Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 70/19 - Valg av plan- og utviklingsutvalg og driftsutvalg for perioden 2019 - 2023

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5935
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.10.19 70/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget i Levanger for perioden 2019 - 2023:

Medlemmer:        ………………………………

Varamedlemmer: ……………………………… 

Som leder velges:………………………………..

Som nestleder velges: …………………………..

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til driftsutvalget i Levanger for perioden 2019 - 2023:

Medlemmer:        ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

Som leder velges:………………………………..

Som nestleder velges: …………………………..

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommuneloven § 5-7 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  
Saksopplysninger:

Kommuneloven har i § 5-7  bestemmelser om «utvalg» som folkevalgt organ. Utvalg i den nye loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som faste utvalg eller komiteer.   

Det skal velges medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget og til driftsutvalget for perioden 2019 – 2023, jfr. reviderte reglement.

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalgene, og blant medlemmene leder og nestleder, jfr. kommunelovens § 5-7.

Kommunelovens § 5-6, 2. ledd fastsetter at valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Reglene for gjennomføringa av valget er tatt inn i kommunelovens §§ 7-5 og 7-6 (forholdsvalg) og § 7-7 (avtalevalg). Når det gjelder kjønnsrepresentasjon og kjønnsmessig balanse gjelder samme regler som for valg av formannskap.

I Levanger kommune skal det velges 11 medlemmer til utvalgene.

Valgbare, og plikt til å ta imot valg, er de som oppfyller vilkårene i kommunelovens 7-2, 3. ledd.

Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jfr. kommunelovens § 7-2, 3 ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten. Gjelder ikke valg til formannskap. Det er forslagsstiller som skal innhente skriftlig samtykke fra representanten, og samtykke må ligge klart når kandidaten skal velges. Det er ikke spesielle krav til hvordan samtykke skal gis, bortsett fra at det må være skriftlig. Vedlagt saken følger skjema som kan brukes.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051