Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.12.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 19.10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. Sakstittel UtredningVedtakVideo
PS 89/19 Referatsaker utredning vedtak video
PS 90/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS utredning vedtak video
PS 91/19 Skogn IL - søknad om garanti på lån for mva.kompensasjon og spillemidler til nytt klubbhus på Reemyra stadion utredning vedtak video
PS 92/19 Innherred innkjøp - innkjøpsstrategi utredning vedtak video
etter pause
PS 93/19 Trønderhallen Levanger KF - Vedtektsendring utredning vedtak video
PS 94/19 Trønderhallen KF - valg utredning vedtak video
FO 46/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Oppreisning etter feilplassert til Røstad og Ekne spesialskoler tekst vedtak video
FO 47/19 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Vold og trusler i kommunale sykehjem/institusjoner tekst vedtak video
FO 48/19 Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - Politisk styring i Levanger tekst vedtak video
FO 49/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Brislingfiske i Trondheimsfjorden tekst vedtak video
FO 50/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Budsjett og regnskap for Levanger kommune tekst vedtak video

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem x  
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem x  
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem x  
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem - Forfall 
Anita Ravlo Sand SP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem -  Forfall
Torbjørn Stormoen SP Medlem x  
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Nina Bakken Bye H Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem - Forfall
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Gunn Oline Lyngsmo   Rødt Varamedlem   x Einar Dahlum
Tone Wanderås   AP Varamedlem   x Stig Ove Sommervoll 
Asgeir Persøy FRP Varamedlem x Geir Tore Persøy
Ivar Haarstad H Varamedlem x Kim Karim Nilssen
Kristian Saxhaug SP Varamedlem x Line Thorsen Bratli

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Håkon Okkenhaug næringssjef  

 
Før møtet ble satt:

Kulturelt innslag v/kulturskolen, Markus Hoff Sjøbakk - video

Byggeskikkprisen 2019video
-kunngjøring av vinner v/ordføreren: tildelt Trønderlåna i Kristivik

God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom, parker og anlegg påvirker opplevelsen av stedet, omgivelsene og hverdagen til folk. God byggeskikk kjennetegner prosjekter av høy kvalitet, som tar hensyn til og spiller sammen med omgivelsene, stedets identitet og egenart.

Byggeskikkprisen skal være en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet. Prisen skal inspirere og motiverer andre til å bygge med omtanke og kvalitet.

Byggeskikkprisen kan tildeles prosjekter som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden og kan være nybygg, tilbygg, påbygg, restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse, tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom ol.

Årets byggeskikkpris er kåret gjennom avstemning hos innbyggerne!

 • En nominasjonskomité ledet av leder i plan- og utviklingsutvalget, Bjørg Boneng, valgte først ut fem gode kandidater som oppfylte kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk:  
  • Psykiatribygget, Sykehuset Levanger 
  • Trønderlåna i Kristivik, Heidi og Per Arve Hammer  
  • Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster  
  • Jernbanegata 26A, Atle Naavik og Elin Svardal  
  • Sjøgata 12, Lillian og Nils Heitlo

 

 • Medlemmene i plan- og utviklingsutvalget valgte deretter ut tre kandidater som gikk videre til avstemning hos innbyggerne:
  • Trønderlåna i Kristivik, Heidi og Per Arve Hammer  
  • Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster  
  • Jernbanegata 26A, Atle Naavik og Elin Svardal  

 

 • Avstemningen har foregått i perioden 15. november til 15. desember

 
Det er avgitt totalt 1138 stemmer:  

 • Munkeby Mariakloster fikk 79 stemmer
 • Jernbanegata 26A fikk 198 stemmer
 • Kristivika fikk 816 stemmer og er dermed vinner av årets Byggeskikkpris 2019  


TRØNDERLÅNA I KRISTIVIKA

Trønderlåna fra 1860 ligger vakkert til ved fjorden i Kristivika, Ekne. Låna er en del av et vakkert og velholdt tun som i tillegg består av en låve og et eldre stabbur som representerer den trønderske byggeskikken. Tidligere ble låna benyttet til å huse fiskere som la til kai der, mens den i dag benyttes som bolig.  

Eierne, Heidi og Per Arve Hammer, har på en forbilledlig måte tilbakeført trønderlåna til sin opprinnelige form og uttrykk. Til å utføre arbeidet har de hatt med seg Holberg Bygg AS og Sjøenget sagbruk ved Hallvar Skogmo. Tilbakeføringen forsterker den arkitektoniske kvaliteten for bygget i seg selv, i tillegg til å løfte den helhetlige opplevelsen av kulturmiljøet som anlegget danner.

Gjennom bruk av materialer av høy kvalitet og unik håndverksmessig utførelse

har eierne ivaretatt bygningens sjel og originalitet. De har blant annet satt i stand originale vinduer etter antikvariske prinsipper, gjenbrukt altaskiferen på taket og laget gode kopier av detaljer, kledning og vinduer. Flere elementer og materialer er gjenbrukt - også i interiøret. De har benyttet linoljemaling både i eksteriør og interiør.

Prosjektet ivaretar en forbilledlig bærekraftig kvalitet da bevaring og gjenbruk av eksisterende bygninger og materialer er bra for miljø og klima. Tømmeret til bordkledningen er hentet fra egen skog, saget og høvlet på det lokale sagbruket – Sjøenget sagbruk Minimal transport bidrar til en bærekraftig utvikling.

Prosjektet ivaretar en viktig lokal byggeskikk som har betydning for identitet og tilhørighet. At det i tillegg er etablert et keramikkverksted og utstillingslokaler i låven løfter gården fram som et godt eksempel på «vern gjennom bruk». Aktivitet og næringsutvikling er viktig for å skape et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn.

GRATULERER!
(Byggeskikkprisen vil overrekkes samtidig med de andre prisutdelingene januar neste år!)

 


Orienteringer i møtet:

 

Forespørsel – fremmet i møtet  -  video

Gunnar Morten Løvås (SV) stilte spørsmål angående formannskapets behandling av Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Kommunedirektørens besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden 

PS 89/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019  - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 90/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.
Til toppen av siden

 

PS 91/19 Skogn IL - søknad om garanti på lån for mva.kompensasjon og spillemidler til nytt klubbhus på Reemyra stadion

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Habilitet:

Magne Nydal stilte spørsmål til sin habilitet. Nydal ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre. Han fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune gir Skogn IL garanti på lån for mellomfinansiering av momskompensasjon og spillemidler, totalt inntil kr. 6 500 000, til nytt klubbhus på Reemyra stadion.
 2. Garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg på inntil 2 år.
 3. Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning ihht. kommunelovens §51
  Til toppen av siden

 

 

PS 92/19 Innherred innkjøp - innkjøpsstrategi

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video  -  etter pause

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Innherred innkjøp må styrke bestillerkompetansen opp mot miljøkrav og godkjente lærebedrifter

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren innarbeider følgende i Innherred innkjøp sin innkjøpsstrategi. Innherred Innkjøp skal arbeide aktivt for å øke andelen kortreist og økologisk mat til internt bruk i kommunene.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 4, vedtatt med 24 mot 11 stemmer (Morten Langdal, Torbjørn Stormoen, Arild Røsdal, Ivar Haarstad, Lars Erik Ertsås, Asgeir Persøy, Janne Kathrine Jørstad Larsen, Nina Egenæs Groven, Magne Nydal, Kristian Saxhaug, Nina Bakken Bye)

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag vedtatt med 18 mot 17 stemmer (Vegard Austmo, Astrid Juberg Vordal,Tone Wanderås , Gaute Børstad Skjervø, Magne Nydal, Robert Svarva, Lars Erik Ertsås, Janne Kathrine Jørstad Larsen, Ivar Haarstad, Arild Røsdal, Kristian Saxhaug, Eirik Rønning, Asbjørn Brustad, Morten Langdal, Torbjørn Stormoen, Anita Ravlo Sand, Nina Bakken Bye)

VEDTAK:

 1. Kommunestyret i Levanger tar forslag til felles innkjøpsstrategi for Innherred Innkjøp til orientering.
 2. Med bakgrunn i Levanger kommunes vedtak om at vi lever i en global klima- og Miljøkrise (FO sak 37/19), oppfordrer Levanger kommune Innherred innkjøp til å supplere innkjøpsstrategien med en egen strategi knyttet til FNs bærekraftsmål og dagens klima- og miljøutfordringer.
 3. Bærekraft implementeres tydelig i Innherred innkjøp sine hovedmål, og skal være et sentralt kriterium i kommunenes anskaffelsesreglement.
 4. Innherred innkjøp skal vektlegge etiske investeringer, og skal ha som overordnet prinsipp å ikke foreta innkjøp av varer eller tjenester produsert på okkupert jord, definert i landskrigsordningen i 4. Haagkonvensjon av 1907.
 5. Innherred innkjøp må styrke bestillerkompetansen opp mot miljøkrav og godkjente lærebedrifter
 6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren innarbeider følgende i Innherred innkjøp sin innkjøpsstrategi. Innherred Innkjøp skal arbeide aktivt for å øke andelen kortreist og økologisk mat til internt bruk i kommunene.
  Til toppen av siden

 

 

PS 93/19 Trønderhallen Levanger KF - Vedtektsendring

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Trønderhallen Levanger KF endrer navn til Levanger Arena KF.
 2. Levanger kommune vedtar vedtekter for Levanger Arena KF gjengitt i vedlegg 1.
  Til toppen av siden

 

 

PS 94/19 Trønderhallen KF - valg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Forslag i møte:

Valgkomiteens forslag:

Styret Levanger Arena KF:

 • Per Anders Folladal (leder) – velges for 2 år
 • Olav Indgaard (nestleder) – velges for 2 år (ny)
 • Margrete M Solli – velges for 1 år
 • Trude Hynne – velges for 2 år (ny)
 • Lars Heirsaunet – velges for 1 år

 
Vara:

 1. Per Otto Røiseng – velges for 2 år
 2. Sigrid Nordvoll – velges for 1 år (ny)

 
Avstemning:

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 • Styret Levanger Arena KF:
 • Per Anders Folladal (leder) – velges for 2 år
 • Olav Indgaard (nestleder) – velges for 2 år (ny)
 • Margrete M Solli – velges for 1 år
 • Trude Hynne – velges for 2 år (ny)
 • Lars Heirsaunet – velges for 1 år

 
Vara:

 1. Per Otto Røiseng – velges for 2 år
 2. Sigrid Nordvoll – velges for 1 år (ny)
  Til toppen av siden

 

FO 46/19 Interpellasjon fra SV - oppreisning etter feilplassert til Røstad og Ekne spesialskoler

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende interpellasjon:

Torbjørn Skårstad har i brev til flere politikere i Levanger bedt om en oppreisning for at han som barn ble feilplassert til Røstad og Ekne spesialskoler. Kommunestyret gjorde i sak 42/18 følgende vedtak.

"Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for. Levanger kommune beklager ovenfor Torbjørn Skårstad den urett han ble utsatt for da han som barn ble plassert på Røstad offentlige skole og Ekne offentlige skole."

Kommunestyret har altså innrømmet og beklaget den urett Torbjørn Skårstad ble utsatt for, men et flertall avviste i samme sak å gi noen form for oppreisning.

Det er lett for de fleste å forstå at Torbjørn Skårstad hele livet har vært preget av den urett han ble utsatt for. Nå gjør han et nytt forsøk på å få en oppreisning etter at han i over 10 år har prøvd å få saken behandlet i Levanger kommune.

Svært mange synes at dette ikke har vært noen god sak for noen av partene, verken for Torbjørn Skårstad eller Levanger kommune. Dette kom godt til syne i innbyggerforslaget i kommunestyret 20.juni 2018 der 561 innbyggere krevde en oppreisning/erstatning.

For alle parter ville det være det beste om denne saken får en avslutning. Det kan gjøres ved at ordføreren møter Torbjørn Skårstad med sikte på å få til en minnelig ordning.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak.

Kommunestyret ber ordføreren møte Torbjørn Skårstad med sikte på å få til en minnelig ordning.

**** 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen.

Kommunen har tidligere i ulike former og fora behandlet spørsmålet om oppreisning for mennesker som anser seg feilplassert i institusjon eller har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg.

I 2009 sa formannskapet nei til kommunal oppreisningsordning. Forslag om å sende saken over til kommunestyret for behandling ble nedstemt.

I 2010 avviste ordføreren en interpellasjon fra SV i kommunestyret om å behandle sak om å opprette en oppreisningsordning.

I 2012 ble en interpellasjon om oppreisningsordning avvist av kommunestyret.

Et krav om oppreisningserstatning fra Torbjørn Skårstad ble avslått i et administrativt vedtak datert 02.01.2018. Dette vedtaket ble for øvrig ikke påklaget av Skårstad.

Etter et innbyggerforslag i juni 2018 behandlet kommunestyret spørsmål om erstatning i sak 42/18. Dette ble nedstemt, men etter forslag fra undertegnede ble det vedtatt at Torbjørn Skårstad skulle få en personlig beklagelse fra kommunen.  

I interpellasjonen vi har til behandling i dag, fremmes det ikke et direkte krav om oppreisningserstatning, men det er grunn til å anta at intensjonen bak interpellasjonen også denne gang er å oppnå en slik erstatning.

Som nevnt er spørsmålet om å opprette en kommunal oppreisningsordning avvist politisk tre ganger de siste 10 årene.  Begrunnelsen var at det ikke er et kommunalt ansvar å gi erstatning for feilplasseringer og overgrep som skjedde i statlige institusjoner.

Kravet i fjor om å utbetale en erstatning til Torbjørn Skårstad, altså uavhengig av en oppreisningsordning som ville omfattet alle i liknende situasjon, ble avvist både administrativt og politisk da saken kom opp.

Det er ikke nye opplysninger i saken. Som ordfører fastholder jeg beklagelsen som ble gitt på vegne av det offentlige i 2018, men jeg kan ikke se at det er grunnlag for å vurdere erstatningsspørsmålet på en annen måte i dag enn det flertallet har gjort i tidligere perioder. Jeg anser saken om oppreisningserstatning som avsluttet ved kommunestyrets behandling i 2018.

Når det er sagt, så vil jeg sette pris på et møte med Skårstad for å høre hans historie.  Jeg vet det er en sterk historie. Som ordfører har jeg ønske om å bli mer kjent både med skyggesidene og solsidene ved det norske samfunnet, både slik det er i dag og slik det har vært tidligere. Jeg vil derfor kontakte Torbjørn Skårstad for å høre om han på dette grunnlaget kan tenke seg et møte med meg.

Hva gjelder interpellasjonen, så kan jeg ikke støtte de føringer for møtet som ordlyden legger opp til. Jeg ber derfor kommunestyret om å ikke stemme for forslaget til vedtak.

Avstemning:

Løvås sitt forslag til vedtak avvist med 20 mot 15 stemmer (Asgeir Persøy, Janne Kathrine Jørstad Larsen, Nina Egenæs Groven, Lars Erik Ertsås, Ivar Haarstad, Karl Meinert Buchholdt, Gaute Børstad Skjervø, Oda Okkenhaug, Gunnar Morten Løvås, Kaja Skårdal Hegstad, Victoria Johansen Skjønhaug, Kjartan Gjelvold, Gunn Oline Lyngsmo, Knut Holmen, Tone Jørstad)
Til toppen av siden

 

 

FO 47/19 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Vold og trusler i kommunale sykehjem/institusjoner

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

I mai 2019 sendte Aftenposten en innsynsbegjæring til alle landets 422 kommuner og ba om innsyn i alle avviksmeldinger fra offentlige og private sykehjem. Resultatet var ca. 13000 voldshendelser på norske sykehjem.  Eldreministeren opplevde dette som et sjokk og har bedt om at Helsedirektoratet kartlegger forholdene. Jeg går ut fra at også Levanger kommune har fått innsynsbegjæring og svart Aftenposten i denne saken.

Voldssituasjoner med et truende arbeidsmiljø kan være en blant flere årsaker til at sykefraværet øker i denne sektoren og en av flere årsaker/drivere til at kostnadene i kommunehelsetjenesten øker.

Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Bergen Bettina Husebø utalte nylig følgende: «Jeg er imponert over at folk fremdeles skriver avviksmeldinger, spørsmålet er hva institusjonene og kommunene gjør med avvikene»

I det forebyggende arbeidet er det svært viktig å behandle avvikene og sette inn forebyggende tiltak der det er nødvendig i slike saker da dette handler om å ta vare på de som jobber der og en framtidig rekruttering til yrket.

Jeg er usikker på om Levanger kommune har levert opplysninger til Aftenposten i denne saken og hvordan Levanger kommune behandler avvikene.

Jeg har derfor følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Har Levanger kommune svart på innsynsbegjæring fra Aftenposten? 
 2. Hvor mange avvik er relatert til vold og trusler på sykeheim og institusjoner Levanger kommune har ansvar for?
 3. Hva gjør Levanger kommune med avvikene for å forebygge slike hendelser og hvilken oppfølging får ansatte i slike situasjoner?

**** 

Ordføreren besvarte spørsmålet:

1. Har Levanger kommune svart på innsynsbegjæring fra Aftenposten?

Ja. Kommunen fikk henvendelse fra Aftenposten og svarte ut denne 05.06.19. Aftenposten ba om innsyn i alle avviksmeldinger som var registrert på kommunale og private sykehjem i kommunen i 2018 og fra januar – mai 2019. Aftenposten ba om innsyn i følgende opplysninger fra avviksmeldingene: Navn på sykehjemmet, dato for avviket, alvorlighetsgrad og beskrivelse av avviket

2. Hvor mange avvik er relatert til vold og trusler på sykeheim og institusjoner Levanger kommune har ansvar for?

 

2018

2019 (010119-041219

Totalt antall avvik

498

388

Avvik vold og trusler og utagerende adferd

45

40


3. Hva gjør Levanger kommune med avvikene for å forebygge slike hendelser og hvilken oppfølging får ansatte i slike situasjoner?

Når det gjelder avviksrapportering innenfor helse, så har det skjedd en holdningsendring. Flere ansatte enn tidligere forstår hvor viktig det er å rapportere avvik på vold og trusler.

Det er mye fokus på avviksrapportering og det har blitt gjennomført opplæring i bruk av avvikssystemet for de ansatte ute på institusjonene. Det handler mye om å bygge en positiv kultur for å rapportere avvik og at det nytter og melde ifra. Ansatte må oppleve at deres meldte avvik blir håndtert videre i linja.

Det er laget overordnede prosedyrer for avviksrapportering, og leders og verneombudets rolle i HMS-arbeidet er tydeliggjort. Det er gjennomført tiltak for å redusere antall avvik, som f.eks øvelser på caser med vold og trusler, interne prosedyrer, endring av rutiner, kartlegging av risiko for enkelte brukere og for hele arbeidsplassen og gjennomføring av vernerunder.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn på institusjonene med tema vold og trusler, og det er gjennomført mange tiltak i etterkant av disse tilsynene. Det er også fokus på forebygging av situasjoner, blant annet gjennom tillitsskapende tiltak.

Det er innkalt til månedlige møter mellom ledelse, plasstillitsvalgte og verneombud ved hver avdeling, der de har en gjennomgang av avvikene som omhandler vold og trusler mot ansatte. I tillegg gjennomføres det kvartalsvise refleksjonsmøter for ansatte om dette temaet.

Det er planlagt å bruke VR briller for å simulere hendelser. Det blir laget to-tre forskjellige scenarier som kan brukes ved Stokkbakken, LBAS, Ytterøy, Breidablikktunet og Staup. I tillegg skal det brukes videoundervisning utarbeidet av NAV til opplæring og refleksjon.
Til toppen av siden

 

 

FO 48/19 Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - politisk styring i Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Behandling:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende spørsmål:

I det forrige kommunestyremøtet la ordføreren opp til en meget fin debatt om budsjettet, og om skikk og bruk i kommunestyret. Det ga rom for ettertanke, men også tanker om hvordan Levanger skal styres fremover de neste 4 åra. Ved siden av budsjettet så er den politiske styringsformen, og vår forståelse av den, det viktigste vi driver med i kommunestyret. Altså utvikling av lokaldemokratiet.

Kommunene har i dag valget mellom to styringsmodeller. Enten gjennom formannskapsmodellen eller gjennom parlamentarisme. Den politiske styringa av kommunen er regulert gjennom delegeringsreglementet, og gjennom den nye kommuneloven. Kommunene praktisere dette ulikt. Formannskapet står sterkt, men det er også variasjoner om hva som er delegert til kommunedirektør, og til hovedutvalg. Det er dette som er som er hjemla i vårt eget delegeringsreglement.

Vi er enda et nytt kommunestyre. Hvordan vi forstår vår rolle fra dag en vil legge føringer for resten av perioden. I forbindelse med konstitueringa av kommunestyret så er det vanlig med et valgteknisk samarbeid for å fordele posisjoner, og det skrives mer eller mindre prinsipperklæringer for hvordan kommunen skal styres. Det er stor lokal variasjon med spenn fra et samarbeid om posisjoner frem til en detaljert plan der man i realiteten setter formannskapsprinsippet sjakk matt.

I kommunestyret den 20.november brukte representanten Asbjørn Brustad ordet «blå blokk». I forbindelse med budsjettdebatten så ble det argumentert for utvalgslederne skal styrkes, mens støtten til partiene skal reduseres. Det vil si at de som har fått makt skal få enda mer, når noen får mer så svekkes andre, altså en elitifisering av levangerpolitikken. Vi så også tendenser til tilsvarende i forbindelse med valg og avstemninger i de møtene som så langt har vært avholdt, der vi ser en tydeliggjøring av en klart definert flertallsblokk. Altså en parlamentarisme light. Dette er en retning som det bør reflekteres om det ivaretar de felles måla kommunen har satt for vår politiske virksomhet.

Spørsmål til ordføreren

Hvordan ønsker ordføreren at Levanger skal styres fremover, og hvordan skal flest mulig få sjansen til å delta i de lokaldemokratiske prosessene?

**** 

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Jeg takker for spørsmålet som tar for seg et viktig tema. Hvordan kommunen skal styres politisk er noe vi alle bør ha et bevisst forhold til.

Levanger styres etter formannskapsmodellen. Alle medlemmer i utvalgene og kommunestyret skal ha mulighet til å fremme sin mening. Det skal oppleves trygt å gå på talestolen og alle skal møtes med respekt uavhengig av alder, erfaring og parti.

Jeg mener møtene vi har hatt gjenspeiler dette, til tross for en i overkant skarp ordbruk under noen innlegg den 20.11. Som interpellanten nevner var det en fin debatt om budsjettet i det påfølgende møtet, og mange representanter var på talerstolen – også fra de minste partiene. Verbalforslag fra både små og store partier ble vedtatt på bakgrunn av hva den enkelte representant fant fornuftig.  Slik ønsker jeg det skal fortsette.

Interpellanten hevder det ligger an til en elitifisering av Levangerpolitikken. Jeg forstår at dette er med bakgrunn i vedtaket om at leder i plan- og utviklingsutvalget skal ha en godtgjørelse som gjør at hun kan ta fri fra arbeid en dag i uken for å sette seg inn i sakene som skal behandles i utvalget. Dette er ingen elitifisering, det er en ordning som gir reell mulighet for politikerne til å vurdere saker uten å være totalt avhengige av administrasjonens saksfremlegg. Det er ikke bare store mengder sakspapirer som skal leses og forstås, for utvalgsleder innebærer vervet også mengdevis med telefonsamtaler, møter og befaringer. I takt med samfunnsutviklingen har plansakene blitt stadig mer omfattende og krevende. Når det da også er et uttalt ønske fra mange at politikerne bør ha mer makt i forhold til kommunedirektør og administrasjon for øvrig, må i det minste den politiske lederen for utvalget ha reell mulighet til å sette seg så grundig inn i sakene at hun kan stille kritiske spørsmål og foreta vurderinger uavhengig av administrasjonens syn. Dette er også til hjelp for de øvrige politikerne i utvalget og bidrar til bedre demokratiske prosesser.

Interpellanten hevder videre å se en klart definert flertallsblokk. Hvis han med det mener at en hoveddel av sakene blir vedtatt ved at Sp, H, Krf og Frp stemmer for ên ting og de øvrige for noe annet, så følger jeg ham ikke på det.

I Kommunestyret har vi hittil gjennomført 3 møter med til sammen 59 avstemminger. I 21 av disse, det vil si i 35,5%, har det vært enstemmighet.  I 26 avstemminger, 44%, har det vært et flertall med 19 eller flere stemmer, mens i 11 tilfeller, 18%, har stemmegivningen vært 18 mot 17.  I Plan og utviklingsutvalget har det vært 2 møter med til sammen 18 avstemminger. Her har halvparten vært enstemmige, mens nesten 40 % ble vedtatt med flere stemmer enn kun Sp, H, Krf og Frp sine stemmer.  I Driftsutvalget har det vært 3 møter med 24 avstemminger. 66% var enstemmige. I 6 tilfeller endte avstemmingen med 6 mot 5, mens de resterende vedtakene hadde et større flertall bak seg.  

I de aller fleste avstemmingene har det altså vært enten enstemmighet eller et stort flertall bak vedtakene. Det er ikke slik at Sp, H, Krf og Frp presser igjennom viljen sin på bekostning av de øvrige representantene.

De nevnte partiene har en avtale om samarbeid som viser en retning for utvikling av kommunen. Det er viktig å ha definerte mål, ellers går vi ikke fremover. Det er også naturlig med samstemmighet i viktige saker som budsjettet, siden det er nødvendig for å komme videre med den utviklingen som er ønskelig.  Slike avtaler blir inngått i de aller fleste kommuner, og det ble også gjort under arbeiderpartiets ledelse i foregående perioder.

Så må jeg også påpeke at jeg ved flere anledninger inviterte andre partier til å være med i budsjettprosessen. Det ble ikke svart opp. Så vidt meg bekjent fikk ikke mindretallspartiene samme tilbud i forrige periode. Jeg vil understreke at alle representanter når som helst er velkommen til å diskutere saker de er opptatt av med Sp, H, Krf og Frp.  

Avslutningsvis vil jeg minne om at alle medlemmer, uansett parti, har et felles ansvar for å fremme lokaldemokratiet i kommunen. Hvis debattene oppleves som konstruktive og i en god tone blir det enklere å ta ordet også for den som er ny eller forsiktig av seg.  Det er lurt å faktisk lytte til hva som blir sagt, selv om den som har ordet tilhører et parti med et annet ideologisk grunnlag. For egen del vil jeg også i fortsettelsen gå inn for forslag jeg synes er fornuftige, uavhengig av hvilken partitilhørighet forslagsstilleren har.

Hvis en har det som ledetråd har jeg tro på at alle skal få sjansen til å delta i de lokaldemokratiske prosessene i Levanger også fremover.
Til toppen av siden

 

FO 49/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Brislingfiske i Trondheimsfjorden

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Behandling:

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende interpellasjon:

Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste fjord og har selvsagt en helt sentral plass for alle oss som er så heldige å bo ved den. Den er en viktig ferdselsåre, den har formet kulturen vår, og ikke minst; den er en viktig kilde til mat og næringsliv.

Slik vil vi at det skal fortsette å være i uoverskuelig framtid. Derfor er det bekymringsverdig at det fortsatt er mangelfull regulering av fisket i fjorden. Hva som er grunnen til dette kan man bare spekulere i, men kanskje kan noe av årsaken være at Trondheimsfjorden har ligget i to fylker.

I november i år, som i fjor, kom flere trålere fra Møre for å fiske brisling til Levanger. Disse båtene kan «støvsuge» deler av fjorden på kort tid for brisling, og flere fiskere på Innherred rapporterer at også andre bestander påvirkes negativt av brislingfisket. Videre er det et paradoks at man kan fiske med trålere i fredningssonen for sjøørret som vi har mellom Ytternesset og Trones, da sjøørret åpenbart er en del av bifangsten til trålerne.

Fiskeri og sjømatminister Nesvik uttalte i Stortingets spørretime i år at «brislingfisket i Trondheimsfjorden er regulert med blant annet bruk av fredningstider, minstemål, fartøystørrelse, bifangstbegrensninger og krav til skippers erfaring», og mener dessuten at vi ikke har nok kunnskap om brislingbestanden til å innføre kvoter.

MDG mener, som mange fiskere i Innherred, at dette ikke er godt nok. Vi må snarest mulig innføre kvoter på brislingfiske i Trondheimsfjorden som man har gjort i Hardangerfjorden, Nordfjord og Sognefjorden.

Inntil man har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om bestandene i fjorden bør det føres en «føre var – politikk». Slik kan Trondheimsfjorden fortsatt kan være en trygg kilde til mat for fremtidige generasjoner.

Forslag til vedtak

Kommunestyret ber Levanger kommune utrykke sin bekymring til Fylkeskommunen, og være en pådriver for en kunnskapsbasert kvoteregulering av brislingfisket i Trondheimsfjorden.

***** 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen. Trondheimsfjorden er landets tredje lengste fjord og opp imot 300 000 mennesker bor rundt fjorden. Fjorden er fri for oppdrettsanlegg på grunn av lakseelvene som renner ut i den.  Det er viktig med en god og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i Trondheimsfjorden.

Som ellers i landet er det Fiskeridirektoratet som forvalter disse ressursene. I forrige måned ble det åpnet for fiske av kystbrisling for hermetikkformål med en turkvote på 50 tonn pr fartøy som utgangspunkt. Det har over mange år vært fisket brisling i Trondheimsfjorden, men da noe sporadisk med noen år med fiske og noen uten.

Som interpellanten nevner så er det innført kvoter på brislingfiske i andre store fjorder i Norge. Hardangerfjorden har en kvote på 500 tonn og Nordfjord har en kvote på 80 tonn. Sognefjorden er fredet for brislingfiske.  I Nordsjøen fiskes det mer brisling, og maksimalkvoten pr fartøy er der på 550 tonn.

Ved fiske etter kystbrisling i Trondheimsfjorden har bifangst vært et tema, og det ble et merkbart økt fokus på dette i 2018. Dette, sammen med økt kontroll, har redusert bifangsten noe i 2019. Utfordringene er imidlertid ikke borte.

Forvaltningen av brislingfisket i Trondheimsfjorden er en sak som i større eller mindre grad angår fiskerinæringen i alle kommunene rundt fjorden. Ordføreren vil derfor i begynnelsen av 2020 ta initiativ til et felles møte mellom aktuelle kommuner, fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet. Det er naturlig å be Fiskeridirektoratet redegjøre for situasjonen og samtidig få gitt tilbakemelding om hvordan situasjonen oppleves lokalt. Dette vil gi nødvendig kunnskap til den nærmere vurderingen av kvoteregulering av brislingfisket i fjorden. Ordfører vil arbeide for at det skal innføres kvoteregulering på samme måte som i de nevnte fjordene andre steder i Norge.

Etter dette vil jeg anbefale kommunestyret å stemme for forslaget til vedtak. 

Avstemning:

Gjelvolds forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret ber Levanger kommune utrykke sin bekymring til Fylkeskommunen, og være en pådriver for en kunnskapsbasert kvoteregulering av brislingfisket i Trondheimsfjorden.
Til toppen av siden 

 

FO 50/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Budsjett og regnskap for Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 18.12.2019 - video

Behandling:

Kjartan Gjelvold fremmet følgende interpellasjon:

Budsjettet som ligger ute på Levanger kommune sine nettsider er svært generelt, og det er vanskelig for Levangers innbyggere å se hvor fellesskapets penger tar veien. Det er dessuten vanskelig å finne ut hvor enkelte inntekter kommer fra.

Dette er svært uheldig og udemokratisk da uforholdsmessig mye makt plasseres hos kommunedirektøren. MDG ønsker et mer detaljert budsjett og regnskap som klarere viser hvordan fellesskapets penger blir brukt.

Forslag til vedtak

Kommunestyret ber kommunedirektøren om et mer detaljert budsjett og regnskap som tydeliggjør hvordan felleskapets penger blir brukt, og hvilke inntekter kommunen har.

**** 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

I henhold til Kommuneloven skal kommunestyret selv vedta årsbudsjettet. Dette skal deles inn i en drifts- og en investeringsdel. Budsjettet er bestemmende for bruken av midler i løpet av året. Levanger kommunes budsjett er utarbeidet og vedtatt i samsvar med gjeldende økonomireglement for kommunen.

Endringer innenfor det vedtatte budsjett kan foretas av den som har slik rett, jfr bestemmelsene i økonomireglementet.

Kommunestyret vedtar kommunens mål. Økonomiplan og budsjett tar utgangspunkt i vedtatte mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål. Det er kommunedirektøren sammen med enhetsledere sitt ansvar å nå målene. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen for det gjeldende året, mens årsregnskapet oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble. Driftsbudsjettet stilles opp i henhold til obligatoriske oppstillinger i forskrift, og vedtas på netto ramme pr enhet i henhold til Levanger kommunes organisering.

Bevilgningen til den enkelte enhet er en nettoramme (rammebudsjett), og detaljeringsgraden av denne er til dels ulikt beskrevet i dokumentet. I år har administrasjonen tatt i bruk et nytt budsjetteringsverktøy. Dette forventes å gi mer informasjon neste år, når man har historiske data som grunnlag i systemet. Det arbeides med at rullering av økonomiplanen (og budsjett for 2021) skal inneholde mer dokumentasjon og mer informasjon om hvordan den enkelte enhets ramme er bygd opp, og hvilke økonomiske endringer som foreslås mellom årene. Det arbeides også mot en mer enhetlig beskrivelse av tjenestene mellom de ulike enhetene og kommunedelplanområdene.

Det er en fordel at den enkelte enhetsleder kan gjøre nødvendige endringer innen sin tildelte ramme, fordi endrede driftsforutsetninger raskt kan medføre et justert budsjett. Å vedta budsjettet på et mer detaljert nivå vil medføre at det er kommunestyret som må vedta de aller fleste budsjettendringer. Det vil gi praktiske utfordringer og betydelig mer saksbehandling for administrasjonen.

I det vedtatte budsjettet er kommunens fellesinntekter beskrevet i «Hovedtallene i budsjettforslaget». Her er det forklaringer knyttet til skatt, rammetilskudd inkludert integreringstilskudd, inntektsutjevning og eiendomsskatt. Videre vises det hvordan deler av inntektene anvendes til finansutgifter og eventuelle avsetninger. Resten av inntektene fordeles på enhetene ut ifra inneværende års budsjett korrigert for eventuelle endringer i tjenesteproduksjonen. Fordelingen ses i tabellen «Disponering av driftsrammen».

Regnskapet avlegges på samme nivå som budsjettet er vedtatt.

Det anbefales ikke at det innføres en mer detaljert budsjetteringsform, men ordfører ser behovet for et mer detaljert budsjett og regnskap som tydeliggjør inntektene og hvordan felleskapets penger blir brukt. Som nevnt arbeides det med en forbedring til neste års behandling av budsjett og økonomiplan.

Kommunestyret anbefales å støtte forslaget til vedtak.

Avstemning:

Gjelvolds forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om et mer detaljert budsjett og regnskap som tydeliggjør hvordan felleskapets penger blir brukt, og hvilke inntekter kommunen har.

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 19.12.2019 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051