Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 71/19 - Valg av plan- og utviklingsutvalg og driftsutvalg for perioValg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023den 2019 - 2023

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5935
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.10.19 71/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2019 - 2023, velges: ………………………..

Vedlegg:

1

KS’vedtekter – revidert 28.5.19 PDF

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

I henhold til ”Vedtekter i KS” skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting. Valg av tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. 

Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Fylkesmøtets primære oppgave er å velge delegater til Landstinget og å velge fylkesstyre, jfr. vedtektenes §§ 4 og 10. Fylkesmøtet skal minst avholdes hvert 4. år, innen utgangen av det året det er holdt valg til kommunestyre og fylkesting.

Fylkesmøtet avholder forøvrig møte når en tredel av kommunene/fylkeskommunene anmoder om det, eller når fylkesstyret bestemmer det.

Hver kommune velger representanter med vararepresentanter på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år valg til kommunestyret avholdes.

I henhold til Levanger kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 4 representanter.

Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene.

Vurdering:

Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av kommunens representanter med vararepresentanter til KS organer for perioden 2019 - 2023 

Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jfr. kommunelovens § 7-2, 3 ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten. Gjelder ikke valg til formannskap. Det er forslagsstiller som skal innhente skriftlig samtykke fra representanten, og samtykke må ligge klart når kandidaten skal velges. Det er ikke spesielle krav til hvordan samtykke skal gis, bortsett fra at det må være skriftlig. Vedlagt saken følger skjema som kan brukes.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051