Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 04.12.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 21.00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Kommunestyrets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 85/19 Bosetting av flyktninger 2020 utredning vedtak video
PS 86/19 Økonomiske måltall utredning vedtak video
PS 87/19 Økonomireglement 2020 utredning vedtak video
PS 88/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune utredning vedtak

video

etter pause 1

etter pause 2

etter pause 3

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Robert Svarva AP Medlem x  
Nina Elisabeth Berget AP Medlem x  
Astrid Juberg Vordal AP Medlem x  
Vegard Austmo AP Medlem x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem - Forfall 
Khalil Obeed AP Medlem x  
Oda Okkenhaug AP Medlem - Forfall 
Tone Jørstad AP Medlem x  
Knut Holmen AP Medlem x  
Per Espen Aunan AP Medlem x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem x  
Anita Ravlo Sand SP Medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem x  
Asbjørn Brustad SP Medlem x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem x  
Morten Langdal SP Medlem x  
Arild Røsdal SP Medlem x  
Frode Lund SP Medlem x  
Line Thorsen Bratli SP Medlem x  
Torbjørn Stormoen SP Medlem - forfall 
Eirik Rønning SP Medlem x  
Randi Haugskott SP Medlem x  
Nina Bakken Bye H Medlem x  
Kim Karim Nilssen H Medlem x  
Lars Erik Ertsås H Medlem x  
Gunnar Morten Løvås SV Medlem x  
Victoria Johansen Skjønhaug SV Medlem x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem -  Forfall
Geir Tore Persøy FRP Medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem x  
Magne Nydal KRF Medlem x  
Nina Egenæs Groven KRF Medlem x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem x  
Einar Dahlum  Rødt Medlem x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem x  
Tone Wanderås AP varamedlem x Oda Okkenhaug
Asbjørn Andre Dypdahl AP varamedlem x Gaute Børstad Skjervø
Jostein Trøite  SV varamedlem  x Kaja Skårdal Hegstad
Kristian Saxhaug  SP varamedlem   x Torbjørn Stormoen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Rune Leirset enhetsleder Innvandrertjenesten  
Anne Grete Wold fungerende personalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Merknader:

Jostein Trøite (SV) bemerket at interpellasjon innsendt innen frist, ikke ble satt opp på sakskartet til dagens kommunestyremøte.

Til toppen av siden 

 

PS 85/19 Bosetting av flyktninger 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 04.12.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 33 mot 2 stemmer (FRP). 

VEDTAK:

Levanger kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 33 flyktninger i 2020, herav tre enslige mindreårige, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
Til toppen av siden 

 

PS 86/19 Økonomiske måltall - video

Saksprotokoll i Kommunestyre - 04.12.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende økonomiske måltall vedtas for Levanger kommune for perioden 2020-2023:

 • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
 • Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
 • Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %
  Til toppen av siden 

 

 

PS 87/19 Økonomireglement 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 04.12.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Økonomireglement for 2020 vedtas.
Til toppen av siden 

 

 

PS 88/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 04.12.2019 - video - etter pause 1 - etter pause 2 - etter pause 3

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende forslag:

Kommunedirektørens opprinnelige forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

Tekst (tall i tusen)

2020

2021

2022

2023

 

Reduserte
utgift

Økt
utgift

Reduserte
utgift

Økt
utgift

Reduserte
utgift

Økt
utgift

Reduserte
utgift

Økt
utgift

               

Politiske organer

 

200

 

200

 

200

 

200

Kommunedirektør med stab

1 500

 

2 000

 

2 000

 

           2 000

 

Fellesområder

8 000

 

10 000

 

10 000

 

         10 000

 

Service og digitaliserings-
senter

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Skole felles

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak for ungdom på fritid

 

700

 

1 000

 

1 000

 

1 000

NAV Barnetrygd

 

1 000

 

1 000

 

1 000

 

1 000

Hjemmetjenester

 

1 000

 

2 000

 

2 000

 

2 000

Institusjon

 

1 000

 

2 000

 

2 000

 

2 000

Reduksjon eiendomsskatt

 

 

 

 

 

3 100

 

7 600

Aktivitetsmidler kultur

 

300

 

500

 

500

 

500

Kemner / IKT

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Invandrertjenesten

500

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk (veivedlikehold)

 

 

 

1 000

 

1 000

 

1 000

Økt margin / avsettes
disp.fond

 

8 300

 

4 300

 

1 200

 

 

Redusert margin /
bruk av disp.fond

 

 

 

 

 

 

           3 300

 

Sum

12 500

12 500

12 000

12 000

12 000

12 000

         15 300

15 300

Avsetting disp.fond
i budsj.forslag

 

         -  

 

4 800

 

17 600

 

29 500

Vår foreslåtte endring

 

8 300

 

4 300

 

1 200

 

-3 300

Total avsetting disp.fond

 

8 300

 

9 100

 

18 800

 

26 200

 
Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av Senterpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet følgende verbalforslag:
Kommunesamarbeid

Forslag til vedtak:

Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling.

Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;

 • IKT
 • Brann
 • Legevakt
 • Økonomi/regnskap/lønn
 • Barnevernsinstitusjon
 • Kommuneadvokat

 
Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet.

På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte. 

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet på vegne av Senterpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet følgende verbalforslag:

Sykefravær

Forslag til vedtak:

Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del.  Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk.

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse. 

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå.

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette.

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter.

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret.

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet.

Line Thorsen Bratli (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende verbalforslag:

Kultur

Forslag til vedtak:

Kultur har egenverdi. Det å utøve eller oppleve kulturaktiviteter har verdi for den enkelte og for fellesskapet. Kulturlivet bidrar til bolyst, og har betydning for om mennesker velger å flytte hit eller besøke kommunen. Det gode livet i kommunen skjer i møtet mellom frivilligheten, kommunen og andre aktører. Vi ønsker å legge til rette for kultur, og ønsker å øke budsjettet til Enhet kultur for å øke satsingen på frivilligheten gjennom aktivitetsmidler til lag, organisasjoner, grende- og samfunnshus.

Kommunestyret vurderer det riktig å sette av midler til å utrede nytt bibliotek og aktivitetshus i perioden. I investeringsbudsjettet er det allerede i 2020 satt av penger til utredning av kulturarenaer. Festiviteten har et stort potensial som ressurs i Trehusbyen, og det er ønskelig at Festiviteten blir mer fleksibel og kan gi muligheter til flere typer arrangement og større publikum enn i dag. Vi anser investeringen i Torsbustaden snøproduksjonsanlegg som et positivt tiltak for aktivisering av barn og unge i hele kommunen. Et slikt anlegg er også etterspurt av Nord universitet som aktivitet for studentene, og er derfor et positivt tiltak fra Levanger som vertskommune for to universiteter.

Kommunen er privilegert som gjennom Falstadsenteret på Ekne har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av nasjonal og internasjonal betydning. Som vertskommune har Levanger i mange år gitt kr 100 000 som tilskudd til senteret. Dette har over tid vært en del under det nivå andre menneskerettighetssentre mottar i støtte fra sin vertskommune. Kommunen har nytte og glede av Falstadsenteret blant annet gjennom undervisningsopplegg for ungdomsskolene, utstillinger, forestillinger og foredrag. Senteret trekker store mengder turister og andre besøkende til kommunen. Vi anser det derfor rimelig at kommunens faste tilskudd til senteret økes innenfor rammen til enhet kultur. Falstadsenteret benyttes også av en rekke videregående skoler i fylket. Administrasjonen bes gå i dialog med fylkeskommunen vedrørende mulig økning av tilskuddet også fra fylkeskommunens side.

Line Thorsen Bratli (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende verbalforslag:

Tiltak for barn og ungdom
Forslag til vedtak: 

Ungdomskontaktene gjør en svært viktig jobb i ungdomsmiljøene, både forebyggende og ved å avdekke enkelte ungdommers behov for hjelp og tiltak fra det offentlige.  Gjennom opprettelse av en ruskontakt høsten 2019 har det forebyggende arbeidet blitt styrket ytterligere på en svært positiv måte. Det er viktig at disse tre stillingene opprettholdes.

Som tiltak i det forebyggende arbeidet har ungdomskontaktene anledning til å ta med ungdommene på aktiviteter som turer og lignende. Ungdomskontaktene skal gis anledning til å benytte minibusser i kommunens eie til sine aktiviteter, når en aktuell buss ikke er i bruk ved den enhet som til daglig har den til disposisjon. Administrasjonen bes sørge for at dette lar seg gjøre i praksis.

Kommunen skal støtte opp om etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen. Frivilligheten er svært viktig i denne sammenheng, men det legges til grunn at også kommunale ressurser brukes. Ungdomstilbudet i sentrum skal styrkes, for eksempel kan dette gjøres ved å gjenåpne en tredje kveld på ungdomshuset. 

Randi Haugskott (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende verbalforslag:

Helse og omsorg

Forslag til vedtak:

Kommunestyret imøteser utredningen som er i gang vedrørende organisering av helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at ny kommunedelplan for området som utarbeides i løpet av våren 2020 vil beskrive aktuelle tiltak som på sikt både vil redusere sykefraværet og bedre tjenestetilbudet.

Kommunestyret støtter bevilgningen på kr 3 millioner som gir grunnlag for gjenåpning av 6 institusjonsplasser ved Staup helsehus. Dette er viktig fordi det gir økt tilbud til de innbyggere som har behov for en slik plass, det avlaster hjemmetjenesten, og det vil få ned antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Døgnprisen for såkalte «overliggere» på sykehus koster kommunen nærmere 5000 kr pr døgn pr pasient.

Kommunestyret ønsker å få åpnet ytterligere minst to plasser (til totalt minst 8 plasser) ved Staup helsehus i 2020. For å oppnå dette omfordeles 1 million kroner i budsjettforslaget slik at enheten tilføres samlet 4 millioner kroner til gjenåpning av plasser. 

Kommunen skal ha et dagtilbud for demente, både for de som bor på institusjon og for de som er hjemmeboende. Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere på dette området for å oppnå et godt og tilstrekkelig variert tilbud. Det forutsettes at helse- og omsorgsenheten legger til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten, også for å sikre tilbud utenfor sentrum.

Nina Bakken Bye (H) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende verbalforslag:

Næringsarealer

Forslag til vedtak:

Det jobbes godt med utvikling av næringsarealer og nye næringer i Levanger. Det er viktig at prosjektet Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag, også benevnt som Skogn Biopark, får den oppmerksomheten det trenger for å holde tidsplanen. Dette kan få store og positive ringvirkninger for både næringsliv og kommune.

Næringslivet i Levanger etterlyser næringsarealer. Vi ber derfor kommunedirektøren holde god kontakt med disse aktørene og i forbindelse med planprosessen 2020, klargjøre tiltak som setter fortgang i utviklingen av nye arealer utenfor dyrka og dyrkbar jord.

Nina Bakken Bye (H) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende verbalforslag:

Næringsutvikling trehusbyen

Forslag til vedtak:

Kulturmiljøfredning av trehusbyen vår er ikke til hinder for næringsvirksomhet, snarere tvert imot, da dette kan gi rom for nye næringer som turisme og opplevelsesnæring. Det er likevel en kjensgjerning at det er lite fristende for nye næringer og butikker å etablere seg i trehusbyen vår. Vi mener det er viktig å samarbeide på tvers for å utvikle «gamlebyen» og gjøre den attraktiv for besøkende og næringsliv. Det legges ned mye godt arbeid i frivilligheten som formidlere av Levangers identitet og historie. Gjennom byantikvaren og kulturavdelingen er det allerede et godt samspill mellom frivilligheten, Levanger vel og næringslivet for å legge til rette for opplevelser og bevaring. Vi ser imidlertid at det er for lite fokus på selve næringslivet og ønsker en styrking av dette. By og bygdelab er et prosjekt som er godt i gang og som vi venter positive resultater av. Kommunestyret imøteser kommunedelplanen som skal legges fram i løpet av 2020.

Kommunedirektøren bes sørge for at det i forbindelse med kommunedelplan næring utarbeides en plan for faste møtesteder der kommunen ved avdelingene kultur og næring, aktører fra frivilligheten, velforening, byantikvar, næringslivet/næringsforeningen, gårdeiere og eiendomsutviklere møtes for å jobbe konkret med muligheter for utvikling av trehusbyen.

Eirik Rønning (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende verbalforslag:

Investeringsbudsjettet

Forslag til vedtak:

Investeringsnivå:

Kommunedirektøren har lagt frem et detaljert og omfattende investeringsbudsjett. Budsjettet viser totale investeringer på kr 1.180 mill. for planperioden. Investeringene er beregnet å kreve et samlet låneopptak på kr 920 mill.

Samtidig skriver kommunedirektøren i sitt budsjettforslag at renteutgifter belastet driftsbudsjettet er beregnet ut fra et planlagt låneopptak på kr 130 mill. årlig, altså kr 520 mill. samlet for planperioden. Det er kr 400 mill. lavere enn behovet som kommer frem av investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren skriver videre at låneopptak kan reduseres betydelig for 2020, grunnet ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at det vil fremmes en egen sak tilknyttet dette i 1. kvartal 2020.

Det er å oppfatte at kommunedirektøren ser behovet for å redusere investeringsnivået for Levanger kommune i planperioden, for å begrense økningen for kommunens lånegjeld.

Kommunestyret ser også behovet for dette. Levanger kommune har høy lånegjeld, og det betyr høy økonomisk risiko. Større endringer i rentemarkedet vil gi store utslag på kommunens driftsøkonomi. Øker rentekostnaden med 1 %, vil kommunens rentekostnader øke med ca. kr 25 mill. årlig. Det vil derfor være avgjørende å holde kommunens lånegjeld så lav som mulig i årene fremover for å holde renterisikoen så lav som mulig.

Å budsjettere med et årlig låneopptak på kr 130 mill., vurderes å være fornuftig. Kommunens lånegjeld vil øke gjennom planperioden, men ikke mer enn hva som kan aksepteres. Samtidig gir det rom for gjennomføring av nødvendige investeringer. Dette krever imidlertid en prioritering av investeringsprosjektene. Enkelte investeringer kan ikke gjennomføres, eller må eventuelt utsettes. Det vil også være nødvendig å se på om de enkelte investeringsprosjektene kan reduseres.

Levanger kommune skal ikke foreta låneopptak ut over kr 130 mill. pr. år for planperioden 2020 – 23, dvs. kr 520 mill. samlet for perioden. Det kan overføres låneramme fra et år til et annet innenfor planperioden, dersom det er hensiktsmessig for praktisk gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter.

Kommunedirektøren legger frem for kommunestyret en oversikt over prioriterte investeringsprosjekter, ut fra gitte lånerammer, i løpet av 1. kvartal 2020.

Brannstasjon

På grunn av høyt investeringspress i Levanger kommune, reverseres tidligere vedtak om plusshus, heltrehus og solcelledrift på brannstasjonen, for å holde kostnadene nede.

Sparte kostnader på anslagsvis 30 % av budsjetterte totalkostnader kan være reelt.

*****

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

Endring i bevilgning drift

2020

 

Reduksjon av eiendomsskatt

-11 500 000

 

Økt skatteinngang

11 500 000

 

Reduksjon politiske organer

-500 000

 

Reduksjon fellesområder

-8 000 000

 

Reduksjon kommunedirektør med stab

-1 500 000

 

Reduksjon service og digitaliseringsenter

-1 500 000

 

Reduksjon kemner, IKT og kommuneadvokat

-500 000

 

Sum

-12 000 000

 

 

   
     

Økning i budsjettposter

2020

 

NAV - øremerkes sosialatønad for barnefamilier

 

 

for å holde barnetrygd utenfor beregning

1 000 000

 

Frivillighet

500 000

 

Utvidelse av heldøgns omsorgsplasser

3 000 000

 

Økning av stillingsprosent til assistenter

 

 

og miljøarbeidere for å bidra i forebyggende arbeid på kveld,

 

 

 i samarbeid med ungdomskontaktene.

1 000 000

 

Styrking av barnevernet med 2 stillinger

2 000 000

 

Falstadsenteret

500 000

 

Tiltak for å styrke jobbnærvær. Arbeidsmiljøtiltak

1 000 000

 

Avsetning til disposisjonsfond / driftsmargin

3 000 000

 

Sum

12 000 000

 
     

Endring i investeringsbudsjettet

2021

2022

Kulturbygg bibliotek / aktivitetshus

1 000 000

35 000 000


Vegard Austmo (AP) fremmet følgende verbalforslag:

1.

Kommunestyret vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger. 

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende verbalforslag:

2.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren arbeide aktivt for å redusere sykefraværet med minst 1 prosentpoeng pr år de neste 4 åra. Kommunedirektøren legger fram en sak for Kommunestyret som beskriver hvilke tiltak som skal settes i verk. Saken legges fram i løpet av våren 2020.

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende verbalforslag:

3.

Kommunedirektøren bes fremme egen sak om destinasjon Falstadsenterets i løpet av 2020, dette for å sikre Falstadsenterets utvikling, og Levanger kommune som vertskommune

Knut Holmen (AP) fremmet følgende verbalforslag:

4.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede sak om muligheten av å opprette en vikarpool i kommunen, som i første omgang omfatter områdene helse og omsorg. Saken skal inneholde både økonomiske og personalmessige forhold. Saken legges fram for Kommunestyret i løpet av våren 2020.

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende verbalforslag:

5.

Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, en alternativ opplæringsarena. Saken legges fram til kommunestyret i 2020.

Tone Jørstad (AP) fremmet følgende verbalforslag:

6.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta initiativ overfor de andre vertskommunene om å få gjennomført en ekstern evaluering av status for den museumsfaglige, organisatoriske og økonomiske utviklingen i Stiklestadmuseene, SNK etter konsolideringsprosessen etter konsolideringen i 2004.

Kommunestyret ber om at Levanger kommune deltar aktivt i evalueringsarbeidet, og at både de lokale eierstyrene og ansatte sikres medbestemmelse i prosessen.

*****

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet på vegne av SV, MDG og Rødt følgende forslag:

Kommunedirektørens opprinnelige forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

DRIFTSBUDSJETTET 2020- 2023

Klikk for større tabell

Linje 2: Ønsker å øremerke en del av summen til kompetanseheving innenfor demens. Dette også i rekrutteringsøyemed.

Linje 6: Person med ansvar for å gjennomføre og følge opp søknader om støtte fra ulike aktører. Prosjektstilling.

Linje 13: 10 mill. i investeringer i solceller gir 500000 KWH. pr. år. Årlige innsparinger på strømutgifter beregnet til kr. 500000,-.

Linje 15: Barnetrygda holdes utenfor inntekstberegninga ved søknad om sosialhjelp.

Linje 16: Økte inntekter fra stønader og midler kommunen kan søke på, jf. «søkolog»

INVESTERINGSBUDSJETTET 2020- 2023

Klikk for større tabell

Linje 3: Jmf. Rådmannens budsjett forslag pr. 29.08.2018

Linje 7: Breidablikktunet

Victoria Johansen Skjønhaug (SV) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber om at Levanger kommune går i dialog med AtB for å forhandle om busstilbudet i Levanger. Aktuelle tema: minibuss, ungdomsbillett, rutetider, antall avganger, brukervennlighet, bybussen (lokale takster)

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist og økologisk mat til internt bruk i kommunen.

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging.

Victoria Johansen Skjønhaug (SV) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å arbeide for at det innføres gratis skolemåltid ved skolene i Levanger. Det vises til at det ved Levanger ungdomsskole er gjort erfaringer med et slikt prosjekt høsten 2019.

Victoria Johansen Skjønhaug (SV) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede mulighetene for en egen bolig tilpasset avlastning/ dagtilbud til yngre demente i kommunen. Utredningen må inneholde forslag til egnet bolig, samt et budsjett som sier hva dette vil koste både i drift og investering.

Einar Dahlum (R) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Miljødirektoratet deler ut over 250 mill. til klimastøtte med søknadsfrist 15. februar 2020. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren søke midler til prosjekt som kan redusere utslippene av klimagasser.

Einar Dahlum (R) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Bevilgninger til støttekontakt/treningskontakt og frisklivssentralen reduseres ikke.

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet på vegne av SV, MDG, R følgende verbalforslag:

Komunestyret ber om at kommunedirektøren skaffer en oversikt over flyreiser gjort i kommunal sammenheng slik at kommunestyret får se disse tallene. Videre ber kommunestyret om at Levanger kommune skisserer og igangsetter tiltak for å redusere flyreiser i kommunal sektor. 

*****

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

INVESTERING

2020

2021

2022

2023

Tiltak som styrker budsjettet

       

Åsen barnehage

 

10000

20000

 

Skogn barnehage

     

10000

Kulturell infrastruktur

14000

     

Sentralkjøkken

18000

19000

   

Brannstasjon

3000

30000

15000

 

Sum reduksjon investeringer

35000

59000

35000

10000

         

Tiltak som svekker budsjettet

2020

2021

2022

2023

Kino/bibliotek/kultursal

 

14000

20000

1000

Kjøkken institusjoner

8000

8000

8000

8000

Sum økning investeringer

8000

22000

28000

9000

         

Reduserte investeringer pr. år

27000

37000

7000

1000

         

DRIFT

       

Tiltak som styrker budsjettet

2020

2021

2022

2023

Redusert sykefravær

1000

1000

1000

1000

Reduserte innkjøp

2000

2000

2000

2000

Politiske organer

1000

1000

1000

1000

Arealeffektivisering

500

500

500

500

Sum

4500

4500

4500

4500

         

Tiltak som svekker budsjettet

2020

2021

2022

2023

Kjøkken institusjon

1500

2000

2500

3000

Søskenmoderasjon barneh./SFO

1200

1200

1200

1200

Sum

2700

3200

3700

4200

         

Økt driftsmargin

1800

1300

800

300

 
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgede verbalforslag:

 1. Asfaltering av strekningen fra FV6854 (Gamle E6) til Gottås boligfelt (Ronglan) legges inn i rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
 2. Formannskapets innstilling om økning på kroner 200 000 til politiske organer. Pengene benyttes til økt partistøtte og en flat økning i møtegodtgjørelsen til medlemmer av kommunestyre, planutvalg og driftsutvalg.
 3. Planene om et storkjøkken legges bort. Det bygges nye kjøkken ved institusjonene / omsorgssentrene Stokkbakken, Levanger bo- og aktivitetssenter, Staup og Breidablikktunet.
 4. Kommunaldirektøren bes legge fram en plan for arealeffektivisering i kommunal virksomhet.
 5. Kommuneskogen legges ut for salg.
 6. Kommunedirektøren legger frem en sak om styrking av dagtilbudet i kommunen.


Avstemning:

Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer.

Brustads (SP, H, KRF, FRP) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 fikk 18 stemmer.

Vordals (AP) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 fikk 11 stemmer.

Løvås (SV, MDG, R) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 fikk 5 stemmer.

Buchholdts (V) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 fikk 1 stemme.

Brustads forslag er dermed vedtatt.

Brustads verbalforslag angående kommunesamarbeid, vedtatt med med 33 mot 2 stemmer (Rødt, MDG)

Larsens verbalforslag angående sykefravær, vedtatt med 19 mot 16 stemmer (AP, SV, MDG, Rødt)

Bratlis verbalforslag angående kultur, vedtatt med 34 mot 1 stemme (Rødt)

Bratlis verbalforslag angående tiltak for barn og ungdom, vedtatt med 34 mot 1 stemme (Rødt)

Haugskotts verbalforslag angående helse og omsorg, vedtatt med 30 mot 5 stemmer (SV, MDG, Rødt)

Byes verbalforslag angående næringsarealer, enstemmig vedtatt.

Byes verbalforslag angående næringsutvikling trehusbyen, vedtatt med 23 mot 12 stemmer (V, AP unntatt Sommervoll, Obeed, Jørstad + SV)

Rønnings verbalforslag angående investeringsbudsjettet - investeringsnivået, vedtatt med 20 mot 15 (AP unntatt Sommervoll, SV, MDG, Rødt)

Rønnings verbalforslag angående investeringsbudsjettet - brannstasjonen, vedtatt med 28 mot 7 stemmer (V, MDG, Rødt, SV unntatt Skjønhaug, Obeed, Jørstad)

Austmos verbalforslag pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Austmos verbalforslag pkt. 2, avvist med 18 mot 17 (AP, SV, MDG, V, R)

Austmos verbalforslag pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Holmens verbalforslag pkt. 4, avvist med 18 mot 17 (AP, SV, MDG, V, R)

Obeeds verbalforslag pkt. 5, enstemmig vedtatt.

Jørstads verbalforslag pkt. 6, vedtatt med 34 mot 1 stemme (MDG)

Skjønhaugs verbalforslag angående ungdom, avvist med 22 mot 13 (AP unntatt Holmen, Wanderås, Vordal og SV, MDG, Rødt)

Gjelvolds verbalforslag angående busstilbud, avvist med 18 mot 17 (AP, SV, MDG, V, R)

Gjelvods verbalforslag angående kortreist og økologisk mat, avvist med 28 mot 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V, Obeed)

Gjelvolds verbalforslag angående plastbruk, vedtatt med 33 mot 2 stemmer (Sommervoll, Aunan)

Gjelvolds verbalforslag klima- og miljøkonsekvenser, vedtatt med 32 mot 3 stemmer (FRP, V)

Skjønhaugs verbalforslag gratis skolemåltid, avvist med 20 mot 15 stemmer (MDG, Rødt, SV, AP unntatt Sommervoll)

Skjønhaugs verbalforslag angående bolig demente, avvist med 28 mot 7 stemmer (Svarva, SV, MDG, Rødt, V)

Dahlums verbalforslag angående prosjekt reduksjon utslipp av klimagasser, avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, MDG, V, R)

Dahlums verbalforslag angående bevilgning til støttekontakt/treningskontakt, avvist med 29 mot 6 stemmer (MDG, SV, Rødt, V)

Gjelvolds verbalforslag angående flyreiser, avvist med 18 mot 17 stemmer (FRP, Nydal, Rønning, Langdal, Røsdal, Haugskott, AP unntatt Obeed)

Buchholdts verbalforslag pkt. 1, avvist med 20 mot 15 stemmer (AP, SV, Venstre)

Buchholdts verbalforslag pkt. 2, avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, MDG, V, R)

Buchholdts verbalforslag pkt. 3, avvist med 29 mot 6 stemmer (V, SV, MDG, R)

Buchholdts verbalforslag pkt. 4, vedtatt med 23 mot 12 stemmer (MDG, AP)

Buchholdts verbalforslag pkt. 5, avvist med 31 mot 4 stemmer (V, Rødt, FRP)

Buchholdts verbalforslag pkt. 6, avvist med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, MDG, V, R)

VEDTAK:

1. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, herunder obligatoriske budsjettskjema, vedtas med følgende endringer:

Tekst (tall i tusen)

2020

2021

2022

2023

 

Reduserte
utgift

Økt
utgift

Reduserte
utgift

Økt
utgift

Reduserte
utgift

Økt
utgift

Reduserte
utgift

Økt
utgift

               

Politiske organer

 

200

 

200

 

200

 

200

Kommunedirektør med stab

1 500

 

2 000

 

2 000

 

2 000

 

Fellesområder

8 000

 

10 000

 

10 000

 

10 000

 

Service og digitaliseringssenter

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Skole felles

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak for ungdom på fritid

 

700

 

1 000

 

1 000

 

1 000

NAV Barnetrygd

 

1 000

 

1 000

 

1 000

 

1 000

Hjemmetjenester

 

1 000

 

2 000

 

2 000

 

2 000

Institusjon

 

1 000

 

2 000

 

2 000

 

2 000

Reduksjon eiendomsskatt

 

 

 

 

 

3 100

 

7 600

Aktivitetsmidler kultur

 

300

 

500

 

500

 

500

Kemner / IKT

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Invandrertjenesten

500

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk (veivedlikehold)

 

 

 

1 000

 

1 000

 

1 000

Økt margin / avsettes
disp.fond

 

8 300

 

4 300

 

1 200

 

 

Redusert margin / bruk
av disp.fond

 

 

 

 

 

 

3 300

 

Sum

12 500

12 500

12 000

12 000

12 000

12 000

15 300

15 300

Avsetting disp.fond i
budsj.forslag

 

 

 

4 800

 

17 600

 

29 500

Vår foreslåtte endring

 

8 300

 

4 300

 

1 200

 

-3 300

Total avsetting disp.fond

 

8 300

 

9 100

 

18 800

 

26 200

 
2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, jfr. §13, siste avsnitt: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 eiendomsskatteloven, - endring fra skatteåret 2019.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:

a.      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b.      Skogn folkehøgskoles eiendommer

c.      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d.      Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e.      Levanger videregående skoles eiendommer

f.       Trondheim Havn IKSs eiendommer

g.      Innherred Renovasjons eiendommer

h.      Museenes eiendommer

i.        Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j.        Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

k.      Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. For 2021 gjennomføres en kontorjustering av takstene i henhold til Eiendomsskattelovens §8A-4

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2020 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 50.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 250.140.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.

14. Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging.

15. Kommunesamarbeid

Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling.

Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;

 • IKT
 • Brann
 • Legevakt
 • Økonomi/regnskap/lønn
 • Barnevernsinstitusjon
 • Kommuneadvokat

 
Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet.

På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte.

16. Sykefravær

Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del.  Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk.

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse. 

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå.

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette. 

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter.

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret.

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet.

17. Kultur

Kultur har egenverdi. Det å utøve eller oppleve kulturaktiviteter har verdi for den enkelte og for fellesskapet. Kulturlivet bidrar til bolyst, og har betydning for om mennesker velger å flytte hit eller besøke kommunen. Det gode livet i kommunen skjer i møtet mellom frivilligheten, kommunen og andre aktører. Vi ønsker å legge til rette for kultur, og ønsker å øke budsjettet til Enhet kultur for å øke satsingen på frivilligheten gjennom aktivitetsmidler til lag, organisasjoner, grende- og samfunnshus.

Kommunestyret vurderer det riktig å sette av midler til å utrede nytt bibliotek og aktivitetshus i perioden. I investeringsbudsjettet er det allerede i 2020 satt av penger til utredning av kulturarenaer. Festiviteten har et stort potensial som ressurs i Trehusbyen, og det er ønskelig at Festiviteten blir mer fleksibel og kan gi muligheter til flere typer arrangement og større publikum enn i dag. Vi anser investeringen i Torsbustaden snøproduksjonsanlegg som et positivt tiltak for aktivisering av barn og unge i hele kommunen. Et slikt anlegg er også etterspurt av Nord universitet som aktivitet for studentene, og er derfor et positivt tiltak fra Levanger som vertskommune for to universiteter.

Kommunen er privilegert som gjennom Falstadsenteret på Ekne har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av nasjonal og internasjonal betydning. Som vertskommune har Levanger i mange år gitt kr 100 000 som tilskudd til senteret. Dette har over tid vært en del under det nivå andre menneskerettighetssentre mottar i støtte fra sin vertskommune. Kommunen har nytte og glede av Falstadsenteret blant annet gjennom undervisningsopplegg for ungdomsskolene, utstillinger, forestillinger og foredrag. Senteret trekker store mengder turister og andre besøkende til kommunen. Vi anser det derfor rimelig at kommunens faste tilskudd til senteret økes innenfor rammen til enhet kultur. Falstadsenteret benyttes også av en rekke videregående skoler i fylket. Administrasjonen bes gå i dialog med fylkeskommunen vedrørende mulig økning av tilskuddet også fra fylkeskommunens side.

18.  Tiltak for barn og ungdom
Ungdomskontaktene gjør en svært viktig jobb i ungdomsmiljøene, både forebyggende og ved å avdekke enkelte ungdommers behov for hjelp og tiltak fra det offentlige.  Gjennom opprettelse av en ruskontakt høsten 2019 har det forebyggende arbeidet blitt styrket ytterligere på en svært positiv måte. Det er viktig at disse tre stillingene opprettholdes.

Som tiltak i det forebyggende arbeidet har ungdomskontaktene anledning til å ta med ungdommene på aktiviteter som turer og lignende. Ungdomskontaktene skal gis anledning til å benytte minibusser i kommunens eie til sine aktiviteter, når en aktuell buss ikke er i bruk ved den enhet som til daglig har den til disposisjon. Administrasjonen bes sørge for at dette lar seg gjøre i praksis.

Kommunen skal støtte opp om etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen. Frivilligheten er svært viktig i denne sammenheng, men det legges til grunn at også kommunale ressurser brukes. Ungdomstilbudet i sentrum skal styrkes, for eksempel kan dette gjøres ved å gjenåpne en tredje kveld på ungdomshuset. 

19. Helse og omsorg

Kommunestyret imøteser utredningen som er i gang vedrørende organisering av helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at ny kommunedelplan for området som utarbeides i løpet av våren 2020 vil beskrive aktuelle tiltak som på sikt både vil redusere sykefraværet og bedre tjenestetilbudet.

Kommunestyret støtter bevilgningen på kr 3 millioner som gir grunnlag for gjenåpning av 6 institusjonsplasser ved Staup helsehus. Dette er viktig fordi det gir økt tilbud til de innbyggere som har behov for en slik plass, det avlaster hjemmetjenesten, og det vil få ned antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Døgnprisen for såkalte «overliggere» på sykehus koster kommunen nærmere 5000 kr pr døgn pr pasient.

Kommunestyret ønsker å få åpnet ytterligere minst to plasser (til totalt minst 8 plasser) ved Staup helsehus i 2020. For å oppnå dette omfordeles 1 million kroner i budsjettforslaget slik at enheten tilføres samlet 4 millioner kroner til gjenåpning av plasser. 

Kommunen skal ha et dagtilbud for demente, både for de som bor på institusjon og for de som er hjemmeboende. Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere på dette området for å oppnå et godt og tilstrekkelig variert tilbud. Det forutsettes at helse- og omsorgsenheten legger til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten, også for å sikre tilbud utenfor sentrum.

20. Næringsarealer

Det jobbes godt med utvikling av næringsarealer og nye næringer i Levanger. Det er viktig at prosjektet Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag, også benevnt som Skogn Biopark, får den oppmerksomheten det trenger for å holde tidsplanen. Dette kan få store og positive ringvirkninger for både næringsliv og kommune.

Næringslivet i Levanger etterlyser næringsarealer. Vi ber derfor kommunedirektøren holde god kontakt med disse aktørene og i forbindelse med planprosessen 2020, klargjøre tiltak som setter fortgang i utviklingen av nye arealer utenfor dyrka og dyrkbar jord.

21. Næringsutvikling trehusbyen

Kulturmiljøfredning av trehusbyen vår er ikke til hinder for næringsvirksomhet, snarere tvert imot, da dette kan gi rom for nye næringer som turisme og opplevelsesnæring. Det er likevel en kjensgjerning at det er lite fristende for nye næringer og butikker å etablere seg i trehusbyen vår. Vi mener det er viktig å samarbeide på tvers for å utvikle «gamlebyen» og gjøre den attraktiv for besøkende og næringsliv. Det legges ned mye godt arbeid i frivilligheten som formidlere av Levangers identitet og historie. Gjennom byantikvaren og kulturavdelingen er det allerede et godt samspill mellom frivilligheten, Levanger vel og næringslivet for å legge til rette for opplevelser og bevaring. Vi ser imidlertid at det er for lite fokus på selve næringslivet og ønsker en styrking av dette. By og bygdelab er et prosjekt som er godt i gang og som vi venter positive resultater av. Kommunestyret imøteser kommunedelplanen som skal legges fram i løpet av 2020.

Kommunedirektøren bes sørge for at det i forbindelse med kommunedelplan næring utarbeides en plan for faste møtesteder der kommunen ved avdelingene kultur og næring, aktører fra frivilligheten, velforening, byantikvar, næringslivet/næringsforeningen, gårdeiere og eiendomsutviklere møtes for å jobbe konkret med muligheter for utvikling av trehusbyen.

22. Investeringsbudsjettet

Kommunedirektøren har lagt frem et detaljert og omfattende investeringsbudsjett. Budsjettet viser totale investeringer på kr 1.180 mill. for planperioden. Investeringene er beregnet å kreve et samlet låneopptak på kr 920 mill.

Samtidig skriver kommunedirektøren i sitt budsjettforslag at renteutgifter belastet driftsbudsjettet er beregnet ut fra et planlagt låneopptak på kr 130 mill. årlig, altså kr 520 mill. samlet for planperioden. Det er kr 400 mill. lavere enn behovet som kommer frem av investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren skriver videre at låneopptak kan reduseres betydelig for 2020, grunnet ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at det vil fremmes en egen sak tilknyttet dette i 1. kvartal 2020.

Det er å oppfatte at kommunedirektøren ser behovet for å redusere investeringsnivået for Levanger kommune i planperioden, for å begrense økningen for kommunens lånegjeld.

Kommunestyret ser også behovet for dette. Levanger kommune har høy lånegjeld, og det betyr høy økonomisk risiko. Større endringer i rentemarkedet vil gi store utslag på kommunens driftsøkonomi. Øker rentekostnaden med 1 %, vil kommunens rentekostnader øke med ca. kr 25 mill. årlig. Det vil derfor være avgjørende å holde kommunens lånegjeld så lav som mulig i årene fremover for å holde renterisikoen så lav som mulig.

Å budsjettere med et årlig låneopptak på kr 130 mill., vurderes å være fornuftig. Kommunens lånegjeld vil øke gjennom planperioden, men ikke mer enn hva som kan aksepteres. Samtidig gir det rom for gjennomføring av nødvendige investeringer. Dette krever imidlertid en prioritering av investeringsprosjektene. Enkelte investeringer kan ikke gjennomføres, eller må eventuelt utsettes. Det vil også være nødvendig å se på om de enkelte investeringsprosjektene kan reduseres.

Levanger kommune skal ikke foreta låneopptak ut over kr 130 mill. pr. år for planperioden 2020 – 23, dvs. kr 520 mill. samlet for perioden. Det kan overføres låneramme fra et år til et annet innenfor planperioden, dersom det er hensiktsmessig for praktisk gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter.

Kommunedirektøren legger frem for kommunestyret en oversikt over prioriterte investeringsprosjekter, ut fra gitte lånerammer, i løpet av 1. kvartal 2020.

Brannstasjon

På grunn av høyt investeringspress i Levanger kommune, reverseres tidligere vedtak om plusshus, heltrehus og solcelledrift på brannstasjonen, for å holde kostnadene nede.

Sparte kostnader på anslagsvis 30 % av totalkostnader kan være reelt.

23. Kommunaldirektøren bes legge fram en plan for arealeffektivisering i kommunal virksomhet.

24. Kommunestyret vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger. 

25. Kommunedirektøren bes fremme egen sak om destinasjon Falstadsenterets i løpet av 2020, dette for å sikre Falstadsenterets utvikling, og Levanger kommune som vertskommune

26. Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, en alternativ opplæringsarena. Saken legges fram til kommunestyret i 2020.

27. Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta initiativ overfor de andre vertskommunene om å få gjennomført en ekstern evaluering av status for den museumsfaglige, organisatoriske og økonomiske utviklingen i Stiklestadmuseene, SNK etter konsolideringsprosessen etter konsolideringen i 2004.

Kommunestyret ber om at Levanger kommune deltar aktivt i evalueringsarbeidet, og at både de lokale eierstyrene og ansatte sikres medbestemmelse i prosessen.

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2019 09:50 Sist endret: 04.03.2020 09:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051