Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19.19 - sak 69/19 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5935
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.10.19 69/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som representanter og vararepresentanter til kontrollutvalget for perioden 2019 - 2023 velges:

Representanter: ________________________

Vararepresentanter: _____________________ 

Som leder velges: _______________________

Som nestleder velges: ____________________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  
Saksopplysninger:

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å sørge for den løpende kontroll med den kommunale forvaltning på sine vegne. Jfr. kommuneloven §23.

Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget samt leder og nestleder. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av formannskap, ordfører og varaordfører, jfr. kl §7-1, 3. ledd.

De vanlige kravene til valgbarhet i kl § 7-2 og hvem som er utelukka etter § 7-3 gjelder også for kontrollutvalg. 

I § 23-1 3.ledd er det særlige regler om hvem som ikke kan velges til kontrollutvalget. Dette er:
ordfører og varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskapet, medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med myndighet til å ta avgjørelse (merk at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret likevel er valgbare), medlemmer av kommuneråd, medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité, ansatte i den aktuelle kommunen, personer som har en ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlinga i et selskap som kommunen har eierinteresser i, personer som har ei ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap

Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Ved uttreden av ett medlem, skal alle medlemmene velges på nytt.

Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles, jfr. kl § 23-2.

Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.

Valgbare, og plikt til å ta imot valg, er de som oppfyller vilkårene i kommunelovens § 7-2, 3. ledd.

Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jfr. kommunelovens § 7-2, 3 ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten. Gjelder ikke valg til formannskap. Det er forslagsstiller som skal innhente skriftlig samtykke fra representanten, og samtykke må ligge klart når kandidaten skal velges. Det er ikke spesielle krav til hvordan samtykke skal gis, bortsett fra at det må være skriftlig. Vedlagt saken følger skjema som kan brukes.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.11.2019 13:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051