
etter pause
FO 39/19 Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Skjenkebevilling tekst behandl video
 FO 40/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger tekst behandl video
 FO 41/19 Interpellasjon fra Einar Dahlum (Rødt) - Inntekstberegning av barnetrygd tekst behandl video
 FO 42/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Klimaregnskap og klimabudsjett med indirekte utslipp tekst behandl video
 FO 43/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Omsorg og helsetjenester i kommunal regi - Skogn helsetun tekst behandl video
 FO 44/19 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Brannstasjon - prosessen videre tekst behandl video
 FO 45/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum tekst behandl video

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 32 + 3 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Anita Ravlo Sand SP Ordfører x  
Nina Bakken Bye H Varaordfører x  
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem - Forfall 
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem x  
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem x  
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem - Forfall 
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem - Forfall
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Tone Wanderås ap vara x Møter for: Knut Holmen
Asbjørn André Dypdahl ap vara x Møter for: Nina Elisabeth Berget
Kristian Saxhaug sp  vara  Møter for: Arild Røsdal 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Svenn Robert Berg daglig leder Trønderhallen  

 
Orientering:

Byutviklingsverksted v/fagansvarlig samfunnsplanlegging Berit Hakkebo  -  video

Til toppen av siden 

 

PS 73/19 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Kim Karim Nilssen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Kim Karim Nilssen
Til toppen av siden

 

PS 74/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 75/19 Valg av styrer, råd og utvalg i Levanger kommune 2019-2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet valgnemndas forslag til vedtak:

Valg til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2019-2023

Valget gjennomføres som avtalevalg hvor forholdstallsprinsippet er lagt til grunn – felleslister på vegne av AP, KRF, SP, V, SV, H, FRP, MDG, R.

Styre Brann og redning Trude Nøst, vara: personalsjef
Administrasjonsutvalget Politisk valgte: formannskapet
 Barn og unges representant Hartvik Eliasson
Beredskapsråd Politisk: Ordfører, varaordfører
Eldreråd (tidligere Levanger seniorråd):   Medlemmer:
Guri Skjesol, Ivar Haarstad, Brit Saltvik, Olaug Husby, Marit Røkkum, Berit Lyngen, Odd Harald Bjørnøy Varamedlemmer:
Hans F Donjem, Gerd Haugberg, Gunvor Arnstad, Gunnar Stormoen
Falstadsenteret - stiftelsen, rådet for   Ordfører,
vara: varaordfører.
Vegard Austmo,
vara: Hanne I Toldnes
Fjellstyre – skogn       Lars P Holan, vara: Lars Waade
Johan Arnt Dahlen, vara: Tone Jørstad 
Tor Oluf Kjølen, vara: Sigurd Flø Gustad
Audun Brenne, vara: Eirik Rønning
Heidi Skånes, vara: Bjarne Berre   Leder: Lars P. Holan Nestleder: Johan Arnt Dahlen
Reinsjø statsalmenning fjellstyre   Martin Sivertsen, vara: Kjell Vang
Arne Ramdal, vara: Håvard Lutdal
Ragnar Valstad, vara: Vegard Austmo   Leder: Martin Sivertsen Nestleder: Arne Ramdal
Trondheim havn - repskap   Ordfører
1. vara: varaordfører.
2. vara: Geir Tore Persøy
Innherred interkommunale legevakt - rep.skap Ordfører, Magne Nydal. 
Vara: 1. Nina Berget, 2. Ragnhild Skjerve, 3. Bjørg Boneng
Innherred renovasjon representantskap   Ordfører, vara: varaordfører.
Robert Svarva, vara: Leif Inge Paulsen.
Per Olav Gilstad, vara: Per Einar Weiseth
Klagenemnd   Medlemmer: Karl M Bucholdt (leder),
Hans Heieraas (nestleder),
Kjell Vang,
Gunn Oline Lyngsmo,  
Elin Aune Vara: 1. Merete Bøhn-Flatås, 2. Lars Forberg, 3. Laila Aunet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse     Politiker:
Lars Erik Ertsaas, vara: Torunn Skjæran.
Tove Mette Lind, vara: Gunn Oline Lyngsmo.
Asgeir Persøy, vara: Kjartan Gjelvold.  Bruker:
Frank Even Dreyer, vara: Grete Hokstad
Anneli Brakalsvålet, vara: Jan Arild Steinvik
Veronica Winther; vara: Ann Sissel Jørgensen
Ungdomsråd   Raphael N.Hosea
Ane Linnea Hundal
Juste Dilyte
Olve Rogdaberg
Erika Balsvik
Ingrid Øksenberg
Margrethe Sundal
Ingebjørg Aasenhuus
Kaja Barstad
Mathea Lind
André Åstrøm
Ane Lundsvoll
Malin A. Steinkjær
Mathias Hallem Granaunet
Kommuneskogene, styret for

John Grønli (leder),
Hilde H Hynne (nestleder),
Jan Rønning,
Bjørn Grenne,             
Line Alfsnes Vara: 1. Jon Hiberg, 2. Harald Berg, 3. Amund Sand
Revisjon Midt-Norge Ordfører.
Vara: 1. Jostein Trøite, 2. Nina Berget
KonSek Trøndelag IKS
(sekretariat for kontrollutvalg)
Ordfører
vara: 1. Jostein Trøite, 2. Nina Berget
Legatstyrene, representanter Asbjørn Brustad, Hans Heieraas, Torny Trøite Vara: 1. Velaug B Leira, 2. Torbjørn Stormoen, 3.Kim Heggelund
Ole sandsørs fond   Oddgeir Hagen, Sigmund Laugsand, Fanny Gausen, Lars Forberg,
Inga D Forberg
Ole sandsørs legat Oddgeir Hagen, Sigmund Laugsand, Fanny Gausen, Lars Forberg, Inga D Forberg
Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, Ordfører
Klagenemnd for eiendomsskatt

   
Medlemmer: Harald Lein, Rolf Gaarde, Arild Røsdal, Guri Skjesol, Per Aunet, Trond Hustad. Vara: 1. Eirik Rønning, 2. Ronny B Johansen Skjønhaug, 3. Tone Wanderås, 4. Kjell Bullen, 5. Petter Skogly, 6. Ingrid Brattgjerd Leder: Harald Lein
Nestleder: Rolf Gaarde
Sakkyndig nemnd (tidligere skattetakstnemnd)

Einar Rønningen, Kjæran Iversen, Tone Wanderås.
Vara: 1. Vegard Austmo, 2. Torbjørn Sirum, 3. Hanne I Toldnes Leder: Einar Rønningen
Nestleder: Kjæran Iversen
Protokollnemnd Arild Røsdal, vara: Karl M Buchholdt
Kim Nilsen, vara: Janne J Larsen
Senter mot incest Nord-Trøndelag Kim Nilsen.
Vara: Astrid Saure og Svanhild Enstad
Skatteutvalg


Medlemmer:
Kristina Hindt Torsteinsen (leder), Torbjørn Stormoen, Morten Langdal, Odd-Einar Langø, Tone Jørstad Vara: 1. Janne Jørstad Larsen, 2. Else Sirum, 3. Leif Ketil Lorentzen
Valgstyret

Formannskapet
Leder: ordfører
Nestleder: varaordfører
Viltnemnda
(Kom PS 74/15, 18.11.15)

 
Jo Sigve Østerås (leder), Bård Olav Leangen (nestleder), Tore Olav Hoem, Nina Meinhardt, Eva Røssing Vara: 1. Leif Inge Paulsen, 2. Amund Sand, 3. David Nilsen, 4. Vegard Austmo, 5. Liv Eriksen, 6. Per Kristian Skjerve
Vigslere Anita R Sand, Nina B Bye, Ola Stene, Trude Nøst, Kristin Bratseth, Marit Aksnes
Ika-trøndelag  (arkiv)  Nina Bakken Bye, vara Gunnar Løvås
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - representantskapet Nina Bakken Bye, vara: Merete Bøhn-Flatås
Karl M Buchholdt, vara: Aud Kolstad
Representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Asbjørn Brustad, vara: Kjartan Gjelvold
Eiermøte NTE Politisk: Ordfører, Vegar Austmo
Midt-Trøndelag Regionråd Som representant fra kommunen til Midt-Trøndelag regionråd i tillegg til ordfører, varaordfører og rådmann velges: Khalil Obeed, vara: Gunnar Løvås

 
Avstemning:

Valgutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2019-2023  

Styre Brann og redning Trude Nøst, vara: personalsjef
Administrasjonsutvalget Politisk valgte: formannskapet
 Barn og unges representant Hartvik Eliasson
Beredskapsråd Politisk: Ordfører, varaordfører
Eldreråd (tidligere Levanger seniorråd):   Medlemmer:
Guri Skjesol, Ivar Haarstad, Brit Saltvik, Olaug Husby, Marit Røkkum, Berit Lyngen, Odd Harald Bjørnøy Varamedlemmer:
Hans F Donjem, Gerd Haugberg, Gunvor Arnstad, Gunnar Stormoen
Falstadsenteret - stiftelsen, rådet for   Ordfører,
vara: varaordfører.
Vegard Austmo,
vara: Hanne I Toldnes
Fjellstyre – skogn       Lars P Holan, vara: Lars Waade
Johan Arnt Dahlen, vara: Tone Jørstad 
Tor Oluf Kjølen, vara: Sigurd Flø Gustad
Audun Brenne, vara: Eirik Rønning
Heidi Skånes, vara: Bjarne Berre   Leder: Lars P. Holan Nestleder: Johan Arnt Dahlen
Reinsjø statsalmenning fjellstyre   Martin Sivertsen, vara: Kjell Vang
Arne Ramdal, vara: Håvard Lutdal
Ragnar Valstad, vara: Vegard Austmo   Leder: Martin Sivertsen Nestleder: Arne Ramdal
Trondheim havn - repskap   Ordfører
1. vara: varaordfører.
2. vara: Geir Tore Persøy
Innherred interkommunale legevakt - rep.skap Ordfører, Magne Nydal. 
Vara: 1. Nina Berget, 2. Ragnhild Skjerve, 3. Bjørg Boneng
Innherred renovasjon representantskap   Ordfører, vara: varaordfører.
Robert Svarva, vara: Leif Inge Paulsen.
Per Olav Gilstad, vara: Per Einar Weiseth
Klagenemnd   Medlemmer: Karl M Bucholdt (leder),
Hans Heieraas (nestleder),
Kjell Vang,
Gunn Oline Lyngsmo,  
Elin Aune Vara: 1. Merete Bøhn-Flatås, 2. Lars Forberg, 3. Laila Aunet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse     Politiker:
Lars Erik Ertsaas, vara: Torunn Skjæran.
Tove Mette Lind, vara: Gunn Oline Lyngsmo.
Asgeir Persøy, vara: Kjartan Gjelvold.  Bruker:
Frank Even Dreyer, vara: Grete Hokstad
Anneli Brakalsvålet, vara: Jan Arild Steinvik
Veronica Winther; vara: Ann Sissel Jørgensen
Ungdomsråd   Raphael N.Hosea
Ane Linnea Hundal
Juste Dilyte
Olve Rogdaberg
Erika Balsvik
Ingrid Øksenberg
Margrethe Sundal
Ingebjørg Aasenhuus
Kaja Barstad
Mathea Lind
André Åstrøm
Ane Lundsvoll
Malin A. Steinkjær
Mathias Hallem Granaunet
Kommuneskogene, styret for

John Grønli (leder),
Hilde H Hynne (nestleder),
Jan Rønning,
Bjørn Grenne,             
Line Alfsnes Vara: 1. Jon Hiberg, 2. Harald Berg, 3. Amund Sand
Revisjon Midt-Norge Ordfører.
Vara: 1. Jostein Trøite, 2. Nina Berget
KonSek Trøndelag IKS
(sekretariat for kontrollutvalg)
Ordfører
vara: 1. Jostein Trøite, 2. Nina Berget
Legatstyrene, representanter Asbjørn Brustad, Hans Heieraas, Torny Trøite Vara: 1. Velaug B Leira, 2. Torbjørn Stormoen, 3.Kim Heggelund
Ole sandsørs fond   Oddgeir Hagen, Sigmund Laugsand, Fanny Gausen, Lars Forberg,
Inga D Forberg
Ole sandsørs legat Oddgeir Hagen, Sigmund Laugsand, Fanny Gausen, Lars Forberg, Inga D Forberg
Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, Ordfører
Klagenemnd for eiendomsskatt

   
Medlemmer: Harald Lein, Rolf Gaarde, Arild Røsdal, Guri Skjesol, Per Aunet, Trond Hustad. Vara: 1. Eirik Rønning, 2. Ronny B Johansen Skjønhaug, 3. Tone Wanderås, 4. Kjell Bullen, 5. Petter Skogly, 6. Ingrid Brattgjerd Leder: Harald Lein
Nestleder: Rolf Gaarde
Sakkyndig nemnd (tidligere skattetakstnemnd)

Einar Rønningen, Kjæran Iversen, Tone Wanderås.
Vara: 1. Vegard Austmo, 2. Torbjørn Sirum, 3. Hanne I Toldnes Leder: Einar Rønningen
Nestleder: Kjæran Iversen
Protokollnemnd Arild Røsdal, vara: Karl M Buchholdt
Kim Nilsen, vara: Janne J Larsen
Senter mot incest Nord-Trøndelag Kim Nilsen.
Vara: Astrid Saure og Svanhild Enstad
Skatteutvalg


Medlemmer:
Kristina Hindt Torsteinsen (leder), Torbjørn Stormoen, Morten Langdal, Odd-Einar Langø, Tone Jørstad Vara: 1. Janne Jørstad Larsen, 2. Else Sirum, 3. Leif Ketil Lorentzen
Valgstyret

Formannskapet
Leder: ordfører
Nestleder: varaordfører
Viltnemnda
(Kom PS 74/15, 18.11.15)

 
Jo Sigve Østerås (leder), Bård Olav Leangen (nestleder), Tore Olav Hoem, Nina Meinhardt, Eva Røssing Vara: 1. Leif Inge Paulsen, 2. Amund Sand, 3. David Nilsen, 4. Vegard Austmo, 5. Liv Eriksen, 6. Per Kristian Skjerve
Vigslere Anita R Sand, Nina B Bye, Ola Stene, Trude Nøst, Kristin Bratseth, Marit Aksnes
Ika-trøndelag  (arkiv)  Nina Bakken Bye, vara Gunnar Løvås
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - representantskapet Nina Bakken Bye, vara: Merete Bøhn-Flatås
Karl M Buchholdt, vara: Aud Kolstad
Representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Asbjørn Brustad, vara: Kjartan Gjelvold
Eiermøte NTE Politisk: Ordfører, Vegar Austmo
Midt-Trøndelag Regionråd Som representant fra kommunen til Midt-Trøndelag regionråd i tillegg til ordfører, varaordfører og rådmann velges: Khalil Obeed, vara: Gunnar Løvås

Til toppen av siden

 

PS 76/19 Revisors rapport fra undersøkelse - Kommunale anskaffelser av bil

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Orientering i møte:

Tidligere leder i kontrollutvalget (perioden 15-19) Hans Heieraas orienterte om saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:

a. Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.

b. Rammeavtalene etterleves.

c. Regelverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves

Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget ved en skriftlig redegjørelse for oppfølging av punkt a-c.
Til toppen av siden
PS 77/19 Innføring av parkeringsavgift samt ny takst for tyngre kjøretøy ved Vulusjøvegen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Utsendt før møte:

Signert notat (avtale) mellom Vulusjøvegen Driftsselskap SA og Vulusjøen Løypeselskap AS av 18.11.19

Forslag i møte:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre godkjenner søknaden fra Vulusjøvegen driftsselskap. 

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Obeeds utsettelsesforslag avvist med 34 mot 1 stemme (Obeed).

Formannskapets innstilling vedtatt med mot 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Austmos (Austmo, Svarva, Buchholdt) forslag til vedtak.

VEDTAK:

1. Levanger kommune gir tillatelse til å innføre en parkeringsavgift på enkeltturer og årskort, i tillegg til vegavgifta, i vintersesongen, i medhold av friluftsloven paragraf 14. Parkeringsavgiften skal i sin helhet skal overføres Vulusjøen løypekjøring AS

2. Levanger kommune samtykker i at tyngre kjøretøy betaler dobbel vegavgift.

3. Avgiftene settes til inntil følgende satser:

                         Enkelttur   01.12-30.04         Enkelttur >3500kg        Årskort <3500kg

Vulusjøvegen   Kr. 60,-+20,- = 80,-               Kr. 120,-                         Kr. 800,-

                            Veg + parkering                    Veg                                  Veg + parkering

4. Tillatelsen tidsbegrenses ut denne sesongen, slik at det må søkes om ny tillatelse fra 1. mai 2020.
Til toppen av siden

 

 

PS 78/19 Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020. 
Til toppen av siden

 

 

PS 79/19 Rassikring - omdisponering av budsjett 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kr. 2.200.000,- overføres fra prosjektnr. 660409 Avlastningsveger, til Rassikring Ytterøy 
Til toppen av siden

 

PS 80/19 Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune – samarbeidsavtale

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Samarbeidsavtale om Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune godkjennes.
Til toppen av siden

 

PS 81/19 Levanger Fritidspark Moan AS - virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune inngår avtale med Levanger Fritidspark Moan AS om å overta:
  a.    Hele virksomheten som hører inn under fritidsparkens idrettsanlegg. (Den delen som omhandler campingplassen, blir igjen i selskapet.)
  b.   Driftsmidler inkl. utstyr i henhold til vedlagte verdivurdering.
 2. Levanger kommune betaler et vederlag på NOK 19 000 000,-. Betalingen skjer i form av motregning av langsiktige fordringer som Levanger kommune har mot Levanger Fritidspark Moan AS. I tillegg betaler Levanger kommune eventuelle gebyrer, avgifter og tilsvarende egne kostnader i forbindelse med overdragelsen.
  Til toppen av siden

 

 

PS 82/19 Trønderhallen Levanger KF - drift anlegg Levanger Fritidspark Moan AS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Trønderhallen Levanger KF overtar driften av de anlegg selskapet Levanger Fritidspark Moan AS drifter.

Dette vil da skje som en virksomhetsoverdragelse av ansatte samt inngåelse av avtale om forvalting og drift av idrettsanlegg og camping på Moan.

Styret mener at denne virksomhetsoverdragelsen vil utvikle Trønderhallen videre i tråd med de mål og ambisjoner som er vedtatt.

Det er også enighet om at det vil styrke idrettens interesser, både på kort og lang sikt.

En sammenslåing av ressurser og funksjoner i Trønderhallen Levanger KF og Levanger Fritidspark Moan AS vil etter styrets mening bli oppfattet som enklere, mer fokusert og målrettet.

Det vil samtidig styrke organisasjonen strategisk og kommersielt.

Overdragelsen nødvendiggjør også en revidering av vedtektene i KFet, i og med at virksomheten blir endret. En navneendring på foretaket blir her nødvendig.

I tillegg blir det lagt opp til en mer tydelig grensegang i vedtektene mellom ny teknisk enhet i Levanger kommune og det utvidede foretaket.

Saken om vedtektsendring vil bli forelagt Levanger kommunestyre på et senere tidspunkt.»
Til toppen av siden

 

 

PS 83/19 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett 2020 for Trønderhallen Levanger KF vedtas som foreslått av styret.

Det settes av totalt 6.736.000 i kommuneregnskapet 2020 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.
Til toppen av siden

 

PS 84/19 Økonomirapportering 3. kvartal 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video - etter pause

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringer innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 33 mot 2 stemmer (Buchholdt, Dahlum)

VEDTAK:

 1. Økonomirapport for 3. kvartal 2019 tar til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
  * Budsjettrammen til Service- og digitaliseringssenteret økes med 2,5 mill. kroner for å finansiere felles bilordning. Skatteanslaget økes tilsvarende.
  * Bruk av fondsmidler på 1,0 mill. kr. overføres fra gruppeansvar «Rådmannen m/stab» til gruppeansvar «Finanstransaksjoner»
  * Det budsjetters med 11 mill. kroner i utbytte fra NTE på gruppeansvar «Finanstransaksjoner», tilsvarende beløp avsettes til fond.
  Til toppen av siden

 


FO 39/19 Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Skjenkebevilling

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 -video

Habilitet:

Geir Tore Persøy ba om vurdering av sin habilitet i denne saken. Persøy ble erklært habil av et enstemmig kommunestyre.

Behandling:

Levanger Kommune gir skjenkebevilling, og har gjennom dette muligheten til å regulere markedet. Alkoholloven og alkoholforskriften setter rammer for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes, og innenfor disse rammene er kommunen tillagt et ansvar for å utforme en lokal tilnærming til de utfordringer som peker seg ut.

Levanger Arbeiderparti synes det er positivt at utelivsbransjen legger til rette for at Levangers befolkning og tilreisende har mulighet til å både spise og drikke godt. Dette er viktig både for Levanger by og ute i distriktene. Samtidig er vi opptatte av å ha en politikk som både ivaretar de ruspolitiske målene kommunen har satt seg, sammen med en politikk som sikrer ansatte seriøse arbeidsvilkår.

I utelivsbransjen er det vedtatt minstelønnssatser. Vi at det på landsbasis forekommer brudd på disse bestemmelsene. Vi vet ikke om dette forekommer i Levanger, men for å unngå det, ønsker vi at utelivsnæringa må dokumentere dette for å få skjenkebeviling.

Sjenkebevilling til utelivsbransjen i Levanger er gitt ut 31.12.19. Nye søknader om bevilling vil komme fortløpende, og da er det viktig å stille krav til bransjen for å ivareta den seriøse arbeidslivspolitikken som vi er opptatt av.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20.
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Det er viktig at aktørene i utelivsbransjen driver seriøst og følger lover og avtaler også i forhold til arbeidstakeres betingelser. Når det gjelder alkoholloven så stiller den krav om lojalitet opp mot skatte, - avgifts og regnskapslovgivningen. Dette kontrollerer også kommunen som bevillingsmyndighet med jevne mellomrom, hvis det er spørsmål rundt enkelte aktørers involvering i en virksomhet. Det som da sjekkes spesielt er vesentlighetsbegrepet i alkoholloven, det vil si om aktører som har blitt tildelt en bevilling oppfyller kravet vedrørende vesentlig involvering i driften og eierskap. I slike tilfeller ber en blant annet om utdrag av timelister fra virksomhetens regnskapskontor for å kunne kontrollere saken.

Noen få av landets kommuner har vedtatt at slike krav skal tas inn i forbindelse med ruspolitiske retningslinjer. Dette kan være et verktøy i arbeidet med å sikre en sunn alkoholpolitikk i kommunen, men omfatter altså andre forhold enn det interpellanten tar opp.

Jeg er gjort kjent med at til tross for at alkoholloven ikke hjemler spesifikt krav knyttet til lønnsvilkår for ansatte så er det enkelte kommuner som har vedtatt slike krav. Om en fatter et slikt vedtak kan en risikere at det bestrides av bedriftene det gjelder. Om de vil gjøre det er selvsagt en annen sak, men for min del finner jeg det uryddig å vedta noe som ikke har hjemmel i lov.

Selv om jeg finner intensjonene i forslaget som gode, vil jeg ikke anbefale kommunestyret å stemme for forslaget. 


Avstemning:

Vordals forslag til vedtak vedtatt med 21 mot 14 stemmer.  (Stemte mot: Brustad, Haugskott, Rønning, Langdal, Saxhaug, Nilssen, Ertsås, Stormoen, Persøy, Larsen, Groven, Nydal, Sand, Bye)

VEDTAK:

Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20.
Til toppen av siden

 

FO 40/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Behandling:

Trønderavisa har i årets beitesesong fokusert mye på beitenæringas utfordringer på Innherred. Det har vært bred dekning av utfordringer knytta til det å være småfebonde. Det er flere som har signalisert at de vurderer å gi seg med sau, og at tillitten til de sentrale beslutningstakerne er satt på prøve. Det er dessuten påvist at det er sannsynlig ulveyngling. En ulv som gjør stor skade, og et dyr som ikke skal være her jamfør rovdyrforliket på Stortinget.

Utviklinga av saueholdet de siste 30 åra har vært enorm. Vi ser også en endring av størrelsen på bruka. Mens det lenge var typisk fjellgårdsdyr, så er det nå mye mer spredt, der kornjord brukes til beite, noe som ikke er ideelt. Det er i dag også flere som har sauehold som sin hovedinntekt.

Indre Namdal har blitt ofra som primærnæringsregion i søken etter å etablere nye soner for rovdyr, noe som har ødelagt enormt mye for den sørsamiske kulturen, og for næringsgrunnlaget samt bosettingsmønstret. Så ser vi nå at også melkeproduksjonen er satt under press. Det betyr i realiteten en ny massiv sentralisering av kjøttproduksjon til steder der det heller bør produseres korn og grønnsaker. Dette kan nå også ramme Innherred.

Sauen er et svært viktig beitedyr, og den sikrer bevaring av en rekke kulturplanter som står i fare for å dø ut på grunn av gjengroing. Klimakrisen har gjort dette enda mer aktuelt med at fjellet gror igjen pga økte temperaturer. Reinsjø fjellstyre er involvert i restaurering av setervoller i Øvre Forra naturreservat. Et freda område som dessverre lider av gjengroing.

Politisk har Levanger gjort noe, ikke minst i forbindelse med svaret på høringa om endring av naturmangfoldsloven . Formannskapet fikk også en orientering om utfordringene knytta til beitesituasjonen i 2019. Høringssvaret er et godt svar, selv om jeg nok hadde ønsket et nytt regime som bla Reinsjø fjellstyre foreslå i forbindelse med høringa om ny fjellov.  Fjellstyret ønsket en langt mer lokal forvaltning av rovdyrstammen. Realismen i dette forslaget kan det selvsagt stilles spørsmål ved, men med tiden kan kanskje den ideen modnes.

Levanger kommune har brukt mye tid og ressurser på fellingstillatelser, iverksettelse av jakt, kontakt med annet byråkrati og støtte til bønder, en støtte beitenæringa har satt stor pris på. Jeg vil gi honnør for den jobben kommunen har gjort i høst. Landbruket er Levangers viktigste næring. Ei næring byen vår er bygd på, og som har vært den viktigste kulturbæreren for både folket, byen og identiteten vår. Vi har derfor som folkevalgte et særlig ansvar å støtte opp under den.

Forslag til vedtak
Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.
Levanger kommunestyre ber partiene på Stortinget om å samles om et nytt rovdyrforlik som sikrer både biologisk mangfold, og øker den lokale medbestemmelsen over rovdyrforvaltninga.
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Representanten har tatt inn tre hovedmomenter i sitt forslag til vedtak, fordelt på tre setninger - i det følgende omtalt som punkt 1, 2 og 3. Jeg kommenterer disse hver for seg, og vil avslutningsvis foreslå punktvis avstemming.

Punkt 1: Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.

Det bør være stor enighet om dette i kommunestyret i Levanger. Jeg vil forslå at kommunestyret stemmer for å vedta denne setningen.

Punkt 2: Levanger kommunestyre ber partiene på Stortinget om å samles om et nytt rovdyrforlik som sikrer både biologisk mangfold, og øker den lokale medbestemmelsen over rovdyrforvaltninga.

Det har vært to såkalte rovdyrforlik i Stortinget, i 2004 og 2011. Rovdyrforliket fra 2004 etablerte et «både-ôg»-prinsipp om både levedyktige rovdyrstammer og fortsatt utnyttelse av utmarksbeite. Åtte regionale utmarksnemnder delte på målsettingen om ynglinger i bestemte antall av de fire store rovdyrartene vi har, og på prinsippet om at rovdyr utenom visse områder kan tas ut ved kvotejakt, lisensfelling eller skadefelling ved kommunale skadefellingslag eller av SNO.

Rovviltforliket i 2011 presiserte at prinsippene fra 2004 sto fast, og at konfliktnivået i forvaltninga måtte ned gjennom å ha bedre kontroll med størrelsen på rovviltbestandene, ved å ha prioriterte beiteområder og ved å sikre sørsamisk tamreindrift. Forliket slår fast at Norge skal ha alle fire store rovdyr. Videre fremgår det at i 2011 var bestandsmålene for jerv og gaupe overskredet, bestandsmålet for ulv var nådd, mens bestandsmålet for bjørn ikke var nådd. De regionale rovviltnemndene ble gitt stort ansvar med å forvalte dette forliket videre.

Levanger kommune er prioritert beiteområde både i forhold til bjørn og ulv. Årlig slippes vel 7000 sau på utmarksbeite i kommunen. Kommunen har et godt fungerende fellingslag som trer inn når en får tillatelse fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet til skadefelling av rovdyr. Tap av sau på beite varierer sterkt etter rovdyrsituasjonen fra år til år. Normaltapet er på 3-4 % av sau og 5-7 % av lam. I 2019 har imidlertid det samlede tapet vært mellom 10 og 20%, og med vesentlig større tap i enkeltbesetninger.

Bjørn- og ulvestammen i Norge er del av en større stamme som er spredt inn i Russland og kanskje enda lenger. Dette er store, livskraftige stammer som i sum ikke er truet. For gaupe og jerv er situasjonen motsatt, og Norge har derfor et større ansvar for disse artene.

Interpellanten bruker i sitt forslag til vedtak begrepet «biologisk mangfold». I denne sammenhengen er begrepet vanskelig, da robuste rovdyrstammer er et biologisk mangfold i seg selv. På den annen siden er store deler av utmarka vår et kulturlandskap som er utviklet under forutsetning av lite rovdyrpress, og en tilpasning til fast eller sporadisk større rovdyrpress vil endre flora og fauna og trolig minske det totale biologiske mangfoldet.

Rovdyra står på toppen av næringspyramiden. En teoretisk inngang til spørsmålet om rovdyr og biologisk mangfold er at hvis det er store rovdyrstammer som beskatter nivåene under i næringspyramiden, kan mangfoldet i disse leddene bli truet. Dagens store havørnestammer truer for eksempel mangfoldet av en del andre fugler.

Interpellanten foreslår at kommunestyret skal be partiene på Stortinget om å samles om et nytt rovdyrforlik. Dette vil jeg på det sterkeste fraråde. I dagens situasjon vil det være svært risikabelt å røre ved det bestående forliket, fordi sentrale myndigheter de senere årene har praktisert et stadig sterkere vern av rovdyrene contra beitenæringen.  Dette viser seg blant annet ved at det blir stadig vanskeligere å få godkjent dokumentasjon på rovdyrtap og dermed stadig vanskeligere å få tillatelse til fellinger i beiteprioriterte områder.

Det er gode muligheter innenfor dagens forlik til en god forvaltning. Det er sentrale myndigheters praktisering av forliket som er problematisk for beitenæringen. Fra ordførere landet over er det blitt anført at det er for stort gap mellom opplevd antall rovdyr og registrert antall i «rovbasen».  Dette har sammenheng med at prøver blir oppbevart for lenge før de analyseres. Det har utfordret tilliten til grunnlaget som forvaltningen fatter sine beslutninger på.

Av forliket følger det at skadedyr skal kunne tas ut selv om bestandsmålet ikke er nådd. I Grong har en likevel ikke fått tillatelse fra sentrale myndigheter til å ta ut en bjørnebinne som i år har gjort svært stor skade på sau. Dette er ett av flere eksempler som tilsier at det i dagens politiske situasjon er stor sannsynlighet for at det vil være vanskelig å oppnå et nytt bredt forlik, og at en ny avtale vil bli mindre gunstig for beitenæringen enn det som gjelder i dag.

I henhold til dagens soneforvaltning ligger Levanger kommune utenfor sonene for ulv og bjørn, og det er i praksis dette som gjør det mulig med beite i utmark. Arbeidet med å styrke soneforvaltninga med grunnlag i gjeldende rovdyrforlik er et viktig politisk arbeid for Levanger kommune.

Hva gjelder interpellantens ønske om økt lokal medbestemmelsesrett, så er dessverre signalene som kommer fra sentrale myndigheter det motsatte. Departementet foreslo i høst å endre antall forvaltningsregioner for rovvilt fra dagens åtte til fire eller fem. Endringsforslaget innebærer både en betydelig reduksjon av antall forvaltningsregioner og totalantallet på medlemmer av rovviltnemndene. Signalene fra sentralt hold øker usikkerheten i forhold til hva en kan påregne å oppnå ved å gå inn for et nytt forlik.

Det gjeldende forliket bygger på det prinsipp at rovviltforvaltningen skal foregå så nær de berørte lokalsamfunn som mulig. Nærhetsprinsippet sikrer lokal kunnskap og forankring omkring de vedtak som treffes. Dagens inndeling i forvaltningsregioner har vært et viktig konfliktreduserende tiltak fra Stortingets side.

Det er fare for at en reduksjon som foreslått vil gjøre at avstanden mellom beslutningstakere og berørte lokalsamfunn blir større, hvilket kan bidra til å svekke rovviltforvaltningens legitimitet.

I et ordføreropprop i 2017 stilte 204 ordførere seg bak et krav om at rovviltforvaltningen må være lokalt forankret. I etterkant av dette kom det på plass en konsultasjonsordning der ordførere og Utmarkskommunenes sammenslutning (Uss) møter Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet på statssekretærnivå. Det er håp om at det gjennom dialog og felles virkelighetsoppfatning kan skje endringer i forvaltningen innenfor rammen av forliket.

Oppsummert vurderer ordfører at gjeldende rovdyrforlik gir nok spillerom og gode muligheter for ei fornuftig rovdyrforvaltning i Norge. Det vil være svært risikabelt for beitenæringen å røre ved dette slik den politiske situasjonen er i dag. En må heller søke å påvirke sentrale myndigheters vilje til å ta ut skadedyr av ulv og bjørn i prioriterte beiteområder.

Punkt 3: Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga. 

En antar at det her er tenkt på kommunens utgifter til rovdyrforvaltning. Fylkesmannen gir midler når det innvilges skadefelling, så kommunen har ingen direkte utgifter til skadefellingslaget. Kommunens ansatte som har organisert fellingsarbeidet får sin lønn og dekket sine utgifter over kommunebudsjettet. Dette er innenfor det samfunnsoppdraget kommunens generelle overføringer skal brukes til, og det er også mulig å søke Fylkesmannen om ekstra midler. Staten dekker således de fleste økonomiske utgifter kommunen har til rovdyrforvaltning, noe som også er i tråd med rovdyrforliket.

Hva gjelder beitenæringens tap så er det på den annen side liten tvil om at mange enkeltbesetninger, på grunn av de strenge dokumentasjonskravene som gjelder for rovdyrtap, ikke opplever å få en erstatning som tilsvarer det reelle tapet. Dette kommer i tillegg til påkjenningen ved å oppleve at husdyrene er påført store lidelser. Det er ønskelig at erstatningen i større grad skal tilsvare næringens økonomiske tap.

Etter dette vil ordfører anbefale at kommunestyret ikke støtter den del av forslaget som er benevnt som punkt 2.

Kommunestyret anbefales å støtte første og siste del av forslaget, benevnt som punkt 1 og punkt 3.


Austmo trakk deretter andre setning (pkt. 2) i sitt forslag.

Avstemning:

Austmos forslag til vedtak vedtatt med 30 mot 5 stemmer (SV, V, MDG)

VEDTAK:

Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga
Til toppen av siden

 

FO 41/19 Interpellasjon fra Einar Dahlum (Rødt) - inntekstberegning av barnetrygd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Behandling:

Vegard Austmo fra AP beskrev i sin interpellasjon til møte i driftsutvalget 13. hvordan inntekstberegningen av barnetrygd og bidrag for barneforeldre som søker sosialhjelp bidrar til å øke barnefattigdommen.

Rødt vil tillegge at barnetrygden er en universiell ordning, som skal gjelde alle. Fattig eller rik. Det er sånn at om du er rik og har mye penger, så foretas det ingen inntekstberegning slik at du mister den. Og det skal heller ikke være slik at den som er fattig en, og som trenger trygden får den inntektsberegnet, og mister den. Det fører til at de allerede store forskjellene mellom fattig og rik øker, og at grunnlaget for barnetrygden som ei universiell ordning forvitrer.

Det er heller ikke rett at ei statlig velferdsordning som er rettet inn mot å bedre barnefamiliers og barn sine vilkår, nulles ut av et kommunalt beregningssystem for sosialhjelp. En kommunal praksis hvor barnetrygden blir tatt med i beregningsgrunlaget for sosialhjelp til barnefamilier bidrar slik sett til å øke barnefattigdommen i kommunen vår.

Barnefattigdommen i Levanger kommune er større enn en del kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og det er et uttalt mål for Levanger kommune å bidra til at andelen med fattige familier og barnefattigdom synker.

Spørsmål:

Rødt har ikke med 100% sikkerhet fått avklart om barnetrygden er med i beregningsgrunnlaget for foreldre som søker økonomisk sosialhjelp. Spørsmålet er derfor; Hva er Levanger kommune sin praksis med hensyn til dette?

Forslag til vedtak:

Hvis det er slik at barnetrygden er med i beregningsgrunnlaget, så ber Rødt om at kommunedirektøren fremmer en sak for kommunestyret om at barnetrygden ikke tas med i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp til barneforeldre.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Det er bred enighet i Norge om å bekjempe barnefattigdom. Regjeringa skriver bl.a. følgende i sitt forslag til statsbudsjett for 2020:

«En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt.»

Som det framgår av Folkehelseprofilen for 2019 har 7% av husholdningene i vår kommune det som defineres som lavinntekt eller «fattigdom» (under 60% av medianinntekt), mens landet ligger på 9,2. Det er ikke slik at alle disse lavinntektsfamiliene er mottakere av sosialstønad.

Statistikk fra NAV viser at det i Levanger har vært utbetalinger til 114 klienter med forsørgeransvar så langt i år. De fleste som mottar sosialhjelp er kommet i en akutt situasjon. Enkelte sliter med å komme i arbeid samtidig som de ikke fyller de helsemessige vilkårene for andre ytelser i folketrygden, og dermed blir langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette er i stor grad flyktningfamilier.

Ved beregning av sosialstønad legges det til grunn en individuell vurdering av den økonomiske situasjonen for den som søker stønad. Da vil også eventuell barnetrygd inngå, men barnefamilier prioriteres med egne barnetillegg der statens satser følges.

I mars 2018 vedtok Stortinget at det bør utredes hvorvidt barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. I statsbudsjettet for 2019 foretok barne- og familiedepartementet en vurdering av dette og konkluderte med at det ikke er et treffsikkert eller godt tiltak å holde barnetrygden utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp for å sikre barnefamilier som mottar sosialhjelp bedre levekår.

I statsbudsjettet for 2020 er saken fulgt opp ved at den foreslåtte økningen av barnetrygden på 300 kroner per måned følges opp med tilsvarende økning i statens veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold for kategorien barn 0–5 år, i tillegg til ordinær prisjustering. Levanger kommune følger disse satsene.

Dersom en ønsker å prioritere tiltak for barn i fattige familier vil det være mest treffsikkert å gå videre på strategiene om å gjøre det rimeligere for alle barn og unge å delta i ulike aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. I den forbindelse vil jeg vise til at kommunestyret vedtok å slutte seg til Fritidserklæringen i sitt møte 20. mars i år.

I dette har vi blant annet forpliktet oss til å arbeide for at alle barn og ungdom skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet. Det pågår interessante forsøk med «Fritidskort» etter modell fra Island. Levanger kommune har varslet at vi er interessert i å være med på dette når det skal rulles ut i flere kommuner. Levanger kommune benytter biblioteket aktivt i arbeidet med å aktivisere barn og ungdom. Tilbudet er gratis, og kommunen har ansatt en sosionom for å få bredde i kompetansen. Det arrangeres blant annet tegneverksted og spilldager med både dataspill og brettspill. Innvandrertjenesten formidler informasjon til deltagerne i introduksjonsprogrammet så deres barn også kan bli med. Av andre aktuelle tiltak kommunen er inne med, kan nevnes Ungdomshuset, gratis ferie- og fritidsaktiviteter, friplasser i kulturskolen, BUA - gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, gratis billetter til bowling og svømmehall, åpen hall i Trønderhallen, åpen svømmehall for barn og unge. Andre tiltak er en bevisstgjøring ovenfor idretten om kostnader med å drive idrett, tildeling av aktivitetstilskudd, dekking av husleie til Kafé verden, julegaveinnsamling til barn og unge og Sofakampen aktivitetsdag.

Tidlig innsats er vesentlig gjennom hele oppveksten. Gratis fritidstilbud for barna er positivt i en generelt vanskelig livssituasjon, men samtidig er det viktig å ha helsesykepleiere, ungdomskontakter og voksne på ungdomsklubben som kan fange opp barn og unge som sliter. I forslaget til budsjett vil flertallspartiene øke overføringen til «tiltak for barn og unge».I det fremtidige arbeidet med barn som vokser opp i fattigdom skal kommunen sette folkehelse og deltakelse på fritidsaktiviteter enda høyere på dagsorden, for å sikre kontinuitet, prioritet og mer samarbeid om tiltakene.NAV Levanger er forelagt interpellantens forslag til uttalelse. Det fremholdes at øremerkede tiltak til barn og unge slik at de får mulighet til å delta på aktiviteter, vil være det mest målrettede og effektive tiltaket for å forebygge og motvirke utenforskap og andre konsekvenser for barn og unge som lever i fattige i familier.  Det kan nevnes at blant annet kommunene Inderøy, Verdal og Steinkjer følger samme ordning som Levanger på dette området. Trondheim holder barnetrygden utenfor i beregningsgrunnlaget, men yter til gjengjeld et lavere barnetillegg enn Levanger.

For å få bukt med årsakene til fattigdom er det viktig at kommunen arbeider på tvers av sektorer, at tjenestene er koordinerte og at arbeidet er langsiktig. Effektive tiltak ovenfor de voksne kan være bistand til å få en ordnet bosituasjon, avklaring av arbeid eller utdanning, foreldreveiledning og «økonomisk opprydning».

Så er det naturligvis slik at det er ønskelig å også kunne bidra økonomisk til gode for barn som lever i fattige familier.  Hvis disse skal ytes stønad uavhengig av barnetrygden de mottar, vil dette innebære en merkostnad for kommunen på opp imot 1 milllion kr pr år. Hvor tenker interpellanten at dette beløpet skal hentes fra? Flertallet ser at det er gode intensjoner bak forslaget. Vi er nå inne i en budsjettprosess.  Jeg finner det vanskelig å stemme for forslaget i dag. Vi ønsker imidlertid en dialog fremover for om mulig å finne en god løsning på hvor vi eventuelt kan hente inndekning på dette i det endelige budsjettet.

På bakgrunn av dette anbefaler jeg kommunestyret å ikke støtte interpellantens forslag til vedtak.


Forslag i møte:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag – tillegg til Dahlums forslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme nye tiltak med fremdriftsplan for å redusere barnefattigdom med et prosentpoeng per år. 

Avstemning:

Dahlums forslag til vedtak avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, R, V, MDG)

Austmos forslag avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, R, V, MDG)
Til toppen av siden

 

FO 42/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) -  Klimaregnskap og klimabudsjett med indirekte utslipp

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Behandling:

Først av alt vil jeg benytte anledningen til å berømme kommuneadministrasjonen for å ha tatt konsekvensene av at kommunestyret i høst erkjente av vi befinner oss i en klima- og miljøkrise, ved å skissere en vei videre for å utarbeide et klimaregnskap og – budsjett for Levanger kommune.

I kommunens klima- og energiplan står det at «fram til budsjett 2021 vil Levanger kommune søke å utvikle et klimabudsjett. Et klimabudsjett kan fungere som handlingsdel til klima- og energiplanen. Det vil kunne være både økonomiske og ressursmessige konsekvenser knyttet til gjennomføringen av klimatiltakene». Videre kan vi lese at «etter selve klimabudsjettet er utarbeidet, vil det bli satt i gang et arbeid med å et enkelt klimagassregnskap. Dette må gjøres for å kunne følge opp tiltakene og virkemidlene i klimabudsjettet over tid».

Tallene kommunen opererer med i dag viser de direkte klimagassutslippene kommunen står for, altså utslipp innenfor kommunegrensen. For eksempel når en bil forbrenner bensin og diesel innenfor kommunegrensene, eller metangassutslipp fra jordbruket i kommunen.

Når det nå skal jobbes systematisk med å få ned klimagassutslippene i Levanger er det viktig at vi også tar med de indirekte utslippene klimagassutslippene.

De indirekte utslippene kommer fra innkjøp av varer og tjenester som lages utenfor Levanger, for eksempel utslippene fra produksjon og transport av en elsykkel i laget i Kina. Mye indirekte utslipp er knyttet til mat fordi lite av maten vi spiser kommer fra Levanger. Byggebransjen står også for betydelige utslipp fordi energikrevende materialer som stål og betong i mange tilfeller er produsert i land hvor man bruker kull eller olje som energikilde.

Det er mange måter å få ned de indirekte utslippene på. Vi kan få ned forbruket, gjenvinne mer, låne og leie utstyr eller klær. Legge til rette for ombruk av klær og møbler, reparere mer og spise opp mat, slik at den ikke kastes. Vi kan også benytte oss mer av lokale varer og tjenester, og reduserer jobbreiser med fly. Som kommune har vi altså mange muligheter til å få ned indirekte klimagassutslipp. Ved å ta med de indirekte utslippene i et klimaregnskap, kan vi lettere se gevinsten av disse tiltakene.

 1. MDG foreslår at Levanger kommune jobber for å utarbeide et klimaregnskap som også tar høyde for de klimagassutslippene som skjer utenfor kommunens grenser, slik at vi kan jobbe systematisk for å redusere både direkte og indirekte utslipp av klimagasser.
 2. Videre foreslår vi at klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett. 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Representanten Gjelvold (MdG) foreslår i første kulepunkt at Levanger kommune skal utarbeide et bredere klimaregnskap som også tar høyde for utslipp utenfor kommunens grenser, og at klimaregnskap og budsjett skal behandles på like med økonomiplan og budsjett. 

Det er tatt opp et viktig tema og det er grunn til å kommentere innholdet. På den ene side skulle en alltid ha kunne brukt både direkte og indirekte utslipp i vurdering av ulike tiltak. Det er jordas samla utslipp som betyr noe, og da er begge typene utslipp like relevante.

Det er svært vanskelig å måle de indirekte utslippene og Miljødirektoratet konkluderer i et notat 4.1.2019 at de ikke vil lage kommunevis statistikk for samla utslipp, både direkte og indirekte. Det finnes ikke gode nok analysemetoder ennå til at det gir sikre svar. Samtidig sier de at det er konsulentmiljø som har arbeidet med saken og som kan lage analyser for kommuner, men disse vil være usikre og basert på skjønn.

I norsk klimapolitikk har en konsentrert seg om det målbare, CO2 utslipp i Norge. Norges klimalov av 2017 og norske målsettinger reflekterer dette.

Trøndelag fylkeskommune har engasjert firmaet Cemasys til å lage totalt klimagassregnskap for Trøndelag fylkeskommune og det geografiske området Trøndelag. Målet er å komme opp med «Co2-utslipp for en gjennomsnittlig trønder, direkte og indirekte». Det er et mål å få fram hva som gir hvilke utslipp. Fylkeskommunen håper tallene kan brukes av kommunene. Dette er fortsatt usikkert.

Arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett er nybrottsarbeid for administrasjonen i Levanger kommune. Kommunen deltar i Nettverk lavutslipp i Trøndelag for å få veiledning, hjelp og støtte i arbeidet. Det er behov for å lære seg å krype før en kan gå.

Jeg konkluderer med at Levanger kommune vil ha fokus på å redusere klimagassutslippene i Levanger kommune som organisasjon og lokalsamfunn og sette mål for reduksjon i direkte utslipp og følge opp disse med konkrete tiltak. Dette er en stor nok oppgave for vår organisasjon og vårt samfunn i første omgang. Samtidig skal vi gjøre nytte av ny kunnskap som utvikles nasjonalt og regionalt om måling av indirekte utslipp.

Til det andre kulepunkt om regnskap og budsjett for klimautslipp viser jeg til det som står i Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023: «Fram til budsjett 2021 vil Levanger kommune søke å utvikle et klimabudsjett. Et klimabudsjett kan fungere som handlingsdel til klima- og energiplanen. Det vil kunne være både økonomiske og ressursmessige konsekvenser knyttet til gjennomføringen av klimatiltakene. De fleste tiltakene vil ha flere positive konsekvenser i tillegg til kutt i klimagasser, for eksempel forbedret folkehelse, bedre luftkvalitet, mindre støy og gi økonomiske innsparinger for kommunen. Et klimabudsjett er som et vanlig økonomibudsjett, men man regner med CO2-ekvivalenter i stedet/i tillegg til kostnader for tiltak. Klimabudsjettet skal være en del av budsjett/økonomiplan, og følges opp i den ordinære rapporteringen.» Dette betyr at første rapportering av klimaregnskap skjer ved gjennomgang av regnskap 1. kvartal 2021 for å følge opp kommunestyrets vedtak høsten 2020 om Budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Ordfører vil tilrå at interpellanten omformulerer kulepunktene i forslaget.

Ordfører vil ikke tilrå kommunestyret å stemme for kulepunkt ên.

Ordfører vil tilrå å stemme for forslaget i kulepunkt to, som før øvrig er i tråd med forslag i budsjett og økonomiplan.


Avstemning:

Gjelvolds forslag, pkt. 1, avvist med 25 mot 10 (MDG, R, V, SV, Dypdhal, Jørstad, Obeed, Skjervø)

Gjelvolds forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett.
Til toppen av siden

 

FO 43/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Omsorg og helsetjenester i kommunal regi - Skogn helsetun

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Behandling:

Helsesektoren i levanger kommune har sine utfordringer både med bemanningsspørsmål, ledertetthet, sykefravær, balansen mellom antall omsorgsboliger og sykeheimsplasser og ikke minst den økonomiske situasjonen. Administrasjonen i kommunen med sin nye kommunalsjef helse og velferd er i gang med en del tiltak for å forbedre dagens situasjon mot en mer realistisk budsjettering og aktivitetsnivå i sektoren.

Her kommer vår rolle som lokalpolitikere med å sette de hoved linjene som skal gi signaler til administrasjonen om retningen vi vil at kommunen skal styres på. Vi i arbeiderpartiet er overbevist at en offentligdrevet helse og omsorgstjeneste er den riktige vei å gå med tanke på brukeres og ansattes beste. Ingen skal tjene penger på folkets helse, folkets helse er ikke for salg.

Skogn er en viktig kommunedel og en av de største tettstedene i gamle Nord-Trøndelag. Arbeiderpartiets mål er å styrke Skogn som et vekstområde i kommunen for å gjøre den enda mere attraktiv for nye innflyttere og bosette seg i. Både gjennom tilretteleggelse av tomter, og styrking av næringsliv og offentlig tjenestetilbud.

Derfor fremmer jeg denne interpellasjonen med følgende forslag til vedtak:

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunalregi.
 • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret.
 • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen.
 • Saken legges frem i løpet av 2020. 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Interpellanten reiser spørsmål omkring bruken av lokalene til tidligere Skogn helsetun. Dette er mange opptatt av, og det er forståelig siden det er snakk om store lokaler som i liten grad er blitt utnyttet etter at helsetunet ble nedlagt for flere år siden.

Det har kommet opp flere ulike forslag til hvordan bygget kan brukes. Som eksempel er det foreslått at lokalene kan brukes som omsorgsbaser for yngre personer med nedsatt funksjonsevne, som omsorgsbaser for personer med utviklingshemming, sykehjemsplasser til eldre, sentralkjøkken, lokaler for frivilligheten mv.

Interpellanten foreslår en utredning av muligheter og behov for å ta i bruk lokalene til helse- og omsorgstjenester. Til det kan bemerkes at det i sommer ble igangsatt en politisk bestilt evaluering av organisatoriske endringer som er gjort i helse og velferdsområdet de senere år. Rapporten fra denne vil være med å danne kunnskapsgrunnlaget for planleggingen av framtidas helse- og omsorgstjenester og organisering. Dette vil inngå i arbeidet med revideringen av kommunedelplan helse og velferd. Det er viktig å tenke helhetlig om kommunens omsorgstjenester. Det er derfor naturlig å avvente rapporten fra evalueringsarbeidet, arbeidet med kommunedelplan helse og velferd og boligsosial handlingsplan før en beslutter videre bruk av kommunens ulike bygg/boliger, herunder Skogn helsetun.  Driftsutvalget skal for øvrig etter planen få sin neste statusrapport fra evalueringsarbeidet i møte den 11.12.19.

Når dette er sagt, så ønsker jeg likevel å påpeke at bruk av lokalene til tidligere Skogn helsetun til omsorgsboliger eller sykehjemsplasser kan bli aktuelt på sikt når behovet melder seg. Uansett er det mest hensiktsmessig å først gjenåpne de stengte plassene ved Staup helsehus og Breidablikktunet. Disse står klare til bruk, men gjenåpning er blitt utsatt delvis av økonomiske årsaker, delvis fordi kommunen mangler sykepleiere. Det er ikke realistisk hverken økonomisk eller rekrutteringsmessig å åpne på Skogn før kapasiteten ved Breidablikktunet og Staup helsehus er nyttiggjort.

Inntil behovet tilsier at vi må øke antall plasser tenker jeg at det er hensiktsmessig å benytte lokalene på Skogn til dagtilbud i samarbeid med frivilligheten. Kommunen er pr i dag i dialog med Skogn forum vedrørende aktuelle aktiviteter.

Oppsummert svar til første kulepunkt er at en utredning som interpellanten etterspør allerede i gang gjennom det arbeid som utvalget gjennomfører og som blir et viktig kunnskapsgrunnlag for utarbeidingen av kommunedelplan helse og velferd. Den etterspurte vurderingen om tidligere Skogn helsetun inngår som en naturlig del av dette, og det vurderes som lite hensiktsmessig å fremme en egen sak kun vedrørende de nevnte lokalene. Uten et samlet bilde får en vanskelig gjennomført en god vurdering.

Hva gjelder andre kulepunkt så vurderer også ordfører det som hensiktsmessig at begge utvalgene får plansaken til behandling før den går til formannskap og kommunestyre.

I tredje punkt i forslaget til vedtak anføres det at alle kostnader med gjenåpning skal tas med i beregningen. Det må i så fall utredes hva ombygging/utbygging vil koste alt etter hvilke typer helse- og omsorgstjenester en ser for seg skal ytes i bygget. En slik kostnadsberegning er en viktig del av den samlede vurderingen, og forslaget støttes derfor.

Det tas sikte på at arbeidet med kommunedelplan helse og velferd ferdigstilles og legges frem for politikerne innen juni 2020.

Etter dette anbefaler ordfører at kommunestyret støtter forslaget til vedtak.


Avstemning:

Obeeds forslag til vedtak, kulepunkt 1, vedtatt med 33 mot 2 stemmer (FRP)

Obeeds forslag til vedtak, kulepunkt. 2,3 og 4, enstemmig vedtatt.   

VEDTAK:

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunalregi.
 • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret.
 • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen.
 • Saken legges frem i løpet av 2020.
  Til toppen av siden

 

FO 44/19 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Brannstasjon - prosessen videre

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Behandling:

I kommunestyremøtet datert 20.03.19, fremmet undertegnede Interpellasjon FO 16/19 Blålysbygg på Mule. Videre ble sak 65/19 fremmet på Formannskapsmøtet datert 12.06.19 Levanger brannstasjon - bygningsmessige tiltak.

Brannstasjoner brukes av spesialtrente mannskap med profesjon som få har. For å sikre at en ny brannstasjon bygg skal designes på en måte som både sikre og øke funksjonaliteten, istedenfor å virke hemmende, er det viktig at ansatte ved brannstasjonen er med på planleggingsfasen av prosessen.

I en mellomstor kommune som Levanger bør vi ha i det minste ambisjoner om å øke tryggheten for innbyggere over hele kommunen. Det er bevist at utrykningstiden er avgjørende i akuttsituasjoner, og den eneste garanti på å minske den er døgnkasernert brannstasjon.

Spørsmålet er:

 • I hvilken grad blir ansatte i brannstasjonen involvert i prosessen for å sikre at en ny bygg skal være funksjonelt på en optimal måte?
 • Har kommunedirektøren i sitt arbeid med utredningen tatt høyde for at saken skal fremlegges med både investerings- og drifts- kostnader for døgnkasernert brannstasjon?

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Den 8. november ble det inngått avtale med Kvadrat Arkitekter AS om utredning av Levanger brannstasjon. I prosjektet vil det bli etablert prosjektgruppe bestående av ledere og tillitsvalgte fra både Innherred Brann og redning og Drift og anlegg. Dette er praksis i alle utbyggingsprosjekt. Prosjektgruppen vil involveres fortløpende i utredningsarbeidet og i utbyggingen. Det skal sikre at det nye bygget blir funksjonelt og tilpasset framtidig drift. Det ble mandag denne uken avholdt møte om hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan dialogen med alle ansatte skal ivaretas.

I utredningen følger administrasjonen opp det som står i saksframlegget i kommunestyresak 43/19: «I den videre planleggingen må det bygningsmessig legges til rette for heldøgnkasernert vakt.» Utredningen skal også svare på vedtak i formannskapet, sak 92/19: «Når saken om beslutning av investering av ny brannstasjon kommer til politisk behandling skal administrasjonen legge fram et kvalifisert anslag angående kostnadsdifferansen imellom et plussbygg kontra et konvensjonelt bygg både i byggekostnader og framtidige driftskostnader.» Dette betyr at utredningen med ulike utbyggingsalternativ legges fram for politisk behandling før utbyggingen kan starte. Kommunedirektøren har ikke lagt inn driftskostnader for døgnkasernert brannstasjon i økonomiplan for 2020-2023.
Til toppen av siden

 

FO 45/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2019 - video

Behandling:

Trafikken i Levanger sentrum er et helseproblem for byens befolkning og besøkende på grunn av at trafikken genererer svevestøv som i tider av året er over de tillatte grenseverdiene. I tillegg utsettes «Trehusbyen» for støv som tilsviner og bryter ned treverket på bygninger.

Når det gjelder helseproblemene er det i første omgang de som sliter med luftveisproblemer som får de største plagene, men også friske plages når problemet er størst.  Måleverdier viser at det er spesielt i vinterhalvåret uten snø at opphoping av svevestøv overstiger de tillatte grenseverdiene. I tillegg må det også nevnes at støy fra trafikken også har en helsemessig negativ side.

I tillegg til å være et helseproblem er også en års døgntrafikk på ca. 12000 kjøretøy gjennom byen et trivselsproblem. Det er derfor svært viktig at dette problemet tas tak i så raskt som mulig. Det må være mulig å styre trafikken på en slik måte at de som kommer fra nord og skal besøke Sykehuset og Moan ikke tar av på Mule, men benytter E6 og innkjørsel sør inn til Moan og Sykehuset. Dette vil begrense trafikken noe. Biler som kommer sørfra og som skal til Nord Universitet/ Røstad bør også «adresseres» til å følge E 6 til «Heirkrysset».

I tillegg til dette må det søkes etter andre tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor:

Når har ordføreren tenkt å ta tak i disse helseskadelige og trivselsmessige forholdene som oppfattes som et stort problem for byens befolkning og besøkende og hvilke løsninger ser ordføreren for seg?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordføreren om å ta kontakt med veieier, Statens Vegvesen/Fylkeskommunen så raskt som mulig for å komme i dialog og finne en varig forbedring av trafikkforholdene i Levanger sentrum.

Når et eventuelt møte mellom partene er gjennomført, blir kommunestyret orientert om de løsninger som er skissert.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen som omhandler et tema som har vært tatt opp en rekke ganger over mange år. Jeg er enig med interpellanten i at trafikken i Kirkegata både er et problem på grunn av svevestøvet, men også fordi såpass stor gjennomgangstrafikk gjør bykjernen generelt mindre attraktiv å oppholde seg i. Kommunen er imidlertid i gang med en prosess som vi må legge til grunn vil medføre en bedring på situasjonen.

Den 9. januar 2019 var det et møte mellom Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune. Møtet omhandlet hva en tiltaksutredning om luftkvalitet kan eller bør inneholde. Utredningen skal gi svar på hvilke tiltak det er riktig å iverksette, hva det vil koste og hvem som skal ha ansvar for gjennomføringen.

I etterkant av møtet sammenstilte kommunen et forslag til prosjektplan. I april sendte kommunen et forslag til en tiltaksutredning til fylkeskommunen. Det tok tid før vi fikk svar, men den 18. oktober var det møte her på Rådhuset med representant fra fylkeskommunen. Det er vilje til å delta i arbeidet fra fylkeskommunen sin side.

Fylkeskommunen og Statens Vegvesen er inne en stor omorganiseringsprosess og ny organisasjon er på plass fra januar 2020. Alle funksjoner og ansvar er ikke fordelt på seksjoner og ansatte. Det skal etableres en gruppe i januar 2020 som skal utrede aktuelle tiltak. Dette arbeidet vil anslagsvis ta omtrent et halvt år. Finansiering av utredningen er ikke på plass enda, men det som er aktuelt er en kostnadsdeling med fylkeskommunen som veieier, hvor fylkeskommunen betaler den største delen av kostnaden.

Det har som nevnt tatt tid å få klarhet i saken, og ordfører vil sette press på den ved å ta kontakt med blant annet leder for Hovedutvalg for veg, Hallgeir Grøntvedt, slik at saken også får nødvendig oppmerksomhet hos den politiske ledelsen i fylkeskommunen.

Hva gjelder forslaget til vedtak så anses dette for unødvendig siden den etterspurte kontakten allerede er etablert.

Jeg anbefaler kommunestyret å stemme for siste del av forslaget som går ut på at kommunestyret orienteres når løsninger er skissert.


Løvås trakk sitt innsendte forslag, og fremmet nytt forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres.

Avstemning:

Løvås sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres.
Til toppen av siden

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 16.12.2019 12:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051