Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 04.12.19 - sak 85/19 - Bosetting av flyktninger 2020

Rune Leirset - klikk for personkort
Saksbehandler: Rune Leirset
Arkivref. 2019/6303
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.11.19 135/19
Kommunestyret 04.12.19 85/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 33 flyktninger i 2020, herav tre enslige mindreårige, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
  Til toppen av siden

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Levanger kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 33 flyktninger i 2020, herav tre enslige mindreårige, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune er anmodet om å bosette 33 flyktninger i 2020. Frist for å melde tilbake til IMDi er 20.12.2019. 

Vedlegg:

1

Anmodning om bosetting i brev fra IMDi, datert 24.10.19 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten i fem år. I tillegg kommer et særskilt tilskudd for enslige mindreårige fram til de er 20 år.

Integreringstilskudd og tilskudd til enslige mindreårige er foreslått slik for neste år:

Tilskudd

Bosettingsår

Bosettingsår

Integreringstilskudd 

År 1 (2020)

237 000 kroner (enslige voksne)

Integreringstilskudd 

År 1 (2020)

190 500 kroner (voksne i familie)

Integreringstilskudd 

År 1 (2020)

187 000 kroner (enslige mindreårige)

Integreringstilskudd 

År 1 (2020)

190 500 kroner (barn i familie)

Integreringstilskudd 

År 2 (2019)

242 000 kroner

Integreringstilskudd 

År 3 (2018)

172 000 kroner

Integreringstilskudd 

År 4 (2017)

85 500 kroner

Integreringstilskudd 

År 5 (2016)

71 600 kroner

Barnehagetilskudd

År 1 (2020)

26 000 kroner (engangstilskudd)

Eldretilskudd

År 1 (2020)

171 800 kroner (engangstilskudd)

 

SÆRSKILT TILSKUDD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE

Bosettingstidspunkt

0-15 år

16-18 år

Januar 2020

1 203 700 kr

755 300 kr

Februar 2020

1 103 392 kr

692 358 kr

Mars 2020

1 003 083 kr

629 417 kr

April 2020

902 775 kr

566 475 kr

Mai 2020

802 467 kr

503 533 kr

Juni 2020

702 158 kr

440 592 kr

Juli 2020

601 850 kr

377 650 kr

August 2020

501 542 kr

314 708 kr

September 2020

401 233 kr

251 767 kr

Oktober 2020

300 925 kr

188 825 kr

November 2020

200 617 kr

125 883 kr

Desember 2020

100 308 kr

62 942 kr

Per år fram til 20 år

1 203 700 kr

755 300 kr

 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), gjennomfører regjeringens integreringspolitikk, underlagt Kunnskapsdepartementet. IMDi ber norske kommuner om å ta imot 5 120 flyktninger i 2020. 140 av disse er enslige mindreårige flyktninger. Flyktningene er fordelt til kommunene etter et sett med kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Levanger kommune er anmodet om å bosette 33 flyktninger i 2020, tre mer enn i fjor. Til sammenligning er Steinkjer anmodet om 34, Stjørdal 28 og Verdal 15.

Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Bosettingstallene de siste fem årene har vært 59, 94, 54, 40 og 30. 

Anmodningstallet for 2020 er et anslag, så IMDi ber oss ta høyde for at tallet kan bli høyere.

Vurdering:

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, der Flyktningetjenesten har hovedansvar for bosetting, mens integreringen er en oppgave for hele det kommunale systemet, og samfunnet forøvrig. 

For å kunne lykkes med bosetting av integrering av flyktninger er vi avhengig av et godt samarbeid mellom de kommunale enhetene, med frivilligheten og privat næringsliv, videregående skole og universitet.

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. For å kunne lykkes med å få voksne flyktninger raskt ut i jobb eller videre utdanning er vi avhengig av tilgang på praksisplasser i arbeidslivet, både i private bedrifter og ikke minst ute på kommunale avdelinger. Språk- og arbeidspraksis er av avgjørende betydning for at kommunen skal lykkes med integreringsarbeidet.

Når det gjelder bosetting av enslige mindreårige er det barnevernstjenesten som har hovedansvar, men i tett samarbeid med flyktningtjenesten. EM blir bosatt enten i bofellesskap (Bergvingården) eller på ekstern hybel. Ungdommen kan bo i bofelleskapet inntil fylte 20 år. Oppfølging på hybel kan man få frem til fylte 23 år. Bofelleskapet er døgnbemannet og har veiledere i medleverturnus. Disse følger også opp ungdommene som bor eksternt. Bofellesskapet fungerer som en base også for EM som bor på eksterne hybler utenfor Bergvingården.

Kommunen har gode erfaringer med mottak av flyktninger og har alltid svart positivt på anmodningene fra IMDi. Kommunedirektøren tilrår at kommunen også denne gang bekrefter at vi er villig til å ta imot det antallet det er anmodet om og at en også vil se positivt på eventuelle tilleggsanmodninger. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.12.2019 23:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051