Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 04.12.19 - sak 86/19 - Økonomiske måltall for bærekraftig utvikling

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/6791
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.11.19 143/19
Kommunestyret 04.12.19 86/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Følgende økonomiske måltall vedtas for Levanger kommune for perioden 2020-2023:

  • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
  • Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
  • Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %
    Til toppen av siden 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Følgende økonomiske måltall vedtas for Levanger kommune for perioden 2020-2023:

  • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
  • Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
  • Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 % 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunelovutvalget la våren 2016 fram «NOU 2016:4 Ny kommunelov». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen ut på høring med høringsfrist 6. oktober 2016. Levanger kommune ga i all hovedsak sin tilslutning til den framlagte NOU, jamfør formannskapets høringsuttalelse i sak 80/16. Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2018. 

Ny kommunelov inneholder en ny generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det nevnes nøye prioriteringer, jevnlig oppfølging av budsjett, egenfinansiering av investeringer, planmessig vedlikehold av eiendom og håndtering av risiko som noen stikkord for god langsiktig økonomiforvaltning.

Den nye kommuneloven inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Ny kommunelov inneholder likevel ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som videre kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte.

Vurdering:

I gjeldende økonomiplan opereres det med 2 indikatorer som kan defineres som økonomiske måltall. Disse er:

  • Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, målsetting for 2022 er 3 % (resultat 2018 var -0,7 %)
  • Disposisjonsfond i % av driftsinntekter, målsetting for 2022 er 4 % (status ved utgangen av 2018 var 5,1 %)

 
Måltallet for netto driftsresultat er et ambisiøst mål, men samtidig et uttrykk for at kommunen må sikres nødvendig økonomisk handlefrihet til å håndtere framtidige nye behov for tjenester. Kommunedirektøren anser det som fornuftig å videreføre de samme indikatorene inn i en ny økonomiplanperiode, men vurderer i denne saken størrelsen på dem og behovet for andre økonomiske måltall. Pr. i dag har ikke kommunen måltall knyttet til kommunal gjeld som mange kommuner har, her kan tall som f.eks. «Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene» eller «Langsiktig gjeld pr. innbygger» være aktuelle måltall. 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet.

Norske kommuner hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 2,3 %. Dette må betegnes som et bra resultat og skyldtes i stor grad høyere skatteinntekter enn lagt til grunn. Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 prosent for kommunene. På bakgrunn av lavere lønnsvekstanslag ble anslagene på skatteveksten satt ned til 1,0 prosent i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Deretter ble vekstanslagene oppjustert til 2,4 prosent for kommunene i oktober 2018. Endelige regnskapstall for 2018 viste at landets kommuner fikk inn kr 162,5 milliarder i skatteinntekter. Dette tilsvarte enn vekst fra 2017 på 3,8 prosent. I forhold til anslaget i statsbudsjettet for 2018 medførte dette kr 4 milliarder i merinntekter for kommunene. Tabellen under viser utviklingen i måltallet i perioden 2014-2018.

Levanger (1000 kr)

2014

2015

2016

2017

2018

Brutto driftsresultat

157

22 457

62 997

2 694

-12 626

Driftsinntekter

1 368 668

1 430 381

1 509 821

1 586 198

1 688 003

Måltall

0,0 %

1,6 %

4,2 %

0,2 %

-0,7 %


Levanger kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent.

Vedtatte måltall for 2018 og 2019 ble satt til 3 prosent, dette erfarer kommunedirektøren er for høyt i forhold til kommunens inntektsgrunnlag, og Levanger kommune har bare unntaksvis oppnådd et slikt resultat de senere årene. Kommunedirektøren vil ikke legge til grunn at skatteinntektene på landsbasis skal bli bedre enn det regjeringen legger opp til i de årlige statsbudsjettene. Levanger har relativt lave disponible inntekter, og bruker stort sett mindre ressurser enn landsgjennomsnittet på mange av tjenesteområdene. Kommunens skatteinntekter ligger årlig på i underkant av 80 % av landsgjennomsnittet, gjennom inntektsutjevning løftes inntektsnivået opp til ca. 94 % av gjennomsnittskommunen. Et lavere inntektsnivå enn gjennomsnittskommunen innebærer at man i stor grad må levere de samme tjenestene med lavere ressursbruk enn flere andre kommuner. Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at måltallet bør settes ned til 1,5 prosent som er et mer realistisk nivå.   

Måltallet «Netto driftsresultat» settes til 1,5 prosent av driftsinntektene.

Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet.

Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut. Disposisjonsfond og mindreforbruk er i dette måltallet slått sammen for å vise hvor mye kommunen reelt sett har til disposisjon. Tallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Tabellen under viser utviklingen i måltallet i perioden 2014-2018.

Levanger (1000 kr)

2014

2015

2016

2017

2018

Disposisjonsfond

21 815

33 521

52 786

99 341

86 382

Mindreforbruk

1 261

14 466

52 219

1 014

-  

SUM

23 076

47 987

105 005

100 355

86 382

Driftsinntekter

1 368 668

1 430 381

1 509 821

1 586 198

1 688 003

Måltall

1,7 %

3,4 %

7,0 %

6,3 %

5,1 %

 
Kommunens inntekter skal disponeres slik at det gis gode tjenester til kommunens innbyggere. Å bygge opp store disposisjonsfond og reserver bør derfor ikke være et mål i seg selv. Det er likevel fornuftig å ha oppsparte midler på disposisjonsfond som en økonomisk buffer til framtidige tiltak. Det foreslås derfor å sette målet noe høyere enn slik det ligger i dag.  

Måltallet «Disposisjonsfond + mindreforbruk» settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.

Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene

Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) er gjeld som er tatt opp til investeringer etter bestemmelsene i Kommuneloven. Indikatoren gir uttrykk for kommunens utestående, brutto låneopptak.

Tabellen under viser utviklingen i langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene i perioden 2014-2018.

Levanger (1000 kr)

2014

2015

2016

2017

2018

Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser

1 504 006

1 990 313

2 327 721

2 523 440

2 691 922

Driftsinntekter

1 368 668

1 430 381

1 509 821

1 586 198

1 688 003

Måltall

109,9 %

139,1 %

154,2 %

159,1 %

159,5 %

 
Som tabellen viser har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene økt fra 109,9 % prosent i 2014 til 159,5 prosent i 2018. I framlagt økonomiplan 2020-2023 signaliserer kommunedirektøren at gjeldsveksten i kommende periode må bremses kraftig opp. Levanger kommune har tidligere ikke hatt eget måltall knyttet til langsiktig gjeld, og kommunedirektøren anser det som viktig at det måltall som vedtas er et realistisk mål. Gjennomsnittlig langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene på landsnivå ligger på 90,4 %. Dette er et tall som det er helt urealistisk for Levanger kommune å nå i overskuelig fremtid.

Levanger kommune har høy gjeld og lave frie inntekter også i årene framover. Framtidig investeringsnivå bør derfor holdes på et lavere nivå enn det en ser i dag for at langsiktig lånegjeld skal øke betydelig i årene framover.

Måltallet «Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser)» skal ikke overstige 150 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Oppsummert foreslår kommunedirektøren følgende måltall for Levanger kommune for perioden 2020-2023:

Måltall

Mål

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

>1,5%

Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene

>7%

Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene

<150%

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.12.2019 23:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051